Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru o Európskom lesníckom inštitúte 104/2013 účinný od 26.04.2013

Platnosť od: 26.04.2013
Účinnosť od: 26.04.2013
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 104/2013 s účinnosťou od 26.04.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. ...

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s dohovorom súhlas uznesením č. 392 z 18. decembra ...

Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o prístupe k dohovoru 30. januára 2013. Listina o ...

Dohovor nadobudol platnosť 4. septembra 2005 v súlade s článkom 15 ods. 1. Pre Slovenskú republiku ...

K oznámeniu č. 104/2013 Z. z.

DOHOVOR O EURÓPSKOM LESNÍCKOM INŠTITÚTE

Strany tohto dohovoru, na ktoré sa bude ďalej odkazovať ako na zmluvné strany,

pripomínajúc si rozhodnutia týkajúce sa lesov prijaté na Konferencii Organizácie Spojených národov ...

uznávajúc pokrok a výsledky dosiahnuté pri implementácii záväzkov Konferencií ministrov o ochrane ...

uvedomujúc si meniaci sa charakter európskych lesov a problémov lesníctva a obavy spoločnosti a ...

berúc do úvahy skutočnosť, že Európsky lesnícky inštitút bol založený ako asociácia podľa ...

vedomé si pridanej hodnoty vyplývajúcej z etablovania lesníctva a lesníckeho výskumu v rámci ...

želajúc si pokračovanie spolupráce v oblasti lesníctva a lesníckeho výskumu na medzinárodnej ...

sa dohodli takto:

Článok 1 - Inštitút

Európsky lesnícky inštitút (ďalej len „inštitút“) sa týmto zriaďuje ako medzinárodná ...

Článok 2 - Cieľ a funkcie

1.

Zámerom inštitútu je na celoeurópskej úrovni realizovať výskum v oblasti lesníckej politiky ...

2.

Na dosiahnutie tohto zámeru inštitút:

a)

poskytuje príslušné informácie pre tvorbu politík a rozhodovací proces v európskych krajinách ...

b)

realizuje výskum vo vyššie uvedených oblastiach;

c)

vyvíja metódy výskumu;

d)

organizuje vedecké stretnutia a zúčastňuje sa ich; a

e)

usporadúva a rozširuje poznatky o svojej práci a dosiahnutých výsledkoch.

Článok 3 - Informácie

Zmluvné strany podporujú prácu inštitútu poskytovaním informácií súvisiacich s lesmi. Tieto ...

Článok 4 - Členovia, asociovaní a pridružení členovia inštitútu

1.

Zmluvné strany sú členmi inštitútu.

2.

Asociované členstvo v inštitúte je otvorené pre výskumné ústavy, vzdelávacie inštitúcie, ...

Článok 5 - Orgány

Orgánmi inštitútu sú Rada, Konferencia, Predsedníctvo a Sekretariát na čele s riaditeľom.

Článok 6 - Rada

1.

Rada je zložená zo zástupcov členov a stretáva sa na riadnych zasadnutiach každé tri roky. Mimoriadne ...

2.

Rada

a)

menuje členov Predsedníctva v súlade s článkom 8 odsekom 2 písmenami a), c) a d);

b)

dáva súhlas k menovaniu riaditeľa v súlade s článkom 8 odsekom 4 písmenom d);

c)

stanovuje rámcovú politiku pre činnosť inštitútu;

d)

rozhoduje o všeobecných otázkach technickej, finančnej alebo administratívnej povahy predložených ...

e)

jednoduchou väčšinou schvaľuje smernice, ktoré môžu byť nevyhnutné pre činnosť inštitútu ...

f)

jednoduchou väčšinou schvaľuje, mení a dopĺňa svoje procedurálne pravidlá.

3.

Každý člen má jeden hlas. Rozhodnutia sa prijímajú konsenzom, ak nie je v dohovore uvedené inak. ...

Článok 7 - Konferencia

1.

Konferencia je zložená zo zástupcov asociovaných členov. Konferencia sa stretáva raz za rok na ...

2.

Konferencia, okrem iného,

a)

menuje členov Predsedníctva v súlade s článkom 8 odsekom 2 písmenami b), c) a d);

b)

určuje členské poplatky asociovaných a pridružených členov;

c)

odporúča iniciovanie aktivít s ohľadom na realizáciu cieľov inštitútu;

d)

schvaľuje účtovnú uzávierku po vykonaní auditu;

e)

schvaľuje plán práce na nasledujúci rok predložený Predsedníctvom;

f)

posudzuje a prijíma výročnú správu o aktivitách inštitútu; a

g)

schvaľuje, mení a dopĺňa svoje procedurálne pravidlá.

Článok 8 - Predsedníctvo

1.

Predsedníctvo pozostáva z ôsmich osôb s kompetenciou v oblasti aktivít inštitútu. Členovia Predsedníctva ...

2.

a)

Štyroch členov Predsedníctva menuje Rada na obdobie troch rokov.

b)

Štyroch členov Predsedníctva menuje Konferencia na obdobie troch rokov.

c)

Rada a Konferencia prijmú pravidlá týkajúce sa procesu nominácie a rotácie členov, ktorých menujú. ...

d)

Prechodne uvoľnené miesta sa obsadia na základe písomného konania uskutočneného v rámci Rady ...

3.

Predsedníctvo sa stretáva najmenej raz za rok a rozhodnutia prijíma jednoduchou väčšinou.

4.

Predsedníctvo

a)

v rámci politiky stanovenej Radou pripravuje a hodnotí administratívny a výskumný program práce ...

b)

na základe usmernenia Radou prijíma potrebné vnútorné predpisy;

c)

schvaľuje rozpočet a účty;

d)

so súhlasom Rady menuje riaditeľa;

e)

schvaľuje prijatie a vylúčenie asociovaných a pridružených členov;

f)

podáva správy Rade a Konferencii;

g)

na základe usmernenia Radou schvaľuje dohodu, na ktorú sa odkazuje v článku 12;

h)

schvaľuje, mení a dopĺňa svoje procedurálne pravidlá; a

i)

stanovuje pravidlá, na ktoré sa odkazuje v článku 7 odseku 1.

Článok 9 - Sekretariát

1.

Sekretariát na čele s riaditeľom tvorí personál inštitútu.

2.

S ohľadom na všeobecné pokyny Rady, Konferencie a Predsedníctva menuje riaditeľ ďalší personál, ...

Článok 10 - Finančné prostriedky

Finančné prostriedky nevyhnutné pre činnosť inštitútu poskytujú:

a)

asociovaní a pridružení členovia prostredníctvom členských poplatkov;

b)

členovia prostredníctvom dobrovoľných príspevkov, ak si to želajú; a

c)

ostatné zdroje, ktoré môžu prichádzať do úvahy.

Článok 11 - Rozpočet a účty

Rozpočet a účty inštitútu schvaľuje Predsedníctvo jednoduchou väčšinou na návrh riaditeľa. ...

Článok 12 - Právna subjektivita, privilégiá a imunity

Inštitút má medzinárodnú a domácu právnu subjektivitu. Na území Fínskej republiky má privilégiá ...

Článok 13 - Urovnanie sporov

Akýkoľvek spor týkajúci sa interpretácie alebo uplatňovania tohto dohovoru, ktorý sa neurovná ...

Článok 14 - Podpis a právna záväznosť

1.

Tento dohovor je otvorený na podpis európskym štátom a európskym organizáciám pre regionálnu ...

2.

Tento dohovor je predmetom ratifikácie, prijatia alebo schválenia signatárskymi štátmi a organizáciami ...

3.

Tento dohovor je otvorený na pristúpenie tým európskym štátom a európskym organizáciám pre ...

4.

Na účely tohto dohovoru je európskym štátom štát, ktorý je spôsobilý pre členstvo v Európskej ...

Článok 15 - Nadobudnutie platnosti

1.

Tento dohovor nadobúda platnosť v šesťdesiaty deň po dátume uloženia ôsmej listiny o ratifikácii, ...

2.

Pre každý štát a organizáciu pre regionálnu hospodársku integráciu, ktorý alebo ktorá ratifikuje, ...

Článok 16 - Prechodné ustanovenia

1.

Nadobudnutím platnosti tohto dohovoru sa výskumné ústavy, vzdelávacie inštitúcie, komerčné ...

2.

Po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru začne inštitút rokovania s Európskym lesníckym inštitútom, ...

Článok 17 - Zmeny a doplnenia

1.

Tento dohovor môže byť zmenený a doplnený na základe jednomyseľného hlasovania členov prítomných ...

2.

Zmeny a doplnenia nadobúdajú platnosť v šesťdesiaty deň po dátume, keď všetky zmluvné strany ...

3.

Ak Konferencia neschváli inak, zmeny a doplnenia nemajú vplyv na inštitucionálne postavenie asociovaných ...

Článok 18 - Odstúpenie

Zmluvná strana môže odstúpiť od tohto dohovoru na základe písomného oznámenia o odstúpení ...

Článok 19 - Ukončenie platnosti

Platnosť tohto dohovoru je ukončená, keď kedykoľvek po nadobudnutí jeho platnosti má menej ako ...

Na dôkaz toho dolu podpísaní, riadne na to splnomocnení svojimi vládami, podpísali tento dohovor. ...

Dané v anglickom jazyku v Joensuu 28. augusta 2003.

Prevziať prílohu - Anglické znenie textu

Načítavam znenie...
MENU
Hore