Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry, školstva a cestovného ruchu 10/2008 účinný od 15.01.2008

Platnosť od: 15.01.2008
Účinnosť od: 15.01.2008
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Školstvo a vzdelávanie, Cestovný ruch, Kultúra

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry, školstva a cestovného ruchu 10/2008 účinný od 15.01.2008
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 10/2008 s účinnosťou od 15.01.2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. októbra 2007 bola v Soule ...

Dohoda nadobudla platnosť 27. novembra 2007 v súlade s článkom 10 ods. 1.

Prílohy

  K oznámeniu č. 10/2008 Z. z.

  DOHODA medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry, školstva a cestovného ruchu

  Vláda Slovenskej republiky a vláda Kórejskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),v záujme ...

  Článok 1 - Hlavné ustanovenia

  1.

  Zmluvné strany podporujú porozumenie medzi príslušnými krajinami prostredníctvom rozvoja vzájomnej ...

  2.

  Všetky aktivity uskutočňované zmluvnými stranami podľa tejto dohody sú v súlade s vnútroštátnymi ...

  3.

  Obe zmluvné strany zabezpečia priaznivé podmienky spolupráce v rozsahu tejto dohody.

  Článok 2 - Kultúra

  1.

  Zmluvné strany podporujú vzájomnú spoluprácu v oblasti kultúry prostredníctvom:

  a)

  vzájomnej priamej spolupráce medzi umeleckými a kultúrnymi inštitúciami oboch krajín v oblasti ...

  b)

  účastí autorov, umelcov a kritikov v oblasti literatúry, filmu, divadelného umenia, výtvarného ...

  c)

  podpory organizovania seminárov a prednášok, ako aj iných podujatí týkajúcich sa problematiky ...

  d)

  výmeny informácií a materiálov o situácii v kultúrnej politike a o nových smerovaniach v kultúre ...

  e)

  výmeny a šírenia rozhlasových a televíznych programov, filmov, kníh, periodík a iných publikácií, ...

  f)

  prekladania a vydávania umeleckých diel, literárnych a vedeckých prác; formy a rozsah spolupráce ...

  g)

  podpory výmeny novinárov a spravodajcov a s tým súvisiacou podporou tlačových médií a agentúr ...

  h)

  iných foriem spolupráce založenej na vzájomnej dohode zmluvných strán.

  2.

  Zmluvné strany na území svojho štátu podporujú zakladanie umeleckých a kultúrnych inštitúcií ...

  3.

  Zmluvné strany sa usilujú o začlenenie dôležitých historických a zemepisných faktov do oficiálnych ...

  Článok 3 - Školstvo

  1.

  Zmluvné strany podporujú vzájomnú spoluprácu v oblasti vzdelávania prostredníctvom:

  a)

  výmeny informácií týkajúcich sa vzdelávacieho systému;

  b)

  výmeny informácií o odborných a vedeckých podujatiach uskutočňovaných v oblasti školstva;

  c)

  podpory priamej spolupráce medzi univerzitami a inými vedeckými a vzdelávacími inštitúciami oboch ...

  d)

  iných foriem vzájomnej spolupráce založenej na vzájomnej dohode oboch zmluvných strán.

  2.

  V súlade s touto dohodou a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi obe zmluvné strany spolupracujú ...

  Článok 4 - Šport a mládež

  1.

  Zmluvné strany podporujú výmeny športovcov a športových klubov, ako aj ich vzájomné súťaže, ...

  2.

  Zmluvné strany podporujú výmenu mládeže a spoluprácu medzi mládežníckymi organizáciami.

  Článok 5 - Cestovný ruch

  Zmluvné strany napomáhajú šírenie informácií týkajúcich sa cestovného ruchu a kúpeľníctva ...

  Článok 6 - Spoločná komisia a programy o spolupráci

  1.

  Zmluvné strany vytvoria Spoločnú komisiu (ďalej len „komisia“), ktorú tvoria zástupcovia oboch ...

  2.

  Komisia sa stretáva podľa potreby, dohliada najmä na vykonávanie tejto dohody.

  3.

  So zámerom vykonávania ustanovení tejto dohody vhodným spôsobom príslušné ministerstvá oboch ...

  Článok 7 - Účastníci výmen

  1.

  Zmluvné strany sa dohodli, že na základe vzájomnosti môžu byť účastníci výmen, ako to ustanovuje ...

  2.

  Táto dohoda nevyníma účastníkov výmen uvedených v tejto dohode z povinnosti dodržiavať právne ...

  3.

  Každá zmluvná strana môže odoprieť vstup alebo skrátiť pobyt účastníkom výmen druhej zmluvnej ...

  Článok 8 - Riešenie sporov

  Každý spor, vyplývajúci z interpretácie predmetnej dohody, zmluvné strany riešia vzájomnými ...

  Článok 9 - Prerušenie vykonávania dohody

  Každá zo zmluvných strán môže úplne alebo čiastočne pozastaviť vykonávanie tejto dohody z ...

  Článok 10 - Záverečné ustanovenia

  Dané v Soule 30. októbra 2007 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v jazyku slovenskom, kórejskom ...

  1.

  Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných ...

  2.

  Táto dohoda môže byť menená a doplňovaná po vzájomnom písomnom súhlase zmluvných strán diplomatickou ...

  3.

  Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán môže vypovedať túto dohodu ...

  4.

  Ukončenie platnosti nebude mať vplyv na dokončenie projektov alebo programov vykonávaných podľa ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore