Opatrenie Národnej banky Slovenska o systéme riadenia rizík, meraní rizík a výpočte celkového rizika v dôchodkových fondoch 5/2013 účinný od 15.01.2013

Platnosť od: 04.01.2013
Účinnosť od: 15.01.2013
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Bankové a finančné inštitúcie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Národnej banky Slovenska o systéme riadenia rizík, meraní rizík a výpočte celkového rizika v dôchodkových fondoch 5/2013 účinný od 15.01.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Opatrenie 5/2013 s účinnosťou od 15.01.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národnej banky Slovenska

o systéme riadenia rizík, meraní rizík a výpočte celkového rizika v dôchodkových fondoch

Národná banka Slovenska podľa § 55a ods. 6, § 82b ods. 6, § 82d ods. 6 a § 82e ods. 6 zákona ...

§ 1
a)

podrobnosti o systéme riadenia rizík (§ 4 až 14),

b)

podrobnosti o osobe zodpovednej za riadenie rizík [(§ 6 ods. 1 písm. g) a h), § 7 ods. 1 písm. ...

c)

ďalšie riziká, ktoré sa rozlišujú na účely riadenia rizík (§ 3),

d)

dodatočné náležitosti informačného prospektu dôchodkového fondu a ročnej správy o hospodárení ...

e)

podrobnosti o

1.

vykonávaní spätného testovania podľa § 55a ods. 2 písm. b) zákona (§ 27),

2.

vykonávaní stresového testovania podľa § 55a ods. 2 písm. c) zákona (§ 28),

f)

kvantitatívne a kvalitatívne požiadavky na stresové testovanie (§ 29 a 30),

g)

podrobnosti o spôsobe krytia záväzkov súvisiacich s derivátom, ktorého podkladovým nástrojom ...

h)

metódy konverzie pozícií v derivátoch drahého kovu alebo v derivátoch indexu drahých kovov podľa ...

i)

kritériá na určenie derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov, ktoré nevytvárajú ...

j)

spôsoby zohľadnenia opatrení na zabezpečenie pred rizikom straty a opatrení na vzájomné započítanie ...

k)

spôsoby zohľadnenia postupov a nástrojov podľa § 82d ods. 5 zákona pri výpočte celkového rizika ...

l)

spôsob výpočtu celkového rizika derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov ...

m)

spôsob výpočtu celkového rizika derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov ...

n)

kvantitatívne a kvalitatívne požiadavky na prístup hodnoty v riziku pri meraní trhového rizika ...

o)

maximálny limit, ktorý nemožno prekročiť pri používaní metódy absolútnej hodnoty v riziku ...

p)

iné podrobnosti o výpočte celkového rizika derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých ...

§ 2
a)

zmierňovaním rizík postup používaný dôchodkovou správcovskou spoločnosťou pri správe majetku ...

b)

bezrizikovými aktívami aktíva, ktoré sú akceptované na finančnom trhu ako aktíva, ktoré zabezpečujú ...

§ 3
a)

riziko štátu, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce z toho, že príslušné orgány štátu ...

b)

riziko koncentrácie, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce z koncentrácie obchodov s majetkom ...

c)

riziko vyrovnania obchodu, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce z toho, že vyrovnanie obchodu ...

d)

všeobecné trhové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien všeobecnej úrovne ...

e)

špecifické trhové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce z takej zmeny ceny len niektorého ...

f)

riziko udalosti, ktoré znamená riziko straty v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré spôsobia ...

g)

úrokové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien úrokových mier a ich vplyvu ...

h)

špecifické úrokové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmeny ceny úrokového ...

i)

menové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien výmenných kurzov mien a ich vplyvu ...

j)

akciové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien cien majetkových cenných papierov ...

k)

všeobecné akciové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmeny ceny akciového nástroja ...

l)

špecifické akciové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmeny ceny akciového nástroja ...

m)

riziko drahých kovov, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien cien drahých kovov a ich ...

n)

riziko spojené s opciami, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmeny hodnoty premenných, ...

1.

delta riziko znamená riziko straty vyplývajúce zo zmeny ceny opcie v dôsledku zmeny ceny podkladového ...

2.

gama riziko znamená riziko straty vyplývajúce zo zmeny ceny opcie v dôsledku zmeny citlivosti na ...

3.

vega riziko znamená riziko straty vyplývajúce zo zmeny ceny opcie v dôsledku zmeny volatility ceny ...

4.

ró riziko znamená riziko straty vyplývajúce zo zmeny ceny opcie v dôsledku zmeny bezrizikovej úrokovej ...

5.

théta riziko znamená riziko straty vyplývajúce zo zmeny ceny opcie v dôsledku zmeny zostávajúceho ...

o)

riziko likvidity, ktoré znamená riziko, že sa pozícia v majetku v dôchodkovom fonde nebude môcť ...

§ 4
a)

postup riadenia rizík,

b)

politiku riadenia rizík,

c)

riadenie a organizáciu postupov riadenia rizík,

d)

informačné toky pre riadenie rizík a podmienky podávania správ, ich obsah a pravidelnosť.

§ 5
a)

vytvorenie predpokladov na riadenie rizík, najmä

1.

vypracovanie politiky riadenia rizika podľa § 6,

2.

zabezpečenie riadenia a organizácie riadenia rizík podľa § 7, ktoré zodpovedajú povahe, rozsahu ...

3.

vytvorenie primeraných informačných tokov a podávania správ podľa § 8,

4.

vytvorenie primeraného systému uzatvárania obchodov a vypracovanie vnútorných aktov riadenia podľa ...

5.

vytvorenie systému na používanie nových finančných nástrojov pri riadení investícií dôchodkového ...

b)

identifikácia, meranie, sledovanie a zmierňovanie rizík majetku v dôchodkovom fonde, najmä

1.

určenie metód na identifikáciu rizík,

2.

určenie metód na meranie rizík, ktoré zodpovedajú povahe, rozsahu a zložitosti činnosti dôchodkovej ...

3.

určenie metód na určenie limitov a sledovanie rizík,

4.

určenie obchodov, činností a postupov na zmierňovanie rizík,

c)

primerané prispôsobenie systému vnútornej kontroly systému riadenia rizík podľa § 11.

§ 6
(1)

Politika riadenia rizík obsahuje hlavné ciele a zásady používané dôchodkovou správcovskou spoločnosťou ...

a)

podrobnejšie vymedzenie rizík dôchodkovou správcovskou spoločnosťou pri riadení rizík,

b)

ciele dôchodkovej správcovskej spoločnosti v oblasti vystavenia sa riziku (exposure) podľa rizikového ...

1.

akceptovateľnú mieru rizika,

2.

očakávané dôsledky vyplývajúce z vystavenia sa akceptovateľnej miere rizika,

c)

zásady a metódy na pravidelnú identifikáciu významných rizík,

d)

postupy, nástroje a opatrenia, ktoré umožňujú vhodné meranie významných rizík,

e)

metódy výpočtu celkového rizika derivátov drahých kovov alebo derivátov indexu drahých kovov ...

f)

rozdelenie úloh a zodpovedností jednotlivých častí systému riadenia rizík súvisiace s riadením ...

g)

podmienky vzájomnej interakcie osoby zodpovednej za riadenie rizík a zamestnancov dôchodkovej správcovskej ...

h)

podmienky, obsah a pravidelnosť správ o výkone činnosti osoby zodpovednej za riadenie rizík podávaných ...

i)

typy limitov, ktoré bude dôchodková správcovská spoločnosť používať a zásady na výber a ...

j)

zásady na zaradenie a používanie nových finančných nástrojov podľa § 10,

k)

obdobie na pravidelné prehodnocovanie politiky riadenia rizík.

(2)

Okrem cieľov a zásad podľa odseku 1 politika riadenia rizík obsahuje aj identifikáciu príslušného ...

(3)

Politika riadenia rizík sa prehodnocuje a schvaľuje formou samostatného vnútorného aktu riadenia ...

§ 7
(1)

Riadenie a organizácia postupov riadenia rizík zahŕňa najmä

a)

zabezpečenie, že informácie zo systému riadenia rizík sa primerane zohľadňujú v rozhodovacích ...

b)

zabezpečenie primeraných postupov riadenia rizík na riadne a presné identifikovanie, riadenie a ...

c)

zabezpečenie implementácie politiky riadenia rizík na všetkých príslušných úrovniach riadenia ...

d)

vytvorenie organizačnej štruktúry, ktorá umožňuje realizovať schválenú politiku riadenia rizík, ...

e)

organizačné a personálne oddelenie činností a zodpovedností organizačných zložiek dôchodkovej ...

f)

zabezpečenie dostatočných zdrojov potrebných na realizáciu schválenej politiky riadenia rizík, ...

g)

zabezpečenie súladu medzi motiváciou zamestnancov, odmeňovaním zamestnancov a politikou riadenia ...

h)

vytvorenie primeraných informačných tokov medzi osobou zodpovednou za riadenie rizík a ostatnými ...

i)

zabezpečenie vybudovania pravidelných komunikačných kanálov medzi osobou zodpovednou za riadenie ...

j)

primerané oboznámenie všetkých zodpovedných zamestnancov dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...

(2)

Organizačné a personálne oddelenie osoby zodpovednej za riadenie rizík od zamestnancov zodpovedných ...

(3)

Prevádzkovým útvarom sa na účely odseku 1 písm. e) rozumie organizačná zložka dôchodkovej ...

(4)

Ak nie je primerané a vhodné vzhľadom na povahu, rozsah a zložitosť činnosti dôchodkovej správcovskej ...

(5)

Na účely riadenia kreditného rizika, ktorému je vystavený majetok v dôchodkovom fonde, sa v dôchodkovej ...

(6)

Na účely odseku 5 sa činnosťami spojenými s vyrovnaním obchodu rozumejú najmä

a)

kontrola náležitostí uzatvoreného obchodu,

b)

vystavenie účtovných dokladov a zaúčtovanie obchodu,

c)

sledovanie plnenia zmluvných podmienok obchodu,

d)

finančné vyrovnanie obchodu.

(7)

Na účely odseku 5 sa činnosťami spojenými s riadením kreditného rizika rozumejú najmä

a)

schvaľovanie vnútorných limitov kreditného rizika v majetku v dôchodkovom fonde, a to v rámci ...

b)

schvaľovanie osobitných vnútorných limitov na protistranu pri obchodoch s finančnými derivátmi ...

c)

hodnotenie ekonomickej situácie emitentov cenných papierov v majetku v dôchodkových fondoch a protistrán ...

d)

schvaľovanie metód a postupov na riadenie kreditného rizika,

e)

identifikácia, meranie, sledovanie a zmierňovanie kreditného rizika,

f)

spracúvanie a poskytovanie informácií o kreditnom riziku pre potreby riadenia kreditného rizika ...

(8)

Na účely riadenia trhového rizika, ktorému je vystavený majetok v dôchodkovom fonde, sa v dôchodkovej ...

(9)

Na účely odseku 8 sa činnosťami spojenými s vyrovnaním obchodu rozumejú najmä

a)

kontrola náležitostí uzatvoreného obchodu,

b)

zasielanie a prijímanie potvrdení k uzatvorenému obchodu,

c)

finančné a majetkové vyrovnanie obchodu,

d)

vystavenie účtovných dokladov a zaúčtovanie obchodu.

(10)

Na účely odseku 8 sa činnosťami spojenými s riadením trhového rizika rozumejú najmä

a)

schvaľovanie vnútorných limitov trhového rizika majetku v dôchodkovom fonde, a to v rámci systému ...

b)

schvaľovanie metód a postupov na riadenie trhového rizika,

c)

schvaľovanie metód, postupov a modelov na oceňovanie pozícií, pri ktorých vzniká trhové riziko, ...

d)

oceňovanie pozícií, pri ktorých vzniká trhové riziko,

e)

identifikácia, meranie, sledovanie a zmierňovanie trhového rizika,

f)

spracúvanie a poskytovanie informácií o trhovom riziku pre potreby riadenia trhového rizika a rozhodovacích ...

(11)

Na účely riadenia operačného rizika sa v dôchodkovej správcovskej spoločnosti vykonávajú činnosti ...

a)

schvaľovanie metód a postupov na riadenie operačného rizika,

b)

identifikácia, odhad a sledovanie operačného rizika,

c)

zatrieďovanie udalostí operačného rizika,

d)

prijímanie opatrení na minimalizáciu operačného rizika, spracúvanie a poskytovanie informácií ...

§ 8
a)

poskytovanie pravidelných informácií osobou zodpovednou za riadenie rizík vrcholovému manažmentu ...

1.

zhodnotenie úrovne a trendov vo vývoji rizík,

2.

porovnanie, či výnosy alebo predpokladané výnosy zodpovedajú podstupovanej úrovni rizík,

3.

overenie, či úroveň rizík je v súlade s určenými vnútornými limitmi,

4.

zhodnotenie platnosti, vhodnosti a splnenia predpokladov použitých pri meraní rizík,

5.

zhodnotenie výsledkov stresového testovania a spätného testovania,

b)

zabezpečenie dostupnosti aktuálnych a spoľahlivých informácií pre riadenie rizík všetkým zamestnancom ...

c)

zabezpečenie vzájomnej komunikácie medzi osobou zodpovednou za riadenie rizík a ostatnými útvarmi ...

d)

pravidelné vyhodnocovanie informácií o úrovni rizík predstavenstvom a následné informovanie osoby ...

§ 9
(1)

Na účely riadenia rizík sa v dôchodkovej správcovskej spoločnosti vytvára primeraný systém ...

(2)

Systém uzatvárania obchodov a vykonávania činností a postup na identifikáciu, meranie, sledovanie ...

§ 10
(1)

Na účely riadenia rizík sa v dôchodkovej správcovskej spoločnosti zavedie postup na schválenie, ...

a)

popis nového finančného nástroja a činností súvisiacich s týmto finančným nástrojom,

b)

identifikáciu rizikových faktorov finančného nástroja,

c)

analýzu dopadov navrhovaného finančného nástroja na majetok v dôchodkovom fonde,

d)

zavedenie postupov, ktoré sa budú používať na meranie, sledovanie a kontrolu rizík spojených ...

e)

hodnotenie pripravenosti jednotlivých útvarov dôchodkovej správcovskej spoločnosti na zavedenie ...

(2)

Na účely riadenia rizík sa novým finančným nástrojom rozumie taký všeobecne známy finančný ...

§ 11
(1)

Prispôsobenie systému vnútornej kontroly dôchodkovej správcovskej spoločnosti potrebám systému ...

a)

vytvorenie zodpovedajúceho kontrolného prostredia pri vykonávaní činností v dôchodkovej správcovskej ...

1.

kontrolných činností a mechanizmov vykonávaných predstavenstvom,

2.

kontrolných činností vykonávaných ostatným vrcholovým manažmentom,

3.

kontrolných činností vykonávaných zamestnancami dôchodkovej správcovskej spoločnosti ako súčasti ...

b)

pravidelné overenie funkčnosti systému riadenia rizík funkciou vnútorného auditu dôchodkovej ...

(2)

Systém vnútornej kontroly dôchodkovej správcovskej spoločnosti v oblasti riadenia rizík v prípade ...

a)

informovanie kompetentných útvarov a vedúcich zamestnancov dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...

b)

prijatie a vykonanie zodpovedajúcich opatrení na nápravu,

c)

včasné vykonanie nevyhnutných úprav systému riadenia rizík.

§ 12
a)

vymedzenie druhov finančných nástrojov alebo iných aktív, s ktorými možno obchodovať v majetku ...

b)

zavedenie pravidiel na uzatváranie obchodov, ktoré obsahujú najmä

1.

menovité hodnoty jednotlivých finančných nástrojov alebo iných aktív, do ktorých sú zodpovední ...

2.

postup v prípade zmeny alebo zrušenia uzatvoreného obchodu,

3.

určenie osôb, ktoré môžu povoliť zamestnancom výnimku z obmedzení podľa prvého a druhého ...

c)

požiadavku na vyhotovenie písomného záznamu alebo zvukového záznamu z dojednávania a uzatvorenia ...

d)

požiadavku na uloženie záznamov uvedených v písmene c) mimo organizačného útvaru, ktorý uzatvára ...

e)

zaznamenanie všetkých uzatvorených obchodov správne a včas,

f)

určenie pravidiel na prijatie zábezpeky a poskytnutie zábezpeky v prospech alebo na ťarchu majetku ...

§ 13
(1)

Na účely riadenia trhového rizika vytvorenie primeraného systému uzatvárania obchodov podľa § ...

a)

vymedzenie druhov finančných nástrojov a iných aktív v majetku v príslušnom dôchodkovom fonde, ...

b)

zavedenie pravidiel na uzatváranie obchodov, ktoré obsahujú najmä

1.

menovité hodnoty jednotlivých finančných nástrojov a iných aktív, do ktorých sú zodpovední ...

2.

postup v prípade zmeny alebo zrušenia uzatvoreného obchodu,

3.

určenie osôb, ktoré môžu povoliť zamestnancom výnimku z obmedzení podľa prvého a druhého ...

c)

požiadavku na vyhotovenie písomného záznamu alebo zvukového záznamu z dojednávania a uzatvorenia ...

d)

požiadavku na uloženie záznamov uvedených v písmene c) mimo organizačného útvaru, ktorý uzatvára ...

(2)

Na účely riadenia trhového rizika vnútorné akty riadenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ...

a)

rozdelenie kompetencií na uzatváranie a schvaľovanie obchodov, pri ktorých vzniká trhové riziko, ...

b)

postup a kompetencie na vyrovnanie obchodov s finančnými nástrojmi,

c)

postup na monitorovanie cien pri uzatvorení obchodu a ich porovnanie s trhovými cenami,

d)

spôsob spolupráce a popis informačných tokov medzi organizačnými útvarmi, ktoré vykonávajú ...

e)

postup na spätné testovanie a stresové testovanie, ak dôchodková správcovská spoločnosť používa ...

f)

požiadavky na pravidelné a podrobné informácie o trhovom riziku pre predstavenstvo a ostatných ...

g)

kontrolné činnosti pri uzatváraní obchodov a vykonávaní činností.

(3)

Systém merania trhového rizika v dôchodkovej správcovskej spoločnosti zodpovedá povahe, rozsahu ...

a)

zaznamenáva všetky uzatvorené obchody správne a včas,

b)

umožňuje zachytávanie všetkých významných zdrojov trhového rizika majetku v dôchodkových fondoch, ...

c)

vyhodnocuje dopad zmien trhových rizikových faktorov na výnosy, ako aj na hodnotu majetku v dôchodkovom ...

d)

umožňuje meranie trhového rizika metódou zvolenou v súlade s politikou riadenia rizík dôchodkovej ...

e)

umožňuje správne ocenenie pozícií,

f)

umožňuje meranie celkovej hodnoty trhového rizika a porovnávanie hodnoty s určenými limitmi,

g)

umožňuje primerané dokumentovanie predpokladov a parametrov merania trhového rizika,

h)

umožňuje meranie úrokového rizika v každej mene, v ktorej sú denominované aktíva v majetku v ...

(4)

Na účely merania trhového rizika sa v dôchodkovej správcovskej spoločnosti zabezpečí najmä

a)

pravidelné vykonávanie spätného testovania,

b)

prehodnocovanie metód a postupov merania trhového rizika na základe výsledkov spätného testovania, ...

c)

pravidelné vykonávanie stresového testovania,

d)

pravidelné preverovanie platnosti predpokladov stresových scenárov v súlade so zmenou podmienok ...

e)

mimoriadne vykonávanie stresového testovania, a to v prípade vzniku mimoriadnych udalostí, ktoré ...

f)

prehodnocovanie určených limitov trhového rizika podľa výsledkov stresového testovania,

g)

informovanie o výsledkoch spätného testovania a stresového testovania podľa § 8.

(5)

Na účely sledovania trhového rizika sa v dôchodkovej správcovskej spoločnosti zabezpečí najmä ...

a)

určenie limitu miery trhového rizika a limitu jednotlivých zložiek trhového rizika v súlade s ...

b)

súlad vnútorných limitov dôchodkovej správcovskej spoločnosti s pravidlami obmedzenia a rozloženia ...

c)

sledovanie pozícií v majetku v dôchodkovom fonde, ktorými sa majetok v dôchodkovom fonde vystavuje ...

1.

druhu finančného nástroja,

2.

zmluvnej strany,

3.

mien,

d)

vytvorenie systému priebežnej kontroly dodržiavania určených limitov,

e)

určenie pravidiel a postupov pre prekročenie limitov a pre povolenie výnimiek z určených limitov, ...

f)

informovanie príslušných útvarov dôchodkovej správcovskej spoločnosti o miere trhového rizika ...

(6)

Na účely zmierňovania trhového rizika sa v dôchodkovej správcovskej spoločnosti zabezpečí najmä ...

a)

určenie druhov zabezpečovacích obchodov a činností na zmierňovanie trhového rizika,

b)

určenie spôsobu a postupu použitia vybraných zabezpečovacích obchodov,

c)

pravidelné vyhodnocovanie účinnosti zabezpečovacích obchodov a na základe jeho výsledkov zmeny ...

d)

pravidelné informovanie príslušných útvarov dôchodkovej správcovskej spoločnosti o výsledkoch ...

§ 14
(1)

Identifikácia operačného rizika sa v dôchodkovej správcovskej spoločnosti zabezpečuje vo všetkých ...

a)

druhoch obchodov, ktoré uzatvára,

b)

procesoch, ktoré uplatňuje,

c)

informačných systémoch, ktoré používa.

(2)

Na účely riadenia operačného rizika identifikácia zahŕňa

a)

vymedzenie udalostí operačného rizika sledovaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,

b)

zatrieďovanie udalostí operačného rizika do skupín určených dôchodkovou správcovskou spoločnosťou ...

(3)

Na účely riadenia operačného rizika sa v dôchodkovej správcovskej spoločnosti zavedie systém ...

a)

umožňuje pravidelné monitorovanie prípadov strát z operačného rizika,

b)

umožňuje zachytávať všetky významné zdroje operačného rizika v obchodoch pri riadení investícií ...

c)

poskytuje včasné upozornenie o zvýšenom riziku budúcich strát na základe číselných ukazovateľov ...

(4)

Na odhad miery operačného rizika sa využije najmä

a)

hodnotenie procesov a činností dôchodkovej správcovskej spoločnosti vo vzťahu k súboru vymedzených ...

b)

monitorovanie operačného rizika vznikajúceho v rámci jednotlivých obchodných činností riadenia ...

c)

sledovanie ukazovateľov operačného rizika, napríklad počet neúspešných obchodov, miera fluktuácie ...

d)

meranie operačného rizika, napríklad na základe sledovania predchádzajúcich strát z udalostí ...

(5)

Na účely sledovania operačného rizika sa v dôchodkovej správcovskej spoločnosti zabezpečí najmä ...

a)

určenie číselných ukazovateľov pre operačné riziko s cieľom včas upozorniť na zvýšené riziko ...

b)

sledovanie udalostí operačného rizika a vyhodnocovanie strát vyplývajúcich z týchto udalostí, ...

c)

informovanie príslušných útvarov dôchodkovej správcovskej spoločnosti o úrovni operačného ...

§ 15

Metódy konverzie pozícií v derivátoch drahého kovu alebo derivátoch indexu drahých kovov podľa ...

(1)

Pri výpočte celkového rizika záväzkovým prístupom sa každá pozícia v deriváte drahého kovu ...

(2)

Pri výpočte celkového rizika záväzkovým prístupom sa postupuje takto:

a)

vypočíta sa záväzok z každého individuálneho derivátu drahého kovu alebo derivátu indexu drahých ...

b)

identifikujú sa opatrenia na zabezpečenie pred rizikom straty a opatrenia na vzájomné započítanie ...

1.

hrubý záväzok sa rovná súčtu záväzkov individuálnych derivátov drahého kovu alebo derivátov ...

2.

ak sa opatrenie na zabezpečenie pred rizikom straty alebo opatrenie na vzájomné započítanie týka ...

3.

absolútna hodnota tohto výpočtu sa rovná čistému záväzku,

c)

vypočíta sa celkové riziko, ktoré sa rovná súčtu

1.

absolútnej hodnoty záväzku každého individuálneho derivátu nezahrnutého do opatrení vzájomného ...

2.

absolútnej hodnoty každého čistého záväzku po opatreniach na zabezpečenie pred rizikom straty ...

3.

absolútnych hodnôt záväzku spojeného s postupmi a nástrojmi efektívneho riadenia investícií ...

(3)

Výpočet hrubého a čistého záväzku je založený na presnej konverzii pozície v deriváte drahého ...

(4)

Výpočet záväzku každej pozície v deriváte drahého kovu alebo deriváte indexu drahých kovov ...

(5)

Metódy konverzie pozícií derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov pri výpočte ...

§ 16
a)

kombinované držanie derivátu drahého kovu alebo derivátu indexu drahých kovov a hotovosti, ktorá ...

b)

derivát drahého kovu alebo derivát indexu drahých kovov nevytvára žiadne zvýšenie vystavenia ...

§ 17
(1)

Na účely výpočtu celkového rizika derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov ...

(2)

Na účely výpočtu celkového rizika derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov ...

(3)

Ak sa pre iný ako dlhopisový garantovaný dôchodkový fond používa namiesto presného výpočtu ...

§ 18

Pri výpočte celkového rizika záväzkovým prístupom sa môžu vzájomne započítať pozície v ...

§ 19
(1)

Opatrenia na zabezpečenie pred rizikom straty sa zohľadňujú pri výpočte celkového rizika derivátov ...

a)

používaním opatrení na zabezpečenie pred rizikom straty je preukázateľné zníženie rizika, ...

b)

používaním derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov pri opatreniach na zabezpečenie ...

c)

opatrenia na zabezpečenie pred rizikom straty sa vzťahujú na rovnaký drahý kov,

d)

opatrenia na zabezpečenie pred rizikom straty sú účinné v stresových trhových podmienkach.

(2)

Na účely tohto opatrenia sa za opatrenia na zabezpečenie pred rizikom straty z obchodov s derivátmi ...

(3)

Žiadne trhovo neutrálne investičné stratégie alebo kombinované dlhé-krátke investičné stratégie ...

§ 20
(1)

Ak možno podľa štatútu iného ako dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu podľa § 82c ...

(2)

Ak sa pri správe majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde reinvestuje zábezpeka ...

a)

prijatá peňažná suma, ak zábezpeka sa drží v hotovosti, alebo

b)

trhová hodnota príslušného aktíva, ak zábezpeka sa nedrží v hotovosti.

(3)

Na účely výpočtu celkového rizika záväzkovým prístupom sa akékoľvek celkové riziko vytvárané ...

(4)

Akékoľvek ďalšie použitie prijatej zábezpeky ako časti ďalšieho obchodu so spätným nákupom ...

(5)

Postupy a nástroje efektívneho riadenia investícií majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom ...

a)

repo obchody, ktorými sa rozumejú dohody o predaji a spätnom nákupe, pri ktorých sa z majetku v ...

b)

reverzné repo obchody, ktorými sa rozumejú dohody o nákupe a spätnom predaji, pri ktorých sa do ...

c)

dohody o pôžičkách cenných papierov, ktorými sa rozumejú také obchody, pri ktorých sa z majetku ...

§ 21
(1)

Celkové riziko sa pri používaní metódy relatívnej hodnoty v riziku vypočítava takto:

a)

vypočíta sa hodnota v riziku (value at risk) aktuálneho portfólia, ktoré zahŕňa deriváty,

b)

vypočíta sa hodnota v riziku referenčného portfólia,

c)

skontroluje sa, či hodnota v riziku iného ako dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu nie ...

VaR fondu – VaR referenčného portfólia________________________________ x 100 ≥ 15 %,         ...

kde VaR fondu je hodnota v riziku iného ako dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu a VaR ...

(2)

Na účely výpočtu celkového rizika metódou relatívnej hodnoty v riziku sa relatívnou hodnotou ...

(3)

Referenčné portfólio a súvisiace postupy musia spĺňať tieto kritériá:

a)

referenčné portfólio neobsahuje žiadny pákový efekt ani žiadne finančné deriváty, deriváty ...

1.

používania kombinovanej dlhej-krátkej investičnej stratégie, pri ktorých použité referenčné ...

2.

používania investičnej stratégie, pri ktorej je cieľom zabezpečenie majetku v inom ako dlhopisovom ...

b)

rizikový profil referenčného portfólia je v súlade s cieľmi a investičnou politikou príslušného ...

c)

postup týkajúci sa určenia a nepretržitého udržovania referenčného portfólia je integrovaný ...

d)

sú vypracované pravidlá na zloženie referenčného portfólia a aktuálne zloženie referenčného ...

(4)

Ak sa rizikovo-výnosový profil príslušného iného ako dlhopisového garantovaného dôchodkového ...

§ 22
(1)

Pri výpočte celkového rizika metódou absolútnej hodnoty v riziku sa limituje maximálna hodnota ...

(2)

Na účely výpočtu celkového rizika metódou absolútnej hodnoty v riziku sa absolútnou hodnotou ...

(3)

Absolútna hodnota v riziku nemôže byť väčšia ako 15 % čistej hodnoty majetku v inom ako dlhopisovom ...

§ 23

Pri výpočte celkového rizika derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov iného ...

Kvantitatívne požiadavky na prístup hodnoty v riziku

§ 24
(1)

Pri výpočte relatívnej hodnoty v riziku alebo absolútnej hodnoty v riziku musia byť splnené tieto ...

a)

jednostranný interval spoľahlivosti je 99 %,

b)

obdobie, pre ktoré sa vypočítava hodnota v riziku (holding period) (ďalej len „časový horizont“) ...

c)

skutočné pozorovacie obdobie rizikových faktorov je jeden rok s výnimkou, ak kratšie pozorovacie ...

d)

dátové súbory sú aktualizované najmenej raz za štvrťrok alebo častejšie v prípadoch, ak trhové ...

e)

výpočet sa uskutočňuje najmenej jedenkrát za deň.

(2)

Interval spoľahlivosti alebo časový horizont, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa odseku 1 písm. ...

(3)

Limity absolútnej hodnoty v riziku podľa § 22 ods. 3 sa vzťahujú na výpočet celkového rizika ...

(4)

Zásady úpravy maximálneho limitu absolútnej hodnoty v riziku sú uvedené v prílohe č. 2.

§ 25

Model hodnoty v riziku používaný na výpočet celkového rizika zohľadňuje minimálne všeobecné ...

§ 26
a)

do výpočtu hodnoty v riziku sú zahrnuté všetky pozície v majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom ...

b)

model primerane zachytáva všetky významné trhové riziká spojené s pozíciami v majetku v inom ...

c)

kvantitatívne modely použité v rámci prístupu hodnoty v riziku, najmä nástroje ocenenia, odhady ...

d)

všetky údaje použité v rámci prístupu hodnoty v riziku zabezpečujú konzistenciu a spoľahlivosť ...

§ 27
(1)

Presnosť a účinnosť modelu hodnoty v riziku sa sleduje vykonávaním programu spätného testovania ...

(2)

Na účely vykonávania spätného testovania sa spätným testovaním hodnoty v riziku rozumie proces ...

(3)

Program spätného testovania zabezpečuje pre každý obchodný deň porovnanie jednodennej miery hodnoty ...

(4)

Program spätného testovania sa pre dôchodkový fond vykonáva minimálne raz za mesiac retroaktívnym ...

(5)

Pri spätnom testovaní sa určujú a sledujú prekročenia príslušnej jednodňovej zmeny hodnoty ...

(6)

Ak výsledky spätného testovania identifikujú najmenej štyri prekročenia za posledných 250 dní, ...

(7)

Vrcholový manažment dôchodkovej správcovskej spoločnosti je informovaný najmenej raz za štvrťrok, ...

§ 28
(1)

Pri výpočte celkového rizika prístupom hodnoty v riziku sa vykonáva presný, úplný a primeraný ...

(2)

Na účely vykonávania programu stresového testovania sa stresovým testovaním hodnoty v riziku rozumie ...

(3)

Program stresového testovania je zameraný na meranie akýchkoľvek možných významných znehodnotení ...

(4)

Stresové testy sú primerane integrované do systému riadenia rizík a výsledky stresových testov ...

(5)

Zložitosť stresových testov je primeraná rizikovému profilu príslušného dôchodkového fondu. ...

(6)

Stresové scenáre sa vyberajú a testujú v rámci stresového testovania takým spôsobom, aby zahrnuli ...

(7)

Pri vykonávaní stresového testovania sa primerane vo vzťahu k investičnej stratégii a rizikovému ...

(8)

Ak nemožno presne ohodnotiť potenciálne zníženie hodnoty majetku v dôchodkovom fonde alebo zmeny ...

(9)

Stresové testy sú súčasťou systému riadenia rizík, v ktorého rámci sú výsledky stresových ...

§ 29
(1)

Stresové testy musia pokrývať všetky riziká, ktoré ovplyvňujú hodnotu alebo zmeny hodnoty majetku ...

(2)

Stresový test musí byť primeraný na analyzovanie možných situácií, pri ktorých použitie významného ...

§ 30
(1)

Stresové testy sa musia uskutočňovať pravidelne, najmenej raz mesačne; to neplatí, ak cieľom ...

(2)

Nastavenie stresových testov sa prispôsobuje zloženiu majetku v dôchodkovom fonde a trhovým podmienkam, ...

(3)

V rámci systému riadenia rizík sa zavedú postupy týkajúce sa nastavenia a nepretržitého prispôsobovania ...

§ 31
(1)

Zabezpečenie činností osobou zodpovednou za riadenie rizík pri výpočte celkového rizika prístupom ...

a)

zabezpečovanie zdrojov, testovanie, udržovanie a používanie modelu hodnoty v riziku na každodennej ...

b)

kontrolu postupu určenia referenčného portfólia, ak sa spôsob výpočtu celkového rizika zmení ...

c)

nepretržité prispôsobenie modelu hodnoty v riziku zloženiu majetku v dôchodkovom fonde,

d)

opakovanú validáciu modelu,

e)

validáciu a zavedenie zdokumentovaného systému vnútorných limitov hodnoty v riziku pre každý ...

f)

sledovanie dodržiavania limitov hodnoty v riziku,

g)

pravidelné monitorovanie úrovne pákového efektu v majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom ...

h)

pravidelné predkladanie správ týkajúcich sa aktuálnej úrovne miery hodnoty v riziku vrátane výsledkov ...

(2)

Model hodnoty v riziku a jeho výstupné údaje sú neoddeliteľnou súčasťou dennej činnosti riadenia ...

(3)

Zabezpečenie, že model je koncepčne správny a zachytí všetky významné riziká, zahŕňa vykonanie ...

(4)

Zabezpečenie presnosti modelu hodnoty v riziku zahŕňa vykonávanie opakovanej validácie modelu hodnoty ...

(5)

Prístup hodnoty v riziku obsahuje primeranú dokumentáciu modelu hodnoty v riziku a súvisiacich postupov ...

a)

riziká pokryté modelom,

b)

metodiku modelu,

c)

matematické predpoklady a základy modelu,

d)

použité údaje,

e)

presnosť a úplnosť ohodnotenia rizík,

f)

metódy použité na potvrdenie platnosti modelu,

g)

postup spätného testovania,

h)

postup stresového testovania,

i)

platnosť rozsahu modelu,

j)

prevádzkovú implementáciu.

§ 32
(1)

Ak sa celkové riziko vypočítava prístupom hodnoty v riziku, pravidelne sa sleduje pákový efekt ...

(2)

Ak je to primerané rizikovému profilu a investičnej stratégii iného ako dlhopisového garantovaného ...

§ 33
(1)

Dodatočnou náležitosťou informačného prospektu dôchodkového fondu je uvedenie použitej metódy ...

(2)

Dodatočnými náležitosťami informačného prospektu iného ako dlhopisového garantovaného dôchodkového ...

a)

uvedenie použitého prístupu a metódy na výpočet celkového rizika,

b)

uvedenie očakávanej úrovne pákového efektu a možnosti vyšších úrovní pákového efektu za ...

c)

informácia o referenčnom portfóliu, ak sa používa metóda relatívnej hodnoty v riziku.

(3)

Dodatočnou náležitosťou ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde je uvedenie ...

(4)

Dodatočnými náležitosťami ročnej správy o hospodárení s majetkom v inom ako dlhopisovom garantovanom ...

a)

uvedenie použitého prístupu a metódy na výpočet celkového rizika,

b)

informácia o referenčnom portfóliu, ak sa používa metóda relatívnej hodnoty v riziku,

c)

uvedenie miery hodnoty v riziku, ktorá obsahuje minimálne najnižšie, najvyššie a priemerné použitie ...

d)

uvedenie úrovne pákového efektu použitého počas príslušného obdobia.

(5)

Na účely odsekov 2 a 4 sa pákový efekt vypočíta ako súčet nominálnych hodnôt použitých derivátov ...

§ 34
(1)

Spôsob krytia záväzkov súvisiacich s derivátmi drahého kovu alebo derivátmi indexu drahých kovov ...

(2)

Zmluvy o derivátoch drahého kovu alebo derivátoch indexu drahých kovov môžu upravovať iba automatické ...

(3)

Sledovanie obchodov s derivátmi drahého kovu alebo derivátmi indexu drahých kovov na účely zabezpečenia ...

§ 35

Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 15. mája 2012 č. 155/2012 Z. z. o systéme riadenia ...

§ 36

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. januára 2013.

v z. Ján Tóth v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k opatreniu č. 5/2013 Z. z.

  METÓDY KONVERZIE POZÍCIÍ DERIVÁTOV DRAHÉHO KOVU ALEBO DERIVÁTOV INDEXU DRAHÝCH KOVOV PRI VÝPOČTE ...

  Pozície derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov sa konvertujú na ich ekvivalentnú ...

  1. Futures drahých kovov

  1.1 Futures zlata (Gold Futures)

  Počet kontraktov x nominálna veľkosť kontraktu (notional contract size) x trhová cena podkladového ...

  1.2 Futures striebra (Silver Futures)

  Počet kontraktov x nominálna veľkosť kontraktu (notional contract size) x trhová cena podkladového ...

  1.3 Futures platiny (Platinum Futures)

  Počet kontraktov x nominálna veľkosť kontraktu (notional contract size) x trhová cena podkladového ...

  1.4 Futures paládia (Palladium Futures)

  Počet kontraktov x nominálna veľkosť kontraktu (notional contract size) x trhová cena podkladového ...

  1.5 Indexové futures drahých kovov (Index Futures)

  Počet kontraktov x nominálna veľkosť kontraktu (notional contract size) x úroveň indexu drahých ...

  2. Opcie drahých kovov (zlato, striebro, platina, paládium)

  Plain Vanilla (kúpené/predané puts and calls)

  2.1 Plain Vanilla opcie na futures drahých kovov

  Počet kontraktov x nominálna veľkosť kontraktu (notional contract size) x trhová hodnota podkladového ...

  Na účely konverzie pozícií derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov sa rozumie ...

  a) futures drahého kovu pevný termínový obchod uzatvorený podľa § 82b ods. 1 zákona, pri ktorom ...

  b) opciou na futures drahého kovu opčný obchod uzatvorený podľa § 82b ods. 1 zákona, pri ktorom ...

  c) deltou opcie drahého kovu veľkosť zmeny ceny opcie vyvolanej zmenou ceny podkladového nástroja ...

  Príloha č. 2 k opatreniu č. 5/2013 Z. z.

  ZÁSADY PRE ÚPRAVY LIMITU ABSOLÚTNEJ HODNOTY V RIZIKU

  Úprava limitu absolútnej hodnoty v riziku (Value at Risk) na rozdielne intervaly spoľahlivosti a ...

  1. Pri prispôsobení maximálneho limitu absolútnej hodnoty v riziku na rozdielny interval spoľahlivosti ...

  Interval spoľahlivosti Koeficientnormálnehorozdelenia 99,0 %97,5 %95,0 % 2,3261,961,645 ...

  2. Pre interval spoľahlivosti y % a časový horizont 20 dní sa maximálny limit absolútnej hodnoty ...

  Prevziať prílohu - Vzorec 01 ...

  kde VaR je hodnota v riziku (Value at Risk).

  3. Ak sa na výpočet celkového rizika metódou absolútnej hodnoty v riziku používa vo vnútorných ...

  Prevziať prílohu - Vzorec 02 ...

  4. Rovnakým spôsobom ako v bodoch 2 a 3 je možné postupovať pri úprave limitu absolútnej hodnoty ...

  Prevziať prílohu - Vzorec 03 ...

  5. Ak sa na výpočet celkového rizika metódou absolútnej hodnoty v riziku používa časový horizont ...

  Prevziať prílohu - Vzorec 04 ...

  6. Ak sa na výpočet celkového rizika metódou absolútnej hodnoty v riziku používa interval spoľahlivosti ...

  Prevziať prílohu - Vzorec 05 ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore