Nariadenie vlády Slovenskej republiky o chránených zónach 64/2004 účinný od 01.11.2007

Platnosť od: 14.02.2004
Účinnosť od: 01.11.2007
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Ochrana životného prostredia, Kontrolný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o chránených zónach 64/2004 účinný od 01.11.2007
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 64/2004 s účinnosťou od 01.11.2007 na základe 490/2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

o chránených zónach

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

§ 1
Toto nariadenie ustanovuje
a)

vykonávanie prieskumov na účely uznania chránených zón v rámci Európskeho spoločenstva,

b)

pravidlá prepravy rastlín,1) rastlinných produktov2) alebo iných predmetov3) cez chránenú zónu ...

c)

zoznam chránených zón.

§ 2
(1)

Na účely tohto nariadenia sa chránenou zónou rozumie územie v rámci Európskeho spoločenstva, ...

(2)

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) môže požiadať ...

(3)

Akčný program podľa odseku 2 obsahuje

a)

prieskum výskytu príslušného škodlivého organizmu alebo škodlivých organizmov, ktorý je založený ...

b)

stály režim zabezpečujúci pravidelný a systematický prieskum výskytu príslušného škodlivého ...

c)

systém vedenia a uchovávania záznamov o výsledkoch prieskumu.

(4)

Prieskumy podľa odseku 3 vykonávajú fytoinšpektori alebo osoby poverené7) kontrolným ústavom. ...

(5)

Metodika prieskumov, ich vykonania a výsledky sú prístupné pre odborníkov podľa osobitného predpisu.8) ...

(6)

Pri vykonávaní prieskumov podľa odseku 3 v prípade škodlivých organizmov živočíšneho pôvodu, ...

(7)

Prieskum sa vykoná na príslušnom území. Na účely prieskumu sa vytvorí pravidelná sieť pozorovacích ...

(8)

Pozorovacie body sa určujú podľa týchto kritérií:

a)

územie v okolí pozorovacieho bodu musí byť dostatočne veľké,

b)

bod sa musí umiestniť tak, aby sa mohol vykonať príslušný prieskum,

c)

v prípade potreby sa môžu vybrať ďalšie body, najmä v miestach, v ktorých hrozí nebezpečenstvo ...

(9)

Vzhľadom na druh škodlivého organizmu zaznamenajú sa meteorologické údaje, najmä zrážky, teplota ...

(10)

Prieskum v každom pozorovacom bode zahŕňa

a)

reprezentatívny počet rastlín alebo rastlinných produktov,

b)

jednu hlavnú alebo viac hlavných, prípadne ďalších hostiteľských rastlín alebo rastlinných ...

c)

vizuálne prehliadky reprezentatívneho počtu rastlín alebo rastlinných produktov na účel zistenia ...

d)

pri podozrení z výskytu príslušného škodlivého organizmu laboratórne testovanie vzoriek.

(11)

Ak je to potrebné, v pozorovacích bodoch sa použijú lapače, ktoré prilákajú príslušné škodlivé ...

§ 3
(1)

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety uvedené v osobitnom predpise10) pôvodom mimo chránenej ...

a)

použité obaly alebo dopravné prostriedky, v ktorých sa prevážajú rastliny, rastlinné produkty ...

b)

obaly alebo dopravné prostriedky prevážajúce rastliny, rastlinné produkty a iné predmety musia ...

c)

rastliny, rastlinné produkty a iné predmety musia mať v dokladoch, ktoré sa používajú na obchodné ...

(2)

Ak sa počas kontroly vykonanej podľa osobitného predpisu11) v príslušnej chránenej zóne zistí, ...

(3)

Opatrenia podľa odseku 2 sú

a)

zapečatenie obalov,

b)

preprava rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov pod úradnou kontrolou na miesto určenia ...

(4)

Na rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v osobitnom predpise,10) ktoré majú ...

(5)

Na účely podľa odseku 4 a na úradné kontroly podľa osobitného predpisu,12) ktorým podliehajú ...

§ 4

Zoznam chránených zón Európskeho spoločenstva podľa osobitného predpisu13) vo vzťahu k škodlivému ...

§ 5

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe ...

§ 6
Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. februára 2004.

v z. Pál Csáky v. r.

Poznámky

 • 1)  § 2 ods. 1 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2004 Z. z. o ochranných opatreniach ...
 • 2)  § 2 ods. 1 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2004 Z. z.
 • 3)  § 2 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2004 Z. z.
 • 4)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2004 Z. z.
 • 5)  § 2 ods. 1 písm. i) bod 1.1. nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2004 Z. z.
 • 6)  § 2 ods. 1 písm. h) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2004 Z. z.
 • 7)  § 22 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti ...
 • 8)  § 12 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2004 Z. z.
 • 9)  § 21 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. v znení neskorších ...
 • 10)  Príloha č. 5 časť A bod II nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2004 Z. z.
 • 11)  § 12 ods. 1 až 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2004 Z. z.
 • 12)  § 6 ods. 6 až 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2004 Z. z.
 • 13)  § 2 ods. 1 písm. i) bod 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2004 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore