Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa 352/2023 účinný od 01.01.2024

Platnosť od: 05.09.2023
Účinnosť od: 01.01.2024
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Dôchodkové zabezpečenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa 352/2023 účinný od 01.01.2024
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Opatrenie 352/2023 s účinnosťou od 01.01.2024
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovuje vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky po dohode s Národnou bankou Slovenska podľa § 108 ods. 6 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 234/2019 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1
(1)

Vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa (ďalej len „výpis“) je uvedený v prílohe č. 1.

(2)

Vo výpise možno použiť hypertextové prepojenie.

(3)

Na účely zostavenia výpisu sa za hypertextové prepojenie považuje zvýraznený text uvedený vo výpise zasielanom sporiteľovi v elektronickej podobe, ktorým sa zabezpečuje priame prepojenie na webové sídlo alebo jeho časť.

Pravidlá na určenie prognózdôchodku zo starobného dôchodkového sporenia
§ 2
(1)

Výpis obsahuje prognózy mesačného starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia (ďalej len „dôchodok“), ktoré vychádzajú z možných ekonomických scenárov zahŕňajúcich pesimistický scenár, základný scenár a optimistický scenár.

(2)

Prognózy dôchodku uvedené v prílohe č. 1 sa zostavujú na základe

a)

povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (ďalej len „povinné príspevky“) sporiteľa,

b)

dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (ďalej len „dobrovoľné príspevky“) sporiteľa,

c)

sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu sporiteľa ku dňu podľa § 108 ods. 3 písm. e) zákona,

d)

súhrnného ukazovateľa rizika1) dôchodkového fondu,

e)

veku podľa § 3,

f)

ukazovateľa zníženia výnosnosti uvedenej v prílohe č. 2,

g)

predpokladanej inflácie uvedenej v prílohe č. 2,

h)

produktivity práce uvedenej v prílohe č. 2,

i)

vekového bonusu uvedeného v prílohe č. 2,

j)

predpokladov úmrtnosti uvedených v prílohe č. 2.

(3)

Vzorce na výpočet prognóz dôchodku sú uvedené v prílohe č. 2.

(4)

Aktuálnosť parametrov, predpokladov a pravidiel na určenie prognóz dôchodkov sa prehodnotí najmenej raz za tri roky.

§ 3
(1)

Dôchodkový vek sporiteľa alebo predpokladaný dôchodkový vek sporiteľa na účely zostavenia výpisu je

a)

vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu2) alebo

b)

vek sporiteľa podľa roku jeho narodenia uvedený v prílohe č. 3, ak ho nie je možné určiť podľa písmena a).

(2)

Pri určení veku sporiteľa podľa odseku 1 sa nezohľadňuje

a)

počet vychovaných detí,

b)

nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. pracovnej kategórie a nároky vyplývajúce zo zaradenia služby do I. alebo II. kategórie funkcií.

(3)

Na účely zostavenia výpisu v príslušnom kalendárnom roku sa neuplatní všeobecný dôchodkový vek pre príslušný ročník ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydá v príslušnom kalendárnom roku; príslušný kalendárny rok je rok, v ktorom sa výpis zostavuje.

§ 4 - Alternatívna prognóza

Ak výpis obsahuje alternatívnu prognózu dôchodku, zostaví sa podľa § 2 ods. 2 a 3. Pri zostavovaní tejto prognózy sa vychádza z predpokladu, že sporiteľ

a)

zmení investičnú stratégiu,

b)

dohodne platenie dobrovoľných príspevkov alebo si zvýši sumu dobrovoľných príspevkov alebo

c)

svoje úspory ponechá investované v dôchodkových fondoch a požiada o vyplácanie dôchodku neskôr.

§ 5 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 140/2020 Z. z., ktorým sa ustanovuje vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa.

§ 6

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2024.

Soňa Gaborčáková v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k opatreniu č. 352/2023 Z. z.

  Prevziať prílohu - VÝPIS Z OSOBNÉHO DÔCHODKOVÉHO ÚČTU SPORITEĽA

  Príloha č. 2 k opatreniu č. 352/2023 Z. z.

  Prevziať prílohu - VZORCE NA VÝPOČET PROGNÓZ DÔCHODKOV

  Príloha č. 3 k opatreniu č. 352/2023 Z. z.

  PREDPOKLADANÝ DÔCHODKOVÝ VEK SPORITEĽA

  Rok narodenia Predpokladaný dôchodkový vek sporiteľa v rokoch a mesiacoch
  1967 64 rokov
  1968 64 rokov
  1969 64 rokov
  1970 64 rokov a 1 mesiac
  1971 64 rokov a 1 mesiac
  1972 64 rokov a 3 mesiace
  1973 64 rokov a 6 mesiacov
  1974 64 rokov a 8 mesiacov
  1975 64 rokov a 10 mesiacov
  1976 65 rokov
  1977 65 rokov a 2 mesiace
  1978 65 rokov a 4 mesiace
  1979 65 rokov a 6 mesiacov
  1980 65 rokov a 7 mesiacov
  1981 65 rokov a 9 mesiacov
  1982 65 rokov a 11 mesiacov
  1983 66 rokov a 1 mesiac
  1984 66 rokov a 2 mesiace
  1985 66 rokov a 4 mesiace
  1986 66 rokov a 6 mesiacov
  1987 66 rokov a 7 mesiacov
  1988 66 rokov a 9 mesiacov
  1989 66 rokov a 11 mesiacov
  1990 67 rokov
  1991 67 rokov a 2 mesiace
  1992 67 rokov a 3 mesiace
  1993 67 rokov a 5 mesiacov
  1994 67 rokov a 7 mesiacov
  1995 67 rokov a 8 mesiacov
  1996 67 rokov a 10 mesiacov
  1997 67 rokov a 11 mesiacov
  1998 68 rokov a 1 mesiac
  1999 68 rokov a 2 mesiace
  2000 68 rokov a 4 mesiace
  2001 68 rokov a 5 mesiacov
  2002 68 rokov a 7 mesiacov
  2003 68 rokov a 8 mesiacov
  2004 68 rokov a 9 mesiacov
  2005 68 rokov a 11 mesiacov
  2006 69 rokov
  2007 69 rokov a 2 mesiace
  2008 69 rokov a 3 mesiace
  2009 69 rokov a 5 mesiacov
  2010 69 rokov a 6 mesiacov
  2011 69 rokov a 7 mesiacov
  2012 69 rokov a 9 mesiacov
  2013 69 rokov a 10 mesiacov
  2014 69 rokov a 11 mesiacov
  2015 70 rokov a 1 mesiac
  2016 70 rokov a 2 mesiace
  2017 70 rokov a 3 mesiace
  2018 70 rokov a 5 mesiacov
  2019 70 rokov a 6 mesiacov
  2020 70 rokov a 7 mesiacov
  2021 70 rokov a 8 mesiacov

Poznámky

 • 1)

  § 1 ods. 4 opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 351/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje obsah, štruktúra, forma, podmienky a spôsob priebežnej aktualizácie a lehoty na zverejnenie kľúčových informácií o dôchodkovom fonde.

 • 2)

  § 65 a § 293ff zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore