Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 722/2004 Z. z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 65/2005 účinný od 01.03.2005

Platnosť od: 25.02.2005
Účinnosť od: 01.03.2005
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotné poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 722/2004 Z. z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 65/2005 účinný od 01.03.2005
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 65/2005 s účinnosťou od 01.03.2005

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 722/2004 Z. z. o výške úhrady ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 38 ods. 9 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 722/2004 Z. z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace ...

1.

V § 1 ods. 3 poslednej vete sa čiarka za slovom „neplatí“ nahrádza bodkou a slová „ak nie ...

2.

V § 1 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety: „Výška úhrady za služby uvedené v § 38 ods. ...

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri vydaní očkovacích látok označených symbolom „V" ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) § 51 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.“. ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2005.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore