Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov 80/2010 účinný od 15.03.2010

Platnosť od: 13.03.2010
Účinnosť od: 15.03.2010
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov 80/2010 účinný od 15.03.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 80/2010 s účinnosťou od 15.03.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu ...

1.

V § 4 ods. 5 sa slová „Komisii Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej ...

2.

V § 13 ods. 3 písm. a) sa slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej ...

3.

V § 20 sa v nadpise a texte ustanovenia vypúšťajú slová „Európskych spoločenstiev a“.

4.

V prílohe č. 2 časti B tabuľke pre Baktérie druhom bode tretí stĺpec znie:

„Estónsko, Fínsko, Francúzsko (Korzika), Írsko, Taliansko [Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Kalábria, ...

5.

V prílohe č. 3 sa v celom texte slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej ...

6.

V prílohe č. 3 časti B prvom a druhom bode druhý stĺpec znie:

„Estónsko, Fínsko, Francúzsko (Korzika), Írsko, Taliansko [Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Kalábria, ...

7.

V prílohe č. 4 časti A bode 16.5 písm. d) sa nahrádzajú slová „Európskeho spoločenstva“ ...

8.

V prílohe č. 4 časti B bode 20 druhom stĺpci písmeno c) znie:

„c)
rastliny pochádzajú zo švajčiarskeho kantónu Valais, alebo“.

9.

V prílohe č. 4 časti B bode 20 a bode 20.3 tretí stĺpec znie:

„Estónsko, Fínsko, Francúzsko (Korzika), Írsko, Taliansko [Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Kalábria, ...

10.

V prílohe č. 4 časti B bode 20.3 druhom stĺpci písmeno b) znie:

„b)
pochádzajú zo švajčiarskeho kantónu Valais, alebo“.

11.

V prílohe č. 6 časti C prvom oddiele tabuľke pre Baktérie druhom bode tretí stĺpec znie:

„Estónsko, Fínsko, Francúzsko (Korzika), Írsko, Taliansko [Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Kalábria, ...

12.

V prílohe č. 14 sa v nadpise nahrádzajú slová „Európskych spoločenstiev“ slovami „Európskej ...

13.

Príloha č. 14 sa dopĺňa trinástym bodom, ktorý znie:

„13. Smernica Komisie 2010/1/EÚ z 8. januára 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy II, III ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. marca 2010.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore