Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov 104/2009 účinný od 20.03.2009

Platnosť od: 20.03.2009
Účinnosť od: 20.03.2009
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Podvojné účtovníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov 104/2009 účinný od 20.03.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 104/2009 s účinnosťou od 20.03.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ...

opatrenie z 12. marca 2009 č. MF/10531/2009-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva ...

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra ...

Opatrenie nadobúda účinnosť 20. marca 2009.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 5/2009 a možno doň nazrieť na Ministerstve ...

Opatrenie Ministerstva finanií Slovenskej republiky z 12. marca 2009 č. MF/10531/2009-74, ktorým ...

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ...

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým ...

1.

V § 33 odsek 1 znie:

„(1) Dlhodobý nehmotný majetok sa účtuje v účtovej skupine 01 – Dlhodobý nehmotný majetok, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:

„23) Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23c sa vypúšťa.

3.

V § 37 sa vypúšťajú odseky 1 a 2.

Doterajšie odseky 3 až 17 sa označujú ako odseky 1 až 15.

4.

V § 43 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „V účtovnej jednotke, v ktorej sa zásoby účtujú ...

5.

§ 52 sa dopĺňa odsekmi 15 a 16, ktoré znejú:

„(15) Ocenenie nového osobného motorového vozidla sa zníži o sumu poskytnutej dotácie na kúpu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:

„32a) § 7a výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 1. marca 2005 č. 1/2005 o poskytovaní ...

6.

V § 56 ods. 12 sa vypúšťa posledná veta.

7.

Za § 86e sa vkladá § 86f, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 86f Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 20. marca 2009 (1) Ustanovenie § 33 ods. ...

8.

V prílohe č. 1 účtovej triede 0 v účtovej skupine 01 sa vypúšťajú slová „011 – Zriaďovacie ...

9.

V prílohe č. 1 účtovej triede 0 v účtovej skupine 07 sa vypúšťajú slová „071 – Oprávky ...

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 20. marca 2009.

Ján Počiatek, v. r.minister financií

Načítavam znenie...
MENU
Hore