Opatrenie Národnej banky Slovenska o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení 428/2023 účinný od 01.01.2024

Platnosť od: 08.11.2023
Účinnosť od: 01.01.2024
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Bankové a finančné inštitúcie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Opatrenie 428/2023 s účinnosťou od 01.01.2024
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národnej banky Slovenska

o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení

Národná banka Slovenska podľa § 52 ods. 14 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1 - Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 52 ods. 1 písm. a) zákona
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska (ďalej len „predchádzajúci súhlas“) na nadobudnutie alebo prekročenie priameho podielu na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo na hlasovacích právach v dôchodkovej správcovskej spoločnosti vo výške 5 %, 10 %, 20 %, 33 %, 50 % a 66 % v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode,1) alebo na to, aby sa dôchodková správcovská spoločnosť stala dcérskou spoločnosťou inej materskej spoločnosti (ďalej len „nadobudnutie alebo zvýšenie podielu na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo nadobudnutie dôchodkovej správcovskej spoločnosti ako dcérskej spoločnosti“) obsahuje,

a)

ak je žiadateľom fyzická osoba,

1.

meno a priezvisko žiadateľa; ak ide o fyzickú osobu podnikateľa obchodné meno, ak sa líši od mena a priezviska,

2.

dátum a miesto narodenia žiadateľa,

3.

štátnu príslušnosť žiadateľa,

4.

adresu trvalého pobytu žiadateľa; ak ide o fyzickú osobu podnikateľa miesto podnikania, ak sa líši od adresy trvalého pobytu, a identifikačné číslo organizácie (ďalej len „identifikačné číslo“), ak bolo pridelené a ak ide o cudzinca2) aj adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu na území Slovenskej republiky, ak taký pobyt má,

b)

ak je žiadateľom právnická osoba, obchodné meno, právnu formu, sídlo, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, označenie registra, v ktorom je žiadateľ zapísaný, a číslo zápisu, ak bolo pridelené,

c)

obchodné meno, sídlo a ústredie podľa § 48 ods. 2 písm. h) zákona (ďalej len "ústredie“) a identifikačné číslo dôchodkovej správcovskej spoločnosti, v ktorej chce žiadateľ nadobudnúť alebo zvýšiť podiel na jej základnom imaní alebo ktorú má nadobudnúť ako dcérsku spoločnosť,

d)

údaje o akciách dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktoré má žiadateľ nadobudnúť, a to

1.

menovitú hodnotu akcií a ich počet v členení podľa menovitých hodnôt,

2.

celkovú hodnotu akcií,

3.

podiel na základnom imaní vyjadrený v percentách,

e)

údaje o hlasovacích právach v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktoré má žiadateľ nadobudnúť, a to

1.

počet hlasov,

2.

podiel na hlasovacích právach vyjadrený v percentách,

f)

údaje o akciách dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorých je žiadateľ majiteľom v čase podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu, a to

1.

menovitú hodnotu akcií a ich počet v členení podľa menovitých hodnôt,

2.

celkovú hodnotu akcií,

3.

podiel na základnom imaní vyjadrený v percentách,

g)

údaje o hlasovacích právach v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktoré má žiadateľ v čase podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu, a to

1.

počet hlasov,

2.

podiel na hlasovacích právach vyjadrený v percentách,

h)

odôvodnenie účelu nadobudnutia alebo zvýšenia podielu na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo nadobudnutia dôchodkovej správcovskej spoločnosti ako dcérskej spoločnosti vrátane vyhlásenia žiadateľa, že nadobúda akcie na vlastný účet a nekoná v zhode s inými akcionármi dôchodkovej správcovskej spoločnosti a že neexistuje písomný záväzok žiadateľa rokovať alebo vykonávať akcionárske práva v prospech tretej osoby,

i)

navrhovaný dátum nadobudnutia alebo zvýšenia podielu na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo navrhovaný dátum nadobudnutia dôchodkovej správcovskej spoločnosti ako dcérskej spoločnosti,

j)

údaje o záujmoch a aktivitách žiadateľa, ktoré by mohli byť v konflikte so záujmami dôchodkovej správcovskej spoločnosti a údaj o navrhovanom riešení tohto konfliktu.

(2)

Prílohami k žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 sú

a)

strategický zámer žiadateľa, ktorý obsahuje

1.

hlavné ciele a spôsob dosiahnutia týchto cieľov v súvislosti s nadobudnutím alebo zvýšením podielu na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo nadobudnutím dôchodkovej správcovskej spoločnosti ako dcérskej spoločnosti,

2.

očakávané finančné údaje dôchodkovej správcovskej spoločnosti na nasledujúce tri roky na individuálnom a konsolidovanom základe,

3.

očakávaný vplyv na správu, riadenie a organizačnú štruktúru dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátane návrhu personálnych zmien v predstavenstve, dozornej rade, osobe zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly a osobách zodpovedných za výkon odborných činností a zmien v oblasti zverenia výkonu činností spojených so správou dôchodkových fondov,

b)

informácia, či žiadateľ rokoval s akcionármi dôchodkovej správcovskej spoločnosti a či existuje medzi nimi zhoda o ďalšom rozvoji dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

c)

grafické znázornenie štruktúry kvalifikovanej účasti3) žiadateľa pred nadobudnutím kvalifikovanej účasti, grafické znázornenie štruktúry kvalifikovanej účasti žiadateľa po jej nadobudnutí a grafické znázornenie štruktúry skupiny s úzkymi väzbami4) žiadateľa vrátane označenia zahraničných dohliadaných subjektov v rámci skupiny s úzkymi väzbami s uvedením príslušných orgánov dohľadu a ak ide o žiadateľa zahraničnú osobu aj jej vyhlásenie, že spĺňa podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. f) a g) zákona,

d)

vyhlásenie žiadateľa, že nie je osobou, ktorá vstúpila do likvidácie, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz alebo návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo počas piatich rokov po skončení konkurzu, alebo po opätovnom potvrdení núteného vyrovnania, nie však skôr ako po uplynutí jedného roka od vyrovnania jej záväzkov, ktoré sa viažu na konkurz podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu, alebo voči ktorej sa začalo viesť reštrukturalizačné konanie, konanie o oddlžení, alebo nad ktorou bola zavedená dozorná správa alebo nútená správa,

e)

informácia o administratívnych sankciách uložených žiadateľovi v súvislosti s výkonom jeho činnosti v oblasti finančného trhu, právoplatným a vykonateľným rozhodnutím v správnom konaní alebo inom obdobnom konaní v posledných troch rokoch pred podaním žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1,

f)

informácia, či žiadateľovi bolo v posledných troch rokoch pred podaním žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 odmietnuté udelenie povolenia alebo iného oprávnenia na výkon podnikateľskej činnosti právoplatným a vykonateľným rozhodnutím, a informácia o odobratí povolenia,

g)

zoznam obsahujúci obchodné meno, právnu formu, sídlo, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, výšku základného imania, percentuálnu výšku podielu na základnom imaní a na hlasovacích právach v právnických osobách, v ktorých má žiadateľ kvalifikovanú účasť alebo je členom ich štatutárnych orgánov alebo kontrolných orgánov, alebo je zastúpený v ich štatutárnych orgánoch alebo kontrolných orgánoch, alebo významnou časťou svojho majetku ručí za ich záväzky s uvedením rozsahu záväzku, za ktorý žiadateľ ručí, a doklady preukazujúce skutočnosti k tomuto ručeniu,

h)

informácia o vplyve plánovaného nadobudnutia alebo zvýšenia podielu na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo plánovaného nadobudnutia dôchodkovej správcovskej spoločnosti ako dcérskej spoločnosti na schopnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti naďalej plniť povinnosti ustanovené zákonom,

i)

informácia o právnom titule nadobudnutia alebo prekročenia priameho podielu na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo nadobudnutia dôchodkovej správcovskej spoločnosti ako dcérskej spoločnosti a doklady preukazujúce tento právny titul, ak v čase podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 tento právny titul existuje,

j)

vyhlásenie žiadateľa, že je schopný finančne preklenúť prípadnú nepriaznivú finančnú situáciu dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(3)

Ďalšími prílohami k žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 sú, ak je žiadateľom

a)

fyzická osoba,

1.

stručný odborný životopis žiadateľa,

2.

údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov5) žiadateľa a ak ide o cudzinca predkladá sa aj doklad o bezúhonnosti obdobný výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo vydaný príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo príslušným orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava,

3.

zoznam obsahujúci meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia blízkych osôb6) žiadateľa, ktoré sú v čase podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom vzťahu k inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo k finančnej inštitúcii podľa § 48 ods. 22 zákona, s uvedením jej obchodného mena, právnej formy, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,

4.

prehľad o majetkovej situácii a finančnej situácii žiadateľa ku dňu predchádzajúcemu dňu podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1,

5.

informácia o pôvode, objeme a skladbe finančných prostriedkov, ktoré budú použité na nadobudnutie alebo zvýšenie podielu na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo na nadobudnutie dôchodkovej správcovskej spoločnosti ako dcérskej spoločnosti, vrátane informácie o výške vlastných zdrojov určených na vykonanie týchto úkonov a doklady preukazujúce tieto skutočnosti,

6.

výpisy o stavoch na účtoch alebo vyhlásenie žiadateľa o stavoch na účtoch žiadateľa v bankách,7) pobočkách zahraničných bánk8) a zahraničných bankách9) ku dňu predchádzajúcemu dňu podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1,

7.

doklad o príjme žiadateľa, ktorý je daňovníkom dane z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu,10) najmenej za bezprostredne predchádzajúce tri roky, a to daňové priznanie k dani z príjmov alebo doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za bezprostredne predchádzajúce tri zdaňovacie obdobia alebo iný obdobný doklad a ak ide o cudzinca, obdobný doklad o príjmoch fyzickej osoby najmenej za bezprostredne predchádzajúce tri roky,

8.

vyhlásenie žiadateľa, že finančné prostriedky, ktoré budú použité na nadobudnutie alebo zvýšenie podielu na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo na nadobudnutie dôchodkovej správcovskej spoločnosti ako dcérskej spoločnosti, nepochádzajú z trestnej činnosti,11)

9.

vyhlásenie žiadateľa, že nie je fyzickou osobou podľa § 48 ods. 14 písm. b) druhého bodu zákona,

b)

fyzická osoba podnikateľ,

1.

stručný odborný životopis žiadateľa,

2.

údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov žiadateľa a ak ide o cudzinca, predkladá sa aj doklad o bezúhonnosti obdobný výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo vydaný príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo príslušným orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava,

3.

zoznam obsahujúci meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia blízkych osôb žiadateľa, ktoré sú v čase podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom vzťahu k inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo k finančnej inštitúcii podľa § 48 ods. 22 zákona s uvedením jej obchodného mena, právnej formy, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,

4.

údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a ak ide o cudzinca,2) doklad preukazujúci oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti žiadateľa nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom, ak právny poriadok štátu, ktorým sa táto osoba spravuje, ustanovuje povinnosť zápisu do registra alebo inej evidencie,

5.

prehľad o majetkovej situácii a finančnej situácii žiadateľa ku dňu predchádzajúcemu dňu podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1,

6.

informácia o pôvode, objeme a skladbe finančných prostriedkov, ktoré budú použité na nadobudnutie alebo zvýšenie podielu na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo na nadobudnutie dôchodkovej správcovskej spoločnosti ako dcérskej spoločnosti vrátane informácie o výške vlastných zdrojov určených na vykonanie týchto úkonov a doklady preukazujúce tieto skutočnosti,

7.

výpisy o stavoch na účtoch alebo vyhlásenie žiadateľa o stavoch na účtoch žiadateľa v bankách, pobočkách zahraničných bánk a zahraničných bankách ku dňu predchádzajúcemu dňu podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1,

8.

účtovné závierky overené audítorom alebo audítorskou spoločnosťou (ďalej len „audítor“), ak takémuto overeniu podliehajú a ak ich žiadateľ nenahradil odkazom na ich zverejnenie v registri účtovných závierok,12) a to za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia alebo ak žiadateľ začal vykonávať podnikateľskú činnosť pred menej ako troma rokmi pred podaním žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1, predkladá sa účtovná závierka len za obdobie od začatia výkonu podnikateľskej činnosti a ak účtovná závierka, ktorá podlieha overeniu, ešte nebola ku dňu podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu audítorom overená, predkladá sa aj neoverená účtovná závierka,

9.

daňové priznanie k dani z príjmov najmenej za bezprostredne predchádzajúce tri roky vrátane dokladu o splnení daňovej povinnosti a ak ide o cudzinca, obdobný doklad o príjmoch fyzickej osoby podnikateľa najmenej za bezprostredne predchádzajúce tri roky; ak žiadateľ začal vykonávať podnikateľskú činnosť pred menej ako troma rokmi pred podaním žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1, predkladá sa daňové priznanie k dani z príjmov len za obdobie od začatia výkonu podnikateľskej činnosti,

10.

vyhlásenie žiadateľa, že finančné prostriedky, ktoré budú použité na nadobudnutie alebo zvýšenie podielu na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo na nadobudnutie dôchodkovej správcovskej spoločnosti ako dcérskej spoločnosti, nepochádzajú z trestnej činnosti,

c)

právnická osoba,

1.

stručné odborné životopisy členov štatutárneho orgánu žiadateľa,

2.

údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov a ak ide o právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, predkladá sa aj doklad o bezúhonnosti obdobný výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom štátu jej sídla,

3.

zoznam obsahujúci meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia blízkych osôb členov štatutárneho orgánu žiadateľa, ktoré sú v čase podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom vzťahu k inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo k finančnej inštitúcii podľa § 48 ods. 22 zákona s uvedením jej obchodného mena, právnej formy, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,

4.

údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a ak ide o právnickú osobu so sídlom v zahraničí, výpis z registra alebo inej evidencie, do ktorej je zapísaná, nie starší ako tri mesiace, ak právny poriadok štátu, ktorým sa táto osoba spravuje, ustanovuje povinnosť zápisu do registra alebo inej evidencie,

5.

zoznam právnických osôb a fyzických osôb s kvalifikovanou účasťou na žiadateľovi; osobitne sa uvedú tie osoby, ktoré vykonávajú nad žiadateľom kontrolu alebo ktorých je žiadateľ dcérskou spoločnosťou vrátane údajov podľa odseku 1 písm. a) a b) a údajov o spôsobe vykonávania kontroly nad žiadateľom,

6.

prehľad o majetkovej situácii a finančnej situácii žiadateľa ku dňu predchádzajúcemu dňu podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1,

7.

informácia o pôvode, objeme a skladbe finančných prostriedkov, ktoré budú použité na nadobudnutie alebo zvýšenie podielu na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo na nadobudnutie dôchodkovej správcovskej spoločnosti ako dcérskej spoločnosti vrátane informácie o výške vlastných zdrojov určených na vykonanie týchto úkonov a doklady preukazujúce tieto skutočnosti,

8.

výpisy o stavoch na účtoch alebo vyhlásenie žiadateľa o stavoch na účtoch žiadateľa v bankách, pobočkách zahraničných bánk a zahraničných bankách ku dňu predchádzajúcemu dňu podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1,

9.

účtovné závierky overené audítorom, ak takémuto overeniu podliehajú, spolu so správou audítora a výročné správy alebo iné obdobné správy, ak sa výročné správy alebo iné obdobné správy v súlade s právnymi predpismi príslušného štátu vyhotovujú, predložené valnému zhromaždeniu alebo inému príslušnému orgánu žiadateľa na prerokovanie, ak ich žiadateľ nenahradil odkazom na ich zverejnenie v registri účtovných závierok, a to za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia alebo ak zakladateľ vznikol pred menej ako troma rokmi pred podaním žiadosti, len za obdobie od jeho vzniku a ak je žiadateľ súčasťou konsolidovaného celku, prílohou je aj audítorom overená konsolidovaná účtovná závierka spolu so správou audítora, ak ich žiadateľ nenahradil odkazom na ich zverejnenie v registri účtovných závierok, a to za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia alebo ak žiadateľ vznikol pred menej ako troma rokmi pred podaním žiadosti len za obdobie od jeho vzniku a ak účtovná závierka, ktorá podlieha overeniu, ešte nebola ku dňu podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 audítorom overená, predkladá sa aj neoverená účtovná závierka,

10.

vyhlásenie žiadateľa, že finančné prostriedky, ktoré budú použité na nadobudnutie alebo zvýšenie podielu na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo na nadobudnutie dôchodkovej správcovskej spoločnosti ako dcérskej spoločnosti, nepochádzajú z trestnej činnosti,

11.

posledné zverejnené ratingové hodnotenie, ak bolo pre žiadateľa vypracované, za obdobie bezprostredne predchádzajúcich troch rokov pred podaním žiadosti o udelenie o predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1,

12.

zápisnica z rokovania oprávneného orgánu žiadateľa, ktorého predmetom bol návrh na nadobudnutie alebo zvýšenie podielu na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo na nadobudnutie dôchodkovej správcovskej spoločnosti ako dcérskej spoločnosti.

(4)

Ďalšími prílohami k žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 sú, ak je osobou s kvalifikovanou účasťou na dôchodkovej správcovskej spoločnosti

a)

fyzická osoba, doklady o osobe s kvalifikovanou účasťou podľa odseku 2 písm. d), e) a g) a odseku 3 písm. a) druhého bodu až štvrtého bodu a šiesteho bodu až deviateho bodu,

b)

fyzická osoba podnikateľ, doklady o osobe s kvalifikovanou účasťou podľa odseku 2 písm. d), e) a g) a odseku 3 písm. b) druhého bodu až piateho bodu a siedmeho bodu až deviateho bodu,

c)

právnická osoba, doklady o osobe s kvalifikovanou účasťou podľa odseku 2 písm. d), e) a g) a odseku 3 písm. c) druhého bodu až šiesteho bodu a ôsmeho bodu až jedenásteho bodu.

§ 2 - Predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zníženie základného imania dôchodkovej správcovskej spoločnosti presahujúce základné imanie podľa § 47 ods. 8 zákona, ak nejde o zníženie z dôvodov straty, obsahuje

a)

obchodné meno, sídlo, ústredie a identifikačné číslo dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá chce znížiť svoje základné imanie,

b)

výšku základného imania dôchodkovej správcovskej spoločnosti ku dňu podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu a navrhovanú výšku jej základného imania po jeho znížení,

c)

spôsob, akým sa má vykonať zníženie základného imania dôchodkovej správcovskej spoločnosti a zdôvodnenie zníženia jej základného imania,

d)

navrhovaný dátum konania valného zhromaždenia, ktoré rozhodne o znížení základného imania dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(2)

Prílohami k žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 sú

a)

zápisnica z rokovania oprávneného orgánu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorého predmetom bol návrh na rozhodnutie valného zhromaždenia o znížení základného imania dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

b)

zoznam akcionárov dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátane ich podielov na jej základnom imaní v percentuálnom vyjadrení ku dňu podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1,

c)

štruktúra akcionárov dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátane ich podielov na jej základnom imaní v percentuálnom vyjadrení po znížení základného imania dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

d)

harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré je potrebné vykonať v procese zníženia základného imania,

e)

analýza predpokladaného vplyvu zníženia základného imania na primeranosť vlastných zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 60 zákona.

§ 3 - Predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. c) zákona
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zvolenie osôb navrhovaných za členov predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti a členov dozornej rady dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na menovanie prokuristu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na ustanovenie za vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za výkon odborných činností a na ustanovenie za zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly (ďalej len „navrhovaná osoba“) obsahuje

a)

obchodné meno, sídlo, ústredie a identifikačné číslo dôchodkovej správcovskej spoločnosti, pre ktorú sa navrhuje navrhovaná osoba,

b)

meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia a štátnu príslušnosť navrhovanej osoby.

(2)

Prílohami k žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 sú

a)

zápisnica z rokovania oprávneného orgánu žiadateľa, ktorého predmetom bol návrh na zvolenie, menovanie navrhovanej osoby alebo ustanovenie za navrhovanú osobu,

b)

stručný odborný životopis a doklady o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi navrhovanej osoby,

c)

údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov navrhovanej osoby a ak ide o cudzinca, predkladá sa aj doklad o bezúhonnosti obdobný výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo vydaný príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo príslušným orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava,

d)

ak je žiadateľom akcionár dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorý je právnickou osobu alebo fyzickou osobou podnikateľom so sídlom alebo miestom podnikania mimo územia Slovenskej republiky, výpis z registra alebo inej evidencie, do ktorej je zapísaný, nie starší ako tri mesiace, ak právny poriadok štátu, ktorým sa táto právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ spravuje, ukladá povinnosť zápisu do registra alebo inej evidencie,

e)

vyhlásenie navrhovanej osoby, že spĺňa požiadavky ustanovené zákonom vrátane požiadaviek ustanovených v § 48 ods. 11 zákona.

§ 4 - Predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. d) zákona
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez likvidácie a jej zánik zlúčením s inou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou pri súčasnom prechode správy dôchodkových fondov, ako aj práv a povinností plynúcich zo starobného dôchodkového sporenia voči sporiteľom na dôchodkovú správcovskú spoločnosť, s ktorou sa dôchodková správcovská spoločnosť má zlúčiť, (ďalej len „nástupnícka dôchodková správcovská spoločnosť“) obsahuje

a)

obchodné meno, sídlo, ústredie a identifikačné číslo nástupníckej dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

b)

obchodné meno, sídlo, ústredie a identifikačné číslo dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá má byť zrušená bez likvidácie zlúčením,

c)

odôvodnenie zlúčenia dôchodkových správcovských spoločností,

d)

navrhovaný dátum zlúčenia dôchodkových správcovských spoločností,

e)

informáciu o zmenách v nástupníckej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ku ktorým dôjde v súvislosti s plánovaným zlúčením dôchodkových správcovských spoločností v nadväznosti na spĺňanie podmienok podľa § 48 ods. 2 zákona nástupníckou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.

(2)

Prílohami k žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 sú

a)

zápisnice z rokovaní oprávnených orgánov nástupníckej dôchodkovej správcovskej spoločnosti a dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá má byť zrušená bez likvidácie zlúčením, ktorých predmetom boli návrhy na rozhodnutie valných zhromaždení o zlúčení dôchodkových správcovských spoločností,

b)

návrh zmluvy o zlúčení dôchodkových správcovských spoločností,

c)

harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré treba vykonať na zlúčenie dôchodkových správcovských spoločností,

d)

doklady preukazujúce, že sú zabezpečené predpoklady na vykonanie úkonov a činností podľa § 68 zákona súvisiacich so zlúčením dôchodkových správcovských spoločností,

e)

návrh organizačnej štruktúry nástupníckej dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

f)

vyhlásenie nástupnickej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, že spĺňa podmienky podľa § 48 ods. 2 zákona,

g)

zoznam osôb, ktoré v dôsledku zlúčenia dôchodkových správcovských spoločností získajú kvalifikovanú účasť3) na nástupníckej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, doklady na posúdenie ich vhodnosti v súlade s § 48 ods. 14 zákona a grafické znázornenie štruktúry skupiny osôb s úzkymi väzbami.

(3)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 v súvislosti so zlúčením dôchodkových fondov podľa § 72 ods. 4 zákona spôsobom podľa § 79 zákona obsahuje názvy zanikajúcich dôchodkových fondov, názvy nástupníckych dôchodkových fondov, harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré treba vykonať na zlúčenie týchto dôchodkových fondov, znenie navrhovaných zmien štatútov formou sledovania zmien v doterajšom znení štatútov nástupníckych dôchodkových fondov, znenie navrhovaných zmien kľúčových informácií o nástupníckych dôchodkových fondoch, úplné znenie štatútov nástupníckych dôchodkových fondov po zapracovaní navrhovaných zmien v dvoch vyhotoveniach s uvedením originálov podpisov členov predstavenstva nástupníckej dôchodkovej správcovskej spoločnosti a znenie kľúčových informácií o nástupníckych dôchodkových fondoch po zapracovaní navrhovaných zmien v dvoch vyhotoveniach.

(4)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 v súvislosti s prechodom správy dôchodkových fondov podľa § 72 ods. 5 zákona na nástupnícku dôchodkovú správcovskú spoločnosť bez zlučovania týchto fondov s dôchodkovými fondami nástupníckej dôchodkovej spoločnosti obsahuje názvy dôchodkových fondov, ktorých správa prechádza na nástupnícku dôchodkovú správcovskú spoločnosť, harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré treba vykonať v súvislosti s prechodom správy týchto dôchodkových fondov na nástupnícku dôchodkovú správcovskú spoločnosť, znenie navrhovaných zmien štatútov formou sledovania zmien v doterajšom znení štatútov týchto dôchodkových fondov, znenie navrhovaných zmien kľúčových informácií o týchto dôchodkových fondoch, úplné znenie štatútov dôchodkových fondov po zapracovaní navrhovaných zmien v dvoch vyhotoveniach s uvedením originálov podpisov členov predstavenstva nástupníckej dôchodkovej správcovskej spoločnosti a znenie kľúčových informácií o týchto dôchodkových fondoch po zapracovaní navrhovaných zmien v dvoch vyhotoveniach.

(5)

Ak sa súčasne s prechodom správy dôchodkových fondov mení aj depozitár prechádzajúcich dôchodkových fondov, žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 obsahuje aj obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo nového depozitára, meno a priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia vedúceho zamestnanca nového depozitára, ktorý bude zabezpečovať výkon činnosti depozitára pre dôchodkové fondy po prechode ich správy na nástupnícku dôchodkovú správcovskú spoločnosť.

(6)

Ak sa súčasne s prechodom správy dôchodkových fondov mení aj depozitár prechádzajúcich dôchodkových fondov, prílohami k žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 sú aj

a)

súhlasné stanovisko nového depozitára prechádzajúcich dôchodkových fondov s výkonom činnosti depozitára pre prechádzajúce dôchodkové fondy,

b)

stručný odborný životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi vedúceho zamestnanca nového depozitára, ktorý bude zabezpečovať výkon činnosti depozitára pre prechádzajúce dôchodkové fondy, vyhlásenie tohto vedúceho zamestnanca nového depozitára, že je dôveryhodnou fyzickou osobou podľa § 48 ods. 11 zákona a údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tohto vedúceho zamestnanca nového depozitára a ak ide o cudzinca, predkladá sa aj doklad o bezúhonnosti obdobný výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo vydaný príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo príslušným orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava,

c)

zoznam aktuálnych členov predstavenstva a prokuristov nového depozitára prechádzajúcich dôchodkových fondov, ktorí budú zabezpečovať výkon činnosti depozitára, s uvedením ich mena, priezviska, dátumu narodenia a miesta trvalého pobytu a doklady a údaje preukazujúce splnenie podmienky odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti podľa § 48 ods. 23 zákona,

d)

údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov nového depozitára prechádzajúcich dôchodkových fondov a doklad o bezúhonnosti nie starší ako tri mesiace obdobný výpisu z registra trestov nového depozitára prechádzajúcich dôchodkových fondov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky vydaný príslušným orgánom štátu jeho sídla,

e)

vyhlásenie nového depozitára prechádzajúcich dôchodkových fondov, že nie je v nútenej správe.

§ 5 - Predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. e) zákona
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na prechod správy dôchodkových fondov pri súčasnom prechode práv a povinností plynúcich zo starobného dôchodkového sporenia voči sporiteľom na inú dôchodkovú správcovskú spoločnosť (ďalej len „prechod správy fondov“) obsahuje

a)

obchodné meno, sídlo, ústredie a identifikačné číslo dôchodkovej správcovskej spoločnosti spravujúcej dôchodkové fondy alebo núteného správcu,

b)

názvy dôchodkových fondov, ktorých správa má prejsť na inú dôchodkovú správcovskú spoločnosť (ďalej len „prechádzajúce fondy“),

c)

obchodné meno, sídlo, ústredie a identifikačné číslo dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na ktorú má prejsť správa prechádzajúcich fondov,

d)

odôvodnenie prechodu správy fondov,

e)

navrhovaný dátum prechodu správy fondov,

f)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára, ktorý bude vykonávať činnosť depozitára pre prechádzajúce fondy po prechode správy fondov.

(2)

Prílohami k žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 sú

a)

harmonogram prechodu správy fondov,

b)

účtovná závierka dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 písm. c) zostavená k poslednému dňu kalendárneho mesiaca predchádzajúceho dňu podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1,

c)

účtovné závierky prechádzajúcich fondov zostavené k poslednému dňu kalendárneho mesiaca predchádzajúceho dňu podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1,

d)

doklady preukazujúce skutočnosť, že prechodom správy fondov nebudú ohrozené záujmy sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia,

e)

zápisnica z rokovania oprávneného orgánu dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 písm. a), na ktorom sa rozhodlo o návrhu na prechod správy fondov, prípadne o súvisiacej zmene depozitára,

f)

zápisnica z rokovania oprávneného orgánu dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 písm. c), na ktorom sa rozhodlo, že dôchodková správcovská spoločnosť súhlasí s prechodom správy fondov a so súvisiacou zmenou štatútov prechádzajúcich fondov,

g)

doklady preukazujúce, že dôchodková správcovská spoločnosť podľa odseku 1 písm. c) spĺňa podmienky podľa § 48 ods. 2 zákona na správu dôchodkových fondov a že dodržiava pravidlá obozretného podnikania a pravidlá činnosti pri správe dôchodkových fondov,

h)

znenie navrhovaných zmien štatútov prechádzajúcich fondov formou sledovania zmien v doterajšom znení štatútov prechádzajúcich fondov,

i)

úplné znenia štatútov prechádzajúcich fondov po zapracovaní navrhovaných zmien v dvoch vyhotoveniach s uvedením originálov podpisov členov predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 písm. c).

(3)

Ak sa súčasne s prechodom správy fondov mení aj depozitár prechádzajúcich fondov, žiadosť a prílohy k žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 obsahujú aj

a)

súhlasné stanovisko nového depozitára prechádzajúcich fondov s výkonom činnosti depozitára pre prechádzajúce fondy,

b)

informáciu, ktorá obsahuje meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia vedúceho zamestnanca nového depozitára, ktorý bude zabezpečovať výkon činnosti depozitára pre prechádzajúce fondy,

c)

stručný odborný životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi vedúceho zamestnanca nového depozitára, ktorý bude zabezpečovať výkon činnosti depozitára pre prechádzajúce fondy, vyhlásenie tohto vedúceho zamestnanca nového depozitára, že je dôveryhodnou fyzickou osobou podľa § 48 ods. 11 zákona a údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tohto vedúceho zamestnanca nového depozitára a ak ide o cudzinca, predkladá sa aj doklad o bezúhonnosti obdobný výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo vydaný príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo príslušným orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava,

d)

zoznam aktuálnych členov predstavenstva a prokuristov nového depozitára prechádzajúcich fondov, ktorí budú zabezpečovať výkon činnosti depozitára, s uvedením ich mena, priezviska, dátumu narodenia a miesta trvalého pobytu a doklady a údaje preukazujúce splnenie podmienky odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti podľa § 48 ods. 23 zákona,

e)

údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov nového depozitára prechádzajúcich fondov a doklad o bezúhonnosti nie starší ako tri mesiace obdobný výpisu z registra trestov nového depozitára prechádzajúcich fondov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky vydaný príslušným orgánom štátu jeho sídla,

f)

vyhlásenie nového depozitára prechádzajúcich fondov, že nie je v nútenej správe.

(4)

Ak sú prechádzajúcimi fondmi dôchodkové fondy podľa § 72 ods. 4 zákona, žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 obsahuje názvy zanikajúcich dôchodkových fondov, názvy nástupníckych dôchodkových fondov, harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré treba vykonať na ich zlúčenie, znenie navrhovaných zmien štatútov nástupníckych dôchodkových fondov formou sledovania zmien v doterajšom znení štatútov nástupníckych dôchodkových fondov a úplné znenie štatútov nástupníckych dôchodkových fondov po zapracovaní navrhovaných zmien v dvoch vyhotoveniach s uvedením originálov podpisov členov predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 písm. c).

§ 6 - Predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. f) zákona
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zmenu depozitára dôchodkovej správcovskej spoločnosti obsahuje

a)

obchodné meno, sídlo, ústredie a identifikačné číslo dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá mení depozitára,

b)

názvy dôchodkových fondov, ktorých sa zmena depozitára týka,

c)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo doterajšieho depozitára a nového depozitára,

d)

meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia členov predstavenstva, prokuristov a vedúcich zamestnancov nového depozitára, ktorí budú zabezpečovať výkon činnosti depozitára pre dôchodkové fondy podľa písmena b),

e)

navrhovaný dátum zmeny depozitára.

(2)

Prílohami k žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 sú

a)

zápisnica z rokovania oprávneného orgánu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo o návrhu na zmenu depozitára,

b)

návrh písomnej zmluvy o výkone činnosti depozitára, ktorú dôchodková správcovská spoločnosť plánuje uzavrieť s novým depozitárom,

c)

zoznam aktuálnych členov predstavenstva a prokuristov depozitára, ktorí budú zabezpečovať výkon činnosti depozitára, s uvedením ich mena, priezviska, dátumu narodenia a trvalého pobytu a doklady a údaje preukazujúce splnenie podmienky odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti podľa § 48 ods. 23 zákona,

d)

stručný odborný životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi vedúceho zamestnanca nového depozitára, ktorý bude zabezpečovať výkon činnosti depozitára, vyhlásenie tohto vedúceho zamestnanca nového depozitára, že je dôveryhodnou fyzickou osobou podľa § 48 ods. 11 zákona a údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tohto vedúceho zamestnanca nového depozitára a ak ide o cudzinca, predkladá sa aj doklad o bezúhonnosti obdobný výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo vydaný príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo príslušným orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava,

e)

údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov nového depozitára a doklad o bezúhonnosti nie starší ako tri mesiace obdobný výpisu z registra trestov nového depozitára so sídlom mimo územia Slovenskej republiky vydaný príslušným orgánom štátu jeho sídla, ak je depozitárom zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky,

f)

údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci depozitára,

g)

vyhlásenie nového depozitára, že nie je v nútenej správe.

§ 7 - Predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. g) zákona
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zmenu štatútu dôchodkového fondu obsahuje

a)

obchodné meno, sídlo, ústredie a identifikačné číslo dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá mení štatút dôchodkového fondu,

b)

názov dôchodkového fondu, ktorého štatút sa má zmeniť,

c)

odôvodnenie navrhovaných zmien štatútu dôchodkového fondu.

(2)

Prílohami k žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 sú

a)

zápisnica z rokovania oprávneného orgánu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo o návrhu na zmenu štatútu jej dôchodkového fondu,

b)

znenie navrhovaných zmien štatútu dôchodkového fondu formou sledovania zmien v doterajšom znení štatútu dôchodkového fondu,

c)

úplné znenie návrhu štatútu dôchodkového fondu po zapracovaní navrhovaných zmien v dvoch vyhotoveniach s uvedením originálov podpisov členov predstavenstva žiadateľa.

§ 8 - Predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. h) zákona
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na vrátenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti (ďalej len „povolenie“) obsahuje

a)

obchodné meno, sídlo, ústredie a identifikačné číslo dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá chce vrátiť povolenie,

b)

odôvodnenie vrátenia povolenia,

c)

navrhovaný dátum vrátenia povolenia.

(2)

Prílohami k žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 sú

a)

zápisnica z rokovania oprávneného orgánu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo o návrhu na vrátenie povolenia,

b)

doklady preukazujúce, že dôchodková správcovská spoločnosť už nespravuje žiaden dôchodkový fond a správa dôchodkových fondov, ktoré spravovala, riadne prešla na inú dôchodkovú správcovskú spoločnosť,

c)

doklady preukazujúce, že dôchodková správcovská spoločnosť má vyrovnané všetky záväzky voči sporiteľom a poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia vrátane prípadných záväzkov vyplývajúcich zo zrušených dôchodkových fondov.

§ 9 - Predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. i) zákona
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na vytvorenie nového dôchodkového fondu obsahuje

a)

obchodné meno, sídlo, ústredie a identifikačné číslo dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá chce vytvoriť nový dôchodkový fond,

b)

názov nového dôchodkového fondu, ktorý sa má vytvoriť,

c)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára, ktorý bude vykonávať činnosť depozitára pre nový dôchodkový fond,

d)

odôvodnenie vytvorenia nového dôchodkového fondu,

e)

predpokladaný dátum vytvorenia nového dôchodkového fondu.

(2)

Prílohami k žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 sú

a)

zápisnica z rokovania oprávneného orgánu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo o návrhu na vytvorenie dôchodkového fondu podľa odseku 1 písm. b),

b)

predbežný súhlas depozitára s výkonom činnosti depozitára pre dôchodkový fond podľa odseku 1 písm. b),

c)

návrh štatútu dôchodkového fondu podľa odseku 1 písm. b) v dvoch vyhotoveniach s uvedením originálov podpisov členov predstavenstva žiadateľa,

d)

návrh kľúčových informácií o dôchodkovom fonde podľa odseku 1 písm. b).

§ 10 - Predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. j) zákona
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zlúčenie dôchodkových fondov obsahuje

a)

obchodné meno, sídlo, ústredie a identifikačné číslo dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá chce zlúčiť spravované dôchodkové fondy,

b)

spôsob zlúčenia dôchodkových fondov podľa § 79a ods. 2 zákona,

c)

odôvodnenie zlúčenia dôchodkových fondov,

d)

navrhovaný dátum zlúčenia dôchodkových fondov,

e)

názvy dôchodkových fondov, ktoré zlúčením zaniknú (ďalej len „zanikajúce fondy“),

f)

názov dôchodkového fondu, s ktorým sa zanikajúce fondy zlučujú alebo ktorý sa zlúčením zanikajúcich fondov vytvorí (ďalej len „nástupnícky fond“),

g)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára, ktorý bude vykonávať činnosť depozitára pre nástupnícky fond.

(2)

Prílohami k žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 sú

a)

zápisnica z rokovania oprávneného orgánu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo o návrhu na zlúčenie dôchodkových fondov,

b)

doklad preukazujúci, že dôchodková správcovská spoločnosť v súlade s § 79a ods. 5 zákona informovala sporiteľov o zámere zlúčiť dôchodkové fondy,

c)

doklady preukazujúce, že dôchodková správcovská spoločnosť bude aj po zlúčení dôchodkových fondov spĺňať vecné a organizačné predpoklady na činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti a plniť pravidlá obozretného podnikania a pravidlá činnosti pri správe dôchodkových fondov,

d)

údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov depozitára, ktorý bude vykonávať činnosť depozitára pre nástupnícky fond, a doklad o bezúhonnosti nie starší ako tri mesiace obdobný výpisu z registra trestov tohto depozitára so sídlom mimo územia Slovenskej republiky vydaný príslušným orgánom štátu jeho sídla,

e)

vyhlásenie depozitára, ktorý bude vykonávať činnosť depozitára pre nástupnícky fond, že nie je v nútenej správe.

(3)

Ak ide o zlúčenie dôchodkových fondov podľa § 79a ods. 2 písm. a) zákona, žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 obsahuje aj znenie navrhovaných zmien štatútu formou sledovania zmien v doterajšom znení štatútu nástupníckeho fondu, znenie navrhovaných zmien kľúčových informácií o nástupníckom fonde, úplné znenie štatútu nástupníckeho fondu po zapracovaní navrhovaných zmien v dvoch vyhotoveniach s uvedením originálov podpisov členov predstavenstva žiadateľa a znenie kľúčových informácií o nástupníckom fonde po zapracovaní navrhovaných zmien.

(4)

Ak ide o zlúčenie dôchodkových fondov podľa § 79a ods. 2 písm. b) zákona, ktorého dôsledkom je vytvorenie nového dôchodkového fondu, žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 obsahuje aj návrh štatútu nástupnického fondu v dvoch vyhotoveniach s uvedením originálov podpisov členov predstavenstva žiadateľa a návrh kľúčových informácií o nástupnickom fonde.

§ 11 - Spoločné ustanovenie

Doklady uvedené v § 1 až 10 sa predkladajú v súlade s § 48 ods. 15 zákona a osobitným predpisom.13)

§ 12 - Prechodné ustanovenie

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podaná do 31. decembra 2023 sa posudzuje podľa predpisu účinného do 31. decembra 2023.

§ 13 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2013 Z. z. o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení.

§ 14 - Účinnosť

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2024.

v z. Vladimír Dvořáček v. r.

Poznámky

 • 1)

  § 66b Obchodného zákonníka.

 • 2)

  § 2 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 3)

  § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 552/2008 Z. z.

 • 4)

  § 8 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z.

 • 5)

  § 12 ods. 4 zákona č. 192/2023 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 6)

  § 116 Občianskeho zákonníka.

 • 7)

  § 2 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 213/2014 Z. z.

 • 8)

  § 2 ods. 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 9)

  § 2 ods. 7 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 213/2014 Z. z.

 • 10)

  Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

 • 11)

  § 9 písm. i) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 315/2016 Z. z.

 • 12)

  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

 • 13)

  § 16 ods. 4 a 5 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore