Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá a o postupoch posudzovania ich zhody 79/2006 účinný od 11.08.2007 do 14.10.2015

Platnosť od: 11.02.2006
Účinnosť od: 11.08.2007
Účinnosť do: 14.10.2015
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Ochrana spotrebiteľa, Technické normy, Štátna hospodárska politika
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá a o postupoch posudzovania ich zhody 79/2006 účinný od 11.08.2007 do 14.10.2015
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 79/2006 s účinnosťou od 11.08.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá a o postupoch posudzovania ich zhody

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:

§ 1

Toto nariadenie vlády ustanovuje technické požiadavky na účinnosť nových teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá s menovitým výkonom od 4 kW do 400 kW (ďalej len „kotol“) a postupy posudzovania ich zhody.

§ 2 - Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)

kotlom kombinovaná tepelná jednotka, ktorá sa skladá z kotlového telesa na vodu a horáku, konštruovaná tak, že teplo vzniknuté spaľovaním sa odovzdáva vode,

b)

spotrebičom

1.

kotol vybavený horákom,

2.

horák konštruovaný pre montáž do kotla,

c)

menovitým výkonom vyjadreným v kW najväčší tepelný výkon stanovený a zaručený výrobcom, ktorý možno dosiahnuť pri nepretržitej prevádzke a pri tepelnej účinnosti určenej výrobcom,

d)

tepelnou účinnosťou vyjadrenou v percentách pomer medzi teplom odovzdaným kotlovej vode a súčinom výhrevnosti pri konštantnom tlaku paliva a spotreby paliva za jednotku času,

e)

čiastočným zaťažením vyjadreným v percentách pomer medzi užitočným výkonom kotla, ktorý je prevádzkovaný prerušovane alebo pri výkone nižšom, ako je menovitý výkon, a týmto menovitým výkonom,

f)

priemernou teplotou kotla priemerná teplota vstupnej a výstupnej vody,

g)

štandardným kotlom kotol, pri ktorom priemerná prevádzková teplota vody môže byť obmedzená jeho konštrukciou,

h)

záložným kotlom kotol určený na zásobovanie systému ústredného kúrenia a na inštalovanie do krbu ako súčasť zariadenia na plynné palivo,

i)

nízkoteplotným kotlom kotol, ktorý možno prevádzkovať nepretržite pri teplote vstupnej vody 35 až 40 oC, v ktorom prípadne môže za určitých okolností dôjsť ku kondenzácii, včítane kondenzačných kotlov na kvapalné palivá,

j)

kondenzačným kotlom na plynné palivá kotol, v ktorom dochádza k trvalej kondenzácii veľkej časti vodnej pary obsiahnutej v spalinách,

k)

kotlom určeným na inštaláciu v obytnom priestore kotol s menovitým výkonom nižším ako 37 kW konštruovaný tak, že sálaním tepla zo spotrebiča s otvorenou expanznou nádobou sa odovzdáva teplo do časti obytného priestoru, v ktorom je kotol inštalovaný.

§ 3
(1)

Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na

a)

teplovodné kotly, ktoré môžu spaľovať iné druhy paliva, vrátane teplovodných kotlov spaľujúcich pevné palivo,

b)

zariadenia na okamžitú prípravu teplej vody – prietokové ohrievače,

c)

kotly určené na palivá, ktorých vlastnosti sa podstatne líšia od vlastností bežne distribuovaných kvapalných palív a plynných palív, ako je priemyselný odpadový plyn alebo bioplyn,

d)

sporáky a spotrebiče určené najmä na vykurovanie priestoru, v ktorom sú inštalované, ktorých vedľajšou funkciou je aj dodávka teplej vody na ústredné kúrenie a dodávka teplej úžitkovej vody,

e)

spotrebiče s menovitým výkonom nižším ako 6 kW s gravitačným obehom, ktoré sú určené iba na prípravu teplej úžitkovej vody,

f)

kotly vyrábané jednotlivo,

g)

zariadenia na kombinovanú výrobu tepla a elektriny.1)

(2)

Pri kotloch s dvojitou funkciou určených na vykurovanie priestoru a na prípravu teplej úžitkovej vody sa požiadavky na stupeň účinnosti podľa § 5 ods. 1 týkajú iba funkcie vykurovania.

§ 4
(1)

Uvedenie na trh alebo uvedenie do prevádzky spotrebičov alebo kotlov nemožno zakázať, obmedziť alebo im brániť, ak spĺňajú požiadavky tohto nariadenia vlády a ak majú označenie CE podľa § 6 vrátane postupov posúdenia zhody ustanovených v § 6 a 7, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

(2)

Prevádzkovať sa môžu len také kotly, ktoré zodpovedajú požiadavkám na účinnosť podľa § 5 ods. 1 a podmienkam na uvedenie do prevádzky, ktoré sa ustanovujú podľa miestnych klimatických daností, ako aj energetických znakov a znakov používania budovy.

(3)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zasiela podľa § 8 zákona Európskej komisii (ďalej len „Komisia“) potrebné informácie na efektívne využívanie energie a voľný obchod s kotlami.

(4)

Ak iné všeobecne záväzné právne predpisy ustanovujú základné požiadavky a pripevňovanie označenia CE na kotly, platia pre tieto kotly súčasne aj ustanovenia tohto nariadenia vlády aj týchto všeobecne záväzných právnych predpisov.

(5)

Ak však má výrobca možnosť vybrať si, ktoré požiadavky podľa odseku 4 bude uplatňovať, potom v označení CE uvedie prispôsobenie iba tomu osobitnému predpisu, ktorý uplatnil. V takomto prípade sa v sprievodných dokladoch, správach alebo inštrukciách ku kotlom požadovaných týmito osobitnými predpismi musí uviesť podrobný súpis uplatňovaných právnych aktov, tak ako boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie (ďalej len „vestník“).

§ 5
(1)

Kotol musí zodpovedať požiadavkám na stupeň účinnosti podľa prílohy č. 2

a)

pri menovitom výkone, t. j. pri prevádzke, pri ktorej je menovitý výkon Pn vyjadrený v kW, a pri priemernej teplote vody v kotle 70 oC a

b)

pri čiastočnom zaťažení, t. j. v prevádzke pri 30 % čiastočnom zaťažení, a pri priemernej teplote vody v kotle odlišnej podľa typu kotla.

(2)

Ak sú v harmonizovaných formách vypracovaných na objednávku Komisie týkajúcich sa požiadaviek tohto nariadenia vlády osobitne stanovené skúšobné metódy pre výrobu a meranie, musia sa do požiadaviek stupňa účinnosti začleniť primerané tolerancie.

§ 6
(1)

Kotol spĺňa základné požiadavky stupňa účinnosti podľa § 5 ods. 1, ak zodpovedá harmonizovaným normám, ktoré boli uverejnené vo vestníku. Takýto kotol musí byť označený označením CE podľa prílohy č. 1 bodu 1 a musí byť k nemu priložené ES vyhlásenie o zhode.

(2)

Zhoda sériovo vyrobených kotlov sa posúdi

a)

skúškou účinnosti vzorky kotla podľa modulu B uvedeného v prílohe č. 3,

b)

vyhlásením o zhode so schváleným typom podľa modulov C, D alebo E uvedených v prílohe č. 4.

(3)

Pri kotloch na plynné palivá sa použijú postupy posudzovania zhody ich účinnosti zhodné s postupmi posudzovania zhody s požiadavkami na bezpečnosť podľa osobitného predpisu.2)

(4)

Samostatný spotrebič pred uvedením na trh musí byť označený označením CE a musí byť k nemu priložené ES vyhlásenie o zhode, v ktorom sú určené parametre, ktoré po jeho zmontovaní umožnia dosiahnuť stupeň účinnosti ustanovený v § 5 ods. 1.

(5)

Označenie CE o zhode s požiadavkami tohto nariadenia vlády a s ostatnými ustanoveniami týkajúcimi sa označenia CE podľa prílohy č. 1 sa musia pripevniť na kotol tak, aby boli viditeľné, ľahko čitateľné a neodstrániteľné. Označenia, ktoré môžu byť klamlivé pre tretie strany, pokiaľ ide o význam a formu označenia CE, sú zakázané. Kotly a spotrebiče sa môžu označiť akýmkoľvek iným označením za predpokladu, že sa tým nezníži viditeľnosť a čitateľnosť označenia CE.

(6)

Ak orgán dohľadu podľa § 30 zákona alebo notifikovaná osoba zistí, že označenie CE bolo pripevnené neoprávnene, výrobca alebo jeho splnomocnenec ustanovený v rámci Spoločenstva (ďalej len „splnomocnenec“) je povinný zabezpečiť, aby kotol zodpovedal ustanoveniam týkajúcim sa označenia CE a napravil ich porušenie za podmienok, aké uloží orgán dohľadu.

(7)

Orgán dohľadu musí urobiť všetky opatrenia, aby obmedzil alebo zabránil uvedeniu výrobkov podľa odseku 5 na trh, alebo aby zabezpečil ich stiahnutie z trhu, ak nie je odstránený ich nesúlad, a musí tiež informovať Komisiu a ostatné členské štáty Európskej únie (ďalej len „členský štát“).

§ 7
(1)

Úrad podľa § 8 zákona informuje Komisiu a ostatné členské štáty o osobách, ktoré notifikoval na výkon postupov posudzovania zhody uvedených v § 6, ako aj o špecifických úlohách, na ktorých výkon boli tieto osoby notifikované, a o ich identifikačných kódoch.

(2)

Úrad aplikuje pri notifikácii osôb minimálne kritériá ustanovené v prílohe č. 5. Notifikované osoby, ktoré spĺňajú podmienky v príslušných harmonizovaných normách, spĺňajú podmienky podľa prílohy č. 5.

(3)

Úrad, ktorý osobu notifikoval, musí notifikáciu zrušiť, ak zistí, že táto osoba už nespĺňa podmienky uvedené v odseku 2. Bezodkladne o tom informuje Komisiu a ostatné členské štáty.

§ 8

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 6.

§ 9 - Zrušovacie ustanovenie

Týmto nariadením sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 433/2000 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť a postupoch posudzovania zhody teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2002 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 257/2003 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 69/2006 Z. z.

§ 10 - Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 11. augusta 2007.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 79/2006 Z. z.

  Označenie CE

  Označenie CE

  Označenie CE musí pozostávať z písmen CE, ktorých vyobrazenie je prílohou k zákonu.

  Ak sa označenie CE zmenšuje alebo zväčšuje, musia sa dodržať proporcie.

  Rôzne komponenty označenia CE musia mať zásadne rovnaký vertikálny rozmer, ktorý nesmie byť menší ako 5 mm.

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 79/2006 Z. z.

  Tabuľka stupňa účinnosti

  Výkonové
  intervaly
  Účinnosť pri menovitom
  výkone
  Účinnosť pri čiastočnom zaťažení
  Typ kotla kW Priemerná
  teplota
  vody kotla
  (v °C)
  Požiadavka
  na účinnosť
  (v %)
  Priemerná
  teplota
  vody kotla
  (v °C)
  Požiadavka
  na účinnosť
  (v %)
  Štandardný
  kotol
  4 - 400 70 ≥ 84 + 2
  log Pn
  ≥ 50 ≥ 80 + 3
  log Pn
  Nízkoteplotný
  kotol*)
  4 - 400 70 ≥ 87,5 + 1,5
  log Pn
  40 ≥ 87,5 + 1,5
  log Pn
  Kondenzačný
  kotol na plynné
  palivá
  4 - 400 70 ≥ 91 + 1
  log Pn
  30**) ≥ 97 + 1
  log Pn
  *) Vrátane kondenzačného kotla na kvapalné palivo.
  **) Teplota vody na vstupe.

  Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 79/2006 Z. z.

  Modul B: ES skúška typu

  1.

  Tento modul opisuje časť postupu, v ktorom notifikovaná osoba preskúša typ reprezentujúci príslušnú výrobu a potvrdí, že zodpovedá príslušným požiadavkám tohto nariadenia vlády.

  2.

  Žiadosť o ES skúšku typu podáva výrobca alebo jeho splnomocnenec notifikovanej osobe podľa vlastného výberu.

  Žiadosť musí obsahovať

  a)

  meno a adresu výrobcu, a ak žiadosť podáva splnomocnenec, aj jeho meno a adresu,

  b)

  písomné vyhlásenie, že sa žiadosť nepodala žiadnej inej notifikovanej osobe,

  c)

  technickú dokumentáciu podľa bodu 3.

  Žiadateľ predloží notifikovanej osobe reprezentatívnu vzorku zo zamýšľanej výroby (ďalej len „typ“). Notifikovaná osoba si môže vyžiadať ďalšie vzorky, ak ich potrebuje na vykonanie skúšobného programu.

  3.

  Technická dokumentácia musí umožniť posúdenie zhody výrobku s požiadavkami tohto nariadenia vlády. Pre posúdenie v potrebnom rozsahu musí obsahovať návrh, výrobu a činnosť výrobku a ďalej musí obsahovať tieto údaje, ak to na posúdenie treba:

  a)

  všeobecný opis typu,

  b)

  koncepčné návrhy, výrobné výkresy a plány konštrukčných dielcov, montážne podskupiny, obvody atď.,

  c)

  opisy a vysvetlivky potrebné na pochopenie uvedených výkresov a plánov, ako aj spôsobu funkcie výrobku,

  d)

  zoznam celkom alebo čiastočne použitých noriem uvedených v § 5 ods. 2, ako aj opis zvolených riešení na splnenie základných požiadaviek, ak nie sú použité normy podľa § 5,

  e)

  výsledky konštrukčných výpočtov, skúšok atď.,

  f)

  protokoly o skúškach.

  4.

  Notifikovaná osoba

  4.1.

  preskúma technickú dokumentáciu, preverí, či je typ vyrobený v súlade s technickou dokumentáciou, a zistí, ktoré konštrukčné dielce boli navrhnuté podľa príslušných ustanovení noriem uvedených v § 5 ods. 2 a ktoré súčasti boli navrhnuté bez použitia týchto noriem,

  4.2.

  vykonáva príslušné skúmania a potrebné skúšky alebo ich nechá vykonať, aby sa zistilo, či riešenia zvolené výrobcom spĺňajú základné požiadavky tohto nariadenia vlády, ak sa nepoužili normy uvedené v § 5 ods. 2,

  4.3.

  vykonáva príslušné skúmania a potrebné skúšky alebo ich nechá vykonať, aby sa zistilo, či sa príslušné normy použili správne, ak sa ich výrobca rozhodol použiť,

  4.4.

  dohodne so žiadateľom miesto, na ktorom sa vykonajú skúmania a potrebné skúšky.

  5.

  Keď typ zodpovedá príslušným ustanoveniam tohto nariadenia vlády, vystaví notifikovaná osoba žiadateľovi ES certifikát typu. Tento certifikát obsahuje meno a adresu výrobcu, závery skúšok a údaje potrebné na identifikáciu schváleného typu.

  K certifikátu je priložený zoznam príslušnej časti technickej dokumentácie, ktorého kópia je uschovaná u notifikovanej osoby.

  Ak notifikovaná osoba odmietne vydať výrobcovi alebo jeho splnomocnencovi ES certifikát typu, takéto odmietnutie riadne odôvodní.

  Musí tiež vypracovať doložku pre odvolacie konanie.

  6.

  Žiadateľ informuje notifikovanú osobu, ktorej zaslal technickú dokumentáciu týkajúcu sa ES certifikátu typu, o všetkých zmenách schváleného výrobku, ktoré vyžadujú nové schválenie, ak tieto zmeny môžu vplývať na zhodu so základnými požiadavkami alebo s predpísanými podmienkami na používanie výrobku. Toto nové schválenie sa udelí vo forme doplnku k pôvodnému ES certifikátu typu.

  7.

  Každá notifikovaná osoba oznámi ostatným notifikovaným osobám príslušné údaje o ES certifikáte typu a vydaných alebo odobratých doplnkoch.

  8.

  Ostatné notifikované osoby môžu dostať kópie ES certifikátov typu alebo ich doplnky. Ostatným notifikovaným osobám sa dajú k dispozícii aj prílohy certifikátov.

  9.

  Výrobca alebo jeho splnomocnenec uschováva spolu s technickou dokumentáciou kópiu ES certifikátu typu aj s doplnkami najmenej počas desiatich rokov po vyrobení posledného výrobku. Ak výrobca ani jeho splnomocnenec nemá sídlo členskom štáte, povinnosť uschovávať technickú dokumentáciu prechádza na osobu zodpovednú za uvedenie výrobku na trh Spoločenstva.

  Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 79/2006 Z. z.

  Modul C: Zhoda s typom

  1.

  Tento modul opisuje časť postupu, pri ktorom výrobca alebo jeho splnomocnenec zabezpečuje a vyhlasuje, že príslušný prístroj zodpovedá typu opísanému v ES certifikáte typu a spĺňa požiadavky tohto nariadenia vlády, ktoré sa naň vzťahujú. Výrobca alebo jeho splnomocnenec musí pripevniť označenie CE na každý prístroj a vypracovať písomné vyhlásenie o zhode.

  2.

  Výrobca musí prijať všetky potrebné opatrenia, aby výrobný proces zaručoval zhodu vyrobených výrobkov s typom opísaným v ES certifikáte typu a s požiadavkami na účinnosť podľa tohto nariadenia vlády.

  3.

  Výrobca alebo jeho splnomocnenec uchováva kópiu vyhlásenia o zhode najmenej desať rokov po vyrobení posledného výrobku.

  Ak ani výrobca ani jeho splnomocnenec nemá sídlo v členskom štáte, pripadne táto povinnosť uchovania technickej dokumentácie osobe zodpovednej za uvedenie výrobku na trh Spoločenstva.

  4.

  Notifikovaná osoba, ktorú si vybral výrobca, vykoná v nepravidelných intervaloch skúšky výrobku alebo nechá tieto skúšky vykonať. Notifikovaná osoba odoberie na mieste vhodnú vzorku výrobkov, preskúma ju a vykoná skúšky definované v príslušných normách uvedených v § 5 ods. 2 alebo ekvivalentné skúšky a overí zhodu výrobku s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia vlády. Ak jeden skúšaný výrobok alebo viac skúšaných výrobkov nevyhovuje, notifikovaná osoba prijme vhodné opatrenia.

  Modul D: Zabezpečenie kvality výroby

  1.

  Tento modul opisuje postup, pri ktorom výrobca plniaci povinnosti podľa bodu 2 zabezpečuje a vyhlasuje, že príslušný prístroj zodpovedá typu opísanému v ES certifikáte typu a spĺňa požiadavky tohto nariadenia vlády. Výrobca alebo jeho splnomocnenec musí pripevniť označenie CE na každý prístroj a vypracovať písomné vyhlásenie o zhode. Označenie CE doplní o identifikačný kód notifikovanej osoby zodpovednej za inšpekcie uvedené v bode 4.

  2.

  Výrobca udržuje schválený systém zabezpečenia kvality pre výrobu, konečný odber a skúšky podľa bodu 3 a podlieha inšpekcii podľa bodu 4.

  3.

  Systém zabezpečenia kvality

  3.1.

  Výrobca navrhne notifikovanej osobe podľa vlastného výberu vyhodnotenie svojho systému zabezpečenia kvality pre príslušné prístroje. Takýto návrh obsahuje

  a)

  všetky príslušné údaje o predpokladanej kategórii prístrojov,

  b)

  podklady pre systém zabezpečenia kvality,

  c)

  technickú dokumentáciu schváleného typu a kópiu ES certifikátu typu.

  3.2.

  Systém zabezpečenia kvality musí zaručovať zhodu prístroja s typom opísaným v ES certifikáte typu a s požiadavkami tohto nariadenia vlády, ktoré sa naň vzťahujú.

  Všetky výrobcom zohľadnené dokumenty, požiadavky a predpisy sú zostavené systematicky a správne vo forme písomných opatrení, postupov a návodov. Tieto dokumenty pre systém zabezpečovania kvality majú zabezpečiť, aby sa programy zabezpečenia kvality, plány, príručky a správy vypracúvali jednotne. Osobitne musia obsahovať primeraný opis

  a)

  cieľov kvality, organizačnej štruktúry, zodpovednosti a právomoci vedenia vo vzťahu ku kvalite prístrojov,

  b)

  výrobných postupov, kontroly kvality a techniky zabezpečovania kvality a iných systémových opatrení,

  c)

  kontrol a skúšok, ktoré sa vykonajú pred skončením výroby, počas výroby a po skončení výroby (s uvedením frekvencie ich vykonávania),

  d)

  podkladov zabezpečenia kvality, ako sú kontrolné správy, skúšobné a kalibračné údaje, správy o kvalifikácii zamestnancov v tejto oblasti atď.,

  e)

  prostriedkov, ktorými možno kontrolovať udržiavanie systému kvality.

  3.3.

  Notifikovaná osoba vyhodnotí systém zabezpečenia kvality, aby zistila, či sú splnené požiadavky uvedené v bode 3.2. Pri systémoch zabezpečenia kvality používajúcich príslušné harmonizované normy sa vychádza zo splnenia ich požiadaviek. Aspoň jeden člen hodnotiacej skupiny musí mať skúsenosti s vyhodnocovaním príslušnej prístrojovej techniky. Hodnotiaci proces zahŕňa aj kontrolnú prehliadku u výrobcu.

  Rozhodnutie sa oznámi výrobcovi. Rozhodnutie obsahuje výsledky hodnotenia a odôvodnenie rozhodnutia.

  3.4.

  Výrobca sa zaväzuje splniť schválenou formou povinnosti vyplývajúce zo systému zabezpečenia kvality a postarať sa o odbornú a efektívnu funkciu zabezpečenia kvality.

  Výrobca alebo jeho splnomocnenec informuje notifikovanú osobu, ktorá schválila systém zabezpečenia kvality, o každej plánovanej zmene systému zabezpečenia kvality.

  Notifikovaná osoba preskúma plánované zmeny a rozhodne, či zmenený systém zabezpečenia kvality zodpovedá ešte požiadavkám uvedeným v bode 3.2., alebo či treba nové vyhodnotenie.

  Rozhodnutie oznámi výrobcovi. Oznámenie obsahuje výsledky hodnotenia a odôvodnenie rozhodnutia.

  4.

  Inšpekcia v pôsobnosti notifikovanej osoby

  4.1.

  Inšpekcia musí zabezpečiť, aby výrobca plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality.

  4.2.

  Výrobca musí umožniť notifikovanej osobe na účely inšpekcie prístup k výrobným, kontrolovaným, skúšobným a skladovacím priestorom a poskytne jej všetky potrebné dokumenty, osobitne

  a)

  dokumentáciu systému kvality,

  b)

  záznamy o kvalite, napríklad skúšobné protokoly, skúšobné údaje, údaje o kalibrácii, správy o kvalifikácii zamestnancov v tejto oblasti atď.

  4.3.

  Notifikovaná osoba vykonáva pravidelné preskúšanie na zistenie, či výrobca dodržiava a správne používa systém zabezpečenia kvality a podáva mu správy o preskúšaní.

  4.4.

  Navyše môže notifikovaná osoba vykonávať u výrobcu aj neohlásené návštevy. Pri týchto návštevách môže v prípady potreby vykonať kontrolné skúšky riadnej funkcie systému zabezpečenia kvality alebo ich môže nechať vykonať. Notifikovaná osoba dá výrobcovi správu o návšteve a v prípade skúšky skúšobný protokol.

  5.

  Výrobca uchováva najmenej desať rokov po vyrobení posledného prístroja tieto podklady pre kontrolné orgány:

  a)

  dokumenty podľa bodu 3.1.,

  b)

  zmeny podľa bodu 3.4.,

  c)

  rozhodnutia a správy notifikovanej osoby podľa bodov 3.4., 4.3. a 4.4.

  6.

  Každá notifikovaná osoba oznámi iným notifikovaným osobám príslušné údaje o vystavených alebo odobratých schváleniach systémov zabezpečenia kvality.

  Modul E: Zabezpečenie kvality výrobku

  1.

  Tento modul opisuje postup, v ktorom výrobca plní povinnosti podľa bodu 2, zabezpečuje a vyhlasuje, že kotol alebo prístroj zodpovedá typu opísanému v ES certifikáte typu. Výrobca alebo jeho splnomocnenec musí pripevniť označenie CE na každý kotol alebo prístroj a vypracovať písomné vyhlásenie o zhode. Označenie CE doplní identifikačným kódom notifikovanej osoby zodpovednej za inšpekcie uvedené v bode 4.

  2.

  Výrobca vykonáva kontrolu schváleného systému zabezpečenia kvality kotlov alebo prístrojov, ako aj skúšky podľa bodu 3. Podlieha inšpekcii podľa bodu 4.

  3.

  Systém zabezpečenia kvality

  3.1.

  Výrobca navrhne notifikovanej osobe podľa vlastného výberu vyhodnotenie svojho systému zabezpečenia kvality pre príslušné kotly alebo prístroje. Takýto návrh obsahuje

  a)

  všetky príslušné údaje o predpokladanej kategórii kotla alebo prístroja,

  b)

  dokumentáciu o systéme zabezpečenia kvality,

  c)

  technickú dokumentáciu schváleného typu a kópiu ES certifikátu typu.

  3.2.

  V rámci systému zabezpečenia kvality sa preskúša každý kotol alebo každý prístroj. Skúšky sa vykonajú podľa noriem uvedených v § 5 alebo sa vykonajú rovnocenné skúšky na zaručenie zhody s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia vlády. Všetky dokumenty zohľadnené výrobcom, požiadavky a predpisy sú zostavené systematicky a správne vo forme písomných opatrení, postupov a návodov. Tieto dokumenty pre systém zabezpečenia kvality majú zabezpečiť jednotné vypracovanie programov zabezpečenia kvality, plánov, príručiek a správ. Osobitne musia obsahovať primeraný opis

  a)

  cieľov kvality, ako aj organizačnej skladby, zodpovednosti a právomoci vedenia vo vzťahu ku kvalite výrobku,

  b)

  šetrenia a skúšok vykonaných po výrobe,

  c)

  prostriedkov na sledovanie účinného vykonávania systému kvality,

  d)

  záznamov o kvalite, napríklad skúšobných protokolov, skúšobných údajov, kalibračných údajov, správ o kvalifikácii zamestnancov v tejto oblasti atď.

  3.3.

  Notifikovaná osoba vyhodnotí systém zabezpečenia kvality, aby zistila, či spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.2. Pri systémoch zabezpečenia kvality používajúcich príslušné harmonizované normy sa predpokladá splnenie ich požiadaviek.

  Najmenej jeden člen hodnotiacej skupiny musí mať skúsenosti s vyhodnocovaním príslušnej výrobnej technológie. Hodnotiaci postup zahŕňa aj návštevu u výrobcu.

  Rozhodnutie sa oznámi výrobcovi. Oznámenie obsahuje výsledky hodnotenia a odôvodnenie rozhodnutia.

  3.4.

  Výrobca sa zaväzuje plniť povinnosti plynúce zo systému zabezpečenia kvality v schválenej forme a starať sa o to, aby systém pracoval odborne a efektívne.

  Výrobca alebo jeho splnomocnenec informuje notifikovanú osobu, ktorá systém zabezpečenia schválila, o všetkých plánovaných zmenách systému zabezpečenia kvality.

  Notifikovaná osoba plánované zmeny zhodnotí a rozhodne, či zmenený systém zabezpečenia zodpovedá ešte požiadavkám uvedeným v bode 3.2., alebo či treba nové vyhodnotenie.

  Výrobcovi oznámi svoje rozhodnutie. Toto oznámenie obsahuje výsledky hodnotenia a odôvodnenie rozhodnutia.

  4.

  Inšpekcia v pôsobnosti notifikovanej osoby

  4.1.

  Inšpekcia musí zaručiť plnenie schváleného systému zabezpečenia kvality výrobcom.

  4.2.

  Výrobca umožní notifikovanej osobe na účely inšpekcie prístup do kontrolovaných, skúšobných a skladovacích priestorov a poskytne jej všetky potrebné podklady, osobitne

  a)

  dokumentáciu o systéme zabezpečenia kvality,

  b)

  technickú dokumentáciu,

  c)

  záznamy o kvalite, ako sú správy o skúšaní, skúšobné protokoly, kalibračné údaje, správy o kvalifikácii pracovníkov zamestnaných v tejto oblasti atď.

  4.3.

  Notifikovaná osoba vykonáva pravidelné inšpekcie, aby zistila, či výrobca zachováva a používa systém zabezpečenia kvality a podáva výrobcovi správy o výsledku týchto inšpekcií.

  4.4.

  Notifikovaná osoba môže vykonať u výrobcu aj neohlásené návštevy. Pri týchto návštevách môže notifikovaná osoba vykonať potrebné skúšky na kontrolu správnosti funkcie systému zabezpečenia kvality alebo môže tieto skúšky nechať vykonať. Výrobcovi zašle správu o návšteve a v prípade skúšky skúšobný protokol.

  5.

  Výrobca uchováva najmenej desať rokov po vyrobení posledného kotla alebo prístroja túto dokumentáciu pre kontrolné orgány:

  a)

  dokumentáciu podľa bodu 3.1.,

  b)

  zmeny podľa bodu 3.4.,

  c)

  rozhodnutia a správy notifikovanej osoby podľa bodov 3.4., 4.3. a 4.4.

  6.

  Každá notifikovaná osoba oznámi iným notifikovaným osobám príslušné údaje o vystavených alebo odobratých schváleniach systému zabezpečenia kvality.

  Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 79/2006 Z. z.

  Minimálne kritériá pre notifikovanú osobu, ktoré sa musia vziať do úvahy

  1.

  Notifikovaná osoba, jej vedúci a pracovníci poverení vykonaním skúšky nesmú byť totožní s autorom návrhu, výrobcom, dodávateľom alebo montérom prístrojov, ktoré sa majú preskúšať, ani so splnomocnencom niektorej z týchto osôb. Nesmú sa podieľať na navrhovaní, výrobe a prevádzke alebo údržbe takých kotlov a prístrojov ani bezprostredne, ani ako splnomocnenci. Tým sa nevylučuje možnosť výmeny technických informácií medzi výrobcom a notifikovanou osobou.

  2.

  Notifikovaná osoba a jej pracovníci poverení vykonaním skúšky musia skúšku vykonať čo najodbornejšie, technicky čo najzodpovednejšie a nezávisle od každého vplyvu, predovšetkým finančného, na posúdenie alebo výsledok skúšky, zvlášť od vplyvov zo strany osôb a skupín osôb zainteresovaných na výsledkoch skúšky.

  3.

  Notifikovaná osoba musí mať pracovníkov a prostriedky potrebné na primerané plnenie technických a administratívnych úloh spojených s vykonaním skúšok; musí mať aj prístup k prístrojom potrebným na vykonanie špeciálnych skúšok.

  4.

  Osoba poverená vykonávaním skúšok musí mať

  a)

  dobré technické a odborné vzdelanie,

  b)

  dostatočné znalosti požiadaviek vykonávaných skúšok a primerané praktické skúsenosti v tejto oblasti,

  c)

  potrebné schopnosti na vypracovanie certifikátov, protokolov a správ požadovaných na overenie vykonaných skúšok.

  5.

  Treba zaručiť nezávislosť osôb poverených vykonaním skúšok. Ich odmena sa nesmie určovať v závislosti od počtu vykonaných skúšok ani od výsledkov týchto skúšok.

  6.

  Notifikovaná osoba musí uzavrieť poistenie povinného ručenia, ak táto povinnosť neprináleží členskému štátu na základe vnútroštátnych právnych predpisov alebo ak za skúšky nezodpovedá priamo členský štát.

  7.

  Pracovníci notifikovanej osoby sú povinní uchovávať dôverné informácie podľa tohto nariadenia vlády okrem rokovania na kompetentných úradoch, v ktorých vykonávajú svoje povinnosti, alebo podľa iného vnútroštátneho právneho predpisu, ktorý sa na ňu vzťahuje.

  Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 79/2006 Z. z.

  Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1992/42/ES z 21. mája 1992 o požiadavkách na účinnosť nových teplovodných kotlov na kvapalné alebo plynné palivá (Ú. v. EÚ L 167, 22. 6. 1992) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 1993/68/EHS (Ú. v. EÚ L 220, 30. 8. 1993), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/8/ES (Ú. v. EÚ L 52, 21. 2. 2004) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES (Ú. v. EÚ L 191, 21. 7. 2004).

Poznámky

 • 1)

  § 1 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 136/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá na výrobu tepla a elektriny kombinovanou výrobou tepla a elektriny.

 • 2)

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív v znení neskorších predpisov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore