Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na miesto na inštalovanie zadnej tabuľky s evidenčným číslom na dvojkolesových motorových vozidlách, trojkolesových motorových vozidlách a štvorkolkách 72/2006 účinný od 15.02.2006

Platnosť od: 11.02.2006
Účinnosť od: 15.02.2006
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Dopravné prostriedky, Právo EÚ

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na miesto na inštalovanie zadnej tabuľky s evidenčným číslom na dvojkolesových motorových vozidlách, trojkolesových motorových vozidlách a štvorkolkách 72/2006 účinný od 15.02.2006
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 72/2006 s účinnosťou od 15.02.2006
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

o technických požiadavkách na miesto na inštalovanie zadnej tabuľky s evidenčným číslom na ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

§ 1

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na dvojkolesové motorové vozidlá, trojkolesové motorové vozidlá ...

§ 2
(1)

Miesto na inštalovanie zadnej tabuľky na vozidle musí spĺňať technické požiadavky ustanovené ...

(2)

Na trojkolky s maximálnym výkonom nad 15 kW, ľahké štvorkolky vybavené karosériou a štvorkolky ...

§ 3
(1)

Udelenie typového schválenia ES komponentu3) alebo typového schválenia ES vozidla4) pre typ vozidla ...

(2)

Ak sa žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu vzťahujúceho sa na miesto na inštalovanie ...

(3)

Štátny dopravný úrad6) vydá osvedčenie o typovom schválení ES komponentu vzťahujúcom sa na ...

(4)

Na postup pri udelení typového schválenia ES komponentu vzťahujúceho sa na miesto na inštalovanie ...

§ 4

Príslušný štátny orgán8) nesmie zakázať uvedenie typu vozidla na trh, jeho evidenciu ani uvedenie ...

§ 5

Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.

§ 6

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2006.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k nariadeniu vlády č. 72/2006 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

  Smernica Rady 93/94/EHS z 29. októbra 1993 o mieste na inštalovanie zadnej registračnej tabuľky ...

Poznámky

 • 1)  § 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o ...
 • 2)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 405/2005 Z. z. o technických požiadavkách na miesto na ...
 • 3)  § 8 ods. 10 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných ...
 • 4)  § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 5)  § 3 ods. 2 písm. a) bod 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z.
 • 6)  § 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 7)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z.
 • 8)  § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore