Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na povinné označenie dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel 75/2006 účinný od 01.01.2007

Platnosť od: 11.02.2006
Účinnosť od: 01.01.2007
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Dopravné prostriedky, Právo EÚ

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na povinné označenie dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel 75/2006 účinný od 01.01.2007
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 75/2006 s účinnosťou od 01.01.2007 na základe 655/2006
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

o technických požiadavkách na povinné označenie dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

§ 1
(1)

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na dvojkolesové motorové vozidlá a trojkolesové motorové vozidlá ...

(2)

Vozidlá musia mať povinné označenie pripevnené výrobcom vozidla alebo jeho oprávneným zástupcom. ...

§ 2
(1)

Povinné označenie musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v bodoch 2, 3 a 4 prílohy smernice ...

(2)

Typová schvaľovacia značka uvedená v bode 2.1.2 prílohy smernice musí byť v súlade s požiadavkami ...

§ 3
(1)

Udelenie typového schválenia ES komponentu3) pre typ povinného označenia alebo typového schválenia ...

(2)

Vzor štítku výrobcu je ustanovený v doplnku 1 smernice.

(3)

Ak sa žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ povinného označenia nepredkladá ...

(4)

Štátny dopravný úrad6) vydá osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ povinného ...

(5)

Na postup pri udelení typového schválenia ES komponentu pre typ povinného označenia a na podmienky ...

§ 4

Príslušný štátny orgán7) nesmie zakázať uvedenie typu vozidla na trh, jeho evidenciu ani uvedenie ...

§ 4a
(1)

Štátny dopravný úrad6) do 30. júna 2007 nesmie zamietnuť žiadosť o udelenie typového schválenia ...

(2)

Príslušný štátny orgán7) do 30. júna 2007 nesmie zamietnuť ani zakázať uvedenie typu vozidla ...

§ 4b

Štátny dopravný úrad6) od 1. júla 2007 zamietne žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla4) ...

§ 5

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.

§ 6

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2006.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha

  k nariadeniu vlády č. 75/2006 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

  1. Smernica Rady 93/34/EHS zo 14. júna 1993 o povinných označeniach pre dvoj- alebo trojkolesové ...

  2. Smernica Komisie 2006/27/ES z 3. marca 2006, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku ...

Poznámky

 • 1)  § 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o ...
 • 2)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z.
 • 3)  § 8 ods. 10 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných ...
 • 4)  § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 5)  § 3 ods. 2 písm. a) bod 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z.
 • 6)  § 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. Z.
 • 7)  § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore