Opatrenie Národnej banky Slovenska o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení 6/2013 účinný od 15.01.2013

Platnosť od: 04.01.2013
Účinnosť od: 15.01.2013
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Bankové a finančné inštitúcie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Opatrenie 6/2013 s účinnosťou od 15.01.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národnej banky Slovenska

o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa ...

Národná banka Slovenska podľa § 52 ods. 14 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení ...

§ 1
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska (ďalej len „predchádzajúci ...

a)

ak je žiadateľom fyzická osoba

1.

meno a priezvisko žiadateľa; ak ide o fyzickú osobu podnikateľa obchodné meno, ak sa líši od ...

2.

dátum a miesto narodenia žiadateľa,

3.

štátnu príslušnosť žiadateľa,

4.

adresu trvalého pobytu žiadateľa; ak ide o fyzickú osobu podnikateľa miesto podnikania, ak sa líši ...

b)

ak je žiadateľom právnická osoba obchodné meno, právnu formu, sídlo, identifikačné číslo, ...

c)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo dôchodkovej správcovskej spoločnosti, v ktorej chce ...

d)

údaje o akciách dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktoré chce žiadateľ nadobudnúť, a to: ...

1.

menovitú hodnotu akcií a ich počet v členení podľa menovitých hodnôt,

2.

celkovú hodnotu akcií,

3.

podiel na základnom imaní vyjadrený v percentách,

e)

údaje o hlasovacích právach v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktoré chce žiadateľ nadobudnúť, ...

1.

počet hlasov,

2.

podiel na hlasovacích právach vyjadrený v percentách,

f)

údaje o akciách dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorých je žiadateľ majiteľom v čase ...

1.

menovitú hodnotu akcií a ich počet v členení podľa menovitých hodnôt,

2.

celkovú hodnotu akcií,

3.

podiel na základnom imaní vyjadrený v percentách,

g)

údaje o hlasovacích právach v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktoré má žiadateľ v čase ...

1.

počet hlasov,

2.

podiel na hlasovacích právach vyjadrený v percentách,

h)

odôvodnenie účelu nadobudnutia alebo zvýšenia podielu na základnom imaní dôchodkovej správcovskej ...

i)

navrhovaný dátum nadobudnutia alebo zvýšenia podielu na základnom imaní dôchodkovej správcovskej ...

j)

údaje o záujmoch a aktivitách žiadateľa, ktoré by mohli byť v konflikte so záujmami dôchodkovej ...

(2)

Prílohami k žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 sú:

a)

strategický zámer žiadateľa, ktorý obsahuje

1.

hlavné ciele a spôsob dosiahnutia týchto cieľov v súvislosti s nadobudnutím alebo zvýšením ...

2.

očakávané finančné údaje dôchodkovej správcovskej spoločnosti na nasledujúce tri roky na individuálnom ...

3.

očakávaný vplyv na správu, riadenie a organizačnú štruktúru dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...

b)

písomná informácia o tom, či žiadateľ rokoval s akcionármi dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...

c)

grafické znázornenie štruktúry kvalifikovanej účasti žiadateľa a grafické znázornenie štruktúry ...

d)

písomné vyhlásenie žiadateľa, že nie je osobou, ktorá vstúpila do likvidácie, na ktorej majetok ...

e)

písomná informácia o administratívnych sankciách uložených žiadateľovi právoplatným a vykonateľným ...

f)

písomná informácia o tom, či žiadateľovi bolo v posledných troch rokoch pred podaním žiadosti ...

g)

zoznam obsahujúci obchodné meno, právnu formu, sídlo, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ...

h)

písomná informácia o vplyve plánovaného nadobudnutia alebo zvýšenia podielu na základnom imaní ...

(3)

Ďalšími prílohami k žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 sú, ak je ...

a)

fyzická osoba

1.

stručný odborný životopis žiadateľa,

2.

zoznam obsahujúci meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia blízkych osôb3) žiadateľa, ...

3.

prehľad o majetkovej situácii a finančnej situácii žiadateľa ku dňu predchádzajúcemu dňu podania ...

4.

písomná informácia o pôvode, objeme a skladbe finančných prostriedkov, ktoré budú použité ...

5.

výpisy o stavoch na účtoch žiadateľa v bankách,4) pobočkách zahraničných bánk5) a zahraničných ...

6.

doklad o príjme žiadateľa, ktorý je daňovníkom dane z príjmov fyzických osôb podľa osobitného ...

7.

písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že finančné prostriedky, ktoré budú použité na nadobudnutie ...

b)

fyzická osoba podnikateľ

1.

stručný odborný životopis žiadateľa,

2.

zoznam obsahujúci meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia blízkych osôb3) žiadateľa, ...

3.

aktuálny výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra, alebo iné oprávnenie ...

4.

prehľad o majetkovej situácii a finančnej situácii žiadateľa ku dňu predchádzajúcemu dňu podania ...

5.

písomná informácia o pôvode, objeme a skladbe finančných prostriedkov, ktoré budú použité ...

6.

výpisy o stavoch na účtoch žiadateľa v bankách,4) pobočkách zahraničných bánk5) a zahraničných ...

7.

účtovné závierky overené audítorom, ak takémuto overeniu podliehajú, za bezprostredne predchádzajúce ...

8.

daňové priznanie k dani z príjmov7) najmenej za bezprostredne predchádzajúce tri roky vrátane ...

9.

písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že finančné prostriedky, ktoré budú použité na nadobudnutie ...

c)

právnická osoba

1.

stručné odborné životopisy členov štatutárneho orgánu žiadateľa,

2.

zoznam obsahujúci meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia blízkych osôb3) členov štatutárneho ...

3.

aktuálny výpis z obchodného registra alebo iný doklad vydaný príslušným orgánom preukazujúci ...

4.

zoznam právnických osôb a fyzických osôb, ktorých podiel predstavuje kvalifikovanú účasť na ...

5.

prehľad o majetkovej situácii a finančnej situácii žiadateľa ku dňu predchádzajúcemu dňu podania ...

6.

písomná informácia o pôvode, objeme a skladbe finančných prostriedkov, ktoré budú použité ...

7.

výpisy o stavoch na účtoch žiadateľa v bankách,4) pobočkách zahraničných bánk5) a zahraničných ...

8.

účtovné závierky overené audítorom, ak takémuto overeniu podliehajú, spolu so správou audítora ...

9.

písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že finančné prostriedky, ktoré budú použité na nadobudnutie ...

10.

ratingové hodnotenie, ak bolo pre žiadateľa vypracované za obdobie bezprostredne predchádzajúcich ...

11.

zápisnica z rokovania oprávneného orgánu žiadateľa, ktorého predmetom bol návrh na nadobudnutie ...

§ 2
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zníženie základného imania dôchodkovej správcovskej ...

a)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá chce ...

b)

výšku základného imania dôchodkovej správcovskej spoločnosti ku dňu podania žiadosti o udelenie ...

c)

spôsob, akým sa má vykonať zníženie základného imania dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...

d)

navrhovaný dátum konania valného zhromaždenia, ktoré rozhodne o znížení základného imania ...

(2)

Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú:

a)

zápisnica z rokovania oprávneného orgánu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorého predmetom ...

b)

zoznam akcionárov dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátane ich podielov na jej základnom imaní ...

c)

štruktúra akcionárov dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátane ich podielov na jej základnom ...

d)

harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré je potrebné vykonať v procese ...

e)

analýza predpokladaného vplyvu zníženia základného imania na primeranosť vlastných zdrojov dôchodkovej ...

§ 3
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zvolenie osôb navrhovaných za členov predstavenstva ...

a)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo dôchodkovej správcovskej spoločnosti, pre ktorú ...

b)

meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia a štátnu príslušnosť navrhovaných osôb.

(2)

Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú:

a)

zápisnica z rokovania oprávneného orgánu žiadateľa, ktorého predmetom bol návrh na zvolenie, ...

b)

stručný odborný životopis a doklady o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi navrhovaných osôb, ...

c)

výpis z registra trestov navrhovaných osôb nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca,2) predkladá ...

d)

vyhlásenie navrhovaných osôb o tom, že sú dôveryhodnou fyzickou osobou podľa § 48 ods. 11 zákona. ...

§ 4
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...

a)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou sa ...

b)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá má ...

c)

odôvodnenie zlúčenia dôchodkových správcovských spoločností,

d)

navrhovaný dátum zlúčenia dôchodkových správcovských spoločností,

e)

písomnú informáciu o zmenách v nástupníckej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ku ktorým ...

(2)

Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú:

a)

zápisnice z rokovaní oprávnených orgánov dôchodkových správcovských spoločností podľa odseku ...

b)

návrh zmluvy o zlúčení,

c)

harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré treba vykonať na zlúčenie ...

d)

doklady preukazujúce, že sú zabezpečené predpoklady na vykonanie úkonov a činností podľa § ...

e)

návrh organizačnej štruktúry nástupníckej dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

f)

doklady preukazujúce, že nástupnícka dôchodková správcovská spoločnosť spĺňa podmienky podľa ...

g)

zoznam osôb, ktoré v dôsledku zlúčenia dôchodkových správcovských spoločností získajú kvalifikovanú ...

(3)

Súčasťou žiadosti podľa odseku 1 je aj žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zlúčenie ...

(4)

Súčasťou žiadosti podľa odseku 1 je v súvislosti s prechodom správy dôchodkových fondov podľa ...

(5)

Ak sa súčasne v súvislosti s prechodom správy dôchodkových fondov mení aj depozitár prechádzajúcich ...

(6)

Ak sa súčasne v súvislosti s prechodom správy dôchodkových fondov mení aj depozitár prechádzajúcich ...

a)

súhlasné stanovisko nového depozitára prechádzajúcich dôchodkových fondov s výkonom činnosti ...

b)

stručný odborný životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi, výpis z registra trestov ...

§ 5
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zmenu stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...

a)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá mení ...

b)

dôvod zmeny stanov.

(2)

Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú:

a)

zápisnica z rokovania oprávneného orgánu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo ...

b)

stanovisko vedúceho zamestnanca dôchodkovej správcovskej spoločnosti zodpovedného za výkon vnútornej ...

c)

znenie navrhovaných zmien stanov,

d)

úplné znenie návrhu stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti po zapracovaní navrhovaných ...

e)

písomná informácia o vplyve navrhovanej zmeny stanov na plnenie organizačných predpokladov na činnosť ...

§ 6
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na prechod správy dôchodkových fondov pri súčasnom ...

a)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo dôchodkovej správcovskej spoločnosti spravujúcej ...

b)

názvy dôchodkových fondov, ktorých správa má prejsť na inú dôchodkovú správcovskú spoločnosť ...

c)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na ktorú ...

d)

odôvodnenie prechodu správy fondov,

e)

navrhovaný dátum prechodu správy fondov,

f)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára, ktorý bude vykonávať činnosť depozitára ...

(2)

Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú:

a)

harmonogram prechodu správy fondov,

b)

účtovná závierka dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 písm. c) zostavená k ...

c)

účtovné závierky prechádzajúcich fondov zostavené k poslednému dňu kalendárneho mesiaca predchádzajúceho ...

d)

doklady preukazujúce skutočnosť, že prechodom správy fondov nebudú ohrozené záujmy sporiteľov ...

e)

zápisnica z rokovania oprávneného orgánu dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 ...

f)

zápisnica z rokovania oprávneného orgánu dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 ...

g)

doklady preukazujúce, že dôchodková správcovská spoločnosť podľa odseku 1 písm. c) spĺňa ...

h)

znenie navrhovaných zmien štatútov prechádzajúcich fondov,

i)

úplné znenia štatútov prechádzajúcich fondov po zapracovaní navrhovaných zmien v dvoch origináloch ...

(3)

Ak sa súčasne s prechodom správy fondov mení aj depozitár prechádzajúcich fondov, žiadosť podľa ...

(4)

Ak sa súčasne s prechodom správy fondov mení aj depozitár prechádzajúcich fondov, prílohami ...

a)

súhlasné stanovisko nového depozitára prechádzajúcich fondov s výkonom činnosti depozitára ...

b)

stručný odborný životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi, výpis z registra trestov ...

(5)

Ak sú prechádzajúcimi fondmi dôchodkové fondy podľa § 72 ods. 4 zákona, súčasťou žiadosti ...

§ 7
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zmenu depozitára dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...

a)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá mení ...

b)

názvy dôchodkových fondov, ktorých sa zmena depozitára týka,

c)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo doterajšieho depozitára a nového depozitára,

d)

meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia členov predstavenstva, prokuristov a vedúcich zamestnancov ...

e)

navrhovaný dátum zmeny depozitára.

(2)

Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú:

a)

zápisnica z rokovania oprávneného orgánu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo ...

b)

návrh písomnej zmluvy o výkone činnosti depozitára, ktorú dôchodková správcovská spoločnosť ...

c)

stručný odborný životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb podľa odseku ...

d)

výpis z registra trestov osôb podľa odseku 1 písm. d) nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca,2) ...

e)

vyhlásenie osôb podľa odseku 1 písm. d) o tom, že sú dôveryhodnou fyzickou osobou podľa § 48 ...

§ 8
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zmenu štatútu dôchodkového fondu obsahuje

a)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá mení ...

b)

názov dôchodkového fondu, ktorého štatút sa má zmeniť,

c)

odôvodnenie navrhovaných zmien štatútu dôchodkového fondu.

(2)

Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú:

a)

zápisnica z rokovania oprávneného orgánu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo ...

b)

znenie navrhovaných zmien štatútu dôchodkového fondu,

c)

úplné znenie návrhu štatútu dôchodkového fondu po zapracovaní navrhovaných zmien v dvoch origináloch ...

§ 9
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na vrátenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej ...

a)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá chce ...

b)

odôvodnenie vrátenia povolenia,

c)

navrhovaný dátum vrátenia povolenia.

(2)

Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú:

a)

zápisnica z rokovania oprávneného orgánu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo ...

b)

doklady preukazujúce, že dôchodková správcovská spoločnosť už nespravuje žiaden dôchodkový ...

c)

doklady preukazujúce, že dôchodková správcovská spoločnosť má vyrovnané všetky záväzky ...

§ 10
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na vytvorenie nového dôchodkového fondu obsahuje

a)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá chce ...

b)

názov nového dôchodkového fondu, ktorý sa má vytvoriť,

c)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára, ktorý bude vykonávať činnosť depozitára ...

d)

odôvodnenie vytvorenia nového dôchodkového fondu,

e)

predpokladaný dátum vytvorenia nového dôchodkového fondu.

(2)

Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú:

a)

zápisnica z rokovania oprávneného orgánu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo ...

b)

predbežný súhlas depozitára s výkonom činnosti depozitára pre dôchodkový fond podľa odseku ...

c)

návrh štatútu dôchodkového fondu podľa odseku 1 písm. b) v dvoch origináloch s uvedením originálov ...

d)

návrh informačného prospektu dôchodkového fondu podľa odseku 1 písm. b) v dvoch origináloch ...

§ 11
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zlúčenie dôchodkových fondov obsahuje

a)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá chce ...

b)

spôsob zlúčenia dôchodkových fondov podľa § 79a ods. 2 zákona,

c)

názvy dôchodkových fondov, ktoré zlúčením zaniknú (ďalej len „zanikajúce fondy“),

d)

názov dôchodkového fondu, s ktorým sa zanikajúce fondy zlučujú alebo ktorý sa zlúčením zanikajúcich ...

e)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára, ktorý bude vykonávať činnosť depozitára ...

(2)

Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú:

a)

zápisnica z rokovania oprávneného orgánu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo ...

b)

doklad preukazujúci, že dôchodková správcovská spoločnosť v súlade s § 79a ods. 5 zákona ...

c)

doklady preukazujúce, že dôchodková správcovská spoločnosť bude aj po zlúčení dôchodkových ...

(3)

Ak ide o zlúčenie dôchodkových fondov podľa § 79a ods. 2 písm. a) zákona, súčasťou žiadosti ...

(4)

Ak ide o zlúčenie dôchodkových fondov podľa § 79a ods. 2 písm. b) zákona a dôsledkom je vytvorenie ...

§ 12

Doklady uvedené v § 1 až 11 sa predkladajú v súlade s osobitným zákonom9) v origináloch; ak ...

§ 13

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. januára 2013.

v z. Ján Tóth v. r.

Poznámky

  • 1)  § 66b Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
  • 2)  § 2 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
  • 3)  § 116 Občianskeho zákonníka.
  • 4)  § 2 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • 5)  § 2 ods. 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 659/2007 Z. z.
  • 6)  § 2 ods. 7 zákona č. 483/2001 Z. z.
  • 7)  Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
  • 8)  Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred ...
  • 9)  § 16 ods. 4 a 5 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore