Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69091
Dôvodové správy: 2086
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
23.05.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2017 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom 77/2019 účinný od 15.03.2019


Platnosť od: 13.03.2019
Účinnosť od: 15.03.2019
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Integračné smernice, Štátna hospodárska politika

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2017 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom 77/2019 účinný od 15.03.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 77/2019 s účinnosťou od 15.03.2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2017 Z. z. o podmienkach poskytovania ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2017 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci ...

1.

V § 1 úvodnej vete sa slová „poskytovania podpory“ nahrádzajú slovami „poskytovania finančnej ...

2.

V § 2 odsek 1 znie:

„(1) Žiadosť o podporu sa podáva Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „agentúra“). ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa.

3.

V § 2 odsek 2 znie:

„(2) Žiadateľ o podporu, ktorému agentúra schválila žiadosť o podporu podľa odseku 1 na vykonávanie ...

4.

V § 2 odsek 3 znie:

„(3) Žiadateľ o podporu preukazuje splnenie podmienok a) podľa odseku 1 písm. a) písomným čestným ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

5.

V § 5 sa vypúšťa odsek 3.

Poznámky pod čiarou k odkazom 15 a 16 sa vypúšťajú.

6.

V § 6 ods. 1, § 15 ods. 1, § 20 ods. 1 a § 23 ods. 3 sa za slovo „agentúre“ vkladajú slová ...

7.

V § 6 ods. 2 sa vypúšťajú písmená a), c) a k).

Poznámky pod čiarou k odkazom 17 až 19 sa vypúšťajú.

Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno a) a doterajšie písmená d) až j) sa označujú ...

8.

V § 6 ods. 2 písmeno h) znie:

„h) písomnú informáciu o tom, či žiadateľ o podporu je platiteľom dane z pridanej hodnoty.“. ...

9.

V § 9 písmeno b) znie:

„b)
podľa § 5 ods. 2 písm. a) musí byť najmenej 3 000 eur a najviac 10 000 eur,“.

10.

§ 9 sa dopĺňa písmenami c) až e), ktoré znejú:

„c) podľa § 5 ods. 2 písm. b) musí byť najmenej 3 000 eur a najviac 30 000 eur, d) podľa § ...

11.

V § 10 odsek 1 znie:

„(1) Podporu na reštrukturalizáciu vinohradu22) možno poskytnúť podnikateľovi, ktorý splnil ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 22 a 24 znejú:

„22) Čl. 46 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení. 24) § 7 ods. 2 zákona č. ...

12.

V § 10 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „vykonávanú len na základe oprávnenia alebo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:

„24a) § 3 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) zákona č. 313/2009 Z. z. v znení zákona č. 349/2015 ...

13.

V § 13 ods. 2 sa slovo „musí“ nahrádza slovom „môže“.

14.

V § 13 odsek 3 znie:

„(3) Ak sa pri presune vinohradu uplatní opätovná výsadba nového viniča v súbehu s existenciou ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 27 a 28 sa vypúšťajú.

15.

V § 15 ods. 2 sa slová „žiadosť o podporu v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami priamych ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 29 a 29a znejú:

„29) § 13 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

16.

V § 15 ods. 3 sa vypúšťajú slová „okrem dokladov podľa § 2 ods. 3“.

17.

V § 15 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až k) sa označujú ako písmená a) až j).

Poznámka pod čiarou k odkazu 31 sa vypúšťa.

18.

V § 15 ods. 3 písmeno c) znie:

„c) originál alebo kópiu rozhodnutia o povolení na opätovnú výsadbu viniča32) na pozemku, ktorý ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 32 znie:

„32) § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 313/2009 Z. z. v znení zákona č. 349/2015 Z. z.“.

19.

V § 15 ods. 3 písmeno d) znie:

„d) údaje podľa osobitného predpisu32a) potrebné na overenie vlastníckeho práva k pozemku, ktorý ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:

„32a) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 ...

20.

Poznámka pod čiarou k odkazu 35 znie:

„35) Čl. 70 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.“.

21.

V § 15 ods. 3 písmeno j) znie:

„j) písomnú informáciu, či žiadateľ o podporu je platiteľom dane z pridanej hodnoty.“. ...

22.

V § 15 ods. 4 úvodnej vete sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. a)“.

23.

V § 16 odsek 5 znie:

„(5) Spôsob vykonania reštrukturalizácie vinohradu, na ktorý má žiadateľ o podporu poskytnutie ...

24.

§ 16 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Výmeru vinohradu, na reštrukturalizáciu ktorého má žiadateľ o podporu poskytnutie podpory ...

25.

V § 17 ods. 2 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:

„a)
doklady podľa § 2 ods. 3,“.

Doterajšie písmená a) až c) sa označujú ako písmená b) až d).

26.

V § 18 ods. 1 sa slová „a výška náhrady za straty na príjmoch sú uvedené“ nahrádzajú slovami ...

27.

V § 19 ods. 3 sa číslo „0,35“ nahrádza číslom „0,10“.

28.

§ 19 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Podporu na poistenie úrody možno poskytnúť aj na poistné alebo na časť poistného, ktoré ...

29.

V § 20 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená a) až d).

30.

V § 22 ods. 2 písm. b) sa slovo „do“ nahrádza slovami „na zabezpečenie“.

31.

V § 22 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

Poznámka pod čiarou k odkazu 43 sa vypúšťa.

32.

V § 23 ods. 4 sa vypúšťajú písmená a) a b).

Doterajšie písmená c) až i) sa označujú ako písmená a) až g).

33.

V § 23 ods. 4 písmeno g) znie:

„g) písomnú informáciu, či je žiadateľ o podporu platiteľom dane z pridanej hodnoty.“. ...

34.

V § 25 ods. 1 prvej vete sa slovo „nemá“ nahrádza slovom „má“.

35.

V § 26 prvej vete sa číslo „25 000“ nahrádza číslom „35 000“ a vypúšťajú sa slová ...

36.

§ 27 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Údaje podľa § 2 ods. 3 písm. d) agentúra bezodkladne zašle v elektronickej podobe Generálnej ...

37.

Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 28a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. marca 2019 (1) Žiadosť o podporu podaná ...

38.

Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 83 /2017 Z. z. VÝŠKA PODPORY NA REŠTRUKTURALIZÁCIU VINOHRADU Tabuľka ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. marca 2019.

Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore