Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje charakteristika, základné znaky a štruktúra údajov zisťovaných pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 4/2000 účinný od 15.04.2001

Platnosť od: 14.01.2000
Účinnosť od: 15.04.2001
Autor: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Oblasť: Štatistiky, Evidencia obyvateľstva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje charakteristika, základné znaky a štruktúra údajov zisťovaných pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 4/2000 účinný od 15.04.2001
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Opatrenie 4/2000 s účinnosťou od 15.04.2001 na základe 127/2001
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Štatistického úradu Slovenskej republiky

ktorým sa vyhlasuje charakteristika, základné znaky a štruktúra údajov zisťovaných pri sčítaní ...

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 3 zákona č. 165/1998 Z. z. o sčítaní ...

§ 1

Týmto opatrením sa vyhlasujú charakteristiky, základné znaky a štruktúra údajov zisťovaných ...

§ 2
(1)

Charakteristika údajov o obyvateľoch:

a)

adresou trvalého bydliska je názov okresu, obce, ulice, súpisné alebo orientačné číslo stavby, ...

b)

meno a priezvisko sú súčasťou základnej identifikácie obyvateľa,

c)

druh pobytu je vyjadrením charakteru pobytu obyvateľa v mieste sčítania,

d)

vzťah k užívateľovi bytu je vyjadrením príbuzenského alebo iného vzťahu obyvateľa k užívateľovi ...

e)

dátum narodenia je údaj o dni, mesiaci a roku narodenia obyvateľa,

f)

pohlavie je biologický znak každého obyvateľa v alternatíve „muž - žena",

g)

rodinný stav je vyjadrením právneho stavu, či je obyvateľ slobodný, v manželskom zväzku, rozvedený ...

h)

dátum sobáša je časový údaj o uzavretí posledného manželstva,

i)

poradie manželstva je údaj vyjadrujúci počet právoplatne uzavretých manželstiev,

j)

počet živo narodených detí je údaj o počte všetkých detí narodených počas života ženy,

k)

štátne občianstvo je právny vzťah obyvateľa k štátu,

l)

národnosťou je príslušnosť obyvateľa k národu alebo k etnickej skupine,

m)

materinský jazyk je jazyk, ktorým prevažne hovorili rodičia s obyvateľom v jeho detstve,

n)

náboženským vyznaním je účasť na náboženskom živote niektorej cirkvi alebo vzťah k nej,

o)

prvé trvalé bydlisko je trvalé bydlisko matky obyvateľa v čase jeho narodenia,

p)

najvyššie skončené vzdelanie je najvyšší dokončený stupeň školského vzdelania,

r)

ekonomická aktivita je údaj o ekonomickom postavení obyvateľa na trhu práce,

s)

zamestnanie je konkrétna činnosť, ktorú obyvateľ vykonáva alebo naposledy vykonával a ktorá ...

t)

spoločenská skupina je odvodená od postavenia v zamestnaní, od druhu ekonomickej činnosti a od ...

u)

názov a adresa zamestnávateľa alebo navštevovanej školy je konkrétny názov zamestnávateľa alebo ...

v)

periodicita dochádzky do zamestnania alebo do školy je časový údaj o frekvencii dochádzky z miesta ...

w)

čas strávený dochádzkou do zamestnania alebo do školy je celkový čas v minútach, ktorý uplynie ...

x)

miesto pracoviska je adresa pracoviska.

(2)

Charakteristika údajov o bytoch:

a)

obývanosť bytu je vyjadrením stavu, či je byt trvale obývaný alebo neobývaný,

b)

právny dôvod užívania bytu je vyjadrením právneho vzťahu, na ktorého základe je byt obývaný, ...

c)

vek bytu je časový údaj odvodený od roku výstavby alebo rekonštrukcie bytu,

d)

veľkosť bytu je ukazovateľ úrovne bývania zložený z údajov o celkovej podlahovej ploche bytu, ...

e)

vybavenie domácnosti predmetmi dlhodobej spotreby je ukazovateľ životnej úrovne domácnosti,

f)

poloha bytu je vyjadrením umiestnenia bytu k úrovni okolitého terénu,

g)

technické vybavenie bytu je kvalitatívny ukazovateľ úrovne bývania.

(3)

Charakteristika údajov o domoch:

a)

druh domu je vyjadrením charakteru jeho určenia,

b)

obývanosť domu je vyjadrením stavu, či je dom trvale obývaný, či ide o ubytovacie zariadenie ...

c)

forma vlastníctva je údaj vyjadrujúci právny vzťah vlastníctva domu,

d)

počet bytov je údaj o počte všetkých trvale obývaných bytov a všetkých neobývaných bytov,

e)

počet nadzemných podlaží,

f)

obdobie výstavby alebo rekonštrukcie domu je časový údaj vyjadrujúci obdobie, v ktorom nadobudlo ...

g)

technické vybavenie domu je kvalitatívny ukazovateľ úrovne bývania.

§ 3

Základné znaky a štruktúra údajov o obyvateľoch, domoch a o bytoch zisťovaných pri sčítaní ...

§ 4

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. januára 2000.

Peter Mach v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore