Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o Obchodnom vestníku 63/1992 účinný od 20.02.1992 do 04.05.1993

Platnosť od: 20.02.1992
Účinnosť od: 20.02.1992
Účinnosť do: 04.05.1993
Autor: Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Oblasť: Hospodárska súťaž, Obchodný register
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o Obchodnom vestníku 63/1992 účinný od 20.02.1992 do 04.05.1993
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 63/1992 s účinnosťou od 20.02.1992
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

o Obchodnom vestníku

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa § 770 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a podľa § 79 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o česko-slovenskej federácii v znení neskorších predpisov nariaďuje:

§ 1

Vydávanie Obchodného vestníka (ďalej len „Vestník“) zabezpečuje Federálny úrad pre hospodársku súťaž (ďalej len „úrad“) prostredníctvom vydavateľstva.

§ 2
(1)

Vo Vestníku sa zverejňujú údaje v prípadoch, v ktorých zverejnenie ustanovuje Obchodný zákonník.

(2)

Z údajov zapisovaných do obchodného registra podľa § 28 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka sa vo Vestníku zverejňujú:

a)

údaje uvedené v § 28 ods. 1 písm. a) až d), f) až h) Obchodného zákonníka a mená a bydlisko osôb oprávnených za podnikateľa konať,

b)

z údajov uvedených v § 28 ods. 2 Obchodného zákonníka pri obchodnej spoločnosti a družstve výška základného imania, pri akciovej spoločnosti tiež počet, druh a menovitá hodnota akcií, pri štátnom podniku zakladateľ a kmeňové imanie,

c)

deň zápisu údajov podľa písmen a) a b), ako aj zmena a zánik zapisovaných skutočností, ktoré boli zverejnené.

(3)

Vo Vestníku sa ďalej zverejňuje podľa zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní výpis z uznesenia súdu o vyhlásení konkurzu a o povolení vyrovnania.

(4)

Vo Vestníku sa okrem prípadov uvedených v odsekoch 1 až 3 zverejňujú tiež iné oznámenia a údaje, ak túto povinnosť ustanovuje zákon.1)

§ 3
(1)

Vo Vestníku sa môžu uverejňovať údaje v prípadoch, v ktorých zákon ustanovuje povinnosť ich uverejnenia, avšak neurčuje spôsob uverejnenia.

(2)

Vo Vestníku sa môžu tiež uverejňovať:

a)

rozsudky v obchodných veciach, ak súd v rozsudku priznal právo na uverejnenie,

b)

oznámenia alebo rozhodnutia orgánov štátnej správy týkajúce sa podnikateľov.

§ 4
(1)

Podkladom pre zverejnenie alebo uverejnenie vo Vestníku sú originály alebo úradne overené kópie dokladov o údajoch, oznámeniach alebo rozhodnutiach, ktoré sa majú zverejniť alebo uverejniť.

(2)

Cenu za zverejnenie alebo uverejnenie je povinný uhradiť vydavateľstvu v prípadoch uvedených v § 2 ten, koho sa zverejnený údaj týka, v ostatných prípadoch ten, kto požiadal o uverejnenie alebo komu bolo uložené rozsudkom cenu uhradiť.

§ 5
(1)

Údaje určené na zverejnenie vo Vestníku sa v prípadoch uvedených v § 2 zasielajú priamo vydavateľstvu; iné návrhy na zverejnenie alebo uverejnenie sa predkladajú úradu, ktorý overí, že tieto údaje možno uverejniť vo Vestníku.

(2)

Za obsahovú správnosť podkladov pre zverejnenie alebo uverejnenie zodpovedá predkladateľ. Za súlad obsahu zverejnených alebo uverejnených údajov s poskytnutým podkladom zodpovedá vydavateľstvo. Tlačové chyby sa opravujú redakčným oznámením na náklad vydavateľstva.

§ 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Čalfa v. r.

Poznámky

  • 1)

    Napr. § 29 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách, § 20 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve, § 50a zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore