Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2006 Z. z. o ochrane zdravia osôb pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení 85/2007 účinný od 01.03.2007

Platnosť od: 01.03.2007
Účinnosť od: 01.03.2007
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2006 Z. z. o ochrane zdravia osôb pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení 85/2007 účinný od 01.03.2007
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 85/2007 s účinnosťou od 01.03.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2006 Z. z. o ochrane zdravia osôb pred ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e), g) a l) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2006 Z. z. o ochrane zdravia osôb pred nepriaznivými ...

1.

V § 3 odsek 7 znie:

„(7) Lekárske ožiarenie na účely biomedicínskeho výskumu musí schváliť príslušná etická ...

2.

V § 11 ods. 4 písm. a) sa slová „súhlas etickej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

„12a) § 5 a 26 zákona č. 576/2004 Z. z.§ 16 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych ...

3.

V prílohe č. 5 v bode 9 Rozsah odbornej prípravy vo vysvetlivkách k tabuľke sa slová „RA – ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2007.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore