Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70707
Dôvodové správy: 2333
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
26.01.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o kolektívnom investovaní 125/2008 účinný od 01.07.2008 do 30.06.2011


Platnosť od: 12.04.2008
Účinnosť od: 01.07.2008
Účinnosť do: 30.06.2011
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Opatrenie 125/2008 s účinnosťou od 01.07.2008

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Národnej banky Slovenska

ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o kolektívnom investovaní

Národná banka Slovenska podľa § 116 ods. 2 písm. b) zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní ...

§ 1
Predmet úpravy
a)

podrobnosti o tom, čo sa rozumie

1.

likvidnými finančnými aktívami podľa § 44 zákona,

2.

nástrojmi peňažného trhu podľa § 5 písm. o) zákona,

3.

prevoditeľnými cennými papiermi a nástrojmi peňažného trhu obsahujúcimi derivát podľa § 49 ...

4.

podielovými fondmi kopírujúcimi zloženie indexu podľa § 46 zákona,

b)

spôsob používania techník a nástrojov podľa § 49 ods. 3 zákona.

Likvidné finančné aktíva
§ 2

Likvidnými finančnými aktívami podľa § 44 zákona sa rozumejú aktíva uvedené v § 44 ods. 1 ...

§ 3
(1)

Likvidnými finančnými aktívami podľa § 2 sa rozumejú pri prevoditeľných cenných papieroch ...

a)

možná strata z držby nástrojov v majetku v podielovom fonde je najviac vo výške nákladov vynaložených ...

b)

likvidita finančných nástrojov neznižuje schopnosť správcovskej spoločnosti dodržiavať povinnosť ...

c)

je pre finančné nástroje k dispozícii spoľahlivé oceňovanie,1) ak ide o

1.

prevoditeľné cenné papiere prijaté na obchodovanie alebo obchodované na regulovanom trhu podľa ...

2.

iné prevoditeľné cenné papiere podľa § 44 ods. 1 písm. i) zákona formou pravidelného oceňovania ...

d)

sú o finančných nástrojoch k dispozícii primerané informácie, a to pri

1.

prevoditeľných cenných papieroch prijatých na obchodovanie alebo obchodovaných na regulovanom trhu ...

2.

iných prevoditeľných cenných papieroch podľa § 44 ods. 1 písm. i) zákona formou pravidelných ...

e)

s finančnými nástrojmi možno obchodovať,

f)

nadobudnutie finančných nástrojov je v súlade so zameraním a s cieľmi investičnej stratégie ...

g)

riziká súvisiace s finančnými nástrojmi sú primerane upravené v postupoch riadenia rizika používaných ...

(2)

Pri prevoditeľných cenných papieroch prijatých na obchodovanie alebo obchodovaných na regulovanom ...

(3)

Likvidnými finančnými aktívami podľa § 2 sa rozumejú pri prevoditeľných cenných papieroch ...

a)

cenné papiere uzavretých zahraničných investičných spoločností alebo uzavretých zahraničných ...

1.

spĺňajú požiadavky uvedené v odseku 1,

2.

podliehajú mechanizmom riadenia podnikov (corporate governance) uplatňovaným v rámci obchodných ...

3.

sa na subjekt, ktorý vykonáva riadenie investícií v mene uzavretej zahraničnej investičnej spoločnosti ...

b)

podielové listy uzavretých podielových fondov alebo obdobné cenné papiere uzavretých zahraničných ...

1.

spĺňajú požiadavky uvedené v odseku 1,

2.

podliehajú mechanizmom riadenia podnikov (corporate governance), ktoré sú aspoň rovnocenné mechanizmom ...

3.

sú spravované subjektom, na ktorý sa na účel ochrany investora vzťahuje právny predpisy štátu, ...

c)

iné prevoditeľné cenné papiere, ak

1.

spĺňajú požiadavky uvedené v odseku 1,

2.

sú kryté inými aktívami alebo viazané na výkonnosť iných aktív, pričom sa tieto aktíva môžu ...

(4)

Na účely podľa odseku 3 písm. b) druhého bodu sú mechanizmy riadenia podnikov (corporate governance) ...

a)

spolupodieľanie sa na rozhodovaní v dôležitých oblastiach riadenia podielového fondu alebo zahraničného ...

b)

monitorovanie vykonávania investičnej stratégie.

(5)

Ak finančný nástroj podľa odseku 3 písm. c) obsahuje vloženú derivátovú zložku podľa § 10, ...

§ 4
(1)

Likvidnými finančnými aktívami podľa § 2 sa rozumejú pri nástrojoch peňažného trhu nástroje ...

a)

sú prijaté na obchodovanie alebo sa s nimi obchoduje na regulovanom trhu v súlade s § 44 ods. 1 ...

b)

nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu podľa § 44 ods. 1 písm. h) a i) zákona.

(2)

Na účely § 5 písm. o) zákona a odseku 1 sa nástrojmi, s ktorými sa obvykle obchoduje na peňažnom ...

a)

v čase emisie majú splatnosť najviac 397 dní vrátane,

b)

majú zostatkovú splatnosť najviac 397 dní vrátane,

c)

najmenej každých 397 dní sú predmetom pravidelných úprav výnosov v súlade s podmienkami peňažného ...

d)

ich rizikový profil vrátane úverových a úrokových rizík zodpovedá rizikovému profilu finančných ...

(3)

Na účely § 5 písm. o) zákona a odseku 1 sa nástrojmi, ktoré sú likvidné, rozumejú nástroje, ...

(4)

Na účely § 5 písm. o) zákona a odseku 1 sa nástrojmi, ktorých hodnota je kedykoľvek presne určiteľná ...

a)

umožňujú správcovskej spoločnosti vypočítať čistú hodnotu majetku v podielovom fonde v súlade ...

b)

vychádzajú z trhových údajov alebo z modelov oceňovania vrátane systémov založených na amortizovanej ...

(5)

Pri nástrojoch peňažného trhu, s ktorými sa obvykle obchoduje na peňažnom trhu podľa odseku ...

§ 5
(1)

Likvidnými finančnými aktívami podľa § 2 sa rozumejú pri nástrojoch peňažného trhu iných, ...

a)

spĺňajú aspoň jednu požiadavku uvedenú v § 4 ods. 2 a požiadavky uvedené v § 4 ods. 3 a 4,

b)

sú pre tieto finančné nástroje k dispozícii primerané informácie vrátane informácií, ktoré ...

c)

sú voľne prevoditeľné.

(2)

Primeranými informáciami podľa odseku 1 písm. b) pri nástrojoch peňažného trhu, na ktoré sa ...

a)

údaje o emisii alebo emisnom programe, ako aj o právnej situácii a finančnej situácii emitenta ...

b)

aktualizácie údajov uvedených v písmene a), a to v pravidelných intervaloch nie dlhších ako jeden ...

c)

údaje uvedené v písmene a) overené primerane kvalifikovanými tretími osobami špecializujúcimi ...

d)

dostupné a spoľahlivé štatistické údaje týkajúce sa emisie alebo emisného programu.

(3)

Primeranými informáciami podľa odseku 1 písm. b) pri nástrojoch peňažného trhu, na ktoré sa ...

a)

údaje o emisii alebo emisnom programe, alebo o právnej situácii a finančnej situácii emitenta nástroja ...

b)

aktualizácie údajov uvedených v písmene a), a to v pravidelných intervaloch nie dlhších ako jeden ...

c)

dostupné a spoľahlivé štatistické údaje, ktoré sa týkajú emisie alebo emisných programov, ...

(4)

Primeranými informáciami podľa odseku 1 písm. b) pri nástrojoch peňažného trhu, na ktoré sa ...

§ 6
Likvidnými finančnými aktívami podľa § 2 sa rozumejú pri nástrojoch peňažného trhu vydaných <span class="shorten">...</span>
a)

má sídlo v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru,

b)

má sídlo v krajinách OECD patriacich do skupiny G 10,

c)

má rating ratingovej agentúry3) minimálne v investičnom pásme alebo

d)

na základe hĺbkovej analýzy emitenta nástroja peňažného trhu možno preukázať, že pravidlá ...

§ 7
(1)

Likvidnými finančnými aktívami podľa § 2 sa rozumejú pri nástrojoch peňažného trhu vydaných ...

(2)

Likvidnými finančnými aktívami podľa § 2 sa rozumejú pri nástrojoch peňažného trhu vydaných ...

§ 8
(1)

Likvidnými finančnými aktívami podľa § 2 sa rozumejú pri finančných derivátoch podľa § 44 ...

a)

podkladové nástroje sú tvorené jedným alebo viacerými z nasledujúcich nástrojov:

1.

aktíva uvedené v § 44 ods. 1 písm. a) až h) zákona vrátane finančných nástrojov s jedným ...

2.

úrokové miery,

3.

výmenné kurzy mien alebo meny,

4.

finančné indexy,

b)

finančný nástroj je v súlade s § 44 ods. 1 písm. g) druhým a tretím bodom zákona, ak finančný ...

(2)

Likvidnými finančnými aktívami podľa § 2 sa rozumejú pri finančných derivátoch podľa § 44 ...

a)

umožňujú presun úverového rizika súvisiaceho s aktívom podľa odseku 1 písm. a) nezávisle od ...

b)

nevyplýva z nich odovzdanie alebo prevod vrátane hotovostného prevodu, iných aktív, ako sú aktíva ...

c)

nástroje sú v súlade s podmienkami pre deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu uvedenými ...

d)

pri úverovom deriváte, ktorý je vystavený riziku asymetrie informácií, ktoré si vzájomne poskytujú ...

(3)

Likvidnými finančnými aktívami podľa § 2 sa rozumejú pri finančných derivátoch neprijatých ...

a)

ich možno predať, speňažiť alebo uzavrieť za trhovú cenu z iniciatívy správcovskej spoločnosti ...

b)

sú denne oceňované s odbornou starostlivosťou spoľahlivým a preukázateľným spôsobom podľa ...

1.

pre oceňovanie ako základ slúži spoľahlivá aktuálna trhová hodnota nástroja alebo ak taká ...

2.

overovanie oceňovania vykonáva

2a.

príslušná tretia strana, ktorá je nezávislá od protistrany finančného derivátu neprijatého ...

2b.

útvar v rámci správcovskej spoločnosti, ktorý je nezávislý od útvaru zodpovedného za riadenie ...

(4)

Likvidnými finančnými aktívami podľa § 2 pri finančných derivátoch podľa § 44 ods. 1 písm. ...

a)

komoditné deriváty,

b)

deriváty, ktorých podkladovým aktívom sú iné indexy ako finančné indexy podľa § 9.

§ 9
(1)

Na účely § 8 ods. 1 písm. a) štvrtého bodu sa finančnými indexmi rozumejú indexy spĺňajúce ...

a)

sú dostatočne členené, to znamená, že index je zložený tak, že pohyby cien alebo obchodné ...

1.

aktív uvedených v § 44 ods. 1 písm. a) až h) zákona, je jeho zloženie členené aspoň na úrovni ...

2.

iných aktív, ako uvedených v § 44 ods. 1 písm. a) až h) zákona, je členený spôsobom, ktorý ...

b)

predstavujú primeraný ukazovateľ (benchmark) pre trh, ktorého sa týkajú, a teda spĺňajú tieto ...

1.

index slúži na meranie výkonnosti reprezentatívnej skupiny podkladových nástrojov, a to náležitým ...

2.

index sa pravidelne aktualizuje a vyvažuje s cieľom zabezpečiť, aby naďalej slúžil na mapovanie ...

3.

podkladové nástroje sú dostatočne likvidné, čo v prípade potreby užívateľom umožňuje kopírovať ...

c)

sú zverejňované primeraným spôsobom, a to tak, že

1.

proces ich zverejňovania vychádza z riadnych postupov zisťovania cien a výpočtu, ako aj následného ...

2.

relevantné informácie týkajúce sa napríklad výpočtu indexu, metodológií jeho vyváženia, zmien ...

(2)

Ak zloženie aktív, ktoré sa používajú ako podkladové nástroje finančných derivátov v súlade ...

§ 10
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu obsahujúce derivát
(1)

Prevoditeľnými cennými papiermi obsahujúcimi derivát sa podľa § 49 ods. 7 zákona rozumejú finančné ...

a)

na základe vlastností tejto zložky sa niektoré alebo aj všetky peňažné toky, ktoré by sa inak ...

b)

jej ekonomické charakteristiky a riziká nie sú úzko prepojené s ekonomickými charakteristikami ...

c)

má významný vplyv na rizikový profil a oceňovanie prevoditeľného cenného papiera.

(2)

Nástroje peňažného trhu, ktoré spĺňajú aspoň jednu z požiadaviek uvedených v § 4 ods. 2 ...

(3)

Prevoditeľný cenný papier alebo nástroj peňažného trhu sa nepovažuje za prevoditeľný cenný ...

§ 11
Podielové fondy kopírujúce zloženie indexu
(1)

Podielovými fondmi kopírujúcimi zloženie indexu sa rozumejú otvorené podielové fondy, ak podľa ...

(2)

Kopírovaním zloženia uznaného indexu akcií alebo dlhových cenných papierov (§ 46 ods. 1 zákona) ...

(3)

Indexom, ktorý je zložený z dostatočného počtu akcií alebo dlhopisov a ich emitentov (§ 46 ods. ...

(4)

Indexom, ktorý s dostatočnou presnosťou vyjadruje celkové cenové pohyby na trhu, na ktorý sa vzťahuje ...

(5)

Indexom, ktorý je zverejňovaný spôsobom, akým sú uverejňované kurzy akcií alebo dlhopisov, ...

a)

je verejne dostupný,

b)

poskytovateľ indexu je nezávislý od správcovskej spoločnosti spravujúcej príslušný podielový ...

§ 12
Spôsob používania techník a nástrojov
a)

ktorý je ekonomicky primeraný a nákladovo efektívny,

b)

ktorý sleduje dosiahnutie jedného alebo viacerých z týchto cieľov:

1.

znižovanie rizík,

2.

znižovanie nákladov,

3.

vytváranie dodatočných zdrojov alebo príjmov otvoreného podielového fondu s úrovňou rizika, ...

c)

pri ktorom v rámci procesu riadenia rizika príslušného otvoreného podielového fondu podľa § ...

Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 13

Týmto opatrením sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.

§ 14

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2008.

v z. Viliam Ostrožlík v. r.

Poznámky

  • 1)  Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 611/2003 Z. z. o spôsobe určenia hodnoty ...
  • 2)  § 71o ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene ...
  • 3)  § 6 ods. 16 a § 32 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
  • 4)  § 33b ods. 1 písm. a) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 644/2006 Z. z.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore