Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh 58/2007 účinný od 01.08.2020

Platnosť od: 01.02.2007
Účinnosť od: 01.08.2020
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Pestovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 58/2007 s účinnosťou od 01.08.2020 na základe 207/2020
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky ...

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Toto nariadenie vlády ustanovuje

a)
požiadavky na osivo zelenín, ktoré musí spĺňať pri uvádzaní na trh,
b)
požiadavky na vlastnosti a kvalitu osiva zelenín,
c)
požiadavky na výrobu osiva zelenín,
d)
podmienky uvádzania osiva zelenín na trh,
e)
podmienky dovozu osiva zelenín z krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „tretia ...
f)
podrobnosti o obaloch s osivom zelenín, o ich označovaní a uzatváraní,
g)
spôsob a rozsah výkonu kontroly osiva zelenín uvádzaných na trh.
(2)

Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na osivo zelenín, ktoré je určené na vývoz do tretích krajín.

§ 2
Požiadavky na osivo zelenín

Požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády na výrobu, spracúvanie a uvádzanie osiva zelenín na trh ...

§ 3
Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a)

osivom zelenín množiteľský materiál, ktorým sú semená na pestovanie rastlín,

b)

množiteľským porastom porast určený na výrobu množiteľského materiálu,

c)

zeleninou rastlina zo zoznamu zelenín, ktorá je určená na poľnohospodársku výrobu alebo záhradnícku ...

d)

uvádzaním osiva zelenín na trh predaj, skladovanie na účely predaja, ponuka na predaj, dovoz a akékoľvek ...

1.

Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu (ďalej len „kontrolný ústav“),

2.

osobám, ktoré nenadobudli právo na uvádzanie dodaného osiva na trh alebo na vysievanie tohto osiva, ...

3.

osobám, ktoré osivo množia, čistia, upravujú a balia, ktoré nenadobudli vlastnícke právo k dodanému ...

e)

odrodou skupina rastlín v rámci najnižšieho známeho botanického triedenia, ktorú možno

1.

definovať podľa prejavu znakov vyplývajúcich z daného genotypu alebo kombinácie genotypov,

2.

odlíšiť od akejkoľvek inej skupiny rastlín podľa prejavu najmenej jedného znaku,

3.

považovať za jednotnú s ohľadom na jej schopnosť nemeniť sa pri rozmnožovaní,

f)

geneticky modifikovanou odrodou odroda, ktorej genetický materiál bol zmenený spôsobom, ktorý sa prirodzene ...

g)

Spoločným katalógom odrôd zoznam odrôd, ktorých osivo nepodlieha akýmkoľvek obmedzeniam obchodu, čo ...

h)

komponentami línie iné odrody alebo ich kombinácie, z ktorých sa daná odroda skladá alebo z ktorých ...

i)

vegetačnou skúškou následná skúška vykonaná kontrolným ústavom na pokusných políčkach, ktorá slúži na ...

j)

základným osivom zelenín osivo, ktoré

1.

bolo vyrobené priamo zo šľachtiteľského osiva pod dohľadom šľachtiteľa,

2.

je určené na výrobu množiteľského materiálu kategórie certifikované osivo podľa písmena k),

3.

spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav uvedený v prílohách č. 1 a 2,

4.

splnilo podmienky ustanovené v prvom až treťom bode pri skúške vykonanej kontrolným ústavom alebo požiadavky ...

k)

certifikovaným osivom zelenín osivo, ktoré

1.

bolo vyrobené priamo zo základného osiva alebo, ak to požaduje šľachtiteľ, z predzákladného osiva, ktoré ...

2.

je určené najmä na výrobu zeleniny,

3.

spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav uvedené v prílohách č. 1 a 2 pre certifikované ...

4.

splnilo podmienky ustanovené v prvom až treťom bode pri skúške vykonanej kontrolným ústavom alebo skúške ...

5.

bolo predmetom vegetačnej skúšky vykonanej pri následnej náhodnej kontrole,

l)

štandardným osivom zelenín osivo, ktoré

1.

má dostatočnú odrodovú pravosť a odrodovú čistotu,

2.

je určené predovšetkým na výrobu zeleniny,

3.

spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav uvedený v prílohe č. 2,

4.

bolo predmetom vegetačnej skúšky vykonanej pri následnej náhodnej kontrole,

m)

šľachtiteľským osivom osivo zodpovedajúce úradnému popisu odrody, ktoré sa vyrába pod dohľadom šľachtiteľa ...

n)

predzákladným osivom zelenín šľachtiteľské osivo zodpovedajúce popisu odrody, ktoré sa vyrába pod dohľadom ...

o)

dodávateľom ten, kto má osvedčenie o odbornej spôsobilosti dodávateľa a je zapísaný v evidencii dodávateľov,4) ...

p)

malým balením ES balenie

1.

do 5 kg, ak ide o strukoviny,

2.

do 500 g, ak ide o cibuľu, trebuľku, špargľu, mangold, cviklu, okrúhlicu, dyňu červenú, tekvicu, mrkvu, ...

3.

do 100 g, ak ide o všetky ostatné druhy zeleniny.

§ 4
Všeobecné požiadavky na osivo zelenín

Osivo zelenín sa nesmie uznávať ako predzákladné osivo, základné osivo, certifikované osivo alebo uvádzať ...

§ 5
Požiadavky na výrobu osiva zelenín
(1)

Množiteľské porasty zelenín sa uznávajú, ak sú určené na výrobu osiva zelenín v kategóriách predzákladné ...

(2)

Požiadavky na uznávanie množiteľských porastov zelenín určených na výrobu osiva zelenín v kategóriách ...

(3)

Za kvalitu a zdravotný stav množiteľských porastov zelenín určených na výrobu osiva v kategórii štandardné ...

§ 6
Požiadavky na vlastnosti a kvalitu osiva zelenín
(1)

Požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav osiva zelenín sú uvedené v prílohe č. 2.

(2)

Požiadavky podľa odseku 1 musí spĺňať osivo zelenín na základe skúšok vykonaných podľa metód medzinárodných ...

(3)

Na účely kontroly osiva zelenín sa odoberajú vzorky z dávok osiva zelenín podľa určených metód medzinárodných ...

(4)

Pri odbere vzoriek osiva zelenín pod úradným dohľadom podľa odseku 3 sa musia dodržať tieto požiadavky: ...

a)
odber vykonáva vzorkovateľ, ktorý je na to poverený kontrolným ústavom6) za podmienok ustanovených v ...
b)
vzorkovateľ má požadovanú odbornú kvalifikáciu získanú v rámci odbornej prípravy organizovanej za podmienok ...
c)
vzorkovateľ je
1.
fyzická osoba, ktorá nemá prospech z výsledku uznania osiva,
2.
zamestnanec osoby, ktorá osivo vyrába, pestuje, spracúva alebo uvádza na trh; v takom prípade vzorkovateľ ...
3.
zamestnanec osoby, ktorá osivo nevyrába, nepestuje, nespracúva alebo neuvádza na trh,
d)
odber vzoriek sa vykonáva pod dohľadom kontrolného ústavu,
e)
na účely dohľadu uvedeného v písmene d) je dodávateľ povinný poskytnúť minimálne 5 % z počtu vzoriek ...
§ 7
Uznávanie osiva zelenín
(1)

Osivo zelenín sa uznáva, ak spĺňa ustanovené požiadavky pre príslušnú kategóriu podľa § 3 písm. j) a ...

(2)

Štandardné osivo zelenín musí spĺňať požiadavky podľa § 3 písm. l).

(3)

Na účely kontroly osiva zelenín sa odoberajú vzorky osiva zelenín z dávok, ktoré musia byť homogénne. ...

(4)

Pri vykonávaní skúšky pod úradným dohľadom, pri uznávaní osiva zelenín podľa § 3 písm. j) štvrtého bodu ...

a)
pri poľnej prehliadke
1.
inšpektor má odbornú kvalifikáciu,
1.1. je poverený kontrolným ústavom6) a zloží sľub inšpektorov, že sa pri svojej činnosti bude riadiť ...
1.2. nemá žiadny prospech vo vzťahu k výsledku vykonávanej skúšky,
1.3. vykonáva prehliadky pod úradným dohľadom,
2.
množiteľské porasty, ktoré podliehajú prehliadke, sú založené z osiva zelenín, ktoré prešlo vegetačnou ...
3.
inšpektori skontrolujú pomernú časť množiteľských porastov; pomerná časť je najmenej 5 % porastov,
4.
z dávok osív zelenín zozbieraných z množiteľských porastov sa odoberie pomerná časť vzoriek na vegetačnú ...
b)
pri skúšaní osiva
1.
skúšanie osiva vykoná laboratórium na skúšanie osív (ďalej len „laboratórium“), ktoré je na ten účel ...
2.
laboratórium má výkonného analytika osív, ktorý je priamo zodpovedný pri porušení povinností súvisiacich ...
3.
priestory a zariadenia laboratória sú úradne posúdené kontrolným ústavom ako primerané na skúšanie osiva ...
4.
skúšanie sa vykonáva podľa schválených metód medzinárodných organizácií,
5.
laboratórium je
5.1. nezávislým laboratóriom alebo
5.2. laboratóriom, ktoré patrí dodávateľovi,
6.
laboratórium umožní kontrolnému ústavu vykonať skúšanie osiva na účely kontroly laboratórneho skúšania ...
7.
laboratórium podľa bodu 5.2 môže vykonávať skúšanie osiva len z dávok osív vyprodukovaných v mene dodávateľa, ...
§ 8
Overovanie kvality štandardného osiva zelenín dodávateľom

Dodávateľ je povinný pred uvedením štandardného osiva zelenín na trh overiť, či spĺňa požiadavky ustanovené ...

§ 9
Výnimky z požiadaviek na vlastnosti a kvalitu osiva zelenín
(1)

Na účel okamžitej dostupnosti osiva zelenín podľa § 7 ods. 1 sa osivo môže uznať a uviesť na trh po ...

a)
dodávateľ požiada kontrolný ústav o uznanie osiva zelenín na základe správy o predbežnej analýze klíčivosti ...
b)
dodávateľ v žiadosti uvedie obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania prvého kupujúceho osiva zelenín, ...
c)
dodávateľ poskytne prvému kupujúcemu osiva zelenín záruku na klíčivosť určenú predbežnou analýzou,
d)
na náveske uvedie aj klíčivosť určenú predbežnou analýzou spolu so svojím obchodným menom, sídlom alebo ...
e)
osivo zelenín s klíčivosťou určenou podľa písmena a) spĺňa ostatné požiadavky uvedené v prílohe č. 2. ...
(2)

Dodávateľ môže uviesť na trh osivo zelenín v kategórii základné osivo, ktoré nespĺňa požiadavky na klíčivosť, ...

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na osivo zelenín, ktoré bolo dovezené z tretích krajín, aj keď ...

(4)

Pri preverovaní splnenia podmienok na udelenie výnimky podľa odsekov 1 a 2 kontrolný ústav spolupracuje ...

(5)

Osivo zelenín v kategórii certifikované osivo a štandardné osivo, ktoré nespĺňa požiadavky na klíčivosť, ...

(6)

Ak je ohrozené zásobovanie trhu s osivom zelenín, na základe rozhodnutia Európskej komisie možno na ...

(7)

Dodávateľ je povinný na osivo podľa odsekov 5 a 6 umiestniť návesku podľa príslušnej kategórie. Na úradnej ...

§ 10
Uvádzanie osiva zelenín na trh
(1)

Dodávateľ nesmie uvádzať na trh osivo zelenín, ak nebolo uznané podľa § 7 ods. 1 alebo nespĺňa požiadavky ...

(2)

Osivo priemyselnej čakanky dodávateľ môže uvádzať na trh len v kategóriách základné osivo alebo certifikované ...

(3)

Dodávateľ môže uvádzať na trh osivo zelenín podľa odseku 1, ktoré spĺňa požiadavky ustanovené týmto ...

(4)

Ak dodávateľ dodáva konečnému spotrebiteľovi osivo zelenín v malom množstve, toto osivo nemusí byť balené, ...

(5)

Osivo možno uvádzať na trh aj

a)
ako šľachtiteľské osivo odrôd zelenín, ak spĺňa požiadavky podľa odseku 6,
b)
prírodné osivo odrôd zelenín na spracovanie, ak sa zabezpečí jeho identita,
c)
malé množstvá osiva na vedecké alebo šľachtiteľské účely po udelení oprávnenia kontrolným ústavom,
d)
zodpovedajúce množstvá osiva zelenín neregistrovanej odrody na iné skúšky alebo na pokusné účely, ak ...
(6)

Šľachtiteľské osivo odrôd zelenín možno podľa odseku 5 písm. a) uvádzať na trh, len ak

a)
bolo podrobené kontrole kontrolným ústavom, pričom bolo zistené, že spĺňa požiadavky na uznanie základného ...
b)
je zabalené podľa § 13,
c)
každý obal je označený náveskou podľa § 15 ods. 5 písm. a), ktorá musí obsahovať najmenej tieto údaje: ...
1.
označenie zodpovedného orgánu členského štátu alebo jeho rozlišovací kód,
2.
číslo dávky,
3.
mesiac a rok balenia alebo mesiac a rok posledného vzorkovania na účely uznávania,
4.
botanický názov druhu zeleniny (najmä latinský názov uvedený v skrátenej forme bez mien autorov),
5.
názov odrody zeleniny,
6.
údaj „predzákladné osivo“,
7.
počet generácií predchádzajúcich kategórii certifikované osivo.
(7)

Dodávateľ môže uvádzať na trh osivo geneticky modifikovanej odrody zelenín, len ak sú splnené podmienky ...

(8)

Osivo, ktoré je uvádzané na trh, či už dobrovoľne, alebo povinne, nie je vystavené žiadnym trhovým obmedzeniam, ...

§ 11
Dovoz osiva zelenín z tretích krajín
(1)

Osivo zelenín dovážané z tretej krajiny musí spĺňať požiadavky na vlastnosti a kvalitu, na balenie a ...

(2)

Dodávateľ môže z tretej krajiny dovážať a uvádzať na trh osivo zelenín, ak z rozhodnutia Rady Európskej ...

(3)

Každý dodávateľ bez toho, aby sa narušil voľný pohyb osiva zelenín v Európskej únii dovážaného podľa ...

a)
druh zeleniny,
b)
odroda zeleniny,
c)
kategória množiteľského materiálu,
d)
krajina výroby osiva a zodpovedný orgán členského štátu,
e)
krajina odoslania,
f)
dovozca,
g)
množstvo osiva zelenín.
(4)

Dodávateľ je povinný údaje uvedené v odseku 3 uviesť v písomnom oznámení, ktoré predkladá kontrolnému ...

§ 12
Spoločné ustanovenie o balení osiva zelenín

Dodávateľ môže osivo zelenín uvádzať na trh aj v malom ES balení v kategóriách podľa § 3 písm. j) až ...

§ 13
Balenie osiva zelenín
(1)

Obaly s osivom zelenín v kategóriách podľa § 3 písm. j) a k) musia byť uzatvárané kontrolným ústavom ...

(2)

Obaly nemusia byť uzatvorené podľa odseku 1, ak sa použije pečatný systém s jednorazovým použitím.

(3)

Obaly, ktoré už boli uzatvorené, nemožno opätovne uzatvoriť, len ak by sa tak urobilo kontrolným ústavom ...

(4)

Obaly so štandardným osivom zelenín musia byť uzatvorené takým spôsobom, aby ich nebolo možné otvoriť ...

(5)

Osoby zodpovedné za uzatváranie obalov a pripevňovanie návesiek podľa odseku 4 sú povinné

a)
informovať kontrolný ústav o čase začatia a skončenia ich činnosti,
b)
uchovávať po dobu troch rokov záznamy o všetkých dávkach štandardného osiva a záznamy na požiadanie ...
c)
uchovávať najmenej po dobu dvoch rokov odobratú čiastkovú vzorku osiva odrôd druhov zelenín, pri ktorých ...
d)
odoberať vzorky z každej dávky štandardného osiva určenej na uvádzanie na trh a sprístupniť ich kontrolnému ...
(6)

Povinnosť ustanovená v odseku 5 písm. c) sa vzťahuje len na výrobcov osiva zelenín.

§ 14
Malé balenie ES osiva zelenín
(1)

Malé balenie ES osiva zelenín kategórie certifikované osivo musí byť uzatvorené takým spôsobom, aby ...

(2)

Malé ES balenie osiva zelenín, ktoré už bolo uzatvorené, nemožno po druhý raz uzatvoriť, len ak pod ...

(3)

Kontrolný ústav je oprávnený v čase delenia dávok osiva zelenín do malých ES balení vykonávať kontrolu, ...

§ 15
Označovanie osiva zelenín
(1)

Pri uvádzaní predzákladného osiva, základného osiva a certifikovaného osiva zelenín na trh okrem certifikovaného ...

a)
označenie „kvalita ES“,
b)
označenie členského štátu a jeho zodpovedného orgánu alebo ich rozlišovací kód,
c)
mesiac a rok balenia vyjadrený ako „balené (mesiac a rok)“ alebo mesiac a rok posledného vzorkovania ...
d)
výrobné číslo alebo číslo dávky,
e)
botanický názov druhu zeleniny (najmä latinský názov uvedený v skrátenej forme bez mien autorov alebo ...
f)
názov odrody zeleniny,
g)
kategóriu osiva zeleniny,
h)
krajinu výroby,
i)
deklarovanú čistú hmotnosť alebo počet semien,
j)
ak ide o použitie granulovaných pesticídov, peliet alebo iných pevných častíc, uviesť pôvod týchto aditív ...
k)
ak ide o odrody, ktoré sú hybridmi alebo inbrednými líniami
1.
základného osiva, ak hybrid alebo inbredná línia, z ktorých osivo pochádza, boli registrované, názov ...
2.
základného osiva v iných prípadoch názov komponentu, z ktorého osivo pochádza, spolu so slovom „komponent“, ...
3.
certifikovaného osiva názov odrody, z ktorej osivo pochádza, spolu so slovom „hybrid“,
l)
ak ide o opakované skúšanie klíčivosti, údaj „opakovane skúšaná klíčivosť (mesiac a rok)“.
m)
úradne pridelené sériové číslo.
(2)

Ak dodávateľ uvádza na trh osivo zelenín pred ukončením skúšky klíčivosti podľa § 9 ods. 1, osivo zelenín, ...

(3)

Náveska nesmie byť použitá viackrát a údaje na nej musia byť čitateľne a nezmazateľne vytlačené v jednom ...

(4)

Dodávatelia namiesto visiacej návesky môžu uvádzať údaje podľa odseku 1 na nalepovacej náveske alebo ...

(5)

Návesky na obaloch s osivom zelenín musia byť farebne odlíšené podľa kategórie osiva. Náveska musí byť ...

a)
biela s uhlopriečnym fialovým pásom pre šľachtiteľské osivo podľa § 10 ods. 6,
b)
biela pre základné osivo podľa § 3 písm. j),
c)
modrá pre certifikované osivo podľa § 3 písm. k),
d)
tmavožltá pre štandardné osivo podľa § 3 písm. l),
e)
sivá pre osivo vyrobené podľa § 16,
f)
hnedá pre osivo zelenín neregistrovaných odrôd podľa § 9 ods. 6.
(6)

Dodávateľ je povinný do každého obalu vložiť kópiu dokladu vzťahujúceho sa na tovar (ďalej len „sprievodný ...

(7)

Označovanie osív zelenín podľa odsekov 1 až 6 sa vzťahuje aj na malé balenia ES základného osiva.

(8)

Balenia štandardného osiva zelenín a malé balenie ES osiva zelenín kategórie certifikované osivo musia ...

a)
označenie „kvalita ES“,
b)
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania osoby zodpovednej za pripevňovanie návesiek alebo jej ...
c)
obchodný rok balenia alebo rok opakovaného skúšania klíčivosti, prípadne koniec obchodného roka,
d)
botanický názov druhu zeleniny (najmä latinský názov uvedený v skrátenej forme bez mien autorov),
e)
názov odrody zeleniny,
f)
kategóriu osiva zeleniny; pri malých baleniach ES možno certifikované osivo označiť písmenom „C“ alebo ...
g)
referenčné číslo udelené osobou zodpovednou za pripevňovanie návesiek, ak ide o štandardné osivo,
h)
referenčné číslo umožňujúce identifikovať dávku, ak ide o certifikované osivo,
i)
deklarovanú čistú hmotnosť alebo počet semien okrem malých balení ES do 500 g,
j)
pri použití granulovaných pesticídov, peliet alebo iných pevných častíc uviesť pôvod týchto aditív a ...
(9)

Dodávateľ nemusí označovať malé balenie ES osiva kategórie certifikované osivo náveskou podľa odseku ...

(10)

Ak dodávateľ dodáva štandardné osivo zelenín v malom balení ES, musí zabezpečiť, aby údaje podľa odseku ...

(11)

Ak sa na trh uvádza osivo zelenín geneticky modifikovanej odrody, dodávateľ je povinný na náveske, na ...

(12)

Ak sa na trh uvádza osivo zelenín, ktoré bolo chemicky upravené, na náveske, v sprievodnom doklade dodávateľa, ...

§ 16
Osobitné ustanovenia o uznávaní osiva zelenín
(1)

Ak osivo zelenín, ktoré sa vyrobilo zo základného osiva alebo z certifikovaného osiva, ktoré bolo uznané ...

(2)

Osivo zelenín, ktoré sa zberalo v Európskej únii a je určené na uznávanie podľa odseku 1, musí byť

a)
balené podľa podmienok ustanovených v § 13 a označované náveskou sivej farby podľa § 15 ods. 5 písm. ...
1.
označenie členského štátu a orgánu zodpovedného za poľné prehliadky alebo ich rozlišovací kód,
2.
úradne pridelené sériové číslo,
3.
botanický názov druhu zelenín (najmä latinský názov uvedený v skrátenej forme bez mien autorov alebo ...
4.
názov odrody zeleniny,
5.
kategóriu osiva zeleniny,
6.
označenie poľa s množiteľským porastom alebo číslo dávky,
7.
deklarovanú hmotnosť netto alebo brutto,
8.
údaj „osivo ešte necertifikované“,
b)
sprevádzané úradným dokladom, ktorý obsahuje:
1.
označenie zodpovedného orgánu členského štátu, ktorý doklad vydal,
2.
úradne pridelené sériové číslo,
3.
botanický názov druhu zeleniny (najmä latinský názov uvedený v skrátenej forme bez mien autorov alebo ...
4.
názov odrody zeleniny,
5.
kategóriu osiva zeleniny,
6.
pôvod osiva, ktoré sa použilo na založenie množiteľského porastu a názov krajiny alebo krajín, ktoré ...
7.
názov pozemku a číslo porastu, na ktorý sa doklad vzťahuje,
8.
oblasť výroby dávky,
9.
hmotnosť zberaného osiva a počet balení,
10.
vyhlásenie, že sú splnené podmienky, ktoré sa vyžadujú na množiteľské porasty zelenín, z ktorých osivo ...
11.
výsledky predbežných rozborov osiva.
(3)

Požiadavky podľa odseku 1 písm. a) nemusia byť splnené, ak zodpovedné orgány za vykonanie poľných prehliadok ...

(4)

Osivo zelenín, ktoré sa zberalo v tretej krajine, na žiadosť dodávateľa sa uznáva, ak

a)
sa priamo vyrobilo
1.
zo základného osiva alebo z certifikovaného osiva prvej generácie, ktoré bolo uznané aspoň v jednom ...
2.
z kríženia základného osiva uznaného v niektorom členskom štáte so základným osivom uznaným v tretej ...
b)
množiteľské porasty tohto osiva boli prehliadnuté a spĺňajú podmienky ustanovené v rozhodnutí o rovnocennosti ...
c)
výsledky v skúškach preukázali, že spĺňa podmienky uvedené v prílohe č. 2 pre danú kategóriu osiva.
§ 17
Spôsob a rozsah výkonu kontroly
(1)

Kontrolný ústav je oprávnený kedykoľvek počas výroby, spracúvania, balenia, skladovania a uvádzania ...

(2)

Pri výkone kontroly uznaného osiva zelenín sa zisťuje, či spĺňa požiadavky na vlastnosti a kvalitu, ...

(3)

Kontrolný ústav je oprávnený na účely výkonu kontroly podľa odsekov 1 a 2 odoberať potrebné množstvo ...

(4)

Ak výsledky vegetačných skúšok opakovane preukážu, že osivo odrody dostatočne nespĺňa požiadavky na ...

(5)

Ak dodávateľ zabezpečil nápravu zistených nedostatkov a kontrolný ústav zistil, že osivo zelenín spĺňa ...

§ 18
Dočasné pokusy
(1)

Na účely overovania vhodnejších podmienok a požiadaviek na uvádzanie osiva zelenín na trh sa vykonajú ...

(2)

Dočasné pokusy sa vykonávajú metódami schválenými medzinárodnými organizáciami.

(3)

Doba trvania dočasného pokusu nesmie byť dlhšia ako sedem rokov.

§ 19
Porovnávacie skúšky a pokusy
(1)

Kontrolný ústav zabezpečuje vykonávanie porovnávacích skúšok alebo pokusov zo vzoriek osiva zelenín ...

(2)

Do porovnávacích skúšok alebo pokusov budú zaslané aj vzorky osiva zelenín:

a)
vyrobené v tretích krajinách,
b)
určené pre ekologické poľnohospodárstvo,
c)
uvádzané na trh na účely zachovania biologickej rôznorodosti rastlín.
(3)

Výsledky porovnávacích skúšok a pokusov sa použijú na zosúladenie technických metód skúšania osiva zelenín ...

§ 20
Záverečné ustanovenie

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.

§ 21
Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2007.

Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 58/2007 Z. z.

  POŽIADAVKY NA UZNÁVANIE MNOŽITEĽSKÝCH PORASTOV ZELENÍN

  1.

  Množiteľské porasty určené na výrobu predzákladného osiva, základného osiva a certifikovaného osiva ...

  a)

  predzákladné osivo v generáciách množenia SE1 a SE2 pri druhoch hrach siaty, fazuľa záhradná, fazuľa ...

  b)

  základné osivo v generáciách množenia E, L alebo Sc,

  c)

  certifikované osivo v generáciách množenia C1 alebo H a C2.

  2.

  Prehliadky porastov

  2.1

  Porast musí vykazovať dostatočnú odrodovú pravosť a odrodovú čistotu.

  2.2

  Pri výrobe predzákladného osiva a základného osiva sa vykoná aspoň jedna úradná poľná prehliadka. Pri ...

  2.3

  Porast musí byť v takej fáze vývoja, aby umožňoval overenie jeho odrodovej pravosti a odrodovej čistoty ...

  3.

  Izolačné vzdialenosti na zamedzenie nežiaduceho opelenia musia byť:

  3.1

  Najmenšie izolačné vzdialenosti od susediacich porastov, ktoré môžu mať za následok nežiaduce opelenie, ...

  a)

  cibuľa semenačka (Allium cepa), pór semenačka (Allium porrum) od inej odrody toho istého druhu 1000 ...

  b)

  uhorky (Cucumis sativus), dyňa červená ( Citrullus lanatus), melón cukrový (Cucumis melo), tekvica – ...

  c)

  paprika (Capsicum annum) 600 m pre predzákladné osivo, základné a certifikované osivo medzi odrodami ...

  d)

  600 m pre predzákladné osivo a základné osivo a 300 m pre certifikované osivo,

  1.

  od akéhokoľvek zdroja peľu rodu repa (Beta spp.) neuvedeného nižšie 1000 m,

  2.

  od zdrojov peľu odrôd rovnakých poddruhov, ktoré patria do rozdielnej skupiny odrôd, 1000 m pre predzákladné ...

  3.

  od zdrojov peľu odrôd rovnakých poddruhov, ktoré patria do rovnakej skupiny odrôd,

  e)

  kapustoviny (Brassica spp.):

  1.

  od zdrojov cudzieho peľu, ktorý môže spôsobiť vážne zhoršenie odrôd druhov kapustovín (Brassica) pre ...

  2.

  od ostatných zdrojov nežiaduceho opelenia, ktoré sú schopné kríženia s odrodami druhov kapustovín (Brassica), ...

  f)

  priemyselná čakanka (Cichorium):

  1.

  od ostatných druhov toho istého rodu alebo poddruhov 1000 m,

  2.

  od ďalšej odrody priemyselnej čakanky pre predzákladné osivo a základné osivo 600 m a pre certifikované ...

  g)

  ostatné druhy:

  1.

  od zdrojov nežiaduceho opelenia, ktoré môžu spôsobiť vážne zhoršenie odrôd ostatných druhov v dôsledku ...

  2.

  od ostatných zdrojov nežiaduceho opelenia, ktoré sú schopné kríženia s odrodami ostatných druhov s výsledkom ...

  3.2

  Na vzdialenosti uvedené v bode 3.1 sa neprihliada, ak je zabezpečená dostatočná ochrana pred akýmkoľvek ...

  4.

  Porast musí byť bez škodcov, ktoré znižujú úžitkovosť a kvalitu množiteľského materiálu.

  Porast musí spĺňať požiadavky, ktoré sa týkajú karanténnych škodcov v Európskej únii, regulovaných nekaranténnych ...

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 58/2007 Z. z.

  POŽIADAVKY NA VLASTNOSTI, KVALITU A ZDRAVOTNÝ STAV OSIVA ZELENÍN

  1.

  Osivo musí vykazovať dostatočnú odrodovú pravosť a odrodovú čistotu.

  2.

  Osivo musí byť bez škodcov, ktoré znižujú úžitkovosť a kvalitu množiteľského materiálu.

  Osivo musí spĺňať požiadavky, ktoré sa týkajú karanténnych škodcov v Európskej únii, regulovaných nekaranténnych ...

  3.

  Druhy Najnižšia analytická čistota v % hmotnosti Najvyšší obsah semien iných rastlinných druhov (% hmotnosti) ...

  4.

  Baktérie Regulovaný nekaranténny škodca alebo symptómy spôsobené regulovaným nekaranténnym škodcom ...

  5.

  Pri osive kukurice siatej cukrovej (Zea mays) pri veľmi sladkých odrodách je požadovaná minimálna klíčivosť ...

  Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 58/2007 Z. z.

  NAJVYŠŠIA HMOTNOSŤ DÁVKY A NAJNIŽŠIA HMOTNOSŤ VZORKY OSIVA ZELENÍN

  1.

  Najvyššia hmotnosť dielu dávky osiva:

  a)

  osivo fazule šarlátovej (Phaseolus coccineus) , fazule záhradnej (Phaseolus vulgaris), hrachu siateho ...

  b)

  osivo veľkosti nie menšej ako pšeničné zrno iné ako osivo fazule šarlátovej (Phaseolus coccineus), fazule ...

  c)

  osivo veľkosti menšej ako pšeničné zrno – 10 t.

  2.

  Najvyššia hmotnosť posledného dielu dávky nesmie presiahnuť viac ako 5 % hmotnosti uvedenej v bode 1. ...

  3.

  Druhy hmotnosť v g Artičoka bodliaková (Cynara cardunculus) 50,0 Baklažán (Solanum melongena) 20,0 ...

  4.

  Ak ide o hybridy druhov uvedených v bode 3, najnižšiu hmotnosť vzorky možno znížiť na štvrtinu hmotnosti. ...

  Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 58/2007 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 2002/55/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom zelenín (Ú. v. ES L 193, 20. 7. 2002; ...

  2.

  Smernica Komisie 2006/124/ES z 5. decembra 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/33/EHS o uvádzaní ...

  3.

  Smernica Komisie 2009/74/ES z 26. júna 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, ...

  4.

  Vykonávacia smernica Komisie 2013/45/EÚ zo 7. augusta 2013, ktorou sa menia smernice Rady 2002/55/ES ...

  5.

  Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2016/317 z 3. marca 2016, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS, ...

  6.

  Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2019/990 zo 17. júna 2019, ktorou sa mení zoznam rodov a druhov uvedený ...

  7.

  Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2020/177 z 11. februára 2020, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS, ...

Poznámky

 • 1)  Časť B prílohy č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných ...
 • 2)  Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v ...
 • 3)  § 2 zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných ...
 • 4)  § 4 písm. h) zákona č. 597/2006 Z. z.
 • 5)  § 2 písm. p) nariadenia vlády č. 50/2007 Z. z.
 • 6)  § 4 písm. i) zákona č. 597/2006 Z. z.
 • 7)  Rozhodnutie Rady 2003/17/ES zo 16. decembra 2002 o rovnocennosti terénnych inšpekcií uskutočňovaných ...
 • 8)  Nariadenie Komisie (ES) č. 217/2006 z 8. februára 2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá uplatňovania smerníc ...
 • 9)  Rozhodnutie Komisie 2004/842/ES z 1. decembra 2004 o vykonávacích pravidlách, podľa ktorých môžu členské ...
 • 10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore