Nariadenie vlády Slovenskej republiky o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 751/2004 účinný od 15.11.2007 do 31.12.2008

Platnosť od: 30.12.2004
Účinnosť od: 15.11.2007
Účinnosť do: 31.12.2008
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotnícke zariadenia, Lekárske komory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 751/2004 s účinnosťou od 15.11.2007 na základe 504/2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Vláda Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej ...

§ 1
Účel nariadenia

Účelom tohto nariadenia je určiť verejnú minimálnu sieť poskytovateľov1) zdravotnej starostlivosti ...

§ 2
Základné ustanovenia
(1)

Verejná minimálna sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (ďalej len „minimálna sieť“) ...

a)

pre poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti2)

1.

ako minimálny počet pracovných miest zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich zdravotnícke ...

2.

pri stacionároch a zariadeniach jednodňovej zdravotnej starostlivosti ako minimálny počet miest ...

b)

pre poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti4) ako minimálny počet lôžok určených na ...

(2)

Sieť stredísk záchrannej zdravotnej služby a ambulancií záchrannej zdravotnej služby je určená ...

(3)

Lekárskym miestom sa rozumie výkon činnosti lekára s príslušnou odbornou spôsobilosťou v rozsahu ...

(4)

Sesterským miestom sa rozumie výkon činnosti sestry s príslušnou odbornou spôsobilosťou v rozsahu ...

§ 3
Samostatná zdravotnícka prax

Samostatná zdravotnícka prax zdravotníckych pracovníkov v kategórii lekár tvorí súčasť činnosti ...

§ 4
Ambulancie
(1)

Minimálna sieť všeobecných ambulancií sa určuje

a)

v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo ako 6,23 lekárskeho miesta na 10-tisíc obyvateľov ...

b)

v špecializačnom odbore pediatria vrátane odboru dorastové lekárstvo ako 5,27 lekárskeho miesta ...

(2)

Ambulancia praktického lekára podľa odseku 1 sa zaraďuje do minimálnej siete v rozsahu najviac ...

(3)

Prepočet určenej minimálnej siete ambulancií na poskytovanie všeobecnej zdravotnej starostlivosti ...

(4)

Minimálna sieť ambulancií špecializovanej zdravotnej starostlivosti v príslušných špecializačných ...

(5)

Ambulancia na poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti sa zaraďuje do minimálnej siete ...

(6)

Prepočet určenej minimálnej siete ambulancií na poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti ...

§ 5
Zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti

Minimálna sieť jednodňovej zdravotnej starostlivosti sa určuje ako počet miest v týchto zariadeniach, ...

§ 6
Stacionár

Minimálna sieť stacionárov sa určuje ako počet miest v týchto zariadeniach, ktoré majú uzatvorenú ...

§ 7
Poliklinika

Pre určenie polikliniky platia ustanovenia o minimálnej sieti zdravotníckych zariadení uvedených ...

§ 8
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
(1)

Minimálna sieť pre agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti je 1,00 sesterské miesto na ...

(2)

Prepočet určenej minimálnej siete agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti na územie Slovenskej ...

§ 9
Nemocnice a liečebne
(1)

Prepočet určenej minimálnej siete pre lôžka poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti ...

(2)

Zoznam poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť ...

(3)

Zoznam špecializovaných ústavných pracovísk poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti ...

(4)

Minimálnu sieť lôžok prírodných liečebných kúpeľov tvoria všetky lôžka zamerané na poskytovanie ...

§ 10
Domy ošetrovateľskej starostlivosti

Pre tvorbu minimálnej siete lôžok v domoch ošetrovateľskej starostlivosti platia ustanovenia o ...

§ 11
Lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok

Minimálna sieť lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok je určená súčasným počtom týchto ...

§ 12
Spoločné ustanovenia
(1)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pri prehodnocovaní určenej minimálnej siete vychádza ...

(2)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky najmenej raz za dva roky prehodnocuje údaje vo vzťahu ...

(3)

Poskytovaním zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore stomatológia uvedenom v prílohe ...

(4)

Tam, kde sa v tomto nariadení na určenie minimálnej siete používa údaj o počte obyvateľov vo ...

(5)

Doterajšia úprava organizácie a poskytovania zdravotnej starostlivosti v ozbrojených silách Slovenskej ...

§ 13
Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 751/2004 Z. z.

  Prepočet stanovenej minimálnej siete ambulancií na poskytovanie všeobecnej zdravotnej starostlivosti ...

  Počet lekárskych miest (LM) všeobecných lekárov pre dospelých

  Kraj Minimálna sieť v počte LM Bratislavský 267,16 Banskobystrický 229,64 Košický 287,83 ...

  Počet lekárskych miest (LM) všeobecných lekárov pre deti a dorast

  Kraj Minimálna sieť v počte LM Banskobystrický 116,72 Bratislavský 123,34 Košický 156,95 ...

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 751/2004 Z. z.

  Prepočet stanovenej minimálnej siete ambulancií na poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti ...

  Slovenská republika:

  Odbor Minimálna sieťPočet LM algeziológia 5,86 anestéziológia a intenzívna medicína 35,78 ...

  Bratislavský kraj:

  Odbor Minimálna sieťPočet LM algeziológia 0,80 anestéziológia a intenzívna medicína 6,18 ...

  Trnavský kraj:

  Odbor Minimálna sieťPočet LM anestéziológia a intenzívna medicína 4,45 angiológia 0,14 ...

  Trenčiansky kraj:

  Odbor Minimálna sieťPočet LM algeziológia 0,85 anestéziológia a intenzívna medicína 1,36 ...

  Nitriansky kraj:

  Odbor Minimálna sieťPočet LM algeziológia 0,60 anestéziológia a intenzívna medicína 4,46 ...

  Žilinský kraj:

  Odbor Minimálna sieťPočet LM algeziológia 0,91 anestéziológia a intenzívna medicína 5,66 ...

  Banskobystrický kraj:

  Odbor Minimálna sieťPočet LM algeziológia 1,41 anestéziológia a intenzívna medicína 6,71 ...

  Prešovský kraj:

  Odbor Minimálna sieťPočet LM algeziológia 0,78 anestéziológia a intenzívna medicína 2,40 ...

  Košický kraj:

  Odbor Minimálna sieťPočet LM algeziológia 0,53 anestéziológia a intenzívna medicína 4,56 ...

  Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 751/2004 Z. z.

  Prepočet stanovenej minimálnej siete agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti na územie ...

  Kraj Počet sesterských miestv ADOS Bratislavský 68 Trnavský 64 Trenčiansky 67 Nitriansky ...

  Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 751/2004 Z. z.

  Prepočet určenej minimálnej siete pre lôžka poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti ...

  Slovenská republika:

  Názov oddelenia/Typ lôžok Minimálna potreba lôžok Akútne lôžka 22240 Chronické lôžka 3211 ...

  Bratislavský kraj:

  Názov oddelenia/Typ lôžok Minimálna potreba lôžok Akútne lôžka 2498 Chronické lôžka 345 ...

  Trnavský kraj:

  Názov oddelenia/Typ lôžok Minimálna potreba lôžok Akútne lôžka 2103 Chronické lôžka 320 ...

  Trenčiansky kraj:*

  Názov oddelenia/Typ lôžok Minimálna potreba lôžok Akútne lôžka 2303 Chronické lôžka 349 ...

  Nitriansky kraj:

  Názov oddelenia/Typ lôžok Minimálna potreba lôžok Akútne lôžka 2822 Chronické lôžka 405 ...

  * v nemocniciach

  ** v liečebniach

  Žilinský kraj:

  Názov oddelenia/Typ lôžok Minimálna potreba lôžok Akútne lôžka 2821 Chronické lôžka 394 ...

  Banskobystrický kraj:

  Názov oddelenia/Typ lôžok Minimálna potreba lôžok Akútne lôžka 2715 Chronické lôžka 378 ...

  Prešovský kraj:

  Názov oddelenia/Typ lôžok Minimálna potreba lôžok Akútne lôžka 3023 Chronické lôžka 586 ...

  Košický kraj:

  Názov oddelenia/Typ lôžok Minimálna potreba lôžok Akútne lôžka 3154 Chronické lôžka 434 ...

  Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 751/2004 Z. z.

  Zoznam poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť ...

  Druhzdravotníckehozariadenia Názovzdravotníckehozariadenia Obec Bratislavský kraj     Všeobecná ...

  Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 751/2004 Z. z.

  Zoznam špecializovaných ústavných pracovísk, poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti ...

  BRATISLAVSKÝ KRAJ

  Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

  1. vnútorné lekárstvo,2. infektológia,3. pneumológia a ftizeológia,4. neurológia,5. psychiatria,6. ...

  Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

  1. neurológia,2. psychiatria,3. pediatria,4. chirurgia,5. ortopédia,6. urológia,7. otorinolaryngológia,8. ...

  Národný onkologický ústav Bratislava

  1. vnútorné lekárstvo – klinická onkológia,2. gynekológia a pôrodníctvo – onkológia v gynekológii,3. ...

  Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava

  1. anestéziológia a intenzívna medicína,2. kardiológia,3. kardiochirurgia,4. cievna chirurgia,5. ...

  Detské kardiocentrum Bratislava

  1. anestéziológia a intenzívna medicína,2. kardiológia,3. kardiochirurgia.

  Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok

  1. psychiatria,2. gerontopsychiatria,3. medicína drogových závislostí.

  Nemocnica s poliklinikou Ministerstva vnútra SR

  1. vnútorné lekárstvo,2. chirurgia,3. anestéziológia a intenzívna medicína.

  Nemocnica Ministerstva obrany, a. s.

  1. vnútorné lekárstvo,2. neurológia,3. anestéziológia a intenzívna medicína,4. oftalmológia,5. ...

  TRNAVSKÝ KRAJ

  Fakultná nemocnica Trnava

  1. vnútorné lekárstvo,2. infektológia,3. pneumológia a ftizeológia,4. neurológia,5. pediatria,6. ...

  Národný ústav reumatických chorôb Piešťany

  1. reumatológia.

  NITRIANSKY KRAJ

  Fakultná nemocnica Nitra

  1. vnútorné lekárstvo,2. infektológia,3. neurológia,4. psychiatria,5. pediatria,6. gynekológia ...

  Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

  1. chirurgia,2. vnútorné lekárstvo,3. neonatológia,4. neurológia,5. neurochirurgia,6. gynekológia ...

  Psychiatrická nemocnica Hronovce

  1. psychiatria.

  Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie

  1. psychiatria,2. gerontopsychiatria,3. medicína drogových závislostí.

  TRENČIANSKY KRAJ

  Fakultná nemocnica Trenčín

  1. vnútorné lekárstvo,2. infektológia,3. pneumológia a ftizeológia,4. neurológia,5. psychiatria,6. ...

  BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

  Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

  1. vnútorné lekárstvo,2. infektológia,3. pneumológia a ftizeológia,4. neurológia,5. psychiatria,6. ...

  Detská fakultná nemocnica Banská Bystrica

  1. pediatria,2. chirurgia,3. klinická onkológia,4. anestéziológia a intenzívna medicína,5. dlhodobo ...

  Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Banská Bystrica

  1. anestéziológia a intenzívna medicína,2. kardiológia,3. kardiochirurgia.

  Národné rehabilitačné centrum Kováčová

  1. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.

  Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica

  1. psychiatria.

  ŽILINSKÝ KRAJ

  Martinská fakultná nemocnica Martin

  1. vnútorné lekárstvo,2. infektológia,3. pneumológia a ftizeológia,4. neurológia,5. psychiatria,6. ...

  Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok

  1. vnútorné lekárstvo,2. infektológia,3. pneumológia a ftizeológia,4. neurológia,5. psychiatria,6. ...

  Nemocnica s poliklinikou Žilina

  1. vnútorné lekárstvo,2. infektológia,3. pneumológia a ftizeológia,4. neurológia,5. psychiatria,6. ...

  Psychiatrická liečebňa Sučany

  1. psychiatria.

  PREŠOVSKÝ KRAJ

  Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

  1. vnútorné lekárstvo,2. infektológia,3. pneumológia a ftizeológia,4. neurológia,5. psychiatria,6. ...

  Nemocnica Poprad, a. s.

  1. pediatria,2. fyziatria, balneológia, liečebná rehabilitácia,3. geriatria,4. chirurgia,5. infekčné,6. ...

  Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy

  1. pneumológia a ftizeológia,2. gynekológia a pôrodníctvo,3. chirurgia,4. oftalmológia,5. anestéziológia ...

  KOŠICKÝ KRAJ

  Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice

  1. vnútorné lekárstvo,2. infektológia,3. pneumológia a ftizeológia,4. neurológia,5. psychiatria,6. ...

  Detská fakultná nemocnica Košice

  1. infektológia,2. neurológia,3. pediatria,4. chirurgia,5. otorinolaryngológia,6. klinická onkológia,7. ...

  Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Košice, a. s.

  1. anestéziológia a intenzívna medicína,2. kardiológia,3. cievna chirurgia,4. kardiochirurgia.

  Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice

  1. gynekológia a pôrodníctvo,2. otorinolaryngológia,3. klinická onkológia,4. radiačná onkológia. ...

  Inštitút molekulárnej a nukleárnej medicíny Košice

  1. nukleárna medicína.

  Letecká vojenská nemocnica, a. s., Košice

  1. vnútorné lekárstvo,2. neurológia,3. chirurgia,4. otorinolaryngológia,5. oftalmológia,6. dermatovenerológia,7. ...

  Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma Plešivec

  1. psychiatria.

Poznámky

 • 1)  § 5 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych ...
 • 2)  § 8 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním ...
 • 3)  § 85 ods. 5 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.
 • 4)  § 9 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 5)  § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení ...
 • 6)  § 11 a nasl. zákona č. 578/2004 Z. z.
 • 7)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších ...
 • 8)  § 5 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 9)  Zákon č. 165/1998 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001.
 • 1)  § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore