Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70698
Dôvodové správy: 2311
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
18.01.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Opatrenie Národnej banky Slovenska o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti 310/2008 účinný od 01.09.2008 do 30.06.2011


Platnosť od: 09.08.2008
Účinnosť od: 01.09.2008
Účinnosť do: 30.06.2011
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Cenné papiere, Správa finančných trhov, Investovanie, Obchod a podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Opatrenie Národnej banky Slovenska o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti 310/2008 účinný od 01.09.2008 do 30.06.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Opatrenie 310/2008 s účinnosťou od 01.09.2008

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Národnej banky Slovenska

o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť správcovskej ...

Národná banka Slovenska podľa § 116 ods. 1 písm. a) zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní ...

§ 1
(1)

Splnenie podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona sa preukazuje vyhlásením audítora o výške ...

(2)

Splnenie podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona sa preukazuje predložením

a)

dokladov o pôvode vkladov vložených do základného imania budúcej správcovskej spoločnosti jej ...

1.

fyzickej osobe prehľadom o jej majetkovej a finančnej situácii doloženým

1a.

výpisom z účtu vedeného v banke alebo pobočke zahraničnej banky na území Slovenskej republiky ...

1b.

výpisom z účtu vedeného členom centrálneho depozitára,

1c.

výpisom z účtu majiteľa zaknihovaných cenných papierov, ktorý nie je vedený členom centrálneho ...

1d.

dokladom o príjme zamestnanca, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti,1)

1e.

dokladom o základe dane z príjmov dosiahnutých z podnikania a inej zárobkovej činnosti za bezprostredne ...

1f.

iným obdobným dokladom preukazujúcim jej majetkovú a finančnú situáciu,

2.

právnickej osobe

2a.

účtovnými závierkami za posledné tri kalendárne roky overenými audítorom spolu s výrokom audítora, ...

2b.

výročnými správami2) schválenými príslušnými orgánmi zakladateľov budúcej správcovskej ...

2c.

iným obdobným dokladom preukazujúcim jej majetkovú a finančnú situáciu,

b)

čestného vyhlásenia osôb, ktoré majú kvalifikovanú účasť na budúcej správcovskej spoločnosti ...

(3)

Splnenie podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona sa preukazuje predložením

a)

dokladov podľa odseku 2 o akcionároch s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti, ...

b)

zoznamu fyzických osôb s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti s uvedením ...

c)

zoznamu právnických osôb s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti s uvedením ...

d)

zoznamu právnických osôb s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla, ...

1.

fyzická osoba s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti podiel na základnom ...

2.

právnická osoba s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti podiel na základnom ...

(4)

Splnenie podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona sa pri fyzických osobách navrhovaných za ...

a)

dokladov o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi, ktoré potvrdzujú splnenie podmienok podľa § 6 ...

b)

stručného odborného životopisu,

c)

výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace; ak ide o cudzinca, predkladá sa obdobné ...

d)

čestného vyhlásenia o splnení podmienok podľa § 6 ods. 10 písm. a) až e) zákona.

(5)

Splnenie podmienok podľa § 6 ods. 2 písm. e) až g) zákona sa preukazuje predložením

a)

dokladov preukazujúcich prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami,4) ku ktorej patrí akcionár s kvalifikovanou ...

b)

dokladov preukazujúcich, že úzke väzby v rámci skupiny s úzkymi väzbami,4) ku ktorej patrí akcionár ...

c)

dokladov preukazujúcich, že výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok, spôsob jeho uplatnenia ...

(6)

Splnenie podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. h) zákona sa preukazuje predložením dokladu potvrdzujúceho, ...

a)

zakladateľskej listiny alebo zakladateľskej zmluvy,

b)

návrhu stanov,

c)

výpisu z obchodného registra,

d)

listu vlastníctva, zmluvy o nájme alebo zmluvy o budúcej zmluve preukazujúcej vznik vlastníckeho ...

e)

iného obdobného dokladu preukazujúceho splnenie podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. h) zákona.

(7)

Splnenie podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. i) zákona sa preukazuje predložením stanov správcovskej ...

(8)

Splnenie podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. j) zákona sa preukazuje predložením

a)

písomných vyhlásení zakladateľov, že nenastali skutočnosti uvedené v § 6 ods. 2 písm. j) zákona, ...

b)

účtovných závierok zakladateľov za posledné tri kalendárne roky overených audítorom,

c)

konsolidovaných účtovných závierok zakladateľov za posledné tri kalendárne roky, ak sú zakladatelia ...

d)

výročných správ2) za posledné tri kalendárne roky schválených príslušnými orgánmi zakladateľov ...

(9)

Splnenie podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. k) zákona sa preukazuje predložením

a)

opisu technického vybavenia budúcej správcovskej spoločnosti s uvedením údajov o výpočtovej ...

b)

návrhu vnútorných predpisov, smerníc a pokynov upravujúcich bezpečnosť systému prenosu údajov, ...

c)

dokladu preukazujúceho vlastnícke právo alebo iné oprávnenie užívať nehnuteľnosť, v ktorej ...

d)

obchodného plánu správcovskej spoločnosti najmenej na obdobie troch rokov nasledujúcich po roku, ...

e)

organizačného poriadku,

f)

návrhu vnútorného predpisu o postupe pri vybavovaní sťažností investorov, podielnikov a klientov, ...

g)

programu činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti,6)

h)

návrhu vnútorného predpisu o systéme vnútornej kontroly,

i)

návrhu vnútorného predpisu o rozsahu oprávnenia zamestnancov budúcej správcovskej spoločnosti ...

j)

pravidiel činnosti vo vzťahu k investorom, podielnikom a ku klientom vrátane vzoru tlačív používaných ...

k)

návrhu vnútorného predpisu o konflikte záujmov a o postupoch na zamedzenie zneužívania dôverných ...

l)

návrhu vnútorného predpisu o systéme riadenia investícií v podielových fondoch,

m)

návrhu vnútorného predpisu o systéme riadenia rizík vyplývajúcich z činnosti budúcej správcovskej ...

n)

informácie o propagačnej a reklamnej stratégii,

o)

informácie o postupoch vypracovania analýz ekonomickej výhodnosti nákupu a predaja finančných ...

p)

návrhu vnútorného predpisu o zamedzení použitia spravovaného majetku v podielových fondoch na ...

q)

návrhu vnútorného predpisu o spôsobe vedenia účtovníctva,

r)

návrhu vnútorného predpisu o pravidlách archivácie dokumentov,

s)

informácie o spôsobe zabezpečenia výmeny informácií medzi budúcou správcovskou spoločnosťou ...

(10)

Splnenie podmienky odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti podľa § 6 ods. 2 písm. l) zákona sa ...

a)

dokladov o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi preukazujúcich primerané znalosti a skúsenosti ...

b)

stručného odborného životopisu,

c)

výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace; ak ide o cudzinca, predkladá sa obdobné ...

d)

čestného vyhlásenia o splnení podmienok podľa § 6 ods. 10 písm. a) až e) zákona.

(11)

Splnenie podmienky odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti podľa § 6 ods. 2 písm. l) zákona sa ...

(12)

Splnenie podmienky vhodnosti akcionárov podľa § 6 ods. 2 písm. l) zákona kontrolujúcich finančnú ...

a)

zoznamu akcionárov kontrolujúcich finančnú holdingovú inštitúciu s uvedením percentuálnej výšky ...

b)

zoznamu právnických osôb s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla, ...

1.

fyzická osoba, ktorou je akcionár kontrolujúci finančnú holdingovú inštitúciu, podiel na základnom ...

2.

právnická osoba, ktorou je akcionár kontrolujúci finančnú holdingovú inštitúciu, podiel na ...

(13)

Splnenie podmienky vhodnosti akcionárov podľa § 6 ods. 2 písm. l) zákona kontrolujúcich zmiešanú ...

(14)

Splnenie podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. m) zákona sa preukazuje predložením dokladov preukazujúcich ...

§ 2
(1)

Doklady podľa § 1 sa predkladajú v origináloch a ak nemožno predložiť ich originály, predkladajú ...

(2)

Ak sú doklady podľa § 1 vyhotovené v cudzom jazyku, splnenie podmienok podľa § 6 ods. 2 zákona ...

(3)

Doklady podľa § 1, ktoré už boli v súvislosti s iným konaním predložené Národnej banke Slovenska ...

§ 3

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 616/2003 Z. z. o spôsobe preukazovania ...

§ 4

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2008.

v z. Viliam Ostrožlík v. r.

Poznámky

  • 1)  § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
  • 2)  § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
  • 3)  § 116 Občianskeho zákonníka.
  • 4)  § 8 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene ...
  • 5)  § 3 ods. 12 zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých ...
  • 6)  § 6 ods. 1 zákona č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ...
  • 7)  § 55 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore