Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70987
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
26.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie 77/2020 účinný od 10.04.2020 do 12.05.2020


Platnosť od: 10.04.2020
Účinnosť od: 10.04.2020
Účinnosť do: 12.05.2020
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna hospodárska politika, Obchod a podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 77/2020 s účinnosťou od 10.04.2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej republiky

na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie

Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) podľa § 7 ods. 4 a 6 a § 8 písm. b) zákona č. 179/2011 ...

§ 1

Vláda nariaďuje vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie a ich financovanie v čase vyhláseného ...

§ 2
Organizácia výroby a organizácia služieb
(1)

Vláda nariaďuje na celom území Slovenskej republiky vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa ...

(2)

Opatrenie podľa odseku 1 sa týka určených subjektov hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. ...

a)
ochranné rúška,
b)
dezinfekčné prostriedky a gély,
c)
potravinový lieh s obsahom min. 70 % alkoholu,
d)
iný výrobok, ktorý bude pre potreby subjektov hospodárskej mobilizácie alebo záchranných zložiek integrovaného ...
(3)

Na realizáciu karanténnych opatrení určí subjekt hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. a) ...

(4)

Na realizáciu karanténnych opatrení určí okresný úrad v súlade s požiadavkou Ministerstva vnútra Slovenskej ...

(5)

Vláda nariaďuje na celom území Slovenskej republiky vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa ...

(6)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zabezpečí výrobu a dodávku pitnej vody z nezávadných ...

(7)

Opatrenia podľa odsekov 1 až 6 sa vykonajú vydaním písomného príkazu podľa § 7 ods. 8, § 9 ods. 1 písm. ...

(8)

Úrad vlády Slovenskej republiky zverejní na svojom webovom sídle

a)
zoznam určených karanténnych zariadení na základe údajov od subjektu hospodárskej mobilizácie podľa ...
b)
zoznam určených oblastí s karanténnymi opatreniami na základe údajov od regionálneho úradu verejného ...
§ 3
Organizácia dodávok životne dôležitých tovarova ich predaj s využitím mimoriadnych regulačných opatrení ...
(1)

Vláda nariaďuje na celom území Slovenskej republiky vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa ...

(2)

V rámci vyhláseného mimoriadneho regulačného opatrenia vláda nariaďuje zákaz vývozu určených životne ...

a)
osobné ochranné prostriedky uvedené v prílohe,
b)
antibakteriálne mydlá, gély a dezinfekčné prostriedky,
c)
zariadenia na umelú pľúcnu ventiláciu.
(3)

Vývoz životne dôležitých tovarov podľa odseku 2 zo Slovenskej republiky do iného členského štátu Európskej ...

§ 4
Organizácia zdravotníckeho zabezpečenia
(1)

Vláda nariaďuje na celom území Slovenskej republiky vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa ...

a)
reprofilizácie lôžkového fondu Slovenskej republiky v schválených počtoch pre jednotlivých poskytovateľov ...
b)
vykonania hygienických opatrení a protiepidemických opatrení na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti. ...
(2)

Na realizácii opatrení podľa odseku 1 sa podieľajú okrem poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Ministerstva ...

(3)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky alebo Ministerstvo ...

(4)

Opatrenia podľa odseku 1 sa vykonajú vydaním písomného príkazu podľa § 7 ods. 8 alebo podľa § 9 ods. ...

§ 5
Organizácia dopravného zabezpečenia
(1)

Vláda nariaďuje na celom území Slovenskej republiky vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa ...

a)
osobnej autobusovej dopravy na prepravu osôb do a z určených karanténnych zariadení alebo do oblastí ...
b)
nákladnej dopravy na zásobovanie určených karanténnych zariadení alebo do oblastí s karanténnymi opatreniami ...
c)
nákladnej dopravy na prepravu pohotovostných zásob zo skladov Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej ...
d)
mestskej osobnej autobusovej dopravy, prímestskej osobnej autobusovej dopravy a diaľkovej osobnej autobusovej ...
(2)

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky určí v rozsahu svojej pôsobnosti vybraných podnikateľov ...

(3)

Vyšší územný celok určí v rozsahu svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vybraných podnikateľov alebo iné ...

(4)

Opatrenia podľa odsekov 1 až 3 sa vykonajú vydaním písomného príkazu podľa § 7 ods. 8, § 9 ods. 1 písm. ...

(5)

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky určí spôsob predkladania prepravných požiadaviek ...

(6)

Vyšší územný celok

a)
v spolupráci s okresným úradom v sídle kraja kontroluje spôsob zabezpečovania dopravnej obslužnosti ...
b)
poskytne zmluvným dopravcom súčinnosť pri aktualizácii cestovných poriadkov prímestskej autobusovej ...
§ 6
Organizácia sociálneho zabezpečenia
(1)

Vláda nariaďuje na celom území Slovenskej republiky vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa ...

a)
usmerňuje postupy realizácie opatrení v oblasti sociálneho zabezpečenia,
b)
usmerňuje a koordinuje výkon pôsobnosti vyšších územných celkov a obcí pri poskytovaní sociálnych služieb ...
c)
metodicky usmerňuje v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky poskytovanie sociálnych ...
d)
zadáva úlohy a opatrenia vyšším územným celkom a obciam na zabezpečenie riešenia krízovej situácie fyzických ...
e)
zabezpečuje usmerňovanie výkonu orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a výkonu na ...
f)
zabezpečuje usmerňovanie a koordinovanie zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ...
g)
poskytuje súčinnosť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvu školstva, vedy, výskumu ...
(2)

Vláda nariaďuje Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na účel realizácie ...

(3)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky alebo vyšší územný celok určí v rozsahu ...

(4)

Opatrenia podľa odseku 1 sa vykonajú vydaním písomného príkazu podľa § 7 ods. 8, § 9 ods. 1 písm. b) ...

(5)

Sociálna poisťovňa a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vykoná raz mesačne ...

§ 7
Použitie štátnych hmotných rezerv
(1)

Vláda nariaďuje na celom území Slovenskej republiky vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa ...

(2)

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky zabezpečí na základe požiadaviek podľa odseku 1

a)
uvoľnenie hmotných rezerv,
b)
použitie pohotovostných zásob na zabezpečenie základných životných potrieb obyvateľstva, ako je minerálna ...
c)
použitie mobilizačných rezerv na riešenie krízovej situácie v rámci vyhláseného núdzového stavu.
§ 8
Pracovná povinnosť
(1)

Vláda nariaďuje na celom území Slovenskej republiky vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa ...

(2)

Osoba, ktorej je doručený vydaný písomný príkaz na vykonanie pracovnej povinnosti, je povinná si ho ...

(3)

Pri vydávaní príkazu na vykonanie pracovnej povinnosti okresný úrad spolupracuje s príslušným subjektom ...

§ 9
Vecné plnenie
(1)

Vláda nariaďuje na celom území Slovenskej republiky vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa ...

(2)

Ten, komu je doručený vydaný písomný príkaz podľa odseku 1, je povinný si ho prevziať od osoby poverenej ...

(3)

Pri vydávaní príkazu na vecné plnenie spolupracuje okresný úrad s príslušným subjektom hospodárskej ...

§ 10
Poskytnutie vysielacieho času potrebného na informovanie verejnosti o krízovej situácii a o opatreniach ...

Vláda nariaďuje vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. v) zákona subjektu hospodárskej ...

§ 11
Financovanie opatrení hospodárskej mobilizácie
(1)

Výdavky na opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 2 až 10 sú hradené z rezervy štátneho rozpočtu. ...

(2)

Finančné prostriedky poskytne Ministerstvo financií Slovenskej republiky na základe písomnej žiadosti ...

(3)

Finančné prostriedky poskytuje na základe písomnej žiadosti

a)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky okresnému úradu,
b)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Rozhlasu a televízii Slovenska,
c)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Sociálnej poisťovni,
d)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Správe štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.
(4)

Subjekt hospodárskej mobilizácie, určený rozhodnutím alebo písomným príkazom na vykonanie opatrenia ...

(5)

Výdavky obcí a vyšších územných celkov spojené s vykonaním opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § ...

§ 12
Spoločné ustanovenia
(1)

Subjekt hospodárskej mobilizácie, vykonávajúci opatrenie hospodárskej mobilizácie, môže požiadať príslušný ...

(2)

Zamestnanec určeného subjektu hospodárskej mobilizácie je povinný podľa § 19 ods. 2 zákona zotrvať v ...

(3)

Na subjekt hospodárskej mobilizácie, vykonávajúci opatrenie hospodárskej mobilizácie podľa § 2 až 10, ...

(4)

Písomný príkaz vydaný podľa § 2 až 10 sa zasiela v elektronickej podobe alebo je doručený v listinnej ...

§ 13
Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Igor Matovič v. r.

Prílohy

    Príloha k nariadeniu vlády č. 77/2020 Z. z.

    Prevziať prílohu -

Poznámky

  • 1)  Čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného ...
  • 2)  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 220/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...
  • 3)  Zákon č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom ...
  • 4)  § 19 ods. 8 zákona č. 372/2012 Z. z.
  • 5)  § 10 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
  • 6)  § 11 ods. 2 zákona č. 387/2002 Z. z.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore