Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí 321/2011 účinný od 13.10.2011

Platnosť od: 12.10.2011
Účinnosť od: 13.10.2011
Autor: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Oblasť: Geológia, geodézia, kartografia, Územná samospráva, Štátna hospodárska politika

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí 321/2011 účinný od 13.10.2011
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Opatrenie 321/2011 s účinnosťou od 13.10.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie ...

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ...

§ 1

Toto opatrenie ustanovuje podrobnosti o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie ...

§ 2
(1)

Komisia pre hodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie ...

(2)

Komisia má 11 členov. Komisia je zložená z predsedu komisie, podpredsedu komisie a ďalších deviatich ...

(3)

Členmi komisie sú zástupcovia odborného útvaru ministerstva, v ktorého pôsobnosti je poskytovanie ...

(4)

Administratívne a organizačné zabezpečenie činnosti komisie zabezpečuje tajomník komisie. Tajomník ...

(5)

Predsedu komisie, podpredsedu komisie, ostatných členov komisie a tajomníka komisie vymenúva a odvoláva ...

(6)

Členstvo v komisii zaniká

a)

vzdaním sa členstva,

b)

odvolaním člena,

c)

preložením na iný služobný úrad,1)

d)

skončením štátnozamestnaneckého pomeru člena komisie.2)

(7)

Minister môže člena komisie odvolať na základe návrhu vecne príslušnej sekcie ministerstva

a)

pri opakovanej neúčasti člena komisie na rokovaní a práci komisie bez predloženia náležitého ...

b)

ak člen komisie nezachová mlčanlivosť podľa odseku 11 písm. e),

c)

ak člen komisie ukončí štátnozamestnanecký pomer.3)

(8)

Členstvo v komisii je čestné a nezastupiteľné.

(9)

Predseda komisie

a)

zodpovedá za činnosť komisie,

b)

zvoláva a vedie rokovanie komisie,

c)

overuje záznam z rokovania komisie o odporúčaní alebo neodporúčaní žiadosti o poskytnutie dotácie, ...

d)

predkladá záznam z rokovania vecne príslušnej sekcii ministerstva,

e)

v prípade svojej neprítomnosti a neprítomnosti podpredsedu komisie písomne poveruje iného člena ...

(10)

Podpredseda komisie zastupuje predsedu komisie počas jeho neprítomností v plnom rozsahu jeho práv ...

(11)

Člen komisie

a)

sa zúčastňuje na rokovaní komisie,

b)

vyjadruje sa k bodom programu rokovania komisie,

c)

predkladá pripomienky, návrhy a podnety k prerokovávaným materiálom v rámci rokovania komisie ...

d)

hlasuje o návrhoch predložených tajomníkom komisie a o ďalších návrhoch predložených na rokovanie ...

1.

žiadostiach, ktoré splnili podmienky poskytnutia dotácie podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona,

2.

bodovom hodnotení žiadostí,

3.

poradí žiadostí,

4.

výške poskytnutej dotácie,

e)

zachováva mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone funkcie člena ...

f)

zastupuje predsedu komisie na základe písomného poverenia v prípade neprítomnosti predsedu a podpredsedu ...

g)

overuje písomný záznam z rokovania komisie na základe rozhodnutia komisie,

h)

vyjadruje sa k rozhodnutiu komisie, ak nesúhlasí s rozhodnutím komisie a za rozhodnutie komisie nehlasoval. ...

(12)

Tajomník komisie

a)

zabezpečuje evidenciu žiadostí,

b)

zúčastňuje sa na rokovaní komisie,

c)

zabezpečuje posúdenie žiadostí z hľadiska splnenia podmienok poskytnutia dotácie podľa § 4 ods. ...

d)

zabezpečuje vyhodnotenie žiadostí podľa § 6 ods. 3 a 4 zákona a predkladá ho na rokovanie komisie, ...

e)

zabezpečuje spracovanie poradia žiadostí na základe bodového hodnotenia a predkladá ho na rokovanie ...

f)

zabezpečuje spracovanie návrhu výšky dotácie pre jednotlivé obce a predkladá ho na rokovanie ...

g)

vyhotovuje písomný záznam zo zasadnutia komisie a predkladá ho na podpis predsedovi komisie,

h)

zabezpečuje úplnosť podkladov na rokovanie komisie podľa zákona.

§ 3
(1)

Rokovanie komisie je neverejné.

(2)

Komisia rokuje podľa potreby. Komisia prerokuje žiadosti najneskôr do šiestich týždňov po uplynutí ...

(3)

Rokovanie komisie zvoláva a vedie predseda komisie, v čase jeho neprítomnosti podpredseda komisie ...

(4)

O mieste, termíne a programe rokovania komisie informuje členov komisie tajomník komisie spravidla ...

(5)

Podklady na zasadnutie komisie podľa § 2 ods. 12 písm. c) až f) predkladá tajomník komisie.

(6)

Z rokovania komisie vyhotoví tajomník komisie písomný záznam, ktorý podpisuje predseda komisie. ...

a)

čas a miesto rokovania komisie,

b)

program rokovania komisie,

c)

podklady na rokovanie komisie,

d)

písomné odporúčanie komisie, ktoré obsahuje

1.

zoznam žiadostí odporúčaných na schválenie vrátane odporúčanej výšky dotácie,

2.

zoznam žiadostí neodporúčaných na schválenie s odôvodnením,

3.

zoznam žiadostí, ktoré nesplnili podmienky poskytnutia dotácie podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona,

e)

prezenčnú listinu, ktorá obsahuje zoznam prítomných členov komisie,

f)

uznesenia z rokovania komisie vrátane údajov o výsledkoch hlasovania.

§ 4
(1)

Komisia rozhoduje hlasovaním o návrhoch uznesení. Komisia je uznášaniaschopná, ak sú na rokovaní ...

(2)

Uznesenia z rokovania komisie sa schvaľujú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov ...

(3)

Komisia preverí žiadosti, ktoré splnili podmienky poskytnutia dotácie podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona ...

(4)

Komisia odporučí výšku dotácie podľa § 3 ods. 2 zákona pre jednotlivé obce, pričom

a)

žiadostiam, ktoré získali 95 % a viac z najvyššieho prideleného počtu bodov, odporučí dotáciu ...

b)

žiadostiam s najvyšším poradovým číslom odporučí výšku dotácie v nižšom alebo rovnakom ...

c)

ak komisia odporučí inú výšku dotácie oproti návrhu podľa § 2 ods. 12 písm. f), musí toto ...

d)

celková suma odporučených dotácií nesmie prekročiť finančný limit v rozpočtovej kapitole ministerstva ...

(5)

Ak všetky žiadosti získali 95 % a viac z maximálneho počtu bodov a celková suma žiadaných dotácií ...

§ 5
(1)

Predseda komisie do piatich pracovných dní po rokovaní komisie predloží vecne príslušnej sekcii ...

(2)

Vecne príslušná sekcia ministerstva do piatich pracovných dní od doručenia písomného záznamu ...

a)

písomné odporúčanie komisie podľa § 3 ods. 6 písm. d) a

b)

stanovisko vecne príslušnej sekcie ministerstva.

§ 6
V rozpočtovom roku 2011
a)

predseda komisie predloží vecne príslušnej sekcii ministerstva písomný záznam z rokovania komisie ...

b)

vecne príslušná sekcia ministerstva predloží návrh na poskytnutie dotácie ministrovi najneskôr ...

§ 7

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 13. októbra 2011.

Ján Figeľ v. r.

Poznámky

  • 1)  § 33 ods. 1 písm. d) a e) zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých ...
  • 2)  § 46 ods. 3 a § 51 a 52 zákona č. 400/2009 Z. z.
  • 3)  § 46 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona č. 400/2009 Z. z.
  • 4)  Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 293/2001 ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore