Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o nakladaní s majetkom zvereným štátnemu podniku 364/1990 účinný od 30.08.1990 do 11.10.1999

Platnosť od: 30.08.1990
Účinnosť od: 30.08.1990
Účinnosť do: 11.10.1999
Autor: Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Oblasť: Správa a privatizácia národného majetku

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o nakladaní s majetkom zvereným štátnemu podniku 364/1990 účinný od 30.08.1990 do 11.10.1999
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Opatrenie 364/1990 s účinnosťou od 30.08.1990
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Predsedníctva Federálneho zhromaždenia

o nakladaní s majetkom zvereným štátnemu podniku

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo ...

§ 1
(1)

Štátne podniky do dňa účinnosti zákona o podmienkach prevodov majetku štátu1) nemôžu okrem ...

(2)

Výnimky z ustanovení odseku 1 môže v odôvodnených prípadoch povoliť zakladateľ.

§ 2

Právne úkony uvedené v § 1, ktoré štátny podnik urobil v dobe od 1. mája 1990 do účinnosti ...

§ 3

Ustanovenia § 1 a 2 sa vzťahujú aj na Česko-slovenské štátne dráhy,7) štátne peňažné ústavy8) ...

§ 4

Ustanovenie § 1 ods. 1 stráca účinnosť dňom, v ktorom nadobudne účinnosť zákon o podmienkach ...

§ 5

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky

  • 1)  Čl. 9 ods. 2 ústavného zákona č. 100/1960 Zb. Ústava Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky ...
  • 2)  § 67 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.
  • 3)  Štvrtá C časť Hospodárskeho zákonníka.
  • 4)  § 625 a nasl. zákona č. 101/1963 Zb. o právnych vzťahoch v medzinárodnom obchodnom styku (zákonník ...
  • 5)  Zákon č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach.Štvrtá A časť Hospodárskeho zákonníka.
  • 6)  Zákon č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení zákona č. 112/1990 ...
  • 7)  Zákon č. 68/1989 Zb. o organizácii Československé štátne dráhy.
  • 8)  Zákon č. 158/1989 Zb. o bankách a sporiteľniach.
  • 9)  Zákon č. 82/1966 Zb. o poisťovníctve v znení zákona č. 162/1968 Zb.
Načítavam znenie...
MENU
Hore