Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ohlasovaní udalostí v civilnom letectve 661/2005 účinný od 01.01.2006

Platnosť od: 31.12.2005
Účinnosť od: 01.01.2006
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Vzdušná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ohlasovaní udalostí v civilnom letectve 661/2005 účinný od 01.01.2006
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 661/2005 s účinnosťou od 01.01.2006
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

o ohlasovaní udalostí v civilnom letectve

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

§ 1
(1)

Toto nariadenie vlády ustanovuje podrobnosti o predkladaní, zhromažďovaní, ochrane a zverejňovaní ...

(2)

Nariadenie vlády sa vzťahuje na udalosti v civilnom letectve, ktoré ohrozujú alebo môžu ohroziť ...

(3)

Nariadenie vlády sa vzťahuje na civilné lietadlá s turbínovým pohonom a lietadlá určené na ...

§ 2

Na účely tohto nariadenia vlády sa udalosťou v civilnom letectve rozumie prerušenie prevádzky, ...

§ 3
(1)

Hlásenie o udalosti v civilnom letectve predkladajú prevádzkovatelia lietadla, držitelia licencií ...

(2)

Zamestnávateľovi podľa odseku 1 je povinný oznámiť udalosť v civilnom letectve, ktorú môže ...

a)

veliteľ lietadla,

b)

osoba poverená u prevádzkovateľa lietadla overovaním spôsobilosti lietadiel alebo výrobkov leteckej ...

c)

osoba, ktorá podpisuje potvrdenie o vykonanej údržbe alebo potvrdenie o uvoľnení lietadla alebo ...

d)

riadiaci letovej prevádzky alebo dispečer letového informačného strediska,

e)

osoba poverená plnením pracovnej úlohy súvisiacej s bezpečnosťou leteckej prevádzky u prevádzkovateľa ...

f)

osoba poverená u osoby poskytujúcej letové prevádzkové služby alebo u prevádzkovateľa letiska ...

g)

osoba poverená plnením osobitnej pracovnej úlohy u poskytovateľa služieb na vybavenie cestujúcich ...

(3)

Zamestnávatelia podľa odseku 1 musia vytvoriť vnútorný systém oznamovania udalostí v civilnom ...

(4)

Udalosť v civilnom letectve môžu ministerstvu dobrovoľne oznámiť aj iné osoby, ktoré plnia obdobné ...

(5)

Zamestnanec nesmie byť znevýhodnený zamestnávateľom za oznámenie udalosti v civilnom letectve.

(6)

Vzor hlásenia o udalosti v civilnom letectve je uvedený v prílohe č. 3.

§ 4
(1)

Ministerstvo údaje o udalostiach v civilnom letectve zhromažďuje, vyhodnocuje, spracúva a uchováva ...

(2)

Ministerstvo pri vyhodnocovaní, spracúvaní a uchovávaní údajov o udalostiach v civilnom letectve ...

(3)

Ministerstvo prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie primeranej dôvernosti predložených hlásení ...

(4)

Získané údaje ministerstvo použije výlučne na účely tohto nariadenia vlády.

§ 5
(1)

Ministerstvo podľa závažnosti udalosti v civilnom letectve informuje príslušný orgán členského ...

(2)

Ministerstvo sprístupní výsledky spracovaných údajov o udalostiach v civilnom letectve osobám ...

(3)

Prístup k údajom o udalostiach v civilnom letectve má Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ...

(4)

Ministerstvo zverejňuje najmenej raz ročne správu o úrovni bezpečnosti civilného letectva, ktorá ...

§ 6

Ministerstvo vykoná opatrenia podľa osobitného predpisu,4) ak osoba podľa § 3 ods. 1 nemá vytvorený ...

§ 7

Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. ...

§ 8

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

  • 1)  § 18 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...
  • 2)  § 18 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení zákona č. 37/2002 Z. z.
  • 3)  § 18 ods. 4 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení zákona č. 37/2002 Z. z.
  • 4)  § 51 a § 54 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore