Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh 57/2007 účinný od 01.08.2020

Platnosť od: 01.02.2007
Účinnosť od: 01.08.2020
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Pestovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 57/2007 s účinnosťou od 01.08.2020 na základe 215/2020
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky ...

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Toto nariadenie vlády ustanovuje

a)
druhy obilnín, ktorých odrody podliehajú konaniu o registrácii odrody, a požiadavky, ktoré osivo musí ...
b)
požiadavky na výrobu osiva obilnín,
c)
požiadavky na vlastnosti a kvalitu osiva obilnín,
d)
podmienky uvádzania osiva obilnín na trh,
e)
podmienky dovozu osiva obilnín z krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „tretia ...
f)
podrobnosti o obaloch s osivom obilnín, o ich označovaní a uzatváraní,
g)
spôsob a rozsah výkonu kontroly a uznávania osiva obilnín uvádzaných na trh.
(2)

Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na osivo obilnín, ktoré je určené na

a)
vývoz do tretích krajín,
b)
pestovanie na okrasné účely.
§ 2
Požiadavky na druhy obilnín

Požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády na výrobu, spracúvanie a uvádzanie osiva obilnín na trh ...

§ 3
Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a)

obilninou rastliny druhov uvedených v osobitnom predpise,1) ktoré sú určené na poľnohospodársku výrobu ...

b)

uvádzaním osiva obilnín na trh predaj, skladovanie na účely predaja, ponuka na predaj, dovoz z tretích ...

1.

Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu (ďalej len „kontrolný ústav“),

2.

osobám, ktoré na účely jeho úpravy ako dodávatelia služieb nenadobudli právo na uvádzanie dodaného osiva ...

3.

osobám, ktoré ako dodávatelia nenadobudli vlastnícke právo k dodanému osivu alebo k produktu zberu na ...

c)

odrodou skupina rastlín v rámci najnižšieho známeho botanického taxónu, ktorú možno

1.

definovať podľa prejavu znakov vyplývajúcich z daného genotypu alebo kombinácie genotypov,

2.

odlíšiť od akejkoľvek inej skupiny rastlín podľa prejavu najmenej jedného znaku,

3.

považovať za jednotnú s ohľadom na jej schopnosť nemeniť sa pri rozmnožovaní,

d)

odlišnou odrodou odroda, ktorá sa zreteľne odlišuje prejavom najmenej jedného znaku vyplývajúceho z ...

e)

vyrovnanou odrodou odroda, ktorá s prihliadnutím na odchýlku, ktorú možno očakávať vzhľadom na konkrétne ...

f)

stálou odrodou odroda, ktorá pri prejave znakov uvedených v popise odrody zachováva svoje pôvodné rozlišovacie ...

g)

geneticky modifikovanou odrodou odroda, ktorej genetický materiál bol zmenený spôsobom, ktorý sa prirodzene ...

h)

odrodou, hybridom a inbrednou líniou cirokov a kukurice siatej okrem kukurice cukrovej a kukurice pukancovej ...

1.

voľne opeľovaná odroda, ktorá je dostatočne vyrovnaná a stála,

2.

inbredná línia, ktorá je dostatočne vyrovnaná a stála a ktorá je vytvorená umelým samoopelením a šľachtením ...

3.

dvojlíniový hybrid, ktorý je prvou generáciou kríženca definovaného šľachtiteľom medzi dvoma inbrednými ...

4.

štvorlíniový hybrid, ktorý je prvou generáciou kríženca definovaného šľachtiteľom medzi dvoma jednoduchými ...

5.

trojlíniový hybrid, ktorý je prvou generáciou kríženca definovaného šľachtiteľom medzi inbrednou líniou ...

6.

líniovo-odrodový hybrid, ktorý je prvou generáciou kríženia definovaného šľachtiteľom medzi inbrednou ...

7.

medziodrodový hybrid, ktorý je prvou generáciou kríženia definovaného šľachtiteľom medzi rastlinami ...

i)

základným osivom odrôd druhov ovos siaty, jačmeň siaty, ryža, lesknica kanárska, raž siata, tritikale, ...

1.

bolo vyrobené zo šľachtiteľského osiva v súlade s požiadavkami na udržiavacie šľachtenie odrody,

2.

je určené na výrobu osiva kategórie materiálu certifikované osivo alebo kategórie certifikované osivo ...

3.

spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav uvedené v prílohách č. 1 a 2 pre základné osivo ...

4.

pri skúške vykonanej kontrolným ústavom, alebo ak ide o požiadavky uvedené v prílohe č. 2, pri skúške ...

j)

základným osivom hybridov ovsa siateho, jačmeňa siateho, ryže, raže siatej, pšenice letnej, pšenice ...

1.

je určené na výrobu hybridov,

2.

spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav uvedené v prílohách č. 1 a 2 pre základné osivo ...

3.

pri skúške vykonanej kontrolným ústavom, alebo ak ide o požiadavky uvedené v prílohe č. 2, pri skúške ...

k)

základným osivom ciroku a kukurice siatej okrem kukurice cukrovej a kukurice pukancovej

1.

základné osivo voľne opeľovaných odrôd osivo, ktoré

1.1 bolo vyrobené v súlade s požiadavkami na udržiavacie šľachtenie odrody,

1.2 je určené na výrobu osiva kategórie množiteľského materiálu certifikované osivo alebo líniovo-odrodových ...

1.3 spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav uvedené v prílohách č. 1 a 2 pre základné ...

1.4 pri skúške vykonanej kontrolným ústavom, alebo ak ide o požiadavky uvedené v prílohe č. 2, pri skúške ...

2.

základné osivo pri inbredných líniách osivo, ktoré

2.1 spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav uvedené v prílohách č. 1 a 2 pre základné ...

2.2 pri skúške vykonanej kontrolným ústavom, alebo ak ide o požiadavky uvedené v prílohe č. 2, pri skúške ...

3.

základné osivo pri dvojlíniových hybridoch osivo, ktoré

3.1 je určené na výrobu osiva štvorlíniových hybridov, trojlíniových hybridov alebo líniovo-odrodových ...

3.2 spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav uvedené v prílohách č. 1 a 2 pre základné ...

3.3 pri skúške vykonanej kontrolným ústavom, alebo ak ide o požiadavky uvedené v prílohe č. 2, pri skúške ...

l)

certifikovaným osivom odrôd druhov lesknica kanárska okrem jej hybridov, raž siata, ciroky, sudánska ...

1.

bolo vyrobené priamo zo základného osiva, alebo ak to požaduje šľachtiteľ, z predzákladného osiva, ktoré ...

2.

je určené na iné účely ako na výrobu osiva obilnín,

3.

spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav uvedené v prílohách č. 1 a 2 pre certifikované ...

4.

pri skúške vykonanej kontrolným ústavom alebo pri skúške vykonanej pod dohľadom kontrolného ústavu splnilo ...

m)

certifikovaným osivom prvej generácie odrôd druhov ovos siaty, jačmeň siaty, ryža, tritikale, pšenica ...

1.

bolo vyrobené priamo zo základného osiva, alebo ak to požaduje šľachtiteľ, z predzákladného osiva, ktoré ...

2.

je určené na výrobu osiva obilnín kategórie certifikované osivo druhej generácie alebo na iné účely ...

3.

spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav uvedené v prílohách č. 1 a 2 pre certifikované ...

4.

pri skúške vykonanej kontrolným ústavom alebo skúške vykonanej pod dohľadom kontrolného ústavu splnilo ...

n)

certifikovaným osivom druhej generácie odrôd druhov ovos siaty, jačmeň siaty, ryža, tritikale, pšenica ...

1.

bolo vyrobené priamo zo základného osiva, certifikovaného osiva prvej generácie, alebo ak to požaduje ...

2.

je určené na iné účely ako na výrobu osiva obilnín,

3.

spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav uvedené v prílohách č. 1 a 2 na certifikované ...

4.

pri skúške vykonanej kontrolným ústavom alebo pri skúške vykonanej pod dohľadom kontrolného ústavu splnilo ...

o)

Spoločným katalógom odrôd zoznam odrôd zostavený príslušným orgánom Európskej únie z národných katalógov ...

p)

uznávaním systém odbornej kontroly, pri ktorej sa overujú biologické a osivové hodnoty osiva hodnotením ...

q)

množiteľským porastom porast určený na výrobu osiva prihláseného na uznávanie,

r)

osivom semená rastlín vyprodukované z množiteľského porastu, slúžiace na ich pestovanie a rozmnožovanie, ...

s)

uznaným osivom osivo, ktoré je uznané na základe výsledkov prehliadok množiteľských porastov a laboratórnych ...

t)

šľachtiteľským osivom osivo zodpovedajúce úradnému popisu odrody, ktoré sa vyrába pod dohľadom udržiavateľa ...

u)

vegetačnou skúškou skúška, ktorá slúži na overenie druhovej a odrodovej pravosti, druhovej a odrodovej ...

v)

malým balením osiva obilnín balenie, ktorého najvyššia hmotnosť je 10 kg,

w)

dodávateľom ten, kto má osvedčenie o odbornej spôsobilosti dodávateľa a je zapísaný v evidencii dodávateľov,2) ...

x)

vzorkovateľom ten, kto odoberá vzorky,

y)

inšpektorom ten, kto prehliada množiteľské porasty,

z)

výkonným analytikom ten, kto je zodpovedný za technické vedenie laboratória,

aa)

laboratóriom laboratórium, ktoré vykonáva skúšanie osív.

§ 4
Všeobecné požiadavky na uznávanie a uvádzanie osiva obilnín na trh
(1)

Osivo obilnín sa nesmie uznávať a uvádzať na trh, ak nebolo vyrobené z niektorej odrody zapísanej v ...

(2)

Na osivo obilnín registrovanej odrody podľa odseku 1 okrem obmedzení ustanovených týmto nariadením vlády ...

§ 5
Požiadavky na výrobu osiva obilnín
(1)

Množiteľské porasty obilnín sa uznávajú vtedy, ak sú určené na výrobu osiva obilnín v kategóriách predzákladné ...

(2)

Požiadavky na uznávanie množiteľských porastov obilnín určených na výrobu osiva obilnín v kategóriách ...

(3)

Predzákladné osivo obilnín možno vyrábať a uznávať v generácii množenia SE1. Základné osivo obilnín ...

§ 6
Požiadavky na vlastnosti a kvalitu osiva obilnín
(1)

Požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav osiva obilnín sú uvedené v prílohe č. 2.

(2)

Osivo obilnín možno uznať, ak jeho maximálna vlhkosť nie je vyššia ako 15 %.

(3)

Požiadavky podľa odseku 1 musí spĺňať osivo obilnín, ktoré dodávateľ uvádza na trh. Splnenie požiadaviek ...

(4)

Na účely skúšania kvality osiva obilnín sa odoberajú vzorky z dávok osiva obilnín. Vzorky osiva na skúšanie ...

(5)

Pri odbere vzoriek osiva obilnín pod dohľadom kontrolného ústavu podľa odseku 4 sa musia dodržať tieto ...

a)
odber vykonáva vzorkovateľ, ktorý je na to poverený kontrolným ústavom za podmienok uvedených v písmenách ...
b)
vzorkovateľ má požadovanú odbornú kvalifikáciu získanú v rámci odbornej prípravy organizovanej za podmienok ...
c)
vzorkovateľ je
1.
fyzická osoba, ktorá nemá prospech na výsledku uznania osiva,
2.
zamestnanec osoby, ktorá osivo vyrába, pestuje, spracúva alebo uvádza na trh (ďalej len „semenárska ...
3.
zamestnanec osoby, ktorá osivo nevyrába, nepestuje, nespracúva alebo neuvádza na trh,
d)
kontrolný ústav na účely dohľadu nad vzorkovateľom odoberie najmenej 5 % z počtu vzoriek odobratých ...
§ 7
Uznávanie osiva obilnín
(1)

Osivo obilnín sa uzná, ak spĺňa požiadavky ustanovené pre príslušnú kategóriu podľa § 3 písm. h) až ...

(2)

Na účely uznávania osiva obilnín podľa odseku 1 sa odoberajú vzorky osiva obilnín z dávok, ktoré musia ...

(3)

Osivo obilnín sa nemusí skúšať na klíčivosť a čistotu tých dávok osiva obilnín, ak prvý diel dávky nespĺňa ...

(4)

Na žiadosť dodávateľa kontrolný ústav vydá osvedčenie o neprítomnosti ovsa hluchého (Avena fatua), len ...

a)
množiteľský porast pri kontrole požiadaviek uvedených v prílohe č. 1 neobsahoval ani jednu rastlinu ...
b)
vzorka s hmotnosťou aspoň 3 kg odobratá kontrolným ústavom alebo pod dohľadom kontrolného ústavu pri ...
(5)

Pri vykonávaní skúšky pod dohľadom kontrolného ústavu pri uznávaní osiva obilnín uvedeného v § 3 písm. ...

a)
pri poľnej prehliadke
1.
inšpektor, ktorý má technickú kvalifikáciu,
1.1 je poverený kontrolným ústavom a zloží sľub inšpektorov, že sa pri svojej činnosti bude riadiť pravidlami ...
1.2 nemá žiadny prospech v závislosti od výsledku vykonávanej skúšky,
1.3 vykonáva prehliadky pod dohľadom kontrolného ústavu,
2.
množiteľské porasty, ktoré podliehajú prehliadke, sú založené z osiva obilnín, ktoré prešlo vegetačnou ...
3.
kontrolný ústav na účely dohľadu skontroluje pomernú časť množiteľských porastov; pomerná časť je najmenej ...
4.
z dávok osív obilnín zozbieraných z množiteľských porastov sa odoberie pomerná časť vzoriek na vegetačnú ...
b)
pri skúšaní osiva
1.
skúšanie osiva vykoná laboratórium na skúšanie osív (ďalej len „laboratórium“), ktoré je na tento účel ...
2.
laboratórium má výkonného analytika osív, ktorý je priamo zodpovedný v prípade porušenia povinností ...
3.
priestory a zariadenia laboratória posúdil kontrolný ústav ako primerané na skúšanie osiva v rozsahu ...
4.
skúšanie sa vykonáva v súlade s metódami schválenými medzinárodnými organizáciami,
5.
laboratórium je
5.1 nezávislým laboratóriom alebo
5.2 laboratóriom, ktoré patrí semenárskej spoločnosti,
6.
laboratórium umožňuje vykonávanie dohľadu kontrolného ústavu nad laboratórnymi skúškami,
7.
laboratórium podľa bodu 5.2 môže vykonávať skúšanie osiva len z dávok osív vyprodukovaných v mene semenárskej ...
Výnimky z požiadaviek na vlastnosti a kvalitu osiva obilnín
§ 8
(1)

Základné osivo obilnín, ktoré nespĺňa požiadavky na klíčivosť, ale spĺňa ostatné požiadavky uvedené ...

(2)

Na účel okamžitej dostupnosti osiva obilnín osivo možno uznať a uviesť na trh po prvého kupujúceho aj ...

a)
dodávateľ požiada kontrolný ústav o uznanie osiva obilnín na základe správy o predbežnej analýze klíčivosti ...
b)
dodávateľ v žiadosti uvedie obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko ...
c)
dodávateľ zodpovedá za klíčivosť osiva obilnín určenú predbežnou analýzou,
d)
dodávateľ na osobitnej náveske uvedie aj klíčivosť určenú predbežnou analýzou spolu so svojím obchodným ...
e)
kontrolný ústav povolí uznanie osiva obilnín s klíčivosťou určenou podľa písmena a), ak toto osivo spĺňa ...
(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepoužijú pre osivo obilnín, ktoré bolo dovezené z tretích krajín, i keď ...

(4)

Pri uplatňovaní výnimiek podľa odsekov 1 a 2 kontrolný ústav spolupracuje so zodpovednými orgánmi ostatných ...

§ 9

Ak je dočasne ohrozené zásobovanie trhu certifikovaným osivom obilnín, možno uznať a uviesť osivo obilnín ...

§ 10
Uvádzanie osiva obilnín na trh
(1)

Dodávateľ nesmie uvádzať na trh osivo obilnín, ak nebolo uznané podľa § 7 ods. 1 alebo ak nebolo uznané ...

(2)

Dodávateľ môže uvádzať na trh osivo obilnín uznané podľa § 7 ods. 1, ktoré spĺňa požiadavky ustanovené ...

(3)

Ak dodávateľ dodáva konečnému spotrebiteľovi osivo obilnín v malom množstve, toto osivo nemusí byť balené, ...

(4)

Na trh možno uviesť

a)
šľachtiteľské osivo odrôd obilnín, ak spĺňa požiadavky podľa odseku 6,
b)
prírodné osivo odrôd obilnín na spracovanie, ak sa zabezpečí jeho identita,
c)
nevyhnutne potrebné množstvá osiva určené na vedecké účely alebo šľachtiteľské účely po udelení oprávnenia ...
d)
zodpovedajúce množstvá osiva obilnín neregistrovanej odrody na iné skúšky alebo na pokusné účely, ak ...
(5)

Dodávateľ môže uvádzať na trh osivo geneticky modifikovanej odrody obilnín, len ak sú splnené podmienky ...

(6)

Šľachtiteľské osivo odrôd obilnín v generácii množenia predzákladným osivom možno podľa odseku 4 písm. ...

a)
bolo skontrolované kontrolným ústavom alebo zodpovedným orgánom členského štátu, pričom bolo zistené, ...
b)
je zabalené niektorým zo spôsobov uvedených v § 12,
c)
každý obal je označený náveskou spôsobom uvedeným v § 13 ods. 1, ktorá musí obsahovať najmä tieto údaje: ...
1.
označenie zodpovedného orgánu členského štátu alebo jeho rozlišovací kód,
2.
číslo dávky,
3.
mesiac a rok balenia alebo mesiac a rok posledného vzorkovania na účely uznávania,
4.
botanický názov druhu obilniny, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov, aspoň latinský ...
5.
názov odrody,
6.
údaj „predzákladné osivo“,
7.
počet generácií predchádzajúcich kategórií certifikované osivo alebo certifikované osivo prvej generácie. ...
(7)

Na trh možno uvádzať osivo obilnín jedného druhu obilnín vo forme zvláštnej zmesi osiva rôznych odrôd, ...

(8)

Osivo obilnín uvádzané na trh ako zmes musí byť balené a označované spôsobmi uvedenými v § 12 a 13.

§ 11
Dovoz osiva obilnín z tretích krajín
(1)

Osivo obilnín dovážané z tretej krajiny musí spĺňať požiadavky na vlastnosti, kvalitu, balenie a označovanie ...

(2)

Osivo obilnín z tretej krajiny možno uznávať a uvádzať na trh len na základe rozhodnutia Rady Európskej ...

a)
uznávania osiva obilnín podľa § 17, ak poľné prehliadky v tretích krajinách spĺňajú požiadavky uvedené ...
b)
osiva obilnín vyrábaného v tretej krajine, ak poskytuje rovnaké záruky týkajúce sa vlastností a laboratórnych ...
(3)

Každý dodávateľ pri dovoze osiva obilnín v množstve, ktoré presahuje 2 kg, je povinný zabezpečiť tieto ...

a)
druh obilnín,
b)
odroda,
c)
kategória osiva,
d)
krajina výroby osiva a zodpovedný orgán,
e)
krajina odoslania,
f)
dovozca,
g)
množstvo osiva obilnín.
(4)

Dodávateľ je povinný údaje uvedené v odseku 3 uviesť v písomnom oznámení, ktoré predkladá kontrolnému ...

§ 12
Balenie osiva obilnín
(1)

Obaly s osivom obilnín uznané podľa § 7 ods. 1 musia byť uzatvárané kontrolným ústavom alebo vzorkovateľom ...

(2)

Obaly nemusia byť uzatvorené podľa odseku 1, ak sa použije pečatný systém s jednorazovým použitím.

(3)

Obaly, ktoré už boli uzatvorené, nemožno opätovne uzatvoriť, len ak by tak urobil kontrolný ústav alebo ...

(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na osivo obilnín, ktoré sa uvádza na trh v malom balení.

§ 13
Označovanie osiva obilnín
(1)

Pri uvádzaní predzákladného osiva, základného osiva a certifikovaného osiva obilnín na trh v obaloch ...

a)
pre základné osivo a certifikované osivo
1.
označenie „kvalita ES“,
2.
označenie členského štátu a zodpovedného orgánu alebo ich rozlišovací kód,
3.
úradne pridelené sériové číslo,
4.
mesiac a rok balenia vyjadrený slovami „balené... (mesiac a rok)“ alebo mesiac a rok posledného vzorkovania ...
5.
číslo dávky,
6.
botanický názov druhu obilniny, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov, aspoň latinský ...
7.
názov odrody,
8.
kategória osiva a generácia množenia,
9.
krajina výroby,
10.
deklarovaná hmotnosť netto alebo brutto alebo deklarovaný počet zŕn,
11.
pôvod aditív a približný pomer hmotnosti čistých semien a celkovej hmotnosti, ak sú použité granulované ...
12.
ak ide o hybridy alebo inbredné línie
12.1
pri dodávke základného osiva názov tohto komponentu spolu s údajom „komponent“,
12.2
pri dodávke certifikovaného osiva názov odrody spolu s údajom „hybrid“,
13.
„opätovne preskúšané ... (mesiac a rok)“ spolu s označením orgánu zodpovedného za preskúšanie klíčivosti, ...
b)
pre zmesi osiva obilnín
1.
„zmes ... (druhy alebo odrody)“,
2.
označenie členského štátu a zodpovedného orgánu alebo ich rozlišovací kód,
3.
úradne pridelené sériové číslo,
4.
mesiac a rok balenia vyjadrený slovami „balené... (mesiac a rok)“ alebo mesiac a rok posledného vzorkovania ...
5.
číslo dávky,
6.
botanické názvy druhov a odrôd obilnín, kategória osiva, krajina výroby a hmotnostný podiel každej zložky, ...
7.
deklarovaná hmotnosť netto alebo brutto alebo deklarovaný počet zŕn,
8.
pôvod aditív a približný pomer hmotnosti čistých semien a celkovej hmotnosti, ak sú použité granulované ...
9.
„opätovne preskúšané ... (mesiac a rok)“ spolu s označením orgánu zodpovedného za preskúšanie klíčivosti, ...
10.
„obchodovanie povolené výhradne v ... (členský štát)“.
(2)

Návesku možno použiť len jedenkrát a údaje podľa odseku 1 musia byť na nej čitateľne a nezmazateľne ...

(3)

Dodávatelia môžu namiesto visiacej návesky uvádzať údaje podľa odseku 1 aj na nalepovacej náveske alebo ...

(4)

Návesky na obaloch s osivom obilnín musia byť farebne odlíšené podľa kategórie osiva. Náveska musí byť ...

a)
biela s uhlopriečnym fialovým pásom pre predzákladné osivo obilnín podľa § 10 ods. 6,
b)
biela pre základné osivo podľa § 3 písm. i) až k),
c)
modrá pre certifikované osivo a pre certifikované osivo prvej generácie množenia podľa § 3 písm. l) ...
d)
červená pre certifikované osivo druhej generácie množenia podľa § 3 písm. n),
e)
sivá pre nie konečne certifikované osivo podľa § 17 ods. 2,
f)
zelená pre zmesi osív obilnín podľa § 10 ods. 7.
(5)

Dodávateľ je povinný do každého obalu vložiť doklad vzťahujúci sa na tovar (ďalej len „sprievodný doklad“) ...

(6)

Označovanie osiva obilnín podľa odsekov 1 až 5 sa vzťahuje aj na malé balenia osiva obilnín.

(7)

Ak dodávateľ uvádza na trh osivo obilnín s nižšou klíčivosťou podľa § 8 ods. 1, s nepreskúšanou klíčivosťou ...

(8)

Dodávateľ pri uvádzaní osiva obilnín na trh podľa § 9 je povinný použiť návesku, ktorá zodpovedá príslušnej ...

(9)

Na dodávku certifikovaného osiva obilnín vo veľkoobjemových obaloch konečnému spotrebiteľovi možno udeliť ...

(10)

Ak sa na trh uvádza osivo geneticky modifikovanej odrody, dodávateľ je povinný na náveske, na obale ...

(11)

Ak dodávané osivo obilnín bolo chemicky upravené, na náveske, na náveske dodávateľa, na obale alebo ...

(12)

Ak osivo obilnín vyhovuje požiadavkám podľa § 7 ods. 4, na náveske, na náveske dodávateľa, na obale ...

§ 14
Dočasné pokusy
(1)

Na účely overovania vhodnejších podmienok a požiadaviek na uvádzanie osiva obilnín na trh sa vykonajú ...

(2)

Dočasné pokusy sa vykonávajú metódami schválenými medzinárodnými organizáciami.

(3)

Doba trvania dočasného pokusu nesmie byť dlhšia ako sedem rokov.

§ 15
Porovnávacie skúšky a pokusy
(1)

Do porovnávacích skúšok alebo pokusov sú zaradené aj vzorky osiva obilnín

a)
vyrobené v tretích krajinách,
b)
určené pre ekologické poľnohospodárstvo,
c)
uvádzané na trh na účely zachovania biologickej rôznorodosti rastlín.
(2)

Výsledky pokusov alebo porovnávacích skúšok vykonaných podľa odseku 1 sa použijú na zosúladenie technických ...

(3)

Porovnávacie pokusy sa vykonávajú metódami schválenými medzinárodnými organizáciami.

(4)

Vykonávanie porovnávacích skúšok alebo pokusov zabezpečuje kontrolný ústav, pričom je oprávnený odoberať ...

§ 16
Spôsob a rozsah výkonu kontroly
(1)

Kontrolný ústav je oprávnený kedykoľvek počas výroby osiva obilnín a jeho uvádzania na trh náhodnými ...

(2)

Pri kontrole uznaného osiva obilnín sa zisťuje, či spĺňa požiadavky na vlastnosti a kvalitu uvedené ...

(3)

Kontrolný ústav je oprávnený na účely výkonu kontroly odoberať potrebné množstvo vzoriek osiva obilnín. ...

§ 17
Osobitné ustanovenia o uznávaní osiva obilnín
(1)

Osivo obilnín, ktoré sa

a)
vyrobilo zo základného osiva alebo z certifikovaného osiva prvej generácie, ktoré bolo uznané aspoň ...
b)
ako osivo podľa písmena a) vyrobilo priamo z uznaného predzákladného osiva, možno uznať v kategórii ...
(2)

Osivo obilnín, ktoré je určené na uznávanie podľa odseku 1,

a)
musí byť balené podľa podmienok ustanovených v § 12 a označované náveskou sivej farby podľa § 13 ods. ...
1.
označenie členského štátu a orgánu zodpovedného za poľné prehliadky alebo ich rozlišovací kód,
2.
úradne pridelené sériové číslo,
3.
botanický názov druhu obilniny, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov, aspoň latinský ...
4.
názov odrody; ak ide o odrody inbredných línií a hybridov, ktoré sú určené výlučne ako komponenty hybridných ...
5.
kategória osiva,
6.
údaj „hybrid“, ak ide o hybridné odrody,
7.
označenie poľa s množiteľským porastom alebo číslo dávky,
8.
deklarovaná hmotnosť netto alebo brutto,
9.
údaj „osivo nie konečne certifikované“,
b)
musí sprevádzať doklad, ktorý spĺňa tieto požiadavky:
1.
označenie zodpovedného orgánu, ktorý doklad vydal,
2.
úradne pridelené sériové číslo,
3.
botanický názov druhu obilniny, ktorý možno uviesť v skrátenej forme bez mien autorov, aspoň latinský ...
4.
názov odrody,
5.
kategória osiva,
6.
pôvod osiva, ktoré sa použilo na založenie množiteľského porastu, a názov krajiny alebo krajín, ktoré ...
7.
názov pozemku a číslo porastu, na ktoré sa doklad vzťahuje,
8.
oblasť výroby dávky,
9.
hmotnosť zberaného osiva a počet balení,
10.
počet generácií množenia nasledujúcich po základnom osive, ak ide o certifikované osivo,
11.
vyhlásenie, že sú splnené podmienky, ktoré sa vyžadujú na množiteľské porasty obilniny, z ktorých osivo ...
12.
výsledky predbežných rozborov osiva.
(3)

Požiadavky podľa odseku 1 písm. a) nemusia byť splnené, ak orgány zodpovedné za vykonanie prehliadok ...

(4)

Osivo obilnín, ktoré sa vyrobilo v tretej krajine, na žiadosť dodávateľa sa uznáva, ak

a)
sa priamo vyrobilo
1.
zo základného osiva alebo z certifikovaného osiva prvej generácie, ktoré bolo uznané aspoň v jednom ...
2.
z kríženia základného osiva uznaného v niektorom členskom štáte so základným osivom uznaným v tretej ...
b)
množiteľské porasty tohto osiva boli prehliadnuté a spĺňajú podmienky ustanovené v rozhodnutí o rovnocennosti ...
c)
výsledky skúšok preukázali, že spĺňa podmienky uvedené v prílohe č. 2 pre danú kategóriu osiva.
Záverečné ustanovenia
§ 18

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.

§ 19

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2007.

Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 57/2007 Z. z.

  POŽIADAVKY NA UZNÁVANIE MNOŽITEĽSKÝCH PORASTOV OBILNÍN

  (1)

  Množiteľský porast obilnín sa nesmie zakladať po predplodine rovnakého druhu a odrody a pole musí byť ...

  (2)

  Množiteľský porast Najmenšia izolačná vzdialenosť Lesknica kanárska (Phalaris canariensis), raž ...

  Najmenšie izolačné vzdialenosti uvedené v tabuľke sa nemusia dodržať, ak je zabezpečená dostatočná ochrana ...

  (3)

  Množiteľský porast musí mať dostatočnú odrodovú pravosť a odrodovú čistotu a pri plodinách inbredných ...

  Množiteľské porasty ryže siatej (Oryza sativa), lesknice kanárskej (Phalaris canariensis), raže siatej ...

  A.

  Ryža siata (Oryza sativa):

  Počet rastlín, o ktorých je zrejmé, že ide o divorastúce rastliny alebo červenozrnné rastliny, nesmie ...

  a)

  0 pri produkcii základného osiva,

  b)

  1 na 100 m2 pri výrobe certifikovaného osiva prvej generácie a certifikovaného osiva druhej generácie. ...

  B.

  Lesknica kanárska (Phalaris canariensis), raž siata (Secale cereale) okrem hybridov

  Počet rastlín, o ktorých je zrejmé, že nepatria k odrode, nesmie prekročiť množstvo

  C.

  Úradné poľné prehliadky sa vykonávajú podľa týchto požiadaviek:

  a)

  Percentuálne množstvo rastlín druhu cirok (Sorghum spp.) okrem množiteľského porastu alebo rastlín, ...

  aa)

  základného osiva v čase

  1.

  kvitnutia 0,1 %,

  2.

  zrelosti 0,1 %,

  bb)

  certifikovaného osiva

  1.

  pri rastlinách otcovského komponentu, ktoré prášia peľ vtedy, keď majú rastliny materského komponentu ...

  2.

  pri rastlinách materského komponentu

  b)

  Pri výrobe certifikovaného osiva hybridných odrôd musia byť splnené tieto požiadavky:

  aa)

  rastliny otcovského komponentu musia dostatočne prášiť peľ v čase, keď majú rastliny materského komponentu ...

  bb)

  v čase, keď majú rastliny materského komponentu blizny receptívne na peľ, percentuálne množstvo rastlín ...

  c)

  Množiteľské porasty voľne opeľujúcich sa odrôd alebo syntetických odrôd druhu cirok (Sorghum spp.) musia ...

  (4)

  Hybridy raže siatej (Secale cereale)

  a)

  Množiteľský porast Najmenšia vzdialenosť – pri výrobe základného osiva – pri využití samčej sterility ...

  b)

  Množiteľský porast musí spĺňať aj tieto požiadavky:

  1.

  počet rastlín, o ktorých je zrejmé, že nepatria ku komponentu, nesmie prekročiť množstvo

  2.

  základné osivo pri využití samčej sterility musí mať úroveň sterility komponentu samčej sterility najmenej ...

  c)

  Ak je to potrebné, certifikované osivo musí byť vyrábané v zmiešanom pestovaní materského komponentu ...

  (5)

  Ak sa osivo vyrába pomocou chemickej hybridizačnej látky, množiteľský porast musí spĺňať aj tieto požiadavky: ...

  a)

  Množiteľský porast musí spĺňať požiadavku na vzdialenosť od susedných zdrojov peľu, ktoré môžu mať za ...

  b)

  Množiteľský porast musí mať dostatočnú pravosť a čistotu, ak ide o charakteristiky komponentov. ...

  (6)

  Množiteľský porast na výrobu základného a certifikovaného osiva hybridov jačmeňa siateho (Hordeum vulgare) ...

  a)

  spĺňať požiadavku na vzdialenosť od susedných zdrojov peľu, ktoré môžu mať za následok nežiaduce cudzoopelenie ...

  b)

  mať dostatočnú odrodovú pravosť a čistotu, pokiaľ ide o charakteristiky komponentov:

  1.

  percentuálny podiel rastlín, pri ktorých je zrejmé, že nepatria k typu, nesmie prekročiť:

  1.1

  ak ide o množiteľský porast na výrobu základného osiva, 0,1 % pri udržujúcej a obnovujúcej línii a 0,2 ...

  1.2

  ak ide o množiteľský porast na výrobu certifikovaného osiva, 0,3 % pri obnovovači a cytoplazmatickej ...

  2.

  úroveň samčej sterility materského komponentu musí byť

  2.1

  v prípade množiteľského porastu na výrobu základného osiva najmenej 99,7 %,

  2.2

  v prípade množiteľského porastu na výrobu certifikovaného osiva najmenej 99,5 %,

  3.

  splnenie požiadaviek v prvom a druhom bode sa preskúma vegetačnou skúškou pri následnej úradnej kontrole. ...

  (7)

  Certifikované osivo hybridov jačmeňa siateho (Hordeum vulgare), ktoré spĺňa požiadavky podľa odseku ...

  (8)

  Huby a riasovky Regulovaný nekaranténny škodca alebo symptómy spôsobené regulovaným nekaranténnym ...

  Výskyt regulovaných nekaranténnych škodcov alebo symptómov spôsobených regulovanými nekaranténnymi škodcami ...

  (9)

  Dodržanie požiadaviek podľa tejto prílohy sa v prípade základného osiva preveruje pri úradných poľných ...

  A.

  Podmienky a štádium vývinu množiteľského porastu musí umožňovať primerané preverenie.

  B.

  Počet úradných poľných prehliadok musí byť najmenej

  a)

  v prípade ovsa nahého (Avena nuda), ovsa siateho (Avena sativa), ovsa hrebienkatého (Avena strigosa), ...

  b)

  v prípade ciroku (Sorghum spp.) a kukurice siatej (Zea mays) počas obdobia kvitnutia

  aa)

  voľne opeľujúce sa odrody jedna,

  bb)

  inbredné línie alebo hybridy tri.

  Ak ide o množiteľský porast, ktorý je pestovaný po poraste, v ktorom sa pestovali plodiny druhov cirok ...

  C.

  Veľkosť, počet a rozdelenie častí pestovateľskej plochy, ktoré podliehajú úradným poľným prehliadkam ...

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 57/2007 Z. z.

  POŽIADAVKY NA UZNÁVANIE OSIVA OBILNÍN

  (1)

  Osivo musí mať dostatočnú odrodovú pravosť a odrodovú čistotu a ak ide o osivo inbrednej línie, dostatočnú ...

  Osivo druhov uvedených v tomto odseku musí spĺňať aj tieto požiadavky:

  A.

  Ovos nahý (Avena nuda), ovos siaty (Avena sativa), ovos hrebienkatý (Avena strigosa), jačmeň siaty (Hordeum ...

  Kategória Najnižšia odrodová čistota (%) Základné osivo 99,9 Certifikované osivo prvej generácie ...

  Najnižšia odrodová čistota sa zisťuje predovšetkým pri úradných poľných prehliadkach uskutočňovaných ...

  B.

  Samoopelivé odrody tritikale (xTriticosecale) okrem hybridov

  Kategória Najnižšia odrodová čistota (%) Základné osivo 99,7 Certifikované osivo prvej generácie ...

  Najnižšia odrodová čistota sa zisťuje predovšetkým pri úradných poľných prehliadkach uskutočňovaných ...

  C.

  Hybridy ovsa nahého (Avena nuda), ovsa siateho (Avena sativa), ovsa hrebienkatého (Avena strigosa), ...

  Najnižšia odrodová čistota osiva kategórie certifikované osivo je 90 %. V prípade osiva jačmeňa siateho ...

  D.

  Cirok (Sorghum spp.) a kukurica siata (Zea mays)

  Ak sa na výrobu certifikovaného osiva hybridných odrôd použil materský komponent samčej sterility a ...

  E.

  Hybridy raže siatej (Secale cereale) a cytoplazmatickej samčej sterility hybridy jačmeňa siateho (Hordeum ...

  Osivo nemožno uznať ako certifikované osivo, ak sa náležite nezohľadnili výsledky následnej úradnej ...

  (2)

  Osivo musí spĺňať tieto požiadavky na klíčivosť, analytickú čistotu a obsah semien iných rastlinných ...

  A.

  Druh a kategória Najnižšia klíčivosť (% čistého osiva) Najnižšia analytická čistota (% hmotnosti) Najvyšší ...

  Poznámka: Písmená v zátvorkách sú odkazmi na požiadavky v písmene B.

  B.

  Požiadavky, ktoré sa uplatňujú, ak sa na ne odkazuje v tabuľke v bode A

  a)

  Najvyšší obsah množstva semien uvedený v stĺpci 4 zahŕňa aj semená druhov uvedených v stĺpcoch 5 až ...

  b)

  Druhé semeno sa nepovažuje za nežiaducu prímes, ak druhá vzorka s rovnakou hmotnosťou neobsahuje žiadne ...

  c)

  Prítomnosť jedného semena ovsa hluchého (Avena fatua), ovsa jalového (Avena sterilis) alebo mätonoha ...

  d)

  Ak ide o osivo odrody jačmeňa nahého (Hordeum vulgare subsp. nudum), je požadovaná najnižšia klíčivosť ...

  (3)

  Háďatká Regulovaný nekaranténny škodca alebo symptómy spôsobené regulovaným nekaranténnym škodcom ...

  Výskyt regulovaných nekaranténnych škodcov alebo symptómov spôsobených regulovanými nekaranténnymi škodcami ...

  (4)

  Kategória Najvyšší prípustný počet hubovitých útvarov vo vzorke osiva s hmotnosťou uvedenou v prílohe ...

  * Výskyt piatich hubovitých útvarov (napríklad skleróciá, fragmenty sklerócií alebo námeľ) vo vzorke ...

  Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 57/2007 Z. z.

  POŽIADAVKY NA HMOTNOSŤ DÁVKY A HMOTNOSŤ VZORKY OSIVA OBILNÍN

  Druh Najvyššia hmotnosť dielu dávky[t] Najnižšia hmotnosť vzorky, ktorá sa má odobrať z dielu dávky[g] ...

  Najvyššiu hmotnosť posledného dielu dávky nemožno prekročiť o viac ako 5 %.

  Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 57/2007 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 66/402/EHS zo 14. júna 1966 týkajúca sa obchodovania s osivom obilnín (Ú. v. ES L 125, ...

  2.

  Smernica Komisie 2006/47/ES z 23. mája 2006, ktorá stanovuje osobitné požiadavky pre výskyt Avena fatua ...

  3.

  Smernica Komisie 2009/74/ES z 26. júna 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, ...

  4.

  Vykonávacia smernica Komisie 2012/1/EÚ zo 6. januára 2012, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici ...

  5.

  Vykonávacia smernica Komisie 2012/37/EÚ z 22. novembra 2012, ktorou sa menia niektoré prílohy k smerniciam ...

  6.

  Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2015/1955 z 29. októbra 2015, ktorou sa menia prílohy I a II k smernici ...

  7.

  Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2016/317 z 3. marca 2016, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS, ...

  8.

  Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2018/1027 z 19. júla 2018, ktorou sa mení smernica Rady 66/402/EHS, ...

  9.

  Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2020/177 z 11. februára 2020, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS, ...

Poznámky

 • 1)  Príloha č. 1 časť A bod IV nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd ...
 • 2)  § 4 písm. h) zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd ...
 • 3)  § 2 písm. p) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z.
 • 4)  § 3 písm. b) zákona č. 597/2006 Z. z.
 • 5)  Rozhodnutie Rady 2003/17 zo 16. decembra 2002 o rovnocennosti terénnych inšpekcií uskutočňovaných v ...
 • 6)  Nariadenie Komisie (ES) č. 217/2006 z 8. februára 2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá uplatňovania smerníc ...
 • 7)  Rozhodnutie Komisie 2004/842/ES z 1. decembra 2004 o vykonávacích pravidlách, podľa ktorých môžu členské ...
 • 8)  Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v ...
 • 9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných ...
 • 10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore