Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podmienky na ochranu proti rozširovaniu vybraných druhov obaľovačov 68/2004 účinný od 15.02.2004

Platnosť od: 14.02.2004
Účinnosť od: 15.02.2004
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Právo EÚ, Ochrana životného prostredia, Kontrolný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podmienky na ochranu proti rozširovaniu vybraných druhov obaľovačov 68/2004 účinný od 15.02.2004
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 68/2004 s účinnosťou od 15.02.2004
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú podmienky na ochranu proti rozširovaniu vybraných druhov obaľovačov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

§ 1

Toto nariadenie ustanovuje opatrenia na ochranu proti zavlečeniu a rozširovaniu obaľovačov Cacoecimorpha ...

§ 2
Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
a)

obaľovačmi karanténne škodlivé organizmy živočíšneho pôvodu z čeľade obaľovačovité (Tortricidae), ...

b)

rastlinami určenými na pestovanie rastliny, ktoré sa už pestujú a ktoré sa majú po premiestnení ...

c)

primárnymi hostiteľskými rastlinami rastliny klinčeka (Dianthus L.), chryzantémovky (Chrysanthemum ...

d)

sekundárnymi hostiteľskými rastlinami rastliny akácie (Acacia MILL.), borovice (Pinus L.), cesnaku ...

§ 3
(1)

Každý, kto zistí výskyt alebo má podozrenie z výskytu obaľovačov, je povinný ohlásiť túto ...

(2)

Kontrolný ústav pri podozrení na výskyt obaľovačov zabezpečí odber vzoriek a ich diagnostikovanie ...

(3)

Po potvrdení výskytu obaľovačov kontrolný ústav

a)

zakáže rozhodnutím uvádzanie do obehu hostiteľských rastlín uvedených v § 2 písm. c) a d) ...

b)

zistí pôvod škodlivých organizmov,

c)

vykoná podrobný prieskum ich územného rozšírenia na mieste a v okolí výskytu, prípadne na ďalších ...

d)

na základe hodnotenia rizika nariadi rozhodnutím vykonanie rastlinolekárskych opatrení podľa § ...

(4)

Rezané kvety hostiteľských rastlín slabo napadnuté obaľovačmi môžu byť uvádzané do obehu, ...

(5)

Kontrolný ústav informuje Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky o každom zistení ...

(6)

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu1) informuje o každom ...

§ 4
(1)

Kontrolný ústav vykonáva rastlinolekársku kontrolu hostiteľských rastlín obaľovačov okrem osiva ...

a)

v miestach vstupu, na ktorých sa vykonáva rastlinolekárska kontrola, alebo v mieste vykládky,

b)

v skleníkoch, množiarňach a na iných miestach, v ktorých sa pestujú hostiteľské rastliny na ...

c)

podľa potreby na iných miestach, na ktorých sa uvádzajú do obehu alebo sa inak manipuluje s hostiteľskými ...

d)

v bezprostrednom okolí prevádzok uvedených v písmenách b) a c).

(2)

Postup pri vykonávaní kontroly výskytu obaľovačov je uvedený v prílohe č. 1.

(3)

Na miestach, na ktorých sa pestujú hostiteľské rastliny určené na pestovanie okrem osiva, ktoré ...

§ 5
(1)

Na územie Slovenskej republiky je zakázané dovážať jedince Cacoecimorpha pronubana HÜBNER a Epichoristodes ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na dovoz, prevoz, prechovávanie alebo akúkoľvek manipuláciu ...

§ 6
(1)

Ak fytoinšpektor na základe rastlinolekárskej kontroly vykonanej na miestach podľa § 4 ods. 1 písm. ...

(2)

Kontrolný ústav môže udeliť výnimku podľa ustanovenia odseku 1 a povoliť dovoz rezaných kvetov ...

(3)

Ak fytoinšpektor na základe rastlinolekárskej kontroly vykonanej na miestach podľa § 4 ods. 1 písm. ...

(4)

Ak ošetrenie vykonané podľa odseku 3 nebolo účinné alebo jeho vykonaním nie je možné v existujúcich ...

(5)

V prevádzkach uvedených v odseku 3 fytoinšpektor vykoná rastlinolekársku kontrolu po vykonaní ...

(6)

Po potvrdení výskytu obaľovačov na miestach uvedených v § 4 ods. 1 písm. b) a c) kontrolný ústav ...

(7)

Ak sa na základe prieskumu vykonaného podľa odseku 6 zistí výskyt obaľovačov na miestach uvedených ...

§ 7

Týmto nariadením sa transponuje právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. 2.

§ 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. februára 2004.

v z. Pál Csáky v. r.

Poznámky

  • 1)  § 21 písm g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti ...
  • 2)  § 5 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. v znení zákona č. ...
  • 3)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 69/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na dovoz ...
  • 4)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 74/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje postup pre oznámenie ...
  • 5)  § 6 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. v znení zákona č. 471/2001 ...
  • 1)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2004 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu ...
  • 2)  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 41/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore