Nariadenie vlády Slovenskej republiky o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 751/2004 účinný od 15.11.2007 do 31.12.2008

Platnosť od: 30.12.2004
Účinnosť od: 15.11.2007
Účinnosť do: 31.12.2008
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotnícke zariadenia, Lekárske komory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 751/2004 s účinnosťou od 15.11.2007 na základe 504/2007


§ 9
Nemocnice a liečebne

(1)
Prepočet určenej minimálnej siete pre lôžka poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti v príslušných špecializačných odboroch rozdelený na lôžka určené na poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti akútne chorým osobám, chronicky chorým osobám a psychiatricky chorým osobám na území Slovenskej republiky a príslušných samosprávnych krajov obsahuje príloha č. 4 tohto nariadenia.
(2)
Zoznam poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v rámci minimálnej siete ústavnej zdravotnej starostlivosti, je uvedený v prílohe č. 5.
(3)
Zoznam špecializovaných ústavných pracovísk poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa odseku 2 je uvedený v prílohe č. 6.
(4)
Minimálnu sieť lôžok prírodných liečebných kúpeľov tvoria všetky lôžka zamerané na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach prírodných liečebných kúpeľov, sústredených okolo prírodného liečivého zdroja vhodného na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti podľa osobitného predpisu,7) ktoré majú zmluvy so zdravotnými poisťovňami ku dňu účinnosti tohto nariadenia; táto sieť môže byť znížená o 15 %.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]1)  § 5 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. []1)  § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 751/2004 Z. z.


Prepočet stanovenej minimálnej siete ambulancií na poskytovanie všeobecnej zdravotnej starostlivosti na územie Slovenskej republiky a príslušných krajov Slovenskej republiky v počte lekárskych miest (ďalej len „LM“)
Počet lekárskych miest (LM) všeobecných lekárov pre dospelých

Kraj Minimálna sieť v počte LM Bratislavský 267,16 Banskobystrický 229,64 Košický 287,83 Nitriansky 245,87 Prešovský 269,51 Trenčiansky 185,85 Trnavský 207,99 Žilinský 225,40 Celkový súčet 1 919,25
Počet lekárskych miest (LM) všeobecných lekárov pre deti a dorast

Kraj Minimálna sieť v počte LM Banskobystrický 116,72 Bratislavský 123,34 Košický 156,95 Nitriansky 132,88 Prešovský 163,54 Trenčiansky 92,78 Trnavský 118,58 Žilinský 130,27 Celkový súčet 1 035,04
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 751/2004 Z. z.
Prepočet stanovenej minimálnej siete ambulancií na poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti na počet obyvateľov Slovenskej republiky a príslušných krajov Slovenskej republiky
Slovenská republika:

Odbor Minimálna sieťPočet LM algeziológia 5,86 anestéziológia a intenzívna medicína 35,78 angiológia 3,92 audiológia 2,64 cievna chirurgia 16,03 dermatovenerológia 226,00 diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 110,37 drogové závislosti 9,58 endokrinológia 62,36 foniatria 17,39 fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 100,24 gastroenterológia 107,89 geriatria 23,90 gerontopsychiatria 0,91 gynekológia a pôrodníctvo 978,07 hematológia a transfúziológia 49,41 chirurgia 251,15 infektológia 35,60 kardiochirurgia 2,03 kardiológia 160,71 klinická biochémia 2,31 klinická farmakológia 3,87 klinická imunológia a alergológia 154,76 klinická logopédia 118,49 klinická onkológia 89,03 klinická psychológia 166,96 klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 13,92 korektívna dermatológia 1,51 lekárska genetika 8,41 letecké lekárstvo 0,43 materno-fetálna medicína 7,86 medicínska informatika a bioštatistika 2,94 nefrológia 56,07 neurológia 257,65 neurochirurgia 6,14 nukleárna medicína 2,10 oftalmológia 288,50 ortopédia 183,28 ortopedická protetika 3,65 otorinolaryngológia 212,81 patologická anatómia 0,17 pediatria 35,43 plastická chirurgia 11,70 pneumológia a ftizeológia 146,34 popáleninové oddelenie 1,38 psychiatria 244,68 radiačná onkológia 12,08 reumatológia 71,54 sexuológia 3,80 stomatológia 2 461,78 telovýchovné lekárstvo 3,93 úrazová chirurgia 33,34 urológia 104,13 vnútorné lekárstvo 363,59 Celkový súčet 7 274,41
Bratislavský kraj:

Odbor Minimálna sieťPočet LM algeziológia 0,80 anestéziológia a intenzívna medicína 6,18 angiológia 0,61 cievna chirurgia 3,72 dermatovenerológia 42,47 diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 14,84 drogové závislosti 4,40 endokrinológia 11,33 foniatria 3,23 fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 7,61 gastroenterológia 14,58 geriatria 5,51 gerontopsychiatria 0,44 gynekológia a pôrodníctvo 195,93 hematológia a transfúziológia 8,36 chirurgia 53,43 infektológia 4,01 kardiochirurgia 1,35 kardiológia 30,10 klinická biochémia 1,87 klinická farmakológia 0,83 klinická imunológia a alergológia 30,96 klinická logopédia 21,51 klinická onkológia 21,64 klinická psychológia 35,75 klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 1,88 korektívna dermatológia 0,73 lekárska genetika 2,92 materno-fetálna medicína 0,60 medicínska informatika a bioštatistika 0,36 nefrológia 7,03 neurológia 41,13 neurochirurgia 0,38 nukleárna medicína 1,68 oftalmológia 50,43 ortopédia 31,43 ortopedická protetika 1,09 otorinolaryngológia 37,08 patologická anatómia 0,17 pediatria 14,99 plastická chirurgia 1,46 pneumológia a ftizeológia 19,99 popáleninové oddelenie 0,44 psychiatria 56,00 radiačná onkológia 3,56 reumatológia 10,17 sexuológia 0,89 stomatológia 374,38 úrazová chirurgia 3,33 urológia 19,04 vnútorné lekárstvo 78,17 Celkový súčet 1 280,79
Trnavský kraj:

Odbor Minimálna sieťPočet LM anestéziológia a intenzívna medicína 4,45 angiológia 0,14 cievna chirurgia 1,96 dermatovenerológia 22,38 diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 11,22 endokrinológia 6,05 foniatria 2,04 fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 5,72 gastroenterológia 9,73 geriatria 1,65 gynekológia a pôrodníctvo 92,25 hematológia a transfúziológia 3,49 chirurgia 19,54 infektológia 2,98 kardiológia 14,15 klinická farmakológia 0,85 klinická imunológia a alergológia 12,91 klinická logopédia 13,52 klinická onkológia 6,43 klinická psychológia 11,55 klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 0,43 materno-fetálna medicína 1,46 medicínska informatika a bioštatistika 0,04 nefrológia 5,53 neurológia 25,05 neurochirurgia 0,85 oftalmológia 22,95 ortopédia 16,64 otorinolaryngológia 18,75 pediatria 2,04 pneumológia a ftizeológia 12,04 psychiatria 23,09 reumatológia 12,07 stomatológia 248,47 telovýchovné lekárstvo 0,02 úrazová chirurgia 2,30 urológia 12,14 vnútorné lekárstvo 34,19 Celkový súčet 681,07
Trenčiansky kraj:

Odbor Minimálna sieťPočet LM algeziológia 0,85 anestéziológia a intenzívna medicína 1,36 angiológia 0,68 cievna chirurgia 1,20 dermatovenerológia 19,49 diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 9,06 drogové závislosti 1,38 endokrinológia 4,41 foniatria 1,79 fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 11,39 gastroenterológia 6,76 geriatria 2,64 gynekológia a pôrodníctvo 60,31 hematológia a transfúziológia 3,44 chirurgia 18,99 infektológia 2,98 kardiológia 13,67 klinická farmakológia 0,43 klinická imunológia a alergológia 11,90 klinická logopédia 13,19 klinická onkológia 4,76 klinická psychológia 9,10 klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 1,28 korektívna dermatológia 0,34 materno-fetálna medicína 0,26 medicínska informatika a bioštatistika 1,45 nefrológia 5,36 neurológia 18,22 oftalmológia 21,29 ortopédia 12,95 otorinolaryngológia 16,22 pediatria 1,70 pneumológia a ftizeológia 10,01 psychiatria 19,74 reumatológia 5,44 sexuológia 0,34 stomatológia 194,09 úrazová chirurgia 2,20 urológia 7,17 vnútorné lekárstvo 32,86 Celkový súčet 550,70
Nitriansky kraj:

Odbor Minimálna sieťPočet LM algeziológia 0,60 anestéziológia a intenzívna medicína 4,46 angiológia 0,43 cievna chirurgia 2,81 dermatovenerológia 21,99 diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 14,96 drogové závislosti 1,02 endokrinológia 7,95 foniatria 1,70 fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 10,72 gastroenterológia 13,06 geriatria 2,90 gerontopsychiatria 0,26 gynekológia a pôrodníctvo 121,79 hematológia a transfúziológia 6,12 chirurgia 34,51 infektológia 5,28 kardiológia 15,01 klinická biochémia 0,19 klinická farmakológia 0,98 klinická imunológia a alergológia 16,08 klinická logopédia 13,64 klinická onkológia 11,41 klinická psychológia 17,13 klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 0,21 lekárska genetika 0,68 materno-fetálna medicína 0,25 medicínska informatika a bioštatistika 1,09 nefrológia 7,07 neurológia 30,32 neurochirurgia 0,21 nukleárna medicína 0,17 oftalmológia 35,25 ortopédia 18,45 otorinolaryngológia 18,78 pediatria 3,27 plastická chirurgia 0,20 pneumológia a ftizeológia 24,35 psychiatria 28,09 radiačná onkológia 1,06 reumatológia 7,03 sexuológia 0,26 stomatológia 276,65 úrazová chirurgia 5,21 urológia 10,40 vnútorné lekárstvo 37,20 Celkový súčet 831,20
Žilinský kraj:

Odbor Minimálna sieťPočet LM algeziológia 0,91 anestéziológia a intenzívna medicína 5,66 angiológia 0,71 audiológia 0,60 cievna chirurgia 1,90 dermatovenerológia 30,69 diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 14,55 drogové závislosti 1,79 endokrinológia 8,15 foniatria 2,04 fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 21,27 gastroenterológia 15,91 geriatria 1,45 gerontopsychiatria 0,21 gynekológia a pôrodníctvo 99,85 hematológia a transfúziológia 6,76 chirurgia 29,80 infektológia 3,53 kardiológia 18,52 klinická farmakológia 0,26 klinická imunológia a alergológia 21,76 klinická logopédia 17,10 klinická onkológia 7,99 klinická psychológia 18,08 klinické pracovné lekárstvo a klinická toxlkológla 1,62 lekárska genetika 1,70 materno-fetálna medicína 1,11 nefrológia 7,72 neurológia 29,98 neurochirurgia 1,97 nukleárna medicína 0,26 oftalmológla 36,38 ortopédia 24,68 otorinolaryngológia 28,45 pediatria 4,12 plastická chirurgia 1,70 pneumológla a ftizeológla 16,15 psychiatria 26,46 radiačná onkológia 2,47 reumatológla 6,18 sexuológla 0,91 stomatológia 285,67 úrazová chirurgia 4,04 urológia 13,96 vnútorné lekárstvo 39,63 Celkový súčet 864,65
Banskobystrický kraj:

Odbor Minimálna sieťPočet LM algeziológia 1,41 anestéziológia a intenzívna medicína 6,71 angiológia 0,28 cievna chirurgia 1,42 dermatovenerológia 26,55 diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 11,83 drogové závislosti 0,94 endokrinológia 5,53 foniatria 2,06 fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 10,05 gastroenterológia 10,11 geriatria 4,55 gynekológia a pôrodníctvo 112,43 hematológia a transfúziológia 3,15 chirurgia 27,64 infektológia 4,62 kardiochirurgia 0,26 kardiológia 16,82 klinická biochémia 0,17 klinická farmakológia 0,03 klinická imunológia a alergológia 14,58 klinická logopédia 15,81 klinická onkológia 14,14 klinická psychológia 16,07 klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 2,55 lekárska genetika 0,60 materno-fetálna medicína 1,11 nefrológia 5,80 neurológia 29,38 neurochirurgia 0,85 oftalmológia 39,90 ortopédia 17,17 ortopedická protetika 0,94 otorinolaryngológia 24,69 pediatria 2,57 plastická chirurgia 2,89 pneumológia a ftizeológia 17,93 psychiatria 27,94 radiačná onkológia 1,62 reumatológia 7,09 sexuológia 0,85 stomatológia 281,98 telovýchovné lekárstvo 0,77 úrazová chirurgia 3,63 urológia 8,47 vnútorné lekárstvo 39,23 Celkový súčet 825,12
Prešovský kraj:

Odbor Minimálna sieťPočet LM algeziológia 0,78 anestéziológia a intenzívna medicína 2,40 angiológia 1,08 audiológia 1,96 cievna chirurgia 0,71 dermatovenerológia 29,16 diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 13,71 drogové závislosti 0,07 endokrinológia 9,61 foniatria 2,25 fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 13,02 gastroenterológia 17,23 geriatria 3,66 gynekológia a pôrodníctvo 137,28 hematológia a transfúziológia 6,16 chirurgia 33,67 infektológia 3,27 kardiológia 22,10 klinická biochémia 0,09 klinická imunológia a alergológia 21,29 klinická logopédia 13,10 klinická onkológia 9,86 klinická psychológia 24,37 klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 1,06 korektívna dermatológia 0,02 lekárska genetika 1,75 materno-fetálna medicína 1,12 nefrológia 8,49 neurológia 39,35 oftalmológia 35,73 ortopédia 28,52 ortopedická protetika 0,10 otorinolaryngológia 28,76 pediatria 2,82 plastická chirurgia 0,98 pneumológia a ftizeológia 21,64 psychiatria 27,61 radiačná onkológia 0,78 reumatológia 12,09 stomatológia 365,53 úrazová chirurgia 5,59 urológia 13,47 vnútorné lekárstvo 47,37 Celkový súčet 1 009,60
Košický kraj:

Odbor Minimálna sieťPočet LM algeziológia 0,53 anestéziológia a intenzívna medicína 4,56 audiológia 0,09 cievna chirurgia 2,31 dermatovenerológia 33,29 diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 20,21 endokrinológia 9,35 foniatria 2,30 fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 20,46 gastroenterológia 20,51 geriatria 1,56 gynekológia a pôrodníctvo 158,23 hematológia a transfúziológia 11,94 chirurgia 33,59 infektológia 8,94 kardiochirurgia 0,43 kardiológia 30,35 klinická farmakológia 0,51 klinická imunológia a alergológia 25,30 klinická logopédia 10,63 klinická onkológia 12,80 klinická psychológia 34,92 klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 4,91 korektívna dermatológia 0,43 lekárska genetika 0,77 letecké lekárstvo 0,43 materno-fetálna medicína 1,97 nefrológia 9,07 neurológia 44,22 neurochirurgia 1,87 oftalmológia 46,58 ortopédia 33,45 ortopedická protetika 1,53 otorinolaryngológia 40,10 pediatria 3,92 plastická chirurgia 4,48 pneumológla a ftlzeológla 24,24 popálenlnové oddelenie 0,94 psychiatria 35,75 radiačná onkológia 2,59 reumatológia 11,49 sexuológla 0,55 stomatológia 435,02 telovýchovné lekárstvo 3,15 úrazová chirurgia 7,04 urológia 19,48 vnútorné lekárstvo 54,52 Celkový súčet 1 231,31
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 751/2004 Z. z.
Prepočet stanovenej minimálnej siete agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti na územie Slovenskej republiky a príslušných krajov Slovenskej republiky

Kraj Počet sesterských miestv ADOS Bratislavský 68 Trnavský 64 Trenčiansky 67 Nitriansky 76 Žilinský 76 Banskobystrický 76 Prešovský 88 Košický 88 Spolu 603
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 751/2004 Z. z.
Prepočet určenej minimálnej siete pre lôžka poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti v príslušných špecializačných odboroch na územie Slovenskej republiky a príslušných krajov Slovenskej republiky
Slovenská republika:

Názov oddelenia/Typ lôžok Minimálna potreba lôžok Akútne lôžka 22240 Chronické lôžka 3211 Psychiatrické lôžka 3629 Spolu 29080 Vnútorné lekárstvo 3340 Infektológia 588 Pneumológia a ftizeológia 956 Neurológia 1510 Psychiatria 3008 Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 76 Pediatria 1841 Gynekológia a pôrodníctvo 2500 Chirurgia 3428 Ortopédia 735 Urológia 510 Úrazová chirurgia 659 Otorinolaryngológia 612 Oftalmológia 294 Maxilofaciálna chirurgia 69 Dermatovenerológia 280 Klinická onkológia 465 Anestéziológia a intenzívna medicína 475 Algeziológia 75 Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 674 Neurochirurgia 204 Plastická chirurgia 128 Ortopedická protetika 28 Radiačná onkológia 311 Foniatria 8 Reumatológia 90 Nukleárna medicína 35 Gastroenterológia 19 Kardiológia 236 Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 82 Neonatológia a novorodenecké postele 1219 Geriatria 1053 Nefrológia 8 Endokrinológia 32 Cievna chirurgia 120 Kardiochirurgia 169 Liečba alkoholizmu a iných toxikománií 374 Gerontopsychiatria 247 Popáleninové 51 Doliečovacie 586 Ošetrovateľské 80 Dlhodobo chorých 1571 Transplantačné 20 Klinická hematológia 94 Paliatívna starostlivosť 160 Hrudníková chirurgia 60
Bratislavský kraj:

Názov oddelenia/Typ lôžok Minimálna potreba lôžok Akútne lôžka 2498 Chronické lôžka 345 Psychiatrické lôžka 455 Spolu 3298 Vnútorné lekárstvo 372 Infektológia 66 Pneumológia a ftizeológia 106 Neurológia 168 Psychiatria 385 Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 8 Pediatria 205 Gynekológia a pôrodníctvo 278 Chirurgia 382 Ortopédia 82 Urológia 57 Úrazová chirurgia 73 Otorinolaryngológia 68 Oftalmológia 33 Maxilofaciálna chirurgia 8 Dermatovenerológia 31 Klinická onkológia 52 Anestéziológia a intenzívna medicína 53 Algeziológia 25 Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 75 Neurochirurgia 23 Plastická chirurgia 14 Ortopedická protetika 3 Radiačná onkológia 35 Foniatria 1 Nukleárna medicína 15 Gastroenterológia 2 Kardiológia 26 Neonatológia a novorodenecké postele 136 Geriatria 117 Cievna chirurgia 15 Kardiochirurgia 19 Liečba alkoholizmu a iných toxikománií 42 Gerontopsychiatria 28 Popáleninové 6 Doliečovacie 65 Ošetrovateľské 10 Dlhodobo chorých 175 Transplantačné 2 Klinická hematológia 10 Paliatívna starostlivosť 20 Hrudníková chirurgia 7
Trnavský kraj:

Názov oddelenia/Typ lôžok Minimálna potreba lôžok Akútne lôžka 2103 Chronické lôžka 320 Psychiatrické lôžka 313 Spolu 2736 Vnútorné lekárstvo 342 Infektológia 60 Pneumológia a ftizeológia 98 Neurológia 155 Psychiatria 288 Pediatria 189 Gynekológia a pôrodníctvo 256 Chirurgia 351 Ortopédia 75 Urológia 52 Úrazová chirurgia 68 Otorinolaryngológia 63 Oftalmológia 30 Dermatovenerológia 29 Klinická onkológia 48 Anestéziológia a intenzívna medicína 49 Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 69 Reumatológia 10 Neonatológia a novorodenecké postele 120 Geriatria 108 Gerontopsychiatria 25 Doliečovacie 60 Ošetrovateľské 10 Dlhodobo chorých 161 Paliatívna starostlivosť 20
Trenčiansky kraj:*

Názov oddelenia/Typ lôžok Minimálna potreba lôžok Akútne lôžka 2303 Chronické lôžka 349 Psychiatrické lôžka 337 Spolu 2989 Vnútorné lekárstvo 376 Infektológia 66 Pneumológia a ftizeológia 108 Neurológia 170 Psychiatria 309 Pediatria 207 Gynekológia a pôrodníctvo 281 Chirurgia 386 Ortopédia 83 Urológia 57 Úrazová chirurgia 74 Otorinolaryngológia 69 Oftalmológia 33 Dermatovenerológia 32 Klinická onkológia 52 Anestéziológia a intenzívna medicína 53 Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 76 Neonatológia a novorodenecké postele 138 Geriatria 118 Gerontopsychiatria 28 Doliečovacie 66 Ošetrovateľské 10 Dlhodobo chorých 177 Paliatívna starostlivosť 20 * Do lôžkového fondu Trenčianskeho kraja sa nezahŕňajú počty lôžok v Nemocnici pre obvinených a odsúdených v Trenčíne.
Nitriansky kraj:

Názov oddelenia/Typ lôžok Minimálna potreba lôžok Akútne lôžka 2822 Chronické lôžka 405 Psychiatrické lôžka 482 Spolu 3709 Vnútorné lekárstvo 443 Infektológia 78 Pneumológia a ftizeológia 127 Neurológia 200 Psychiatria 399 Pediatria 244 Gynekológia a pôrodníctvo 332 Chirurgia 455 Ortopédia 97 Urológia 68 Úrazová chirurgia 87 Otorinolaryngológia 81 Oftalmológia 39 Maxilofaciálna chirurgia 6 Dermatovenerológia 37 Klinická onkológia 62 Anestéziológia a intenzívna medicína 63 Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 89 Neurochirurgia 27 Plastická chirurgia 17 Radiačná onkológia 41 Neonatológia a novorodenecké postele 163 Geriatria 140 Cievna chirurgia 15 Liečba alkoholizmu a iných toxikománií 50 Gerontopsychiatria 33 Doliečovacie 78 Ošetrovateľské 10 Dlhodobo chorých 208 Paliatívna starostlivosť 20
* v nemocniciach
** v liečebniach
Žilinský kraj:

Názov oddelenia/Typ lôžok Minimálna potreba lôžok Akútne lôžka 2821 Chronické lôžka 394 Psychiatrické lôžka 467 Spolu 3682 Vnútorné lekárstvo 430 Infektológia 76 Pneumológia a ftizeológia 123 Neurológia 194 Psychiatria 387 Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 10 Pediatria 237 Gynekológia a pôrodníctvo 322 Chirurgia 441 Ortopédia 95 Urológia 66 Úrazová chirurgia 85 Otorinolaryngológia 79 Oftalmológia 38 Maxilofaciálna chirurgia 9 Dermatovenerológia 36 Klinická onkológia 60 Anestéziológia a intenzívna medicína 61 Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 87 Neurochirurgia 25 Plastická chirurgia 17 Radiačná onkológia 40 Nukleárna medicína 10 Gastroenterológia 2 Kardiológia 30 Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 11 Neonatológia a novorodenecké postele 158 Geriatria 135 Endokrinológia 4 Cievna chirurgia 15 Liečba alkoholizmu a iných toxikománií 48 Gerontopsychiatria 32 Doliečovacie 75 Ošetrovateľské 10 Dlhodobo chorých 202 Klinická hematológia 12 Paliatívna starostlivosť 20
Banskobystrický kraj:

Názov oddelenia/Typ lôžok Minimálna potreba lôžok Akútne lôžka 2715 Chronické lôžka 378 Psychiatrické lôžka 446 Spolu 3539 Vnútorné lekárstvo 411 Infektológia 72 Pneumológia a ftizeológia 118 Neurológia 186 Psychiatria 370 Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 9 Pediatria 227 Gynekológia a pôrodníctvo 308 Chirurgia 422 Ortopédia 90 Urológia 63 Úrazová chirurgia 81 Otorinolaryngológia 75 Oftalmológia 36 Dermatovenerológia 34 Klinická onkológia 57 Anestéziológia a intenzívna medicína 58 Algeziológia 25 Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 83 Neurochirurgia 25 Plastická chirurgia 16 Ortopedická protetika 3 Radiačná onkológia 38 Kardiológia 29 Neonatológia a novorodenecké postele 151 Geriatria 130 Cievna chirurgia 15 Kardiochirurgia 21 Liečba alkoholizmu a iných toxikománií 46 Gerontopsychiatria 30 Doliečovacie 72 Ošetrovateľské 10 Dlhodobo chorých 193 Transplantačné 3 Klinická hematológia 12 Paliatívna starostlivosť 20
Prešovský kraj:

Názov oddelenia/Typ lôžok Minimálna potreba lôžok Akútne lôžka 3023 Chronické lôžka 586 Psychiatrické lôžka 438 Spolu 4047 Vnútorné lekárstvo 490 Infektológia 86 Pneumológia a ftizeológia 140 Neurológia 222 Psychiatria 402 Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 11 Pediatria 270 Gynekológia a pôrodníctvo 367 Chirurgia 503 Ortopédia 108 Urológia 75 Úrazová chirurgia 97 Otorinolaryngológia 90 Oftalmológia 43 Maxilofaciálna chirurgia 10 Dermatovenerológia 41 Klinická onkológia 68 Anestéziológia a intenzívna medicína 70 Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 99 Plastická chirurgia 19 Radiačná onkológia 46 Kardiológia 35 Neonatológia a novorodenecké postele 179 Geriatria 155 Cievna chirurgia 15 Gerontopsychiatria 36 Doliečovacie 86 Ošetrovateľské 10 Dlhodobo chorých 231 Klinická hematológia 14 Paliatívna starostlivosť 20 Hrudníková chirurgia 9
Košický kraj:

Názov oddelenia/Typ lôžok Minimálna potreba lôžok Akútne lôžka 3154 Chronické lôžka 434 Psychiatrické lôžka 556 Spolu 4144 Vnútorné lekárstvo 476 Infektológia 84 Pneumológia a ftizeológia 136 Neurológia 215 Psychiatria 468 Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 11 Pediatria 262 Gynekológia a pôrodníctvo 356 Chirurgia 488 Ortopédia 105 Urológia 72 Úrazová chirurgia 94 Otorinolaryngológia 87 Oftalmológia 42 Maxilofaciálna chirurgia 10 Dermatovenerológia 40 Klinická onkológia 66 Anestéziológia a intenzívna medicína 68 Algeziológia 20 Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 96 Neurochirurgia 29 Plastická chirurgia 18 Radiačná onkológia 44 Nukleárna medicína 10 Kardiológia 34 Neonatológia a novorodenecké postele 174 Geriatria 150 Nefrológia 1 Cievna chirurgia 15 Kardiochirurgia 24 Liečba alkoholizmu a iných toxikománií 53 Gerontopsychiatria 35 Popáleninové 7 Doliečovacie 84 Ošetrovateľské 10 Dlhodobo chorých 224 Transplantačné 3 Klinická hematológia 13 Paliatívna starostlivosť 20
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 751/2004 Z. z.
Zoznam poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v rámci minimálnej siete ústavnej zdravotnej starostlivosti

Druhzdravotníckehozariadenia Názovzdravotníckehozariadenia Obec Bratislavský kraj     Všeobecná nemocnica Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava Bratislava Všeobecná nemocnica Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava Špecializovaná nemocnica Národný onkologický ústav Bratislava Špecializovaná nemocnica Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. Bratislava Špecializovaná nemocnica Detské kardiocentrum SR Bratislava Bratislava Špecializovaná nemocnica Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok Pezinok Všeobecná nemocnica Nemocnica s poliklinikou Ministerstva vnútra SR1) Bratislava Špecializovaná nemocnica Nemocnica Ministerstva obrany, a. s.1) Bratislava Trnavský kraj   Všeobecná nemocnica Fakultná nemocnica Trnava Trnava Špecializovaná nemocnica Národný ústav reumatických chorôb Piešťany Piešťany Nitriansky kraj   Všeobecná nemocnica Fakultná nemocnica Nitra Nitra Všeobecná nemocnica Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Nové Zámky Špecializovaná nemocnica Psychiatrická nemocnica Hronovce Špecializovaná nemocnica Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie Trenčiansky kraj     Všeobecná nemocnica Fakultná nemocnica Trenčín Trenčín Banskobystrický kraj   Všeobecná nemocnica Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Všeobecná nemocnica Detská fakultná nemocnica Banská Bystrica Banská Bystrica Špecializovaná nemocnica Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. Banská Bystrica Špecializovaná nemocnica Národné rehabilitačné centrum Kováčová Špecializovaná nemocnica Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica Kremnica Žilinský kraj     Všeobecná nemocnica Martinská fakultná nemocnica Martin Všeobecná nemocnica Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok1) Ružomberok Všeobecná nemocnica Nemocnica s poliklinikou Žilina Žilina Liečebňa Psychiatrická liečebňa Sučany Sučany Prešovský kraj   Všeobecná nemocnica Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov Prešov Všeobecná nemocnica Nemocnica Poprad, a. s. Poprad Špecializovaná nemocnica Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy Košický kraj   Všeobecná nemocnica Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice Všeobecná nemocnica Detská fakultná nemocnica Košice Košice Špecializovaná nemocnica Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Košice, a. s. Košice Špecializovaná nemocnica Východoslovenský onkologický ústav, a. s. Košice Špecializovaná nemocnica Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice Všeobecná nemocnica Letecká vojenská nemocnica, a. s.1) Košice Liečebňa Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma Plešivec Plešivec
Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 751/2004 Z. z.
Zoznam špecializovaných ústavných pracovísk, poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti
BRATISLAVSKÝ KRAJ
Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
1. vnútorné lekárstvo,2. infektológia,3. pneumológia a ftizeológia,4. neurológia,5. psychiatria,6. klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia,7. pediatria,8. gynekológia a pôrodníctvo,9. chirurgia,10. ortopédia,11. urológia,12. úrazová chirurgia,13. otorinolaryngológia,14. oftalmológia,15. maxilofaciálna chirurgia,16. dermatovenerológia,17. klinická onkológia,18. anestéziológia a intenzívna medicína,19. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,20. neurochirurgia,21. plastická chirurgia,22. foniatria,23. gastroenterológia,24. neonatológia,25. geriatria,26. cievna chirurgia,27. popáleninové,28. doliečovacie,29. dlhodobo chorých,30. transplantačné,31. klinická hematológia,32. hrudníková chirurgia.
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
1. neurológia,2. psychiatria,3. pediatria,4. chirurgia,5. ortopédia,6. urológia,7. otorinolaryngológia,8. oftalmológia,9. dermatovenerológia,10. klinická onkológia,11. anestéziológia a intenzívna medicína,12. patologická neonatológia,13. transplantológia krvotvorných buniek,14. diabetológia a poruchy látkovej premeny a výživy.
Národný onkologický ústav Bratislava
1. vnútorné lekárstvo – klinická onkológia,2. gynekológia a pôrodníctvo – onkológia v gynekológii,3. chirurgia,4. anestéziológia a intenzívna medicína,5. radiačná onkológia,6. klinická hematológia,7. paliatívna medicína.
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava
1. anestéziológia a intenzívna medicína,2. kardiológia,3. kardiochirurgia,4. cievna chirurgia,5. transplantačné.
Detské kardiocentrum Bratislava
1. anestéziológia a intenzívna medicína,2. kardiológia,3. kardiochirurgia.
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok
1. psychiatria,2. gerontopsychiatria,3. medicína drogových závislostí.
Nemocnica s poliklinikou Ministerstva vnútra SR
1. vnútorné lekárstvo,2. chirurgia,3. anestéziológia a intenzívna medicína.
Nemocnica Ministerstva obrany, a. s.
1. vnútorné lekárstvo,2. neurológia,3. anestéziológia a intenzívna medicína,4. oftalmológia,5. otorinolaryngológia,6. psychiatria,7. kardiológia.
TRNAVSKÝ KRAJ
Fakultná nemocnica Trnava
1. vnútorné lekárstvo,2. infektológia,3. pneumológia a ftizeológia,4. neurológia,5. pediatria,6. gynekológia a pôrodníctvo,7. chirurgia,8. urológia,9. úrazová chirurgia,10. otorinolaryngológia,11. oftalmológia,12. neonatológia,13. dermatovenerológia,14. klinická onkológia,15. anestéziológia a intenzívna medicína,16. dlhodobo chorých,17. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.
Národný ústav reumatických chorôb Piešťany
1. reumatológia.
NITRIANSKY KRAJ
Fakultná nemocnica Nitra
1. vnútorné lekárstvo,2. infektológia,3. neurológia,4. psychiatria,5. pediatria,6. gynekológia a pôrodníctvo,7. chirurgia,8. ortopédia,9. urológia,10. úrazová chirurgia,11. otorinolaryngológia,12. oftalmológia,13. dermatovenerológia,14. anestéziológia a intenzívna medicína,15. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,16. neurochirurgia,17. plastická chirurgia,18. cievna chirurgia,19. radiačná onkológia,20. klinická onkológia,21. neonatológia,22. doliečovacie,23. dlhodobo chorých.
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
1. chirurgia,2. vnútorné lekárstvo,3. neonatológia,4. neurológia,5. neurochirurgia,6. gynekológia a pôrodníctvo,7. dermatovenerológia,8. doliečovacie,9. geriatria,10. anestéziológia a intenzívna medicína,11. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,12. klinická onkológia,13. úrazová chirurgia,14. oftalmológia,15. ortopédia,16. otorinolaryngológia,17. pediatria,18. urológia,19. liečebňa pre dlhodobo chorých,20. pneumológia a ftizeológia,21. cievna chirurgia,22. psychiatrické.
Psychiatrická nemocnica Hronovce
1. psychiatria.
Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
1. psychiatria,2. gerontopsychiatria,3. medicína drogových závislostí.
TRENČIANSKY KRAJ
Fakultná nemocnica Trenčín
1. vnútorné lekárstvo,2. infektológia,3. pneumológia a ftizeológia,4. neurológia,5. psychiatria,6. pediatria,7. gynekológia a pôrodníctvo,8. chirurgia,9. ortopédia,10. urológia,11. úrazová chirurgia,12. otorinolaryngológia,13. oftalmológia,14. dermatovenerológia,15. klinická onkológia,16. anestéziológia a intenzívna medicína,17. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,18. neonatológia,19. geriatria,20. doliečovacie.
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
1. vnútorné lekárstvo,2. infektológia,3. pneumológia a ftizeológia,4. neurológia,5. psychiatria,6. klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia,7. pediatria,8. gynekológia a pôrodníctvo,9. chirurgia,10. ortopédia,11. urológia,12. úrazová chirurgia,13. otorinolaryngológia,14. oftalmológia,15. dermatovenerológia,16. klinická onkológia,17. anestéziológia a intenzívna medicína,18. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,19. neurochirurgia,20. plastická chirurgia,21. ortopedická protetika,22. neonatológia,23. dlhodobo chorých,24. transplantačné,25. klinická hematológia.
Detská fakultná nemocnica Banská Bystrica
1. pediatria,2. chirurgia,3. klinická onkológia,4. anestéziológia a intenzívna medicína,5. dlhodobo chorých,6. dlhodobo ventilovaných.
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Banská Bystrica
1. anestéziológia a intenzívna medicína,2. kardiológia,3. kardiochirurgia.
Národné rehabilitačné centrum Kováčová
1. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica
1. psychiatria.
ŽILINSKÝ KRAJ
Martinská fakultná nemocnica Martin
1. vnútorné lekárstvo,2. infektológia,3. pneumológia a ftizeológia,4. neurológia,5. psychiatria,6. klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia,7. pediatria,8. gynekológia a pôrodníctvo,9. chirurgia,10. ortopédia,11. urológia,12. úrazová chirurgia,13. otorinolaryngológia,14. oftalmológia,15. maxilofaciálna chirurgia,16. dermatovenerológia,17. anestéziológia a intenzívna medicína,18. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,19. neurochirurgia,20. plastická chirurgia,21. radiačná onkológia,22. nukleárna medicína,23. kardiológia,24. neonatológia,25. klinická hematológia.
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
1. vnútorné lekárstvo,2. infektológia,3. pneumológia a ftizeológia,4. neurológia,5. psychiatria,6. pediatria,7. gynekológia a pôrodníctvo,8. chirurgia,9. úrazová chirurgia,10. otorinolaryngológia,11. oftalmológia,12. dermatovenerológia,13. klinická onkológia,14. anestéziológia a intenzívna medicína,15. neurochirurgia,16. neonatológia,17. doliečovacie,18. ortopédia,19. klinická hematológia,20. gastroenterológia,21. kardiológia,22. cievna chirurgia,23. medicína drogových závislostí.
Nemocnica s poliklinikou Žilina
1. vnútorné lekárstvo,2. infektológia,3. pneumológia a ftizeológia,4. neurológia,5. psychiatria,6. pediatria,7. gynekológia a pôrodníctvo,8. chirurgia,9. ortopédia,10. pediatrická ortopédia,11. urológia,12. úrazová chirurgia,13. neurochirurgia,14. otorinolaryngológia,15. oftalmológia,16. dermatovenerológia,17. anestéziológia a intenzívna medicína,18. radiačná onkológia,19. kardiológia,20. neonatológia,21. liečebňa dlhodobo chorých,22. cievna chirurgia.
Psychiatrická liečebňa Sučany
1. psychiatria.
PREŠOVSKÝ KRAJ
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
1. vnútorné lekárstvo,2. infektológia,3. pneumológia a ftizeológia,4. neurológia,5. psychiatria,6. klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia,7. pediatria,8. gynekológia a pôrodníctvo,9. chirurgia,10. ortopédia,11. urológia,12. úrazová chirurgia,13. otorinolaryngológia,14. oftalmológia,15. maxilofaciálna chirurgia,16. dermatovenerológia,17. klinická onkológia,18. anestéziológia a intenzívna medicína,19. plastická chirurgia,20. klinická hematológia,21. kardiológia,22. neonatológia,23. geriatria,24. doliečovacie,25. dlhodobo chorých,26. cievna chirurgia,27. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.
Nemocnica Poprad, a. s.
1. pediatria,2. fyziatria, balneológia, liečebná rehabilitácia,3. geriatria,4. chirurgia,5. infekčné,6. vnútorné lekárstvo,7. úrazová chirurgia a ortopédia,8. gynekológia a pôrodníctvo,9. otorinolaryngológia,10. oftalmológia,11. anestéziológia a intenzívna medicína,12. dermatovenerológia,13. neurológia.
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
1. pneumológia a ftizeológia,2. gynekológia a pôrodníctvo,3. chirurgia,4. oftalmológia,5. anestéziológia a intenzívna medicína,6. hrudníková chirurgia.
KOŠICKÝ KRAJ
Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice
1. vnútorné lekárstvo,2. infektológia,3. pneumológia a ftizeológia,4. neurológia,5. psychiatria,6. klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia,7. gynekológia a pôrodníctvo,8. chirurgia,9. ortopédia,10. urológia,11. úrazová chirurgia,12. oftalmológia,13. maxilofaciálna chirurgia,14. dermatovenerológia,15. anestéziológia a intenzívna medicína,16. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,17. neurochirurgia,18. plastická chirurgia,19. neonatológia,20. geriatria,21. nefrológia,22. otorinolaryngológia,23. klinická hematológia a onkohematológia,24. doliečovacie,25. dlhodobo chorých,26. transplantačné,27. hrudníková chirurgia,28. kardiológia.
Detská fakultná nemocnica Košice
1. infektológia,2. neurológia,3. pediatria,4. chirurgia,5. otorinolaryngológia,6. klinická onkológia,7. anestéziológia a intenzívna medicína.
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Košice, a. s.
1. anestéziológia a intenzívna medicína,2. kardiológia,3. cievna chirurgia,4. kardiochirurgia.
Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice
1. gynekológia a pôrodníctvo,2. otorinolaryngológia,3. klinická onkológia,4. radiačná onkológia.
Inštitút molekulárnej a nukleárnej medicíny Košice
1. nukleárna medicína.
Letecká vojenská nemocnica, a. s., Košice
1. vnútorné lekárstvo,2. neurológia,3. chirurgia,4. otorinolaryngológia,5. oftalmológia,6. dermatovenerológia,7. anestéziológia a intenzívna medicína,8. dlhodobo chorých.
Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma Plešivec
1. psychiatria.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore