Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá a o postupoch posudzovania ich zhody 79/2006 účinný od 11.08.2007

Platnosť od: 11.02.2006
Účinnosť od: 11.08.2007
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Ochrana spotrebiteľa, Štátna hospodárska politika, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá a o postupoch posudzovania ich zhody 79/2006 účinný od 11.08.2007
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 79/2006 s účinnosťou od 11.08.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť teplovodných kotlov ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických ...

§ 1

Toto nariadenie vlády ustanovuje technické požiadavky na účinnosť nových teplovodných kotlov ...

§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)

kotlom kombinovaná tepelná jednotka, ktorá sa skladá z kotlového telesa na vodu a horáku, konštruovaná ...

b)

spotrebičom

1.

kotol vybavený horákom,

2.

horák konštruovaný pre montáž do kotla,

c)

menovitým výkonom vyjadreným v kW najväčší tepelný výkon stanovený a zaručený výrobcom, ...

d)

tepelnou účinnosťou vyjadrenou v percentách pomer medzi teplom odovzdaným kotlovej vode a súčinom ...

e)

čiastočným zaťažením vyjadreným v percentách pomer medzi užitočným výkonom kotla, ktorý ...

f)

priemernou teplotou kotla priemerná teplota vstupnej a výstupnej vody,

g)

štandardným kotlom kotol, pri ktorom priemerná prevádzková teplota vody môže byť obmedzená ...

h)

záložným kotlom kotol určený na zásobovanie systému ústredného kúrenia a na inštalovanie ...

i)

nízkoteplotným kotlom kotol, ktorý možno prevádzkovať nepretržite pri teplote vstupnej vody 35 ...

j)

kondenzačným kotlom na plynné palivá kotol, v ktorom dochádza k trvalej kondenzácii veľkej časti ...

k)

kotlom určeným na inštaláciu v obytnom priestore kotol s menovitým výkonom nižším ako 37 kW ...

§ 3
(1)

Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na

a)

teplovodné kotly, ktoré môžu spaľovať iné druhy paliva, vrátane teplovodných kotlov spaľujúcich ...

b)

zariadenia na okamžitú prípravu teplej vody – prietokové ohrievače,

c)

kotly určené na palivá, ktorých vlastnosti sa podstatne líšia od vlastností bežne distribuovaných ...

d)

sporáky a spotrebiče určené najmä na vykurovanie priestoru, v ktorom sú inštalované, ktorých ...

e)

spotrebiče s menovitým výkonom nižším ako 6 kW s gravitačným obehom, ktoré sú určené iba ...

f)

kotly vyrábané jednotlivo,

g)

zariadenia na kombinovanú výrobu tepla a elektriny.1)

(2)

Pri kotloch s dvojitou funkciou určených na vykurovanie priestoru a na prípravu teplej úžitkovej ...

§ 4
(1)

Uvedenie na trh alebo uvedenie do prevádzky spotrebičov alebo kotlov nemožno zakázať, obmedziť ...

(2)

Prevádzkovať sa môžu len také kotly, ktoré zodpovedajú požiadavkám na účinnosť podľa § ...

(3)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ...

(4)

Ak iné všeobecne záväzné právne predpisy ustanovujú základné požiadavky a pripevňovanie označenia ...

(5)

Ak však má výrobca možnosť vybrať si, ktoré požiadavky podľa odseku 4 bude uplatňovať, potom ...

§ 5
(1)

Kotol musí zodpovedať požiadavkám na stupeň účinnosti podľa prílohy č. 2

a)

pri menovitom výkone, t. j. pri prevádzke, pri ktorej je menovitý výkon Pn vyjadrený v kW, a pri ...

b)

pri čiastočnom zaťažení, t. j. v prevádzke pri 30 % čiastočnom zaťažení, a pri priemernej ...

(2)

Ak sú v harmonizovaných formách vypracovaných na objednávku Komisie týkajúcich sa požiadaviek ...

§ 6
(1)

Kotol spĺňa základné požiadavky stupňa účinnosti podľa § 5 ods. 1, ak zodpovedá harmonizovaným ...

(2)

Zhoda sériovo vyrobených kotlov sa posúdi

a)

skúškou účinnosti vzorky kotla podľa modulu B uvedeného v prílohe č. 3,

b)

vyhlásením o zhode so schváleným typom podľa modulov C, D alebo E uvedených v prílohe č. 4.

(3)

Pri kotloch na plynné palivá sa použijú postupy posudzovania zhody ich účinnosti zhodné s postupmi ...

(4)

Samostatný spotrebič pred uvedením na trh musí byť označený označením CE a musí byť k nemu ...

(5)

Označenie CE o zhode s požiadavkami tohto nariadenia vlády a s ostatnými ustanoveniami týkajúcimi ...

(6)

Ak orgán dohľadu podľa § 30 zákona alebo notifikovaná osoba zistí, že označenie CE bolo pripevnené ...

(7)

Orgán dohľadu musí urobiť všetky opatrenia, aby obmedzil alebo zabránil uvedeniu výrobkov podľa ...

§ 7
(1)

Úrad podľa § 8 zákona informuje Komisiu a ostatné členské štáty o osobách, ktoré notifikoval ...

(2)

Úrad aplikuje pri notifikácii osôb minimálne kritériá ustanovené v prílohe č. 5. Notifikované ...

(3)

Úrad, ktorý osobu notifikoval, musí notifikáciu zrušiť, ak zistí, že táto osoba už nespĺňa ...

§ 8

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe ...

§ 9
Zrušovacie ustanovenie

Týmto nariadením sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 433/2000 Z. z., ktorým sa ...

§ 10
Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 11. augusta 2007.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 79/2006 Z. z.

  Označenie CE

  Označenie CE

  Označenie CE musí pozostávať z písmen CE, ktorých vyobrazenie je prílohou k zákonu.

  Ak sa označenie CE zmenšuje alebo zväčšuje, musia sa dodržať proporcie.

  Rôzne komponenty označenia CE musia mať zásadne rovnaký vertikálny rozmer, ktorý nesmie byť ...

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 79/2006 Z. z.

  Tabuľka stupňa účinnosti

  Výkonovéintervaly Účinnosť pri menovitomvýkone Účinnosť pri čiastočnom zaťažení Typ kotla ...

  Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 79/2006 Z. z.

  Modul B: ES skúška typu

  1. Tento modul opisuje časť postupu, v ktorom notifikovaná osoba preskúša typ reprezentujúci príslušnú ...

  2. Žiadosť o ES skúšku typu podáva výrobca alebo jeho splnomocnenec notifikovanej osobe podľa ...

  Žiadosť musí obsahovať

  a) meno a adresu výrobcu, a ak žiadosť podáva splnomocnenec, aj jeho meno a adresu,

  b) písomné vyhlásenie, že sa žiadosť nepodala žiadnej inej notifikovanej osobe,

  c) technickú dokumentáciu podľa bodu 3.

  Žiadateľ predloží notifikovanej osobe reprezentatívnu vzorku zo zamýšľanej výroby (ďalej len ...

  3. Technická dokumentácia musí umožniť posúdenie zhody výrobku s požiadavkami tohto nariadenia ...

  a) všeobecný opis typu,

  b) koncepčné návrhy, výrobné výkresy a plány konštrukčných dielcov, montážne podskupiny, ...

  c) opisy a vysvetlivky potrebné na pochopenie uvedených výkresov a plánov, ako aj spôsobu funkcie ...

  d) zoznam celkom alebo čiastočne použitých noriem uvedených v § 5 ods. 2, ako aj opis zvolených ...

  e) výsledky konštrukčných výpočtov, skúšok atď.,

  f) protokoly o skúškach.

  4. Notifikovaná osoba

  4.1. preskúma technickú dokumentáciu, preverí, či je typ vyrobený v súlade s technickou dokumentáciou, ...

  4.2. vykonáva príslušné skúmania a potrebné skúšky alebo ich nechá vykonať, aby sa zistilo, ...

  4.3. vykonáva príslušné skúmania a potrebné skúšky alebo ich nechá vykonať, aby sa zistilo, ...

  4.4. dohodne so žiadateľom miesto, na ktorom sa vykonajú skúmania a potrebné skúšky.

  5. Keď typ zodpovedá príslušným ustanoveniam tohto nariadenia vlády, vystaví notifikovaná osoba ...

  K certifikátu je priložený zoznam príslušnej časti technickej dokumentácie, ktorého kópia je ...

  Ak notifikovaná osoba odmietne vydať výrobcovi alebo jeho splnomocnencovi ES certifikát typu, takéto ...

  Musí tiež vypracovať doložku pre odvolacie konanie.

  6. Žiadateľ informuje notifikovanú osobu, ktorej zaslal technickú dokumentáciu týkajúcu sa ES ...

  7. Každá notifikovaná osoba oznámi ostatným notifikovaným osobám príslušné údaje o ES certifikáte ...

  8. Ostatné notifikované osoby môžu dostať kópie ES certifikátov typu alebo ich doplnky. Ostatným ...

  9. Výrobca alebo jeho splnomocnenec uschováva spolu s technickou dokumentáciou kópiu ES certifikátu ...

  Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 79/2006 Z. z.

  Modul C: Zhoda s typom

  1. Tento modul opisuje časť postupu, pri ktorom výrobca alebo jeho splnomocnenec zabezpečuje a vyhlasuje, ...

  2. Výrobca musí prijať všetky potrebné opatrenia, aby výrobný proces zaručoval zhodu vyrobených ...

  3. Výrobca alebo jeho splnomocnenec uchováva kópiu vyhlásenia o zhode najmenej desať rokov po vyrobení ...

  Ak ani výrobca ani jeho splnomocnenec nemá sídlo v členskom štáte, pripadne táto povinnosť uchovania ...

  4. Notifikovaná osoba, ktorú si vybral výrobca, vykoná v nepravidelných intervaloch skúšky výrobku ...

  Modul D: Zabezpečenie kvality výroby

  1. Tento modul opisuje postup, pri ktorom výrobca plniaci povinnosti podľa bodu 2 zabezpečuje a vyhlasuje, ...

  2. Výrobca udržuje schválený systém zabezpečenia kvality pre výrobu, konečný odber a skúšky ...

  3. Systém zabezpečenia kvality

  3.1. Výrobca navrhne notifikovanej osobe podľa vlastného výberu vyhodnotenie svojho systému zabezpečenia ...

  a) všetky príslušné údaje o predpokladanej kategórii prístrojov,

  b) podklady pre systém zabezpečenia kvality,

  c) technickú dokumentáciu schváleného typu a kópiu ES certifikátu typu.

  3.2. Systém zabezpečenia kvality musí zaručovať zhodu prístroja s typom opísaným v ES certifikáte ...

  Všetky výrobcom zohľadnené dokumenty, požiadavky a predpisy sú zostavené systematicky a správne ...

  a) cieľov kvality, organizačnej štruktúry, zodpovednosti a právomoci vedenia vo vzťahu ku kvalite ...

  b) výrobných postupov, kontroly kvality a techniky zabezpečovania kvality a iných systémových ...

  c) kontrol a skúšok, ktoré sa vykonajú pred skončením výroby, počas výroby a po skončení ...

  d) podkladov zabezpečenia kvality, ako sú kontrolné správy, skúšobné a kalibračné údaje, správy ...

  e) prostriedkov, ktorými možno kontrolovať udržiavanie systému kvality.

  3.3. Notifikovaná osoba vyhodnotí systém zabezpečenia kvality, aby zistila, či sú splnené požiadavky ...

  Rozhodnutie sa oznámi výrobcovi. Rozhodnutie obsahuje výsledky hodnotenia a odôvodnenie rozhodnutia. ...

  3.4. Výrobca sa zaväzuje splniť schválenou formou povinnosti vyplývajúce zo systému zabezpečenia ...

  Výrobca alebo jeho splnomocnenec informuje notifikovanú osobu, ktorá schválila systém zabezpečenia ...

  Notifikovaná osoba preskúma plánované zmeny a rozhodne, či zmenený systém zabezpečenia kvality ...

  Rozhodnutie oznámi výrobcovi. Oznámenie obsahuje výsledky hodnotenia a odôvodnenie rozhodnutia.

  4. Inšpekcia v pôsobnosti notifikovanej osoby

  4.1. Inšpekcia musí zabezpečiť, aby výrobca plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému ...

  4.2. Výrobca musí umožniť notifikovanej osobe na účely inšpekcie prístup k výrobným, kontrolovaným, ...

  a) dokumentáciu systému kvality,

  b) záznamy o kvalite, napríklad skúšobné protokoly, skúšobné údaje, údaje o kalibrácii, správy ...

  4.3. Notifikovaná osoba vykonáva pravidelné preskúšanie na zistenie, či výrobca dodržiava a ...

  4.4. Navyše môže notifikovaná osoba vykonávať u výrobcu aj neohlásené návštevy. Pri týchto ...

  5. Výrobca uchováva najmenej desať rokov po vyrobení posledného prístroja tieto podklady pre kontrolné ...

  a) dokumenty podľa bodu 3.1.,

  b) zmeny podľa bodu 3.4.,

  c) rozhodnutia a správy notifikovanej osoby podľa bodov 3.4., 4.3. a 4.4.

  6. Každá notifikovaná osoba oznámi iným notifikovaným osobám príslušné údaje o vystavených ...

  Modul E: Zabezpečenie kvality výrobku

  1. Tento modul opisuje postup, v ktorom výrobca plní povinnosti podľa bodu 2, zabezpečuje a vyhlasuje, ...

  2. Výrobca vykonáva kontrolu schváleného systému zabezpečenia kvality kotlov alebo prístrojov, ...

  3. Systém zabezpečenia kvality

  3.1. Výrobca navrhne notifikovanej osobe podľa vlastného výberu vyhodnotenie svojho systému zabezpečenia ...

  a) všetky príslušné údaje o predpokladanej kategórii kotla alebo prístroja,

  b) dokumentáciu o systéme zabezpečenia kvality,

  c) technickú dokumentáciu schváleného typu a kópiu ES certifikátu typu.

  3.2. V rámci systému zabezpečenia kvality sa preskúša každý kotol alebo každý prístroj. Skúšky ...

  a) cieľov kvality, ako aj organizačnej skladby, zodpovednosti a právomoci vedenia vo vzťahu ku kvalite ...

  b) šetrenia a skúšok vykonaných po výrobe,

  c) prostriedkov na sledovanie účinného vykonávania systému kvality,

  d) záznamov o kvalite, napríklad skúšobných protokolov, skúšobných údajov, kalibračných údajov, ...

  3.3. Notifikovaná osoba vyhodnotí systém zabezpečenia kvality, aby zistila, či spĺňa požiadavky ...

  Najmenej jeden člen hodnotiacej skupiny musí mať skúsenosti s vyhodnocovaním príslušnej výrobnej ...

  Rozhodnutie sa oznámi výrobcovi. Oznámenie obsahuje výsledky hodnotenia a odôvodnenie rozhodnutia. ...

  3.4. Výrobca sa zaväzuje plniť povinnosti plynúce zo systému zabezpečenia kvality v schválenej ...

  Výrobca alebo jeho splnomocnenec informuje notifikovanú osobu, ktorá systém zabezpečenia schválila, ...

  Notifikovaná osoba plánované zmeny zhodnotí a rozhodne, či zmenený systém zabezpečenia zodpovedá ...

  Výrobcovi oznámi svoje rozhodnutie. Toto oznámenie obsahuje výsledky hodnotenia a odôvodnenie rozhodnutia. ...

  4. Inšpekcia v pôsobnosti notifikovanej osoby

  4.1. Inšpekcia musí zaručiť plnenie schváleného systému zabezpečenia kvality výrobcom.

  4.2. Výrobca umožní notifikovanej osobe na účely inšpekcie prístup do kontrolovaných, skúšobných ...

  a) dokumentáciu o systéme zabezpečenia kvality,

  b) technickú dokumentáciu,

  c) záznamy o kvalite, ako sú správy o skúšaní, skúšobné protokoly, kalibračné údaje, správy ...

  4.3. Notifikovaná osoba vykonáva pravidelné inšpekcie, aby zistila, či výrobca zachováva a používa ...

  4.4. Notifikovaná osoba môže vykonať u výrobcu aj neohlásené návštevy. Pri týchto návštevách ...

  5. Výrobca uchováva najmenej desať rokov po vyrobení posledného kotla alebo prístroja túto dokumentáciu ...

  a) dokumentáciu podľa bodu 3.1.,

  b) zmeny podľa bodu 3.4.,

  c) rozhodnutia a správy notifikovanej osoby podľa bodov 3.4., 4.3. a 4.4.

  6. Každá notifikovaná osoba oznámi iným notifikovaným osobám príslušné údaje o vystavených ...

  Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 79/2006 Z. z.

  Minimálne kritériá pre notifikovanú osobu, ktoré sa musia vziať do úvahy

  1. Notifikovaná osoba, jej vedúci a pracovníci poverení vykonaním skúšky nesmú byť totožní ...

  2. Notifikovaná osoba a jej pracovníci poverení vykonaním skúšky musia skúšku vykonať čo najodbornejšie, ...

  3. Notifikovaná osoba musí mať pracovníkov a prostriedky potrebné na primerané plnenie technických ...

  4. Osoba poverená vykonávaním skúšok musí mať

  a) dobré technické a odborné vzdelanie,

  b) dostatočné znalosti požiadaviek vykonávaných skúšok a primerané praktické skúsenosti v ...

  c) potrebné schopnosti na vypracovanie certifikátov, protokolov a správ požadovaných na overenie ...

  5. Treba zaručiť nezávislosť osôb poverených vykonaním skúšok. Ich odmena sa nesmie určovať ...

  6. Notifikovaná osoba musí uzavrieť poistenie povinného ručenia, ak táto povinnosť neprináleží ...

  7. Pracovníci notifikovanej osoby sú povinní uchovávať dôverné informácie podľa tohto nariadenia ...

  Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 79/2006 Z. z.

  Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1992/42/ES z 21. mája 1992 o požiadavkách na účinnosť nových ...

Poznámky

 • 1)  § 1 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 136/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...
 • 2)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore