Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70719
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
20.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o požiadavkách na prírodné kúpaliská 87/2008 účinný od 15.03.2008


Platnosť od: 14.03.2008
Účinnosť od: 15.03.2008
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Vodné hospodárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 87/2008 s účinnosťou od 15.03.2008

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej republiky

o požiadavkách na prírodné kúpaliská

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. l) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Toto nariadenie vlády upravuje

a)

požiadavky na prírodné kúpaliská1) a na vody vhodné na kúpanie,2)

b)

ukazovatele kvality vody na kúpanie a ich medzné hodnoty, rozsah a početnosť kontrol kvality vody ...

c)

monitorovanie, klasifikáciu a riadenie kvality vody vhodnej na kúpanie,

d)

poskytovanie informácií verejnosti o kvalite vody vhodnej na kúpanie.

(2)

Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na umelé kúpaliská a bazény.3)

§ 2
Vymedzenie pojmov
a)

trvalý zákaz kúpania je zákaz kúpania alebo odporúčanie nekúpať sa najmenej počas jednej celej ...

b)

znečistenie je prítomnosť mikrobiologickej kontaminácie, biologickej kontaminácie, chemickej kontaminácie, ...

c)

krátkodobé znečistenie je mikrobiologická kontaminácia črevnými enterokokmi a Escherichiou coli, ...

d)

mimoriadna situácia je udalosť alebo kombinácia udalostí, ktoré majú negatívny vplyv na kvalitu ...

e)

kúpacia sezóna je obdobie, počas ktorého možno očakávať veľký počet kúpajúcich sa a spravidla ...

f)

premnoženie cyanobaktérií je akumulácia cyanobaktérií vo forme vodného kvetu rozptýleného vo ...

g)

monitorovací bod je miesto, kde sa očakáva najväčší počet kúpajúcich sa alebo najväčšie ...

§ 3
Ukazovatele kvality vody na kúpanie a ich medzné hodnoty
(1)

Ukazovatele kvality vody na kúpanie, ich medzné hodnoty, rozsah a početnosť kontrol kvality vody ...

(2)

Odbery vzoriek vody sa vykonávajú v miestach s najvyššou koncentráciou kúpajúcich sa alebo na ...

(3)

Vzorky vody na fyzikálno-chemickú analýzu a biologickú analýzu sa odoberajú podľa príslušnej ...

§ 4
Monitorovanie vôd vhodných na kúpanie
(1)

Orgán verejného zdravotníctva7) každoročne určí zoznam vôd vhodných na kúpanie, pričom verejnosť ...

(2)

Pre vody vhodné na kúpanie vytvorí príslušný orgán verejného zdravotníctva8) pred začiatkom ...

(3)

Krátko pred začatím kúpacej sezóny sa odoberie jedna vzorka.

(4)

Dátumy odberu vzoriek majú byť rozdelené počas celej kúpacej sezóny tak, aby interval medzi jednotlivými ...

(5)

Vzorky odobraté pri krátkodobom znečistení sa nemusia brať do úvahy. V takom prípade sa odoberie ...

(6)

V mimoriadnych situáciách je možné prerušiť dodržiavanie programu monitorovania. Program monitorovania ...

§ 5
Profil vody vhodnej na kúpanie
(1)

Príslušný orgán verejného zdravotníctva9) je povinný zabezpečiť v spolupráci s orgánom štátnej ...

(2)

Každý profil vody vhodnej na kúpanie sa môže týkať jednej vodnej plochy vhodnej na kúpanie alebo ...

(3)

Profily vody vhodnej na kúpanie sa revidujú a aktualizujú podľa prílohy č. III smernice.

Opatrenia v oblasti riadenia kvality vody vhodnej na kúpanie
§ 6
Príslušný orgán verejného zdravotníctva8) je povinný zabezpečiť v oblasti riadenia kvality <span class="shorten">...</span>
a)

hodnotenie kvality a klasifikáciu vody vhodnej na kúpanie v súlade s podmienkami uvedenými pre vnútrozemské ...

b)

poskytovanie informácií verejnosti,

c)

ochranu kúpajúcich sa pred znečistením.

§ 7
(1)

Hodnotenie kvality vody vhodnej na kúpanie sa vykonáva

a)

pre každú vodnú plochu vody vhodnej na kúpanie,

b)

po ukončení každej kúpacej sezóny,

c)

na základe súboru údajov o kvalite vody vhodnej na kúpanie zozbieraných pre danú kúpaciu sezónu ...

d)

v súlade s postupmi, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v prílohe č. II smernice.

(2)

Súbor údajov o kvalite vody vhodnej na kúpanie používaný pri hodnotení kvality vody zahŕňa ...

§ 8
(1)

Prevádzkovateľ vody vhodnej na kúpanie v spolupráci s príslušným orgánom verejného zdravotníctva11) ...

a)

aktuálnu klasifikáciu vody vhodnej na kúpanie a zákaz kúpania alebo odporúčanie nekúpať sa,

b)

všeobecný opis vody vhodnej na kúpanie v netechnickom jazyku na základe profilu vody vhodnej na ...

c)

pri vodách vhodných na kúpanie podliehajúcich krátkodobému znečisteniu

1.

oznámenie, že voda vhodná na kúpanie je krátkodobo znečistená,

2.

oznámenie o počte dní, počas ktorých v minulej kúpacej sezóne trval zákaz kúpania alebo odporúčanie ...

3.

varovanie vždy, keď sa také znečistenie očakáva alebo pretrváva,

d)

informácie o charaktere mimoriadnej situácie s predpokladaným termínom jej trvania,

e)

pri zákaze kúpania alebo odporúčaní nekúpať sa informácie o ich dôvodoch,

f)

pri vydaní trvalého zákazu kúpania alebo trvalého odporúčania nekúpať sa informáciu o tom, ...

g)

uvedenie zdrojov podrobnejších informácií v súlade s § 9.

(2)

Pri objavení premnoženia cyanobaktérií a zistení alebo predpokladaní ohrozenia zdravia sa okamžite ...

§ 9
(1)

Príslušný orgán verejného zdravotníctva11) je povinný využiť na informovanie verejnosti vhodné ...

a)

zoznam vôd vhodných na kúpanie každý rok pred začiatkom kúpacej sezóny,

b)

klasifikácia každej vody vhodnej na kúpanie za posledné tri roky a profil vody vrátane výsledkov ...

c)

pri vode vhodnej na kúpanie, ktorá bola klasifikovaná ako nevyhovujúca, informácie o príčinách ...

d)

pri krátkodobo znečistených vodách všeobecné informácie o

1.

podmienkach, ktoré môžu viesť ku krátkodobému znečisteniu,

2.

pravdepodobnosti takého znečistenia a o jeho pravdepodobnom trvaní,

3.

príčinách znečistenia a o opatreniach prijatých na ochranu kúpajúcich sa pred znečistením a ...

(2)

Ak je to vhodné, príslušný orgán verejného zdravotníctva11) rozšíri informácie uvedené v ...

§ 10
Prechodné ustanovenie
(1)

Informácie uvedené v § 8 a 9 sa musia rozšíriť hneď, ako sú k dispozícii, najneskôr začiatkom ...

(2)

Profily vody vhodnej na kúpanie podľa § 5 sa vytvoria najneskôr do 24. marca 2011.

(3)

Hodnotenie kvality a klasifikácia vôd vhodných na kúpanie podľa prílohy č. II smernice sa po ...

(4)

Zoznam vôd vhodných na kúpanie podľa § 4 ods. 1 sa po prvýkrát určí pred začiatkom prvej kúpacej ...

§ 11
Záverečné ustanovenie

Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. ...

§ 12
Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. marca 2008.

Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)  § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene ...
 • 2)  § 8 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. ...
 • 3)  § 19 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z.
 • 4)  STN 75 7714. Kvalita vody. Biologický rozbor povrchovej vody.
 • 5)  STN EN ISO 5667 Kvalita vody. Odber vzoriek.
 • 6)  STN EN ISO 19458 Kvalita vody. Odber vzoriek na mikrobiologickú analýzu.
 • 7)  § 5 ods. 4 písm. x) bod 3 zákona č. 355/2007 Z. z.
 • 8)  § 11 písm. m) zákona č. 355/2007 Z. z.
 • 9)  § 3 ods. 3 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z.
 • 10)  § 58 zákona č. 364/2004 Z. z.
 • 11)  § 5 ods. 4 písm. u) a § 6 ods. 3 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z.
 • 1)  STN 75 7714. Kvalita vody. Biologický rozbor povrchovej vody.
 • 2)  STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií ...
 • 3)  § 4 ods. 16 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore