Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71092
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
07.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o organizovaní trhu s cukrom 89/2003 účinný od 15.03.2003 do 30.04.2004


Platnosť od: 13.03.2003
Účinnosť od: 15.03.2003
Účinnosť do: 30.04.2004
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Štátna hospodárska politika

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 89/2003 s účinnosťou od 15.03.2003

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej republiky

o organizovaní trhu s cukrom

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Týmto nariadením sa do právneho poriadku Slovenskej republiky čiastočne preberá nariadenie Rady ...

(2)

Toto nariadenie upravuje podmienky organizovania trhu s výrobkami uvedenými v prílohe č. 2, a to ...

§ 2
Vymedzenie základných pojmov
a)

bielym cukrom cukor neochutený, nefarbený alebo neobsahujúci iné pridané látky, ktorý obsahuje ...

b)

surovým cukrom cukor neochutený, nefarbený alebo neobsahujúci iné pridané látky, ktorý obsahuje ...

c)

izoglukózou produkt získaný z glukózy alebo jej polymérov s obsahom v sušine najmenej 10 % hmotnosti ...

d)

inulínovým sirupom bezprostredný produkt získaný hydrolýzou inulínu alebo oligofruktóz, ktorý ...

e)

kvótovaným cukrom akékoľvek množstvo cukru vyrobené v hospodárskom roku v rámci kvóty pridelenej ...

f)

kvótovanou izoglukózou akékoľvek množstvo izoglukózy vyrobené v hospodárskom roku v rámci kvóty ...

g)

nekvótovaným cukrom akékoľvek množstvo cukru vyrobené v hospodárskom roku nad úroveň kvóty ...

h)

nekvótovanou izoglukózou akékoľvek množstvo izoglukózy vyrobené v hospodárskom roku nad úroveň ...

i)

cukrovou repou A cukrová repa spracovaná na kvótovaný cukor,

j)

kvótovaným inulínovým sirupom akékoľvek množstvo inulínového sirupu vyjadrené ako ekvivalent ...

k)

nekvótovaným inulínovým sirupom akékoľvek množstvo inulínového sirupu vyjadrené ako ekvivalent ...

l)

hospodárskym rokom pre výrobky uvedené v prílohe č. 2 obdobie, ktoré sa začína 1. júla príslušného ...

m)

výrobcom podnikateľ1) v oblasti výroby cukru, izoglukózy alebo inulínového sirupu, ktorého podnik ...

Ceny
§ 3
(1)

Základná cena cukrovej repy A môže byť odvodená od ceny bieleho cukru podľa prepočtu stanoveného ...

(2)

Cena bieleho cukru platí pre nebalený cukor štandardnej kvality,2) zo závodu, naložený na dopravný ...

§ 4

V priebehu hospodárskeho roka zaplatí každý výrobca cukru preddavok za cukrovú repu, ktorá má ...

§ 5
(1)

Výrobcovia cukru, ktorí kupujú cukrovú repu vhodnú na spracovanie na cukor a určenú na spracovanie ...

(2)

Výrobcovia cukru môžu kúpiť cukrovú repu, ktorá má byť spracovaná na nekvótovaný cukor, ...

(3)

Pri nákupe cukrovej repy zodpovedajúcej množstvu cukru predaného na domácom trhu v rozpore s § ...

(4)

Cukrová repa štandardnej kvality musí byť zdravá a dobrej predajnej kvality s obsahom cukru 16 ...

§ 6
(1)

Odvetvové dohody a zmluvy, ktorých predmetom je kúpa a predaj cukrovej repy, musia spĺňať štandardné ...

(2)

Ak toto nariadenie neustanovuje inak, spravujú sa odvetvové dohody a zmluvy uzatvorené podľa odseku ...

(3)

Podmienky nákupu poľnohospodárskych surovín na výrobu inulínového sirupu upravia odvetvové dohody ...

Kvóty
§ 7
(1)

Základné množstvá výroby cukru, izoglukózy a inulínového sirupu sa stanovujú na účely prideľovania ...

(2)

Základné množstvá výroby cukru, izoglukózy a inulínového sirupu sú vyjadrené v zodpovedajúcom ...

(3)

Výšku základných množstiev výroby podľa odseku 2 možno znížiť s cieľom dodržať záväzky ...

§ 8
(1)

Kvóty sa prideľujú5) v rámci základného množstva výroby cukru a základného množstva výroby ...

(2)

Kvótu pre cukor a kvótu pre izoglukózu možno prideliť len výrobcom, ktorí nie sú v likvidácii. ...

(3)

Cukor, izoglukóza a inulínový sirup vyrobené nad množstvá garantované v rámci kvóty sú považované ...

(4)

Pravidlá prideľovania kvót ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo ...

§ 9
(1)

Pridelené kvóty pre cukor medzi výrobcami cukru a pridelené kvóty pre izoglukózu medzi výrobcami ...

(2)

Znížiť kvótu5) každému výrobcovi cukru a každému výrobcovi izoglukózy, ktorého podnik sa ...

(3)

Odobraté množstvá kvót možno prideliť5) jednému výrobcovi alebo viacerým výrobcom, ktorých ...

(4)

Ak dôjde k zlúčeniu, splynutiu alebo rozdeleniu niektorého z výrobcov, ktorému boli pridelené ...

(5)

Správy o pohybe kvót podávajú právni nástupcovia dotknutého výrobcu Intervenčnej poľnohospodárskej ...

(6)

O rozdelení kvóty dotknutého výrobcu medzi zostávajúcich výrobcov možno rozhodnúť,5) ak niektorý ...

(7)

Ak pestovatelia cukrovej repy prejavia vôľu dodávať cukrovú repu výrobcovi cukru, ktorý nie je ...

§ 10
(1)

Nekvótovaný cukor, ktorý sa nepreniesol podľa § 11, nekvótovaná izoglukóza a nekvótovaný inulínový ...

(2)

Vo výnimočných prípadoch a v rozsahu potrebnom na zabezpečenie zásobovania Slovenskej republiky ...

§ 11
(1)

Každý výrobca cukru sa môže rozhodnúť preniesť najviac 20 % z množstva cukru, ktoré vyrobil ...

(2)

V prípadoch podľa § 7 ods. 3 sa môže každý výrobca cukru rozhodnúť preniesť celú svoju výrobu ...

(3)

Výrobcovia cukru, ktorí sa rozhodnú preniesť cukor podľa odsekov 1 a 2, sú povinní

a)

do 1. februára príslušného hospodárskeho roka informovať agentúru o množstve cukru alebo množstvách ...

b)

zaviazať sa skladovať takéto množstvo cukru alebo množstvá cukru počas 12 za sebou nasledujúcich ...

(4)

Ak je konečná produkcia cukru výrobcu v príslušnom hospodárskom roku menšia ako odhad urobený ...

(5)

Ak niektorú časť územia Slovenskej republiky postihne prírodná katastrofa, ako sú sucho alebo ...

§ 12
Na účely organizovania trhu s cukrom sa pred koncom každého hospodárskeho roka zaznamenáva8)
a)

odhad výroby kvótovaného cukru, kvótovanej izoglukózy a kvótovaného inulínového sirupu pre ...

b)

odhad množstva cukru, izoglukózy a inulínového sirupu predaného v rámci spotreby na domácom trhu ...

c)

exportovateľný zostatok získaný odčítaním množstva uvedeného v písmene b) od množstva uvedeného ...

d)

odhad priemernej straty alebo príjmu za tonu cukru vo vzťahu k exportným záväzkom, ktoré sa majú ...

e)

odhad celkovej straty alebo príjmu získaný vynásobením exportovateľného zostatku uvedeného v ...

§ 13
(1)

V zmluvách o kúpe a predaji cukrovej repy musí byť rozlíšené, či dodávky cukrovej repy určenej ...

a)

kvótovaného cukru alebo

b)

iného ako kvótovaného cukru.

(2)

Ak je to potrebné, každý výrobca vyrábajúci cukor na území Slovenskej republiky na požiadanie9) ...

a)

množstvách cukrovej repy podľa odseku 1 písm. a), ktoré tvoria predmet zmlúv uzatvorených pred ...

b)

príslušnej odhadovanej úrode cukrovej repy.

Obchod s inými krajinami
§ 14
(1)

Dovoz ktoréhokoľvek z výrobkov uvedených v prílohe č. 2 písmenách a) až d) a f) až h) na územie ...

(2)

Údaje o počte a druhu udelených licencií podľa jednotlivých výrobkov, ako aj zoznam žiadateľov, ...

(3)

Vydanie licencie podľa odseku 1 je podmienené zložením zábezpeky podľa osobitného predpisu.12) ...

§ 15

V záujme predchádzania alebo odstránenia nepriaznivých účinkov spôsobených dovozom určitých ...

§ 16
(1)

Na základe kótovania cien na svetovom trhu v prípade výrobkov uvedených v prílohe č. 2 písmenách ...

(2)

Náhrada poskytovaná na vývoz surového cukru nesmie prevýšiť náhradu poskytovanú na vývoz bieleho ...

(3)

Náhrada pre výrobky uvedené v prílohe č. 2 a vyvážané vo forme tovarov uvedených v prílohe ...

(4)

Na prideľovanie množstiev, ktoré možno vyvážať s náhradou, sa určí metóda, ktorá

a)

je najvhodnejšia pre príslušný druh výrobku a situáciu na trhu a umožňuje najúčinnejšie využitie ...

b)

je najmenej administratívne zložitá pre vývozcov, avšak bez zanedbania administratívnych požiadaviek, ...

c)

nediskriminuje jednotlivých vývozcov.

(5)

Náhrada sa určuje

a)

v pravidelných intervaloch,

b)

verejnou obchodnou súťažou15) (ďalej len „verejná súťaž") pre výrobky, pri ktorých bol už ...

(6)

Na návrhy na uzavretie zmluvy (ďalej len „ponuka") predkladané v reakcii na výzvu sa neprihliada, ...

(7)

Pri určení výšky náhrady sa zohľadňuje najmä potreba dosiahnutia rovnováhy medzi použitím ...

(8)

Náhrada na vývoz výrobkov uvedených v odseku 1 bez ďalšieho spracovania sa priznáva len na základe ...

(9)

Náhrada na vývoz výrobkov uvedených v prílohe č. 2 bez ďalšieho spracovania sa poskytne ku dňu ...

a)

pre miesto určenia uvedené v licencii alebo

b)

pre skutočné miesto určenia, ak sa líši od miesta určenia uvedeného v licencii; výška náhrady ...

(10)

Náhradu možno poskytnúť až po preukázaní, že

a)

výrobky boli vyvezené zo Slovenskej republiky a

b)

pri diferencovanej náhrade výrobky dosiahli miesto určenia uvedené v licencii alebo iné miesto ...

(11)

Na vývoz nedenaturovaných výrobkov uvedených v prílohe č. 2 písmene a) bez ďalšieho spracovania ...

(12)

Na vývoz nedenaturovaných výrobkov uvedených v prílohe č. 2 písmenách c) a d) bez ďalšieho ...

§ 17
(1)

Ak sa náhrada na vývoz výrobkov uvedených v prílohe č. 2 písmene a) poskytuje v pravidelných ...

a)

určuje sa každé dva týždne, pričom poskytovanie náhrad možno prerušiť, ak sa zistí, že na ...

b)

pri určení náhrady sa prihliada na situáciu na domácom trhu a na svetových trhoch s cukrom.

(2)

Ak sa náhrada pre výrobky podľa prílohe č. 2 písmena a) poskytuje prostredníctvom verejnej súťaže, ...

(3)

Verejná súťaž sa vyhlasuje v súlade s osobitným predpisom;15) podmienky verejnej súťaže musia ...

(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú na poskytovanie náhrad na vývoz nedenaturovaných výrobkov ...

(5)

Podmienky verejnej súťaže musia obsahovať lehotu na predkladanie ponúk. Do troch pracovných dní ...

(6)

Ak vývoz cukru možno zrealizovať s náhradou nižšou ako náhrada, ktorá by bola výsledkom zohľadnenia ...

a)

ponuky možno predkladať kedykoľvek až do skončenia verejnej súťaže a

b)

maximálna výška náhrady sa vypočíta po vyhodnotení požiadaviek na príslušný vývoz.

(7)

Ak výška náhrady ponúknutá prostredníctvom verejnej súťaže prekročí určené maximum, možno ...

(8)

Ak výška náhrady ponúknutá prostredníctvom verejnej súťaže neprekročí určené maximum, určí ...

(9)

Ustanovenie odseku 5 sa primerane použije na určenie maximálnej tonáže.

(10)

Ak ide o surový cukor,

a)

určí sa náhrada pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe č. 5,

b)

náhrady poskytované v pravidelných intervaloch podľa odseku 1 písm. a)

1.

nesmú prekročiť 92 % náhrady pre biely cukor v rovnakom období; tento limit však neplatí v prípade ...

2.

pri každej príslušnej vývoznej operácii sa vynásobia prepočítacím koeficientom, ktorý sa získa ...

c)

maximálna výška náhrady podľa odseku 5 určená vo verejnej súťaži nesmie prekročiť 92 % maximálnej ...

§ 18

Náhrada na vývoz nedenaturovaných výrobkov uvedených v prílohe č. 2 písmene c) bez ďalšieho ...

§ 19

Všeobecné pravidlá na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a osobitné pravidlá na jej uplatňovanie ...

§ 20

Ak vývoz vyvolá alebo hrozí vyvolať vážne narušenie domáceho trhu s jedným alebo viacerými ...

§ 21

Zmluvy o kúpe a predaji cukrovej repy určenej na výrobu cukru uzatvorené pred účinnosťou tohto ...

§ 22
Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. marca 2003. Toto nariadenie stráca účinnosť dňom nadobudnutia ...

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 2)  Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej ...
 • 3)  Obchodný zákonník.
 • 4)  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 152/2000 Z. z. o uzavretí Dohody ...
 • 5)  § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi ...
 • 6)  § 3 ods. 2 zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení ...
 • 7)  § 1 ods. 1 zákona č. 491/2001 Z. z.
 • 8)  § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 491/2001 Z. z.
 • 9)  § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 491/2001 Z. z.
 • 10)  Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z. z. o podmienkach udeľovania ...
 • 11)  § 9 ods. 1 zákona č. 491/2001 Z. z.
 • 12)  § 7 ods. 2 zákona č. 491/2001 Z. z.
 • 13)  § 6 ods. 1 zákona č. 491/2001 Z. z.
 • 14)  Napríklad § 6 ods. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Z. z., zákon č. 238/2001 Z. z. Colný zákon ...
 • 15)  § 281 až 288 Obchodného zákonníka.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore