Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek 71/2006 účinný od 01.07.2014 do 30.04.2018

Platnosť od: 11.02.2006
Účinnosť od: 01.07.2014
Účinnosť do: 30.04.2018
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Dopravné prostriedky, Právo EÚ

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 71/2006 s účinnosťou od 01.07.2014 na základe 174/2014

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky ...

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na motorové vozidlá kategórie L podľa osobitného predpisu,1) so zdvojenými ...

(2)

Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na

a)
vozidlá s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 6 km . h-1,
b)
vozidlá ovládané pešími osobami, napríklad motorový ručný vozík,
c)
vozidlá používané telesne postihnutými osobami,
d)
vozidlá používané v súťažiach na pozemných komunikáciách alebo v teréne, napríklad športové vozidlá,
e)
poľnohospodárske traktory, lesné traktory, ťahané vymeniteľné stroje za traktor a pracovné stroje používané ...
f)
vozidlá určené na účely trávenia voľného času v teréne, ktoré majú symetricky usporiadané kolesá, s ...
g)
bicykle vybavené pomocným elektrickým motorom s najväčším trvalým menovitým výkonom 0,25 kW, ktorého ...
h)
komponenty alebo samostatné technické jednotky vozidiel uvedených v písmenách a) až g), pokiaľ nie sú ...
i)
schvaľovanie jednotlivých vozidiel okrem prípadov, keď obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie ...
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
(1)

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a)
typom vozidla vozidlo alebo skupina variantov vozidiel, ktoré
1.
patria do jednej kategórie, napríklad malý motocykel L1e, trojkolesové vozidlo L2e,
2.
sú vyrábané rovnakým výrobcom,
3.
majú rovnaký podvozok, rám a pomocný rám, podlahovú olejovú skriňu motora alebo konštrukciu, ku ktorej ...
4.
majú hnaciu jednotku s rovnakým princípom činnosti, napríklad vnútorné spaľovanie, elektrickú alebo ...
5.
majú rovnaké typové označenie dané výrobcom,
b)
variantom vozidlo alebo skupina verzií vozidiel rovnakého typu, pričom
1.
majú rovnaký tvar karosérie,
2.
v rámci skupiny verzií vozidiel rozdiel hmotnosti v pohotovostnom stave medzi najnižšou hodnotou a najvyššou ...
3.
v rámci skupiny verzií vozidiel rozdiel medzi najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou a najnižšou hodnotou ...
4.
majú rovnaký pracovný cyklus: dvojtaktný alebo štvortaktný, zážihový alebo vznetový,
5.
v rámci skupiny verzií vozidiel v prípade jednotky s vnútorným spaľovaním rozdiel v zdvihovom objeme ...
6.
majú rovnaký počet a usporiadanie valcov,
7.
v rámci skupiny verzií vozidiel rozdiel vo výkone hnacej jednotky medzi najnižšou hodnotou a najvyššou ...
8.
majú rovnaký pracovný režim elektrických motorov,
9.
majú rovnaký typ prevodovky, napríklad manuálnu, automatickú,
c)
verziou vozidlo toho istého typu a variantu, v ktorom môže byť zabudované zariadenie, vybavenie, komponenty ...
1.
jedna hodnota uvedená pre
1.1 hmotnosť v pohotovostnom stave,
1.2 najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť,
1.3 výkon hnacej jednotky,
1.4 zdvihový objem hnacej jednotky a
2.
jeden súbor skúšobných výsledkov uvedený podľa prílohy VII smernice,
d)
zdvojenými kolesami dve kolesá namontované na tej istej náprave tak, že vzdialenosť medzi stredmi ich ...
e)
vozidlami s dvojitým pohonom vozidlá s dvoma rôznymi systémami pohonu, napríklad s elektrickým systémom ...
(2)

Typ vozidla podľa odseku 1 písm. a) môže obsahovať rôzne varianty typu vozidla alebo verzie variantu ...

§ 3
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES
(1)

Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej ...

(2)

Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú

a)
informačný dokument, ktorého vzor je ustanovený
1.
v prílohe II smernice na účely typového schválenia ES vozidla,
2.
v osobitných predpisoch upravujúcich technické požiadavky pre príslušný systém, komponent alebo samostatnú ...
b)
ostatné dokumenty uvedené v informačnom dokumente.
§ 4
Typové schválenie ES a zhoda výrobných programov
(1)

Štátny dopravný úrad udelí typové schválenie ES, ak

a)
typ vozidla spĺňa požiadavky osobitných predpisov upravujúcich technické požiadavky a zodpovedá údajom ...
b)
typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky spĺňa požiadavky príslušného osobitného ...
(2)

Štátny dopravný úrad pred udelením typového schválenia ES prijme, v prípade potreby v spolupráci s typovými ...

(3)

Po udelení typového schválenia ES overuje štátny dopravný úrad, v prípade potreby v spolupráci s typovými ...

(4)

Ak je prílohou k žiadosti o typové schválenie ES vozidla jedno alebo viacero osvedčení o typovom schválení ...

(5)

Po udelení typového schválenia ES vozidla štátny dopravný úrad overuje zhodu výroby,8) ak je to potrebné, ...

§ 5
Postupy zabezpečenia zhody výroby vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky
(1)

Na účely kontroly, či vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky sú vyrábané takým ...

(2)

Držiteľ osvedčenia o typovom schválení ES musí

a)
zabezpečiť existenciu postupov efektívnej kontroly kvality výroby,
b)
mať prístup ku kontrolným zariadeniam potrebným na kontrolu zhody s každým schváleným typom vozidla, ...
c)
zabezpečiť, aby boli zaznamenané údaje o výsledkoch testu a aby pripojené dokumenty zostali prístupné ...
d)
analyzovať výsledky každého typu testu s cieľom overiť a zabezpečiť zhodnosť charakteristík výrobku, ...
e)
zabezpečiť opatrenia na vykonanie testov predpísaných v osobitnom predpise upravujúcom technické požiadavky ...
f)
zabezpečiť, aby každý odber vzoriek alebo testovacích kusov dokazujúcich nezhodu s typom vyvolal ďalší ...
(3)

Štátny dopravný úrad, ktorý udelil osvedčenie o typovom schválení ES, môže kedykoľvek overiť zhodu kontrolných ...

(4)

Pri každej kontrole má inšpektor k dispozícii testovacie a výrobné záznamy.

(5)

Inšpektor môže náhodne vybrať vzorky, ktoré majú byť testované v laboratóriu výrobcu. Minimálny počet ...

(6)

Keď sa kvalita výroby javí ako neuspokojivá alebo keď je potrebné overiť platnosť testov vykonaných ...

(7)

Štátny dopravný úrad alebo v jeho mene poverená technická služba overovania vozidiel môže vykonať všetky ...

(8)

Bežná frekvencia kontrol je jedna ročne. Ak je potrebný iný počet kontrol, postupuje sa podľa osobitných ...

Osvedčenie o typovom schválení ES a osvedčenie o zhode COC
§ 6
(1)

Štátny dopravný úrad vyplní príslušné časti osvedčenia o typovom schválení ES vozidla podľa vzoru ustanoveného ...

(2)

Štátny dopravný úrad vydáva osvedčenia o typovom schválení ES systému, komponentu alebo samostatnej ...

(3)

Štátny dopravný úrad čísluje osvedčenia o typovom schválení ES vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej ...

§ 7
(1)

Výrobca vystavuje ku každému vozidlu vyrobenému v zhode so schváleným typom osvedčenie o zhode COC10) ...

(2)

Výrobca vystavuje ku každému nepôvodnému komponentu alebo samostatnej technickej jednotke vyrobeným ...

(3)

Štátny dopravný úrad obmedzí rozsah platnosti typového schválenia ES komponentu alebo samostatnej technickej ...

(4)

Výrobca alebo zástupca výrobcu umiestni na každý komponent alebo samostatnú technickú jednotku vyrobenú ...

(5)

Ak osvedčenie o typovom schválení ES komponentu alebo samostatnej technickej jednotky obsahuje obmedzenia ...

(6)

Výrobca alebo zástupca výrobcu, ktorý má udelené osvedčenie o typovom schválení ES pre samostatnú technickú ...

§ 8
Značka typového schválenia ES
(1)

Každé vozidlo vyrobené v zhode so schváleným typom musí byť vybavené značkou typového schválenia ES ...

(2)

Každý komponent alebo samostatná technická jednotka vyrobené v zhode so schváleným typom sú označené ...

§ 9
Zmeny typového schválenia ES
(1)

Výrobca alebo zástupca výrobcu je povinný oznámiť štátnemu dopravnému úradu skončenie výroby alebo všetky ...

(2)

Ak zmena údajov nevyžaduje zmenu existujúceho osvedčenia o typovom schválení ES alebo vydanie nového ...

(3)

Ak štátny dopravný úrad zistí, že v dôsledku zmeny údajov uvedených v informačnom zväzku je potrebné ...

(4)

Ak sa zmenili údaje v informačnom zväzku, výrobca alebo zástupca výrobcu vydá pre štátny dopravný úrad ...

§ 10
Nesúlad so schváleným typom
(1)

Ak štátny dopravný úrad, ktorý udelil typové schválenie ES, zistí, že vozidlá, systémy, komponenty alebo ...

(2)

Ak štátny dopravný úrad preukáže, že vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky ...

(3)

Ak štátny dopravný úrad, ktorý udelil typové schválenie ES, má námietky proti nezhode so schváleným ...

§ 11
Evidencia, uvedenie na trh, do prevádzky alebo do používania
(1)

Príslušný štátny orgán15) nesmie odmietnuť ani zakázať

a)
uvedenie nových vozidiel na trh, ich evidenciu, uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na ...
b)
uvedenie nových komponentov alebo samostatných technických jednotiek na trh alebo ich používanie v premávke ...
(2)

Do evidencie vozidiel môžu byť prvýkrát prihlásené iba vozidlá spĺňajúce podmienky podľa tohto nariadenia ...

§ 12
Výnimky a alternatívne postupy
(1)

Požiadavky ustanovené v § 11 sa nevzťahujú na

a)
vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky určené pre právnické osoby uvedené v osobitnom ...
b)
vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky schválené podľa odseku 2,
c)
vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré majú udelené osvedčenia o typovom ...
(2)

Výnimku z povinnosti spĺňať jednu alebo viacero technických požiadaviek upravených v osobitných predpisoch ...

(3)

Vozidlá uvedené v odseku 1 písm. c) možno uviesť na trh a do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách ...

§ 13
Vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky vyrábané v malých sériách
(1)

V prípade vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek vyrábaných v malých sériách ...

(2)

Štátny dopravný úrad zašle do jedného mesiaca od schválenia žiadosti výrobcu alebo zástupcu výrobcu ...

(3)

Štátny dopravný úrad do troch mesiacov od doručenia žiadosti typového schvaľovacieho úradu iného členského ...

§ 14
Vozidlá končiacich sérií
(1)

Štátny dopravný úrad môže v rámci limitov uvedených v odseku 5 povoliť evidenciu, uvedenie na trh alebo ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje len na vozidlá, ktoré sa nachádzali na území Európskej únie a mali ...

(3)

Výrobca alebo zástupca výrobcu musí podať žiadosť pre jeden alebo viac typov vozidiel danej kategórie ...

(4)

Štátny dopravný úrad do troch mesiacov od doručenia žiadosti podľa odseku 3 rozhodne o tom, či povolí ...

(5)

Maximálny počet vozidiel uvedených do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike ...

a)
maximálny počet vozidiel jedného alebo viacerých typov nesmie prekročiť 10 % vozidiel všetkých príslušných ...
b)
počet vozidiel akéhokoľvek typu sa musí obmedziť na vozidlá, ktorým bolo vydané platné osvedčenie o ...
(6)

Do osvedčenia o zhode COC vozidiel uvedených do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách sa vykoná ...

(7)

Štátny dopravný úrad zodpovedá za to, že výrobca alebo zástupca výrobcu v čase uvedenia typov vozidiel ...

§ 15
Nezhoda vozidiel, komponentov alebo samostatných technických jednotiek
(1)

V prípade vozidiel, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré vzhľadom na špecifickú ...

a)
zašle do jedného mesiaca od udelenia predbežného typového schválenia ES typovým schvaľovacím úradom ...
b)
žiadosť podľa písmena a) obsahuje
1.
dôvody, pre ktoré nie sú technológie alebo princípy konštrukcie vozidla, komponentu alebo samostatnej ...
2.
popis bezpečnostných a environmentálnych požiadaviek, ktoré sú tým ovplyvnené, a popis prijatých opatrení, ...
3.
popis testov spolu s ich výsledkami, ktoré preukazujú, že je zaručená úroveň bezpečnosti a environmentálnej ...
4.
návrhy na zmeny technických požiadaviek príslušných smerníc Európskych spoločenstiev alebo návrh nových ...
(2)

Ak Európska komisia schváli žiadosť podľa odseku 1, štátny dopravný úrad môže udeliť typové schválenie ...

(3)

Ak budú osobitné predpisy upravujúce technické požiadavky prispôsobené technickému pokroku tak, že vozidlá, ...

(4)

Ak príslušné smernice Európskych spoločenstiev neboli prispôsobené technickému pokroku, štátny dopravný ...

§ 16
Poskytovanie informácií
(1)

Štátny dopravný úrad v súlade s osobitným predpisom18)

a)
zasiela každý mesiac typovým schvaľovacím úradom ostatných členských štátov
1.
kópie osvedčení o typovom schválení ES vozidla spolu s prílohami, ktoré počas príslušného mesiaca udelil ...
2.
zoznam typových schválení ES systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktoré počas ...
b)
bezodkladne informuje typové schvaľovacie úrady ostatných členských štátov a Európsku komisiu o každom ...
c)
informuje typové schvaľovacie úrady ostatných členských štátov, že osvedčenie o typovom schválení ES ...
d)
informuje typové schvaľovacie úrady ostatných členských štátov o každom odňatí typového schválenia ES ...
e)
zasiela každý rok typovým schvaľovacím úradom ostatných členských štátov a Európskej komisii zoznam ...
(2)

Ak testy alebo skúšky podľa § 9 ods. 3 vyžadujú zmenu pôvodného osvedčenia o typovom schválení ES alebo ...

Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 17

Typové schválenia ES vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek udelené pred ...

§ 18

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 19
Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2006.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE 1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady ...

Poznámky

 • 1)  Príloha č. 1 časť B bod 1 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných ...
 • 2)  § 101 písm. c) a § 111 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 3)  § 2 písm. m) zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 4)  § 5 ods. 9 a 20, § 6 ods. 6 a 10, § 7 ods. 7 a 13 a § 8 ods. 8 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 5)  § 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 6)  Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 74/2006 Z. z. o technických požiadavkách na držadlá ...
 • 7)  § 8 ods. 19 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 8)  § 12 ods. 1 písm. c) až g) a § 13 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 9)  § 25 ods.1 písm. a) zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 10)  § 2 písm. ai) zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 11)  § 9 ods. 1 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 12)  § 9 ods. 2 a § 12 ods. 1 písm. c) zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 13)  Napríklad § 13 ods. 3 až 5, § 106 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 14)  § 13 ods. 6 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 15)  § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o ...
 • 16)  § 3 ods. 5 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 17)  § 112 ods. 5 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 18)  § 99 písm. o) bod 9 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 19)  § 10 ods. 1 písm. c) zákona č. 725/2004 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore