Opatrenie Národnej banky Slovenska o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti 429/2023 účinný od 01.01.2024

Platnosť od: 08.11.2023
Účinnosť od: 01.01.2024
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Bankové a finančné inštitúcie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Národnej banky Slovenska o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti 429/2023 účinný od 01.01.2024
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Opatrenie 429/2023 s účinnosťou od 01.01.2024
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národnej banky Slovenska

o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Národná banka Slovenska podľa § 48 ods. 9 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1
(1)

Splnenie podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. a) zákona sa preukazuje predložením výpisu z bežného účtu alebo výpisu z vkladového účtu vedeného v banke1) alebo pobočke zahraničnej banky,2) ktorá spĺňa podmienky na činnosť depozitára podľa § 99 ods. 2 zákona a s ktorou má zakladateľ dôchodkovej správcovskej spoločnosti uzatvorenú zmluvu o budúcej zmluve o výkone depozitárskych služieb pre dôchodkovú správcovskú spoločnosť ku dňu udelenia povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti Národnou bankou Slovenska (ďalej len „povolenie“).

(2)

Splnenie podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. b) zákona sa preukazuje, ak je zakladateľom

a)

fyzická osoba,

1.

prehľadom o majetkovej situácii a finančnej situácii zakladateľa ku dňu predchádzajúcemu dňu podania žiadosti o udelenie povolenia (ďalej len „žiadosť“),

2.

informáciou o pôvode, objeme a skladbe finančných prostriedkov tvoriacich vklady zakladateľa vložené do základného imania dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátane informácie o výške vlastných zdrojov použitých na vykonanie tohto úkonu a dokladov preukazujúcich tieto skutočnosti,

3.

výpismi o stavoch na účtoch alebo vyhlásením zakladateľa o stavoch na jeho účtoch v bankách,1) pobočkách zahraničných bánk2) a zahraničných bankách3) ku dňu predchádzajúcemu dňu podania žiadosti,

4.

dokladom o príjme zakladateľa, ktorý je daňovníkom dane z príjmov fyzických osôb,4) najmenej za bezprostredne predchádzajúce tri roky, a to daňovým priznaním k dani z príjmov alebo dokladom o vykonanom ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za bezprostredne predchádzajúce tri zdaňovacie obdobia alebo iným obdobným dokladom a ak ide o cudzinca,5) obdobným dokladom o príjmoch fyzickej osoby najmenej za bezprostredne predchádzajúce tri roky,

5.

vyhlásením zakladateľa, že finančné prostriedky tvoriace vklady vložené do základného imania dôchodkovej správcovskej spoločnosti nepochádzajú z trestnej činnosti,6)

b)

fyzická osoba podnikateľ,

1.

prehľadom o majetkovej situácii a finančnej situácii zakladateľa ku dňu predchádzajúcemu dňu podania žiadosti,

2.

údajmi potrebnými na vyžiadanie výpisu z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a ak ide o cudzinca, dokladom preukazujúcim oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti zakladateľa nie starším ako tri mesiace vydaným príslušným orgánom, ak právny poriadok štátu, ktorým sa táto osoba spravuje, ustanovuje povinnosť zápisu do registra alebo inej evidencie,

3.

informáciou o pôvode, objeme a skladbe finančných prostriedkov zakladateľa tvoriacich vklady vložené do základného imania dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátane informácie o výške vlastných zdrojov použitých na vykonanie tohto úkonu a dokladmi preukazujúcimi tieto skutočnosti,

4.

výpismi o stavoch na účtoch alebo vyhlásením zakladateľa o stavoch na jeho účtoch v bankách, pobočkách zahraničných bánk a zahraničných bankách ku dňu predchádzajúcemu dňu podania žiadosti,

5.

daňovým priznaním zakladateľa k dani z príjmov najmenej za bezprostredne predchádzajúce tri roky vrátane dokladu o splnení daňovej povinnosti a ak ide o cudzinca, obdobným dokladom o príjmoch fyzickej osoby podnikateľa najmenej za bezprostredne predchádzajúce tri roky; ak zakladateľ začal vykonávať podnikateľskú činnosť pred menej ako troma rokmi pred podaním žiadosti, predkladá sa daňové priznanie k dani z príjmov alebo obdobný doklad o príjmoch fyzickej osoby podnikateľa len za obdobie od začatia výkonu podnikateľskej činnosti,

6.

účtovnými závierkami zakladateľa overenými audítorom alebo audítorskou spoločnosťou (ďalej len „audítor“), ak takému overeniu podliehajú, a ak ich zakladateľ nenahradil odkazom na ich zverejnenie v registri účtovných závierok,7) a to za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia, alebo ak zakladateľ začal vykonávať podnikateľskú činnosť pred menej ako troma rokmi pred podaním žiadosti, predkladá sa účtovná závierka len za obdobie od začatia výkonu podnikateľskej činnosti a ak účtovná závierka, ktorá podlieha overeniu, ešte nebola ku dňu podania žiadosti audítorom overená, predkladá sa aj neoverená účtovná závierka,

7.

vyhlásením zakladateľa, že finančné prostriedky tvoriace vklady vložené do základného imania dôchodkovej správcovskej spoločnosti nepochádzajú z trestnej činnosti,

c)

právnická osoba,

1.

prehľadom o majetkovej situácii a finančnej situácii zakladateľa ku dňu predchádzajúcemu dňu podania žiadosti,

2.

údajmi potrebnými na vyžiadanie výpisu z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a ak ide o právnickú osobu so sídlom v zahraničí, výpisom z registra alebo inej evidencie, do ktorej je zapísaná, nie starším ako tri mesiace, ak právny poriadok štátu, ktorým sa táto osoba spravuje, ukladá povinnosť zápisu do registra alebo inej evidencie,

3.

informáciou o pôvode, objeme a skladbe finančných prostriedkov zakladateľa tvoriacich vklady vložené do základného imania dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátane informácie o výške vlastných zdrojov použitých na vykonanie tohto úkonu a dokladmi preukazujúcimi tieto skutočnosti,

4.

účtovnými závierkami zakladateľa overenými audítorom, ak takému overeniu podliehajú, spolu so správou audítora a výročnými správami alebo s inými obdobnými správami, ak sa výročné správy alebo iné obdobné správy v súlade s právnymi predpismi príslušného štátu vyhotovujú, predloženými valnému zhromaždeniu alebo inému príslušnému orgánu zakladateľa na prerokovanie, ak ich zakladateľ nenahradil odkazom na ich zverejnenie v registri účtovných závierok, a to za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia, alebo ak zakladateľ vznikol pred menej ako troma rokmi pred podaním žiadosti, predkladá sa účtovná závierka len za obdobie od jeho vzniku a ak je zakladateľ súčasťou konsolidovaného celku, predkladá sa aj audítorom overená konsolidovaná účtovná závierka spolu so správou audítora, ak ich zakladateľ nenahradil odkazom na ich zverejnenie v registri účtovných závierok, a to za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia alebo ak zakladateľ vznikol pred menej ako troma rokmi pred podaním žiadosti len za obdobie od jeho vzniku a ak účtovná závierka, ktorá podlieha overeniu, ešte nebola ku dňu podania žiadosti audítorom overená, predkladá sa aj neoverená účtovná závierka,

5.

výpismi o stavoch na účtoch alebo vyhlásením zakladateľa o stavoch na jeho účtoch v bankách, pobočkách zahraničných bánk a zahraničných bankách ku dňu predchádzajúcemu dňu podania žiadosti,

6.

vyhlásením zakladateľa, že finančné prostriedky tvoriace vklady vložené do základného imania dôchodkovej správcovskej spoločnosti nepochádzajú z trestnej činnosti,

7.

posledným zverejneným ratingovým hodnotením zakladateľa, ak bolo vypracované, za obdobie bezprostredne predchádzajúcich troch rokov pred podaním žiadosti.

(3)

Splnenie podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. c) zákona sa preukazuje predložením

a)

dokladov podľa odseku 2 o osobách s kvalifikovanou účasťou8) na dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

b)

zoznamu fyzických osôb s kvalifikovanou účasťou na dôchodkovej správcovskej spoločnosti s uvedením percentuálnej výšky podielu na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti a na hlasovacích právach v nej,

c)

zoznamu obsahujúceho meno, priezvisko a trvalý pobyt blízkych osôb9) k fyzickým osobám s kvalifikovanou účasťou na dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktoré sú v čase podania žiadosti v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom vzťahu k inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo k finančnej inštitúcii podľa § 48 ods. 22 zákona, s uvedením jej obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla organizácie a sídla,

d)

zoznamu právnických osôb s kvalifikovanou účasťou na dôchodkovej správcovskej spoločnosti s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla organizácie, sídla, výšky základného imania a percentuálnej výšky podielu na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti a na hlasovacích právach v nej,

e)

zoznamu obsahujúceho meno, priezvisko a trvalý pobyt blízkych osôb členov štatutárneho orgánu právnickej osoby podľa písmena d), ktoré sú v čase podania žiadosti v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom vzťahu k inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo k finančnej inštitúcii podľa § 48 ods. 22 zákona, s uvedením jej obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla organizácie a sídla,

f)

zoznamu právnických osôb s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla organizácie, sídla, výšky základného imania a percentuálnej výšky podielu na základnom imaní právnických osôb a na hlasovacích právach v právnických osobách, v ktorých má

1.

fyzická osoba s kvalifikovanou účasťou na dôchodkovej správcovskej spoločnosti kvalifikovanú účasť alebo je členom ich štatutárnych orgánov alebo kontrolných orgánov, alebo významnou časťou svojho majetku ručí za ich záväzky s uvedením rozsahu záväzku, za ktorý fyzická osoba ručí, a predložením dokladov preukazujúcich tieto skutočnosti vo vzťahu k predmetnému ručeniu,

2.

právnická osoba s kvalifikovanou účasťou na dôchodkovej správcovskej spoločnosti kvalifikovanú účasť alebo je zastúpená v ich štatutárnych orgánoch alebo kontrolných orgánoch, alebo významnou časťou svojho majetku ručí za ich záväzky s uvedením rozsahu záväzku, za ktorý právnická osoba ručí, a predložením dokladov preukazujúcich tieto skutočnosti vo vzťahu k predmetnému ručeniu,

g)

zoznamu právnických osôb s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla organizácie a sídla a zoznamu fyzických osôb s uvedením mena, priezviska a trvalého pobytu, ktoré vykonávajú kontrolu10) nad zakladateľom dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátane informácií o spôsobe vykonávania kontroly,

h)

informácie o administratívnych sankciách uložených osobe s kvalifikovanou účasťou na dôchodkovej správcovskej spoločnosti právoplatným a vykonateľným rozhodnutím v správnom konaní alebo inom obdobnom konaní v posledných troch rokoch pred podaním žiadosti v súvislosti s výkonom jej činnosti v oblasti finančného trhu,

i)

informácie, či osobe s kvalifikovanou účasťou na dôchodkovej správcovskej spoločnosti bolo v posledných troch rokoch pred podaním žiadosti odmietnuté udelenie povolenia alebo iného oprávnenia na výkon podnikateľskej činnosti právoplatným a vykonateľným rozhodnutím a informácie o odobratí povolenia alebo iného oprávnenia na výkon podnikateľskej činnosti,

j)

vyhlásenia osoby s kvalifikovanou účasťou na dôchodkovej správcovskej spoločnosti, že nie je osobou, ktorá vstúpila do likvidácie, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz alebo návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo počas piatich rokov po skončení konkurzu, alebo po opätovnom potvrdení núteného vyrovnania, nie však skôr ako po jednom roku od vyrovnania jej záväzkov, ktoré sa viažu na konkurz podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu, alebo voči ktorej sa začalo viesť reštrukturalizačné konanie, konanie o oddlžení alebo nad ktorou bola zavedená dozorná správa alebo nútená správa,

k)

vyhlásenia osoby s kvalifikovanou účasťou na dôchodkovej správcovskej spoločnosti, že je finančne schopná preklenúť prípadnú nepriaznivú finančnú situáciu dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

l)

údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov11) osoby s kvalifikovanou účasťou na dôchodkovej správcovskej spoločnosti a ak ide o cudzinca alebo právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, predkladá sa doklad o bezúhonnosti obdobný výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo vydaný príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava alebo kde má sídlo,

m)

vyhlásenia osoby s kvalifikovanou účasťou na dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá je fyzickou osobou, že nie je fyzickou osobou podľa § 48 ods. 14 písm. b) druhého bodu zákona.

(4)

Splnenie podmienok podľa § 48 ods. 2 písm. d) zákona sa preukazuje predložením

a)

dokladov o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb navrhovaných za členov predstavenstva, členov dozornej rady, prokuristov, vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za odborné činnosti podľa zákona a zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly (ďalej len „navrhovaná osoba“),

b)

stručného odborného životopisu navrhovanej osoby,

c)

údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov navrhovanej osoby a ak ide o cudzinca, predkladá sa doklad o bezúhonnosti obdobný výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom alebo vydaný príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava,

d)

vyhlásenia navrhovanej osoby, že spĺňa požiadavky ustanovené zákonom vrátane požiadaviek ustanovených podľa § 48 ods. 11 zákona.

(5)

Splnenie podmienok podľa § 48 ods. 2 písm. e) až g) zákona sa preukazuje predložením grafického znázornenia štruktúry kvalifikovanej účasti akcionára s kvalifikovanou účasťou na dôchodkovej správcovskej spoločnosti a grafického znázornenia štruktúry skupiny s úzkymi väzbami12) akcionára s kvalifikovanou účasťou na dôchodkovej správcovskej spoločnosti s uvedením výšky priamych a nepriamych podielov13) na základnom imaní a hlasovacích právach v právnickej osobe v rámci takejto skupiny s úzkymi väzbami vrátane označenia zahraničných dohliadaných subjektov v rámci tejto skupiny s úzkymi väzbami s uvedením príslušných orgánov dohľadu a ak akcionár s kvalifikovanou účasťou na dôchodkovej správcovskej spoločnosti patrí k skupine, ktorá má úzke väzby na území štátu, ktorý je členským štátom Európskej únie, štátu, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, štátu, ktorý je členom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj alebo na území iného štátu, predkladá sa aj jeho vyhlásenie, že spĺňa podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. f) a g) zákona.

(6)

Splnenie podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. h) zákona sa preukazuje predložením

a)

zakladateľskej listiny alebo zakladateľskej zmluvy,

b)

návrhu stanov,

c)

údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z listu vlastníctva,14) zmluvy o nájme alebo zmluvy o budúcej zmluve preukazujúcej vznik vlastníckeho vzťahu alebo vznik nájomného vzťahu k nehnuteľnosti, v ktorej je sídlo a ústredie podľa § 48 ods. 2 písm. h) zákona alebo iného obdobného dokladu preukazujúceho splnenie podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. h) zákona.

(7)

Splnenie podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. i) zákona sa preukazuje predložením návrhu stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti v dvoch vyhotoveniach.

(8)

Splnenie podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. j) zákona sa preukazuje predložením

a)

opisu technického vybavenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti s uvedením údajov o výpočtovej technike (hardvér, softvér), informačnom systéme a systéme na technické spracovanie údajov vrátane informácií o zabezpečení elektronického prevodu dát bezpečnou komunikáciou na register poistencov a sporiteľov a na centrálny informačný ponukový systém,

b)

návrhu vnútorných predpisov a postupov upravujúcich celkové riadenie kybernetickej bezpečnosti, a to najmä bezpečnosť systému prenosu údajov, spôsob zálohovania údajov v tomto systéme, organizačno-technické postupy, pravidlá a procesy bezpečnosti, integrity, dôvernosti a dostupnosti informácií,

c)

údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z listu vlastníctva k nehnuteľnosti alebo jej časti alebo predložením dokladu preukazujúceho iné oprávnenie užívať nehnuteľnosť alebo jej časť, v ktorej sa budú vykonávať činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak miesto tejto nehnuteľnosti je odlišné od sídla alebo ústredia podľa § 48 ods. 2 písm. h) zákona.

(9)

Splnenie podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. k) zákona sa preukazuje predložením

a)

návrhu vnútorných predpisov a postupov činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti zabezpečujúcich plnenie pravidiel obozretného podnikania, ktoré upravujú najmä

1.

organizačný poriadok a organizačnú štruktúru,

2.

systém vnútornej kontroly,

3.

postup pri vybavovaní sťažností sporiteľov,

4.

systém riadenia rizík a spôsob jeho aktualizácie,

5.

postupy vedenia účtovníctva,

6.

vedenie obchodnej dokumentácie,

7.

opatrenia pri konflikte záujmov a postupy na zamedzenie zneužívania dôverných informácií,

8.

sledovanie a dodržiavanie primeranosti vlastných zdrojov,

9.

program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu,15)

10.

oceňovanie majetku v dôchodkových fondoch vrátane opatrení a postupov na oceňovanie finančných derivátov uzatvorených mimo regulovaného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. a) tretieho bodu zákona,

b)

návrhu vnútorných predpisov riadenia a postupov činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti zabezpečujúcich plnenie pravidiel činnosti pri správe dôchodkových fondov, ktoré upravujú najmä

1.

opatrenia a postupy súvisiace s odbornou starostlivosťou,

2.

pravidlá poskytovania informácií sporiteľom,

3.

fungovanie systému riadenia investícií v dôchodkových fondoch vrátane postupov na prijímanie investičných rozhodnutí pri každom spravovanom dôchodkovom fonde,

4.

pravidlá vyplácania starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku programovým výberom a výnosu z investovania majetku v dôchodkovom fonde,

c)

návrhu vnútorného predpisu o pravidlách archivácie dokumentov.

(10)

Splnenie podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. l) zákona sa preukazuje predložením

a)

informácie o depozitárovi pre dôchodkové fondy s uvedením obchodného mena, identifikačného čísla organizácie a sídla depozitára pre dôchodkové fondy,

b)

údajov depozitára pre dôchodkové fondy potrebných na vyžiadanie výpisu z obchodného registra,

c)

zmluvy o budúcej zmluve o výkone depozitárskych služieb uzatvorenej medzi zakladateľmi dôchodkovej správcovskej spoločnosti a depozitárom pre dôchodkové fondy ku dňu udelenia povolenia,

d)

údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov depozitára pre dôchodkové fondy a dokladom obdobným výpisu z registra trestov depozitára pre dôchodkové fondy so sídlom mimo územia Slovenskej republiky vydaným príslušným orgánom štátu jeho sídla, nie starším ako tri mesiace, ak je depozitárom pre dôchodkové fondy zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky,

e)

vyhlásenia depozitára pre dôchodkové fondy, že nie je v nútenej správe.

(11)

Splnenie podmienok podľa § 48 ods. 2 písm. m) zákona sa preukazuje predložením

a)

informácie obsahujúcej zoznam členov predstavenstva a prokuristov depozitára, ktorí budú zabezpečovať výkon činnosti depozitára, s uvedením ich mena, priezviska, dátumu narodenia a ich miesta trvalého pobytu a dokladov preukazujúcich splnenie podmienky odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti podľa § 48 ods. 23 zákona,

b)

stručného odborného životopisu, dokladov o dosiahnutom vzdelaní a o odbornej praxi vrátane údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov osoby, ktorá je navrhovaná za vedúceho zamestnanca depozitára, ktorý bude zabezpečovať výkon činnosti depozitára a ak ide o cudzinca, predkladá sa aj doklad o bezúhonnosti obdobný výpisu z registra trestov vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava, nie starší ako tri mesiace, a vyhlásením tejto osoby, že spĺňa požiadavky ustanovené v § 48 ods. 11 zákona.

(12)

Splnenie podmienok podľa § 48 ods. 2 písm. n) a o) zákona sa preukazuje predložením návrhov štatútov dôchodkových fondov v dvoch vyhotoveniach a návrhov kľúčových informácií o dôchodkových fondoch v dvoch vyhotoveniach.

(13)

Splnenie podmienok podľa § 48 ods. 2 písm. p) a q) zákona sa preukazuje predložením údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov a ak ide o cudzinca alebo právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, predkladá sa doklad o bezúhonnosti obdobný výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo vydaný príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava alebo kde má sídlo.

§ 2 - Spoločné ustanovenie

Doklady uvedené v § 1 sa predkladajú v súlade s § 48 ods. 15 zákona a osobitným predpisom.16)

§ 3 - Prechodné ustanovenie

Splnenie podmienok v žiadosti podanej do 31. decembra 2023 sa preukazuje podľa predpisu účinného do 31. decembra 2023.

§ 4 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 162/2012 Z. z. o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

§ 5 - Účinnosť

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2024.

v z. Vladimír Dvořáček v. r.

Poznámky

 • 1)

  § 2 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 213/2014 Z. z.

 • 2)

  § 2 ods. 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 3)

  § 2 ods. 7 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 213/2014 Z. z.

 • 4)

  Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

 • 5)

  § 2 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 6)

  § 9 písm. i) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 315/2016 Z. z.

 • 7)

  § 23 až 23d zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

 • 8)

  § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 552/2008 Z. z.

 • 9)

  § 116 Občianskeho zákonníka.

 • 10)

  § 8 písm. h) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 11)

  § 12 ods. 4 zákona č. 192/2023 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 12)

  § 8 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 13)

  § 8 písm. g) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 14)

  § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 263/2018 Z. z.

 • 15)

  § 20 ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 16)

  § 16 ods. 4 a 5 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore