Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 467/2010 Z. z. o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona 332/2012 účinný od 01.01.2013

Platnosť od: 09.11.2012
Účinnosť od: 01.01.2013
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Mena, obeh peňazí

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 467/2010 Z. z. o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona 332/2012 účinný od 01.01.2013
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Opatrenie 332/2012 s účinnosťou od 01.01.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národnej banky Slovenska

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 467/2010 Z. z. o predkladaní hlásení ...

Národná banka Slovenska podľa § 8 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 ...

Čl. I

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 467/2010 Z. z. o predkladaní hlásení podľa Devízového ...

1.

V § 1 ods. 2 písm. a) sa suma „1 000 000 eur“ nahrádza sumou „2 000 000 eur“.

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

„3) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický ...

3.

Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 4a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2013 Hlásenia za rok 2012, ktoré ...

4.

Príloha č. 1 sa nahrádza prílohou k tomuto opatreniu.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Jozef Makúch v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore