Nariadenie vlády Slovenskej republiky o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 640/2008 účinný od 01.07.2018 do 28.02.2019

Platnosť od: 31.12.2008
Účinnosť od: 01.07.2018
Účinnosť do: 28.02.2019
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Lekári, zdravotnícki zamestnanci, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotnícke zariadenia, Lekárske komory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 640/2008 s účinnosťou od 01.07.2018 na základe 13/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Vláda Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ...

§ 1
Predmet nariadenia vlády
(1)

Toto nariadenie vlády ustanovuje verejnú minimálnu sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (ďalej ...

(2)

Verejná minimálna sieť podľa odseku 1 sa vypočíta vynásobením normatívu podielom poistencov príslušnej ...

(3)

Podiel poistencov podľa odseku 2 sa vypočítava vždy k 1. januáru kalendárneho roka.

§ 2
Ambulantná zdravotná starostlivosť
(1)

Verejná minimálna sieť poskytovateľov, ktorí poskytujú všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť ...

(2)

Normatív poskytovateľov, ktorí poskytujú špecializovanú ambulantnú gynekologickú starostlivosť, a normatív ...

(3)

Normatív poskytovateľov, ktorí poskytujú inú špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť, je uvedený ...

§ 3
Dialyzačné stredisko

Normatív dialyzačných stredísk je uvedený v prílohe č. 4.

§ 4
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Normatív agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti je uvedený v prílohe č. 5.

§ 5
Ústavná zdravotná starostlivosť

Normatív poskytovateľov, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť, je uvedený v prílohe č. 6.

§ 6
Pevná sieť poskytovateľov
(1)

Zdravotné poisťovne zaraďujú poskytovateľov, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť, do pevnej ...

(2)

Ak v odseku 4 nie je ustanovené inak, poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť, ...

a)
urgentný príjem,
b)
anesteziológia a intenzívna medicína,
c)
chirurgia,
d)
vnútorné lekárstvo alebo kardiológia,
e)
neurológia,
f)
gynekológia a pôrodníctvo,
g)
neonatológia,
h)
pediatria,
i)
nemocničná lekáreň.
(3)

Poskytovateľ v rámci pevnej siete zabezpečuje 24-hodinovú dostupnosť

a)
špecializovaných pracovísk uvedených v odseku 2,
b)
zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch rádiodiagnostika (CT nevyhnutné), ...
(4)

Ak zdravotná poisťovňa uzatvorí zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti1) s poskytovateľom, ktorý ...

(5)

Pevná sieť poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú službu ...

§ 7
Koncová sieť poskytovateľov

Koncová sieť poskytovateľov je uvedená v prílohe č. 7.

§ 8
Hospic a mobilný hospic

Verejná minimálna sieť pre hospic a mobilný hospic je ustanovená najmenej jedným hospicom a jedným mobilným ...

§ 9
Zubno-lekárska pohotovostná služba

Verejná minimálna sieť poskytovateľov zubno-lekárskej pohotovostnej služby, ktorí poskytujú špecializovanú ...

§ 10
Prechodné ustanovenie

Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť, môže byť zaradený do pevnej siete poskytovateľov, ...

§ 10a
Prechodné ustanovenie účinné od 15. januára 2018 do 31. decembra 2018

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov sa od 15. januára 2018 do 31. decembra 2018 považuje ...

§ 11
Záverečné ustanovenie

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 751/2004 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov ...

§ 12
Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.

  Verejná minimálna sieť poskytovateľov všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti*

  Kraje/SR Počet lekárskych miest** Všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých Všeobecná ambulantná ...

  *

  Verejná minimálna sieť poskytovateľov všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých, ...

  **

  Lekárskym miestom sa rozumie výkon činnosti lekára s príslušnou odbornou spôsobilosťou v rozsahu 40 ...

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.

  Normatív poskytovateľov špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti*

  Okresy Počet lekárskych miest** Špecializovaná ambulantná gynekologická starostlivosť Špecializovaná ...

  *

  Normatív poskytovateľov špecializovanej ambulantnej gynekologickej zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov ...

  **

  Lekárskym miestom sa rozumie výkon činnosti lekára s príslušnou odbornou spôsobilosťou v rozsahu 40 ...

  ***

  Normatív pre stanovenie zubno-lekárskych miest je 3,82/10 000 obyvateľov.

  Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.

  Normatív poskytovateľov inej špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti*

  Odbor*** Počet lekárskych miest** Bratislavský kraj Trnavský kraj Trenčiansky kraj Nitriansky kraj ...

  Tabuľka č. 1

  *

  Normatív poskytovateľov inej špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený počtom ...

  **

  Lekárskym miestom sa rozumie výkon činnosti lekára s príslušnou odbornou spôsobilosťou v rozsahu 40 ...

  ***

  Poskytovatelia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a špecializovanej ambulantnej zdravotnej ...

  Tabuľka č. 2

  *

  Normatív poskytovateľov inej špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený počtom ...

  **

  Lekárskym miestom sa rozumie výkon činnosti lekára s príslušnou odbornou spôsobilosťou v rozsahu 40 ...

  ***

  Poskytovatelia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a špecializovanej ambulantnej zdravotnej ...

  Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.

  Normatív dialyzačných stredísk*

  Počet dialyzačných monitorov Bratislavský kraj Trnavský kraj Trenčiansky kraj Nitriansky kraj Žilinský ...

  *

  Normatív dialyzačných stredísk je ustanovený počtom dialyzačných monitorov na počet obyvateľov Slovenskej ...

  Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.

  Normatív agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti*

  Počet sesterských miest** agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti Bratislavský kraj Trnavský ...

  *

  Normatív agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti prepočítaný na počty sesterských miest a určený ...

  **

  Sesterským miestom sa rozumie výkon činnosti sestry s príslušnou odbornou spôsobilosťou v rozsahu 40 ...

  Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.

  Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti*

  Názov oddelenia/Typ lôžok Minimálny počet lôžok* Akútne lôžka 2 546 Chronické lôžka 345 Psychiatrické ...

  Tabuľka č. 1

  Slovenská republika

  *

  Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený minimálnym počtom lôžok v špecializačných ...

  Tabuľka č. 2

  Bratislavský kraj

  *

  Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený minimálnym počtom lôžok v špecializačných ...

  Tabuľka č. 3

  Trnavský kraj

  *

  Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený minimálnym počtom lôžok v špecializačných ...

  Tabuľka č. 4

  Trenčiansky kraj**

  *

  Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený minimálnym počtom lôžok v špecializačných ...

  **

  Do lôžkového fondu Trenčianskeho kraja sa nezahŕňajú počty lôžok v Nemocnici pre obvinených a odsúdených ...

  Tabuľka č. 5

  Nitriansky kraj

  *

  Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený minimálnym počtom lôžok v špecializačných ...

  Tabuľka č. 6

  Žilinský kraj

  *

  Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený minimálnym počtom lôžok v špecializačných ...

  Tabuľka č. 7

  Banskobystrický kraj

  *

  Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený minimálnym počtom lôžok v špecializačných ...

  Tabuľka č. 8

  Prešovský kraj

  *

  Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený minimálnym počtom lôžok v špecializačných ...

  Tabuľka č. 9

  Košický kraj

  *

  Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený minimálnym počtom lôžok v špecializačných ...

  Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.

  Koncová sieť poskytovateľov

  Druhzdravotníckeho zariadenia Názovzdravotníckeho zariadenia Obec Bratislavský kraj Všeobecná ...

  Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.

  Mesto Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (zdravotnícke zariadenie) Typ urgentného príjmu 1. Bratislava ...

  Tabuľka A: Pevná sieť poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú ...

  *

  Od 15. januára 2018 do 31. decembra 2018 sa považuje za zaradenú do pevnej siete poskytovateľov ústavnej ...

  Tabuľka B: Pevná sieť poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú ...

Poznámky

 • 1)  § 7 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o ...
 • 1a)  § 85 Zákonníka práce.
 • 2)  § 11 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore