Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na stojany pre dvojkolesové motorové vozidlá 73/2006 účinný od 15.02.2006

Platnosť od: 11.02.2006
Účinnosť od: 15.02.2006
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Dopravné prostriedky, Právo EÚ

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na stojany pre dvojkolesové motorové vozidlá 73/2006 účinný od 15.02.2006
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 73/2006 s účinnosťou od 15.02.2006
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

o technických požiadavkách na stojany pre dvojkolesové motorové vozidlá

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

§ 1

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na dvojkolesové motorové vozidlá uvedené v osobitnom predpise1) ...

§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)

stojanom zariadenie, ktoré je pevne pripojené k vozidlu a je schopné udržať vozidlo v jeho vertikálnej ...

b)

opierkovým stojanom stojan, ktorý po vysunutí alebo sklopení do pracovnej polohy podopiera vozidlo ...

c)

stredovým stojanom stojan, ktorý po sklopení do pracovnej polohy podopiera vozidlo tak, že poskytuje ...

§ 3

Stojan vozidla musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe I okrem bodov 1.1, 1.2 ...

§ 4
(1)

Udelenie typového schválenia ES komponentu2) pre typ stojana vozidla alebo typového schválenia ES ...

(2)

Ak sa žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ stojana vozidla nepredkladá ...

(3)

Štátny dopravný úrad5) vydá osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ stojana vozidla ...

(4)

Na postup pri udelení typového schválenia ES komponentu pre typ stojanov vozidla a na podmienky voľného ...

§ 5

Príslušný štátny orgán7) nesmie odmietnuť ani zakázať uvedenie typu vozidla na trh, jeho evidenciu ...

§ 6

Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.

§ 7

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2006.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k nariadeniu vlády č. 73/2006 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

  Smernica Rady 93/31/EHS zo 14. júna 1993 o stojanoch pre dvojkolesové motorové vozidlá (Ú. v. ES ...

Poznámky

 • 1)  § 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o ...
 • 2)  § 8 ods. 10 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných ...
 • 3)  § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 4)  § 3 ods. 2 písm. a) prvý bod nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z.
 • 5)  § 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 6)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z.
 • 7)  § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore