Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70410
Dôvodové správy: 2218
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.11.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Opatrenie Národnej banky Slovenska o majetkovej angažovanosti týkajúcej sa finančných derivátov 357/2008 účinný od 01.10.2008 do 30.06.2011


Platnosť od: 24.09.2008
Účinnosť od: 01.10.2008
Účinnosť do: 30.06.2011
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Rozpočtové právo, Právo EÚ, Bankovníctvo a peňažníctvo, Cenné papiere, Správa finančných trhov, Investovanie, Obchod a podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Opatrenie Národnej banky Slovenska o majetkovej angažovanosti týkajúcej sa finančných derivátov 357/2008 účinný od 01.10.2008 do 30.06.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Opatrenie 357/2008 s účinnosťou od 01.10.2008

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Národnej banky Slovenska

o majetkovej angažovanosti týkajúcej sa finančných derivátov

Národná banka Slovenska podľa § 116 ods. 2 písm. b) zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní ...

§ 1
Toto opatrenie upravuje
a)

podrobnosti o tom, čo sa rozumie

1.

pozíciami vo finančných derivátoch,1)

2.

majetkovou angažovanosťou podľa § 49 ods. 5 zákona, a spôsob jej výpočtu,

3.

majetkovou angažovanosťou voči druhej zmluvnej strane (ďalej len „protistrana“), a spôsob jej ...

b)

požiadavky, ktoré musia spĺňať vlastné modely na výpočet majetkovej angažovanosti podľa § ...

§ 2

Pozícia vo finančných derivátoch vyjadruje hodnotu pohľadávky alebo záväzku vyplývajúcu z ...

§ 3
(1)

Majetkovou angažovanosťou podľa § 49 ods. 5 zákona sa rozumie hodnota rizika, ktorému je vystavený ...

(2)

Majetková angažovanosť podľa § 49 ods. 5 zákona sa vypočítava metódou

a)

záväzkového princípu podľa odseku 4 alebo

b)

vlastného modelu určujúceho hodnotu v riziku (value-at-risk) (ďalej len „vlastný model“), ktorý ...

(3)

Metódy podľa odseku 2 sa používajú po dobu určenú vnútorným aktom riadenia správcovskej spoločnosti, ...

(4)

Metódou záväzkového princípu sa rozumie postup na výpočet majetkovej angažovanosti podľa odseku ...

(5)

Na účely odseku 4 sa ekvivalentnými pozíciami v podkladových nástrojoch finančných derivátov ...

a)

pri futures,2) forwardoch3) a swapoch4) trhové hodnoty pozícií v ich podkladových nástrojoch na ...

b)

pri opciách6) delta ekvivalenty príslušných podkladových nástrojov týchto opcií.7)

(6)

Pri použití metódy záväzkového princípu podľa odseku 4 možno po konverzii na ekvivalentné ...

a)

dlhé a krátke ekvivalentné pozície v totožných podkladových nástrojoch; v prípade, ak sú podkladovými ...

b)

krátke ekvivalentné pozície v podkladových nástrojoch a hodnotu aktív držaných v majetku v podielovom ...

(7)

Pri použití metódy záväzkového princípu podľa odseku 4 možno vzájomne započítať ekvivalentné ...

a)

nula dní, pri kratšej zostatkovej dobe splatnosti jednej z ekvivalentných pozícií do jedného mesiaca ...

b)

najviac sedem dní, pri kratšej zostatkovej dobe splatnosti jednej z ekvivalentných pozícií od jedného ...

c)

najviac 30 dní pri zostatkovej dobe splatnosti oboch z ekvivalentných pozícií od jedného roka.

§ 4
Požiadavky, ktoré musia spĺňať vlastné modely na výpočet majetkovej angažovanosti podľa § <span class="shorten">...</span>
a)

hodnota v riziku sa počíta na dennej báze,

b)

na výpočet hodnoty v riziku sa používa jednostranný interval spoľahlivosti 99 %,

c)

minimálne obdobie, pre ktoré je vypočítaná hodnota v riziku vopred (holding period), je jeden mesiac ...

d)

historický rad pozorovaní na výpočet hodnoty v riziku je minimálne jeden rok,

e)

dátové súbory sa obnovujú minimálne raz za tri mesiace,

f)

na výpočet hodnoty v riziku sa používa vlastný model založený napríklad na kovariančno-variančnej ...

g)

vlastný model presne vypočítava riziká spojené s opciami, s finančnými nástrojmi svojím charakterom ...

1.

zohľadňoval nelineárne cenové charakteristiky pozícií z týchto finančných nástrojov,

2.

posudzoval pozície z týchto finančných nástrojov ako pozície držané po dobu minimálne jedného ...

3.

zohľadňoval súbor rizikových faktorov vyjadrujúcich vplyv volatility úrokových mier a cien podkladových ...

h)

denne sa určuje hodnota majetkovej angažovanosti ako vyššia z hodnoty v riziku (value-at-risk) z ...

i)

minimálna hodnota multiplikačného faktora je tri; hodnota multiplikačného faktora sa zvyšuje o ...

j)

na účely určenia plus faktora sa prekročenia podľa písmena i) vyhodnocujú minimálne jedenkrát ...

k)

sleduje sa presnosť a fungovanie vlastného modelu pomocou programu spätného testovania; program ...

l)

vlastný model sa zlepšuje, ak na základe spätného testovania neposkytuje dostatočne presné údaje, ...

m)

pravidelne, najmenej jedenkrát za rok, sa uskutočňuje prísne stresové testovanie vlastného modelu ...

n)

najmenej jedenkrát za rok sa vykonáva posúdenie celkového systému riadenia rizík,

o)

zohľadňujú sa kritériá pre špecifikáciu faktorov trhových rizík podľa osobitného predpisu,9) ...

p)

vedie sa písomná dokumentácia, ktorá obsahuje

1.

metodiku merania rizík,

2.

popis koncepcie vlastného modelu a jeho prevádzkové detaily,

3.

popis používaných metód pre odhady,

4.

výsledky stresového testovania a programu spätného testovania, ktoré preukazujú, že vlastný ...

5.

históriu hlavných zmien vo vlastnom modeli a popis zmien od jeho posledného prehodnocovania,

6.

štatistické postupy prehodnocovania výberu vysvetľujúcich premenných,

7.

popis okolností, pri ktorých vlastný model nefunguje efektívne.

§ 5
(1)

Stresové testovanie, ktoré je podmienkou použitia vlastného modelu na účely výpočtu majetkovej ...

(2)

Na účely odseku 1 stresové scenáre zohľadňujú faktory, ktoré môžu zapríčiniť straty alebo ...

(3)

Na účely odseku 1 stresové kvalitatívne testy identifikujú možnosti zníženia rizík a ochrany ...

§ 6
(1)

Majetkovou angažovanosťou voči protistrane sa rozumie maximálna výška možnej straty z pozícií ...

(2)

Pri majetkovej angažovanosti podľa odseku 1 možno

a)

vzájomne započítať pozície vo finančných derivátoch voči jednej protistrane, ak je možnosť ...

b)

znížiť majetkovú angažovanosť voči protistrane o hodnotu záruky poskytnutej v prospech majetku ...

1.

je vo forme peňažných prostriedkov, vkladových listov alebo cenných papierov s rizikovou váhou ...

2.

je oceňovaná trhovými cenami a jej hodnota je vyššia ako hodnota rizika,

3.

je v úschove u osoby bez majetkového prepojenia na príslušnú protistranu alebo je zabezpečená ...

4.

môže byť kedykoľvek uplatnená správcovskou spoločnosťou v prospech podielového fondu.

§ 7

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 594/2004 Z. z. o používaní ...

§ 8

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2008.

Ivan Šramko v. r.

Poznámky

 • 1)  § 5 písm. q) zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 2)  § 2 písm. h) opatrenia Národnej banky Slovenska z 13. marca 2007 č. 4/2007 o vlastných zdrojoch ...
 • 3)  § 2 písm. i) opatrenia č. 4/2007 (oznámenie č. 121/2007 Z. z.).
 • 4)  § 2 písm. j) opatrenia č. 4/2007 (oznámenie č. 121/2007 Z. z.).
 • 5)  § 1 písm. c) vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 611/2003 Z. z. o spôsobe ...
 • 6)  § 2 písm. f) opatrenia č. 4/2007 (oznámenie č. 121/2007 Z. z.).
 • 7)  § 2 písm. n) opatrenia č. 4/2007 (oznámenie č. 121/2007 Z. z.).
 • 8)  § 186 písm. i) opatrenia č. 4/2007 (oznámenie č. 121/2007 Z. z.).
 • 9)  § 185 opatrenia č. 4/2007 (oznámenie č. 121/2007 Z. z.).
 • 10)  § 11 opatrenia č. 4/2007 (oznámenie č. 121/2007 Z. z.).
 • 11)  § 15 opatrenia č. 4/2007 (oznámenie č. 121/2007 Z. z.).
 • 12)  Opatrenie č. 4/2007 (oznámenie č. 121/2007 Z. z.).
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore