Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 370/2006 Z. z. o opatreniach na zníženie emisií zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 155/2007 Z. z. 59/2011 účinný od 31.03.2011

Platnosť od: 09.03.2011
Účinnosť od: 31.03.2011
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Dopravné prostriedky, Právo EÚ, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 370/2006 Z. z. o opatreniach na zníženie emisií zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 155/2007 Z. z. 59/2011 účinný od 31.03.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 59/2011 s účinnosťou od 31.03.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 370/2006 Z. z. o opatreniach ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 370/2006 Z. z. o opatreniach na zníženie emisií zo spaľovacích ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „v znení neskorších predpisov“. ...

2.

V § 1 ods. 4 písm. f) sa slová „Európskeho spoločenstva“ nahrádzajú slovami „Európskej ...

3.

V § 2 písmeno c) znie:

„c) typom motora kategória motorov, ktoré sa nelíšia v základných charakteristikách motora ...

4.

§ 3 sa dopĺňa odsekmi 3 až 6, ktoré znejú:

„(3) Výrobca preukáže technickej službe v čase schvaľovacej skúšky elektronicky riadených ...

5.

V § 4 ods. 4 písm. b) druhom bode sa slová „§ 7 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 4“. ...

6.

V § 4 ods. 4 písm. b) treťom bode sa slová „§ 7 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 5“. ...

7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

„7) § 39 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 99 písm. o) ôsmy bod zákona ...

8.

V § 6 odsek 4 znie:

„(4) Pôvodný výrobca zariadenia poskytne schvaľovaciemu orgánu na jeho vyžiadanie všetky informácie ...

9.

V § 6 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.

10.

V § 7 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Na účely odseku 2 pri elektronicky riadených motoroch výrobca poskytuje informácie na používanie ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

11.

V § 9 ods. 5 sa doterajší odkaz 9 označuje ako odkaz 3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 sa vypúšťa.

12.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

„10)
§ 39 písm. i) zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

13.

V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa citácia „STN EN ISO 8178-4 (09 0868) Piestové spaľovacie ...

14.

V poznámke pod čiarou k odkazu 14 sa citácia „STN EN ISO 11806+AC (47 9049) Poľnohospodárske ...

15.

Poznámky pod čiarou k odkazom 15 a 16 znejú:

„15) STN EN ISO 10517 Ručné motorové nožnice na živý plot. Bezpečnosť. 16) STN EN ISO 19432 ...

16.

Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 17a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 31. marca 2011 Do 31. júla 2013 sa emisné ...

17.

§ 19 znie:

„§ 19 Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v ...

18.

Nadpis prílohy znie:

„ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE“.

19.

Príloha sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3. Smernica Komisie 2010/26/EÚ z 31. marca 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 31. marca 2011.

Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore