Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov na trh 55/2007 účinný od 01.08.2020

Platnosť od: 01.02.2007
Účinnosť od: 01.08.2020
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Pestovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 55/2007 s účinnosťou od 01.08.2020 na základe 214/2020
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov na trh

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky ...

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Toto nariadenie vlády ustanovuje

a)
sadivo druhu zemiak,1) ktoré je uvádzané na trh,
b)
požiadavky na vlastnosti a kvalitu sadiva zemiakov,
c)
požiadavky na výrobu sadiva zemiakov,
d)
podmienky uvádzania sadiva zemiakov na trh,
e)
podmienky dovozu sadiva zemiakov,
f)
podrobnosti o obaloch sadiva zemiakov a o ich označovaní a uzatváraní,
g)
spôsob a rozsah výkonu kontroly a uznávania sadiva zemiakov.
(2)

Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na sadivo zemiakov, ktoré je určené na vývoz do krajín, ktoré nie ...

§ 2
Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a)

uvádzaním sadiva zemiakov na trh predaj, skladovanie na účely predaja, ponuka na predaj, dovoz z tretích ...

1.

Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu (ďalej len „kontrolný ústav“),

2.

osobám, ktoré sadivo zemiakov upravujú alebo balia a ktoré k nemu nenadobudnú vlastnícke právo,

3.

osobám, ktoré zo sadiva zemiakov vyrábajú suroviny určené na priemyselné využitie alebo ktoré sadivo ...

b)

základným sadivom zemiakov hľuzy zemiakov, ktoré

1.

sú vyrobené v súlade s požiadavkami na udržiavanie odrody a zdravotného stavu,

2.

sú určené predovšetkým na výrobu certifikovaného sadiva zemiakov,

3.

spĺňajú požiadavky na základné sadivo zemiakov uvedené v prílohách č. 1 a 2 a

4.

spĺňajú pri uznávaní sadiva vykonávanom kontrolným ústavom požiadavky podľa prvého až tretieho bodu,

c)

certifikovaným sadivom zemiakov hľuzy zemiakov, ktoré

1.

sú vyrobené priamo z predzákladného sadiva zemiakov, zo základného sadiva zemiakov alebo z certifikovaného ...

2.

sú určené najmä na výrobu zemiakov,

3.

spĺňajú požiadavky na certifikované sadivo zemiakov uvedené v prílohách č. 1 a 2 a

4.

spĺňajú pri uznávaní sadiva vykonávanom kontrolným ústavom požiadavky podľa prvého až tretieho bodu,

d)

šľachtiteľským sadivom zemiakov hľuzy zemiakov zodpovedajúce opisu odrody, ktoré sú vyrábané pod dohľadom ...

e)

predzákladným sadivom zemiakov hľuzy zemiakov, ktoré

1.

sú vyrobené v súlade s požiadavkami na udržiavanie odrody a zdravotného stavu zemiakov,

2.

sú určené predovšetkým na výrobu základného sadiva zemiakov,

3.

spĺňajú požiadavky na predzákladné sadivo zemiakov uvedené v prílohách č. 1 a 2 a

4.

spĺňajú pri uznávaní sadiva vykonávanom kontrolným ústavom požiadavky podľa prvého až tretieho bodu,

f)

udržiavateľom odrody osoba, ktorá je oprávnená vykonávať alebo zabezpečovať udržiavacie šľachtenie odrody ...

g)

udržiavacím šľachtením odrôd zemiakov udržiavanie znakov a vlastností odrody zemiakov, na ktorých základe ...

h)

uznávaním systém kontroly, pri ktorej sa overujú biologické a sadivové hodnoty sadiva hodnotením množiteľského ...

i)

množiteľským porastom porast určený na výrobu sadiva zemiakov prihláseného na uznávanie,

j)

pozberovou skúškou pozberová, skleníková a očková skúška v rámci uznávania na určenie percentuálneho ...

k)

konzumnými zemiakmi zemiaky určené na priamu spotrebu alebo na priemyselné spracovanie,

l)

dodávateľom ten, kto má osvedčenie o odbornej spôsobilosti dodávateľa a je zapísaný v evidencii dodávateľov.2) ...

m)

materskou rastlinou identifikovaná rastlina, z ktorej bol odobraný materiál na množenie,

n)

mikropropagáciou postup rýchleho rozmnoženia rastlinného materiálu na produkciu veľkého počtu rastlín ...

§ 3
Požiadavky na výrobu sadiva zemiakov
(1)

Sadivo zemiakov v kategórii predzákladné sadivo zemiakov, základné sadivo zemiakov a certifikované sadivo ...

(2)

Sadivo zemiakov možno vyrábať v ustanovenom počte generácií množenia, pričom poradie generácie množenia ...

(3)

Vyrábať možno najviac

a)
štyri generácie predzákladného sadiva zemiakov,
b)
štyri generácie základného sadiva zemiakov, pričom spolu s generáciami predzákladného sadiva zemiakov ...
c)
dve generácie certifikovaného sadiva zemiakov.
(4)

Ak nie je na náveske príslušnej kategórie sadiva zemiakov uvedená generácia množenia, sadivo zemiakov ...

(5)

Predzákladné sadivo zemiakov a základné sadivo zemiakov okrem poslednej generácie základného sadiva ...

(6)

Zoznam okresov uvedený v prílohe č. 3 tvorí uzavretú sadivovú oblasť na výrobu predzákladného sadiva ...

(7)

Množiteľské porasty sadiva zemiakov možno zakladať len na pozemkoch, na ktorých neboli pestované zemiaky ...

(8)

Pred založením množiteľského porastu zemiakov sa musí vykonať prieskum na vylúčenie výskytu háďatka ...

(9)

Skladovať alebo dopravovať sadivo zemiakov spolu s konzumnými zemiakmi alebo inak nakladať so sadivom ...

§ 4
Požiadavky na kvalitu sadiva zemiakov v dávke
(1)

Predzákladné sadivo zemiakov, základné sadivo zemiakov a certifikované sadivo zemiakov vo všetkých generáciách ...

(2)

Sadivo zemiakov sa nesmie uvádzať na trh, ak jednotlivé hľuzy prepadnú cez štvorcové sito s rozmermi ...

(3)

Sadivo zemiakov, ktorého hľuzy neprepadnú cez štvorcové sito s rozmermi 35 x 35 mm, musí mať ohraničenie ...

(4)

Rozdiel veľkosti hľúz sadiva zemiakov v dávke môže byť maximálne 25 mm.

(5)

Dávka nesmie obsahovať viac ako tri percentá hľúz z celkovej hmotnosti dávky, ktorých veľkosť je menšia ...

(6)

Predzákladné sadivo zemiakov, základné sadivo zemiakov a certifikované sadivo zemiakov musí spĺňať požiadavky ...

§ 5
Uznávanie sadiva zemiakov
(1)

Sadivo zemiakov možno uznávať a uvádzať na trh, ak bolo vyrobené z niektorej odrody, ktorá je zapísaná ...

(2)

Sadivo zemiakov sa uznáva ako predzákladné sadivo zemiakov, základné sadivo zemiakov a certifikované ...

(3)

Pri uznávaní sadiva zemiakov podľa odseku 2 vzorky sadiva zemiakov odoberá kontrolný ústav podľa metód ...

§ 5a
Uznávanie sadiva zemiakov s uvedením triedy Únie
(1)

Predzákladné sadivo zemiakov, základné sadivo zemiakov a certifikované sadivo zemiakov možno uznávať ...

(2)

Predzákladné sadivo zemiakov možno uznávať a uvádzať na trh so zaradením do triedy Únie PBTC a triedy ...

(3)

Základné sadivo zemiakov možno uznávať a uvádzať na trh so zaradením do triedy Únie S, triedy Únie SE ...

(4)

Certifikované sadivo zemiakov možno uznávať a uvádzať na trh so zaradením do triedy Únie A a triedy ...

(5)

Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nevzťahujú na predzákladné sadivo zemiakov, základné sadivo zemiakov alebo ...

§ 6
Uvádzanie sadiva zemiakov na trh
(1)

Na trh možno uvádzať len sadivo zemiakov, ktoré bolo uznané podľa § 5 alebo § 5a, ak toto nariadenie ...

(2)

Predzákladné sadivo zemiakov, základné sadivo zemiakov alebo certifikované sadivo zemiakov možno uvádzať ...

(3)

Sadivo zemiakov dodávané konečnému spotrebiteľovi v malom množstve s hmotnosťou do 10 kg nemusí byť ...

(4)

Na trh možno uvádzať aj

a)
šľachtiteľské sadivo zemiakov, ak spĺňa požiadavky podľa odseku 6,
b)
sadivo zemiakov v množstve potrebnom na vedecké účely alebo šľachtiteľské účely,
c)
sadivo zemiakov odrody, ktorá nebola zaradená do Spoločného katalógu odrôd a ani do národných katalógov ...
(5)

Na trh možno uvádzať sadivo geneticky modifikovanej odrody zemiakov, ak sú splnené podmienky podľa osobitného ...

(6)

Šľachtiteľské sadivo zemiakov možno uvádzať na trh v generácii množenia pred základným sadivom zemiakov, ...

a)
bolo vyrobené v súlade s pravidlami na udržiavanie odrody a zdravotného stavu,
b)
je určené najmä na výrobu základného sadiva zemiakov,
c)
spĺňa pri skúške vykonávanej kontrolným ústavom požiadavky na predzákladné sadivo zemiakov,
d)
je balené podľa § 7 a
e)
obal je označený náveskou, ktorá musí obsahovať tieto údaje:
1.
označenie kontrolného ústavu alebo zodpovedného orgánu iného členského štátu Európskej únie (ďalej len ...
2.
evidenčné číslo dodávateľa alebo číslo dávky,
3.
mesiac a rok balenia,
4.
botanický názov druhu zemiakov, ktorý možno uviesť v skrátenej forme bez mien autorov, alebo obvyklý ...
5.
názov odrody,
6.
označenie „predzákladné sadivo zemiakov“.
(7)

Sadivo zemiakov sa nesmie uvádzať na trh, ak bolo ošetrené inhibítormi klíčenia.

(8)

Sadivo zemiakov uvádzané na trh, ktoré prestalo spĺňať požiadavky uvedené v prílohe č. 2, môže dodávateľ ...

(9)

Ak je ohrozené zásobovanie trhu základným sadivom zemiakov alebo certifikovaným sadivom zemiakov, možno ...

(10)

Sadivo zemiakov podľa odseku 9 možno uvádzať na trh len v množstve potrebnom na prekonanie dočasných ...

§ 7
Balenie sadiva zemiakov
(1)

Predzákladné sadivo zemiakov, základné sadivo zemiakov a certifikované sadivo zemiakov musia byť uzatvorené ...

(2)

Zabezpečenie uzavretia obalu alebo kontajnera nemusí byť opatrené náveskou, pečaťou alebo plombou, ak ...

(3)

Obal alebo kontajner môže opätovne uzatvoriť len kontrolný ústav alebo ich možno uzatvoriť pod dohľadom ...

§ 8
Označovanie sadiva zemiakov
(1)

Dodávateľ je povinný pri uvádzaní na trh predzákladného sadiva zemiakov, základného sadiva zemiakov ...

a)
označenie „kvalita ES“,
b)
označenie kontrolného ústavu alebo iného zodpovedného orgánu a členského štátu alebo ich rozlišovací ...
c)
evidenčné číslo dodávateľa alebo číslo dávky,
d)
mesiac a rok balenia,
e)
botanický názov druhu zemiakov, ktorý možno uviesť v skrátenej forme bez mien autorov, alebo obvyklý ...
f)
názov odrody,
g)
krajinu výroby,
h)
označenie „predzákladné sadivo zemiakov“, „základné sadivo zemiakov“ alebo „certifikované sadivo zemiakov“ ...
i)
veľkostné triedenie sadiva zemiakov,
j)
čistú hmotnosť zemiakov,
k)
označenie „rastlinný pas ES“ a označenie „ZP“, ak sú splnené požiadavky podľa osobitného predpisu.8)
l)
úradne pridelené sériové číslo.
(2)

Náveska sa nesmie použiť viackrát a údaje podľa odseku 1 musia byť na nej čitateľne a nezmazateľne vyznačené ...

(3)

Farba návesky musí byť

a)
biela s uhlopriečnym fialovým pásom pre predzákladné sadivo zemiakov,
b)
biela pre základné sadivo zemiakov,
c)
modrá pre certifikované sadivo zemiakov,
d)
hnedá pre sadivo zemiakov neregistrovanej odrody zemiakov uvádzané na trh podľa § 6 ods. 4 písm. c).
(4)

Dodávateľ je povinný do každého obalu alebo kontajnera vložiť doklad vzťahujúci sa k sadivu zemiakov ...

(5)

Označovanie sadiva zemiakov podľa odsekov 1 až 4 sa nevzťahuje na malé balenia sadiva zemiakov s hmotnosťou ...

(6)

Dodávateľ je povinný na obale alebo kontajneri, na náveske a v sprievodnom doklade uviesť údaj o tom, ...

(7)

Dodávateľ je povinný na obale alebo kontajneri, alebo v obale alebo v kontajneri, na náveske a v sprievodnom ...

§ 9
Dovoz sadiva zemiakov z tretích krajín
(1)

Sadivo zemiakov z tretích krajín možno uvádzať na trh, ak sadivo zemiakov spĺňa požiadavky podľa osobitných ...

(2)

Dodávateľ pri uvádzaní sadiva zemiakov na trh podľa odseku 1, ktorého hmotnosť je väčšia ako 2 kg, je ...

a)
druh zemiakov,
b)
názov odrody zemiakov,
c)
kategória zemiakov,
d)
krajina výroby sadiva zemiakov a zodpovedný orgán,
e)
krajina odoslania,
f)
dovozca,
g)
množstvo sadiva zemiakov.
(3)

Dodávateľ je povinný aspoň tri dni pred dovozom zemiakov z tretích krajín písomne informovať kontrolný ...

§ 10
Kontrola

Kontrolný ústav kontroluje počas výroby, spracúvania, balenia, skladovania a uvádzania sadiva zemiakov ...

§ 11
Porovnávacie skúšky

Vykonávanie porovnávacích skúšok alebo pokusov na vzorkách sadiva zemiakov zabezpečuje kontrolný ústav ...

§ 12
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.

§ 13
Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2007.

Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 55/2007 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 55/2007 Z. z.

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 55/2007 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 55/2007 Z. z.

  Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 55/2007 Z. z.

  ZOZNAM OKRESOV NA VÝROBU PREDZÁKLADNÉHO SADIVA A ZÁKLADNÉHO SADIVA ZEMIAKOV OKREM POSLEDNEJ GENERÁCIE ZÁKLADNÉHO SADIVA ZEMIAKOV

  KRAJ OKRES Banskobystrický Banská Bystrica Brezno Žilinský Dolný Kubín Námestovo Liptovský ...

  Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 55/2007 Z. z.

  POŽIADAVKY NA UVEDENIE TRIEDY ÚNIE PRE SADIVO ZEMIAKOV

  Prevziať prílohu - Príloha č. 4 časť A k nariadeniu vlády č. 55/2007 Z. z.

  Časť B

  1.

  Požiadavky na základné sadivo zemiakov triedy Únie S:

  1.1.

  podmienky týkajúce sa sadiva zemiakov:

  a)

  počet rastlín, ktoré nepatria k odrode, a počet rastlín inej odrody nesmie presiahnuť spolu 0,1 %, ...

  b)

  počet rastlín napadnutých bakteriálnym černením stoniek nesmie presiahnuť 0,1 %,

  c)

  počet rastlín v priamom potomstve so symptómami vírusovej infekcie nesmie presiahnuť 1,0 %,

  d)

  počet rastlín so symptómami mozaikovitosti a počet rastlín so symptómami spôsobenými zvinutkou zemiaka ...

  e)

  počet generácií na poli vrátane predzákladných generácií a základných generácií nesmie byť vyšší ako ...

  f)

  ak nie je generácia uvedená na úradnej náveske, sadivo zemiakov sa považuje za sadivo patriace k piatej ...

  1.2.

  tolerancie prítomnosti nečistôt, chýb a chorôb v dávke:

  a)

  sadivo zemiakov napadnuté inou hnilobou ako krúžkovitosť zemiakov a hnedá hniloba zemiakov nesmie presiahnuť ...

  b)

  sadivo zemiakov napadnuté koreňomorkou zemiakovou na viac ako 10 % povrchu nesmie presiahnuť 5 % ich ...

  c)

  sadivo zemiakov napadnuté obyčajnou chrastovitosťou zemiakov na viac ako jednej tretine povrchu nesmie ...

  d)

  sadivo zemiakov napadnuté prašnou chrastovitosťou na viac ako 10 % povrchu nesmie presiahnuť 3 % ich ...

  e)

  scvrknuté hľuzy v dôsledku nadmernej dehydratácie alebo dehydratácie spôsobenej striebritosťou šupky ...

  f)

  sadivo zemiakov s vonkajšími chybami vrátane poškodených hľúz alebo zničených hľúz nesmie presiahnuť ...

  g)

  prítomnosť zeminy a cudzorodých látok nesmie presiahnuť 1 % ich hmotnosti,

  h)

  celkový podiel sadiva zemiakov uvedených v písmenách a) až f) nesmie presiahnuť 6 % ich hmotnosti. ...

  2.

  Požiadavky na základné sadivo zemiakov triedy Únie SE:

  2.1.

  podmienky týkajúce sa sadiva zemiakov:

  a)

  počet rastlín, ktoré nepatria k odrode, a počet rastlín inej odrody nesmie presiahnuť spolu 0,1 %, ...

  b)

  počet rastlín napadnutých bakteriálnym černením stoniek nesmie presiahnuť 0,5 %,

  c)

  počet rastlín v priamom potomstve so symptómami vírusovej infekcie nesmie presiahnuť 2 %,

  d)

  počet rastlín so symptómami mozaikovitosti alebo symptómami spôsobenými zvinutkou zemiaka nesmie presiahnuť ...

  e)

  počet generácií na poli vrátane predzákladných generácií a základných generácií nesmie byť väčší ako ...

  f)

  ak nie je generácia uvedená na úradnej náveske, sadivo zemiakov sa považuje za sadivo patriace k šiestej ...

  2.2.

  tolerancie prítomnosti nečistôt, chýb a chorôb v dávke:

  a)

  sadivo zemiakov napadnuté hnilobou inou ako krúžkovitosť zemiakov a hnedá hniloba zemiakov nesmie presiahnuť ...

  b)

  sadivo zemiakov napadnuté koreňomorkou zemiakovou na viac ako 10 % povrchu nesmie presiahnuť 5 % ich ...

  c)

  sadivo zemiakov napadnuté obyčajnou chrastovitosťou zemiakov na viac ako jednej tretine povrchu nesmie ...

  d)

  sadivo zemiakov napadnuté prašnou chrastovitosťou na viac ako 10 % povrchu nesmie presiahnuť 3 % ich ...

  e)

  scvrknuté hľuzy v dôsledku nadmernej dehydratácie alebo dehydratácie spôsobenej striebritosťou šupky ...

  f)

  sadivo zemiakov s vonkajšími chybami vrátane poškodených hľúz alebo zničených hľúz nesmie presiahnuť ...

  g)

  prítomnosť zeminy a cudzorodých látok nesmie presiahnuť 1 % ich hmotnosti,

  h)

  celkový podiel sadiva zemiakov uvedených v písmenách a) až f) nesmie presiahnuť 6 % ich hmotnosti. ...

  3.

  Požiadavky na základné sadivo zemiakov triedy Únie E:

  3.1.

  podmienky týkajúce sa sadiva zemiakov:

  a)

  počet rastlín, ktoré nepatria k odrode, a počet rastlín inej odrody nesmie presiahnuť spolu 0,1 %, ...

  b)

  počet rastlín napadnutých bakteriálnym černením stoniek nesmie presiahnuť 1,0 %,

  c)

  počet rastlín v priamom potomstve so symptómami vírusovej infekcie nesmie presiahnuť 4 %,

  d)

  počet rastlín so symptómami mozaikovitosti alebo symptómami spôsobenými zvinutkou zemiaka nesmie presiahnuť ...

  e)

  počet generácií na poli vrátane predzákladných generácií a základných generácií nesmie byť väčší ako ...

  f)

  ak nie je generácia uvedená na úradnej náveske, sadivo zemiakov sa považuje za sadivo patriace k siedmej ...

  3.2.

  tolerancie prítomnosti nečistôt, chýb a chorôb v dávke:

  a)

  sadivo zemiakov napadnuté hnilobou inou ako krúžkovitosť zemiakov a hnedá hniloba zemiakov nesmie presiahnuť ...

  b)

  sadivo zemiakov napadnuté koreňomorkou zemiakovou na viac ako 10 % povrchu nesmie presiahnuť 5 % ich ...

  c)

  sadivo zemiakov napadnuté obyčajnou chrastovitosťou zemiakov na viac ako jednej tretine povrchu nesmie ...

  d)

  sadivo zemiakov napadnuté prašnou chrastovitosťou na viac ako 10 % povrchu nesmie presiahnuť 3 % ich ...

  e)

  scvrknuté hľuzy v dôsledku nadmernej dehydratácie alebo dehydratácie spôsobenej striebritosťou šupky ...

  f)

  sadivo zemiakov s vonkajšími chybami vrátane poškodených hľúz alebo zničených hľúz nesmie presiahnuť ...

  g)

  prítomnosť zeminy a cudzorodých látok nesmie presiahnuť 1 % ich hmotnosti,

  h)

  celkový podiel sadiva zemiakov uvedených v písmenách a) až f) nesmie presiahnuť 6 % ich hmotnosti. ...

  Časť C

  1.

  Požiadavky na certifikované sadivo zemiakov triedy Únie A:

  1.1.

  podmienky týkajúce sa sadiva zemiakov:

  a)

  počet rastlín, ktoré nepatria k odrode, a počet rastlín inej odrody nesmie presiahnuť spolu 0,2 %, ...

  b)

  počet rastlín napadnutých bakteriálnym černením stoniek nesmie presiahnuť 2 %,

  c)

  počet rastlín v priamom potomstve so symptómami vírusovej infekcie nesmie presiahnuť 8 %,

  d)

  počet rastlín so symptómami mozaikovitosti alebo symptómami spôsobenými zvinutkou zemiaka nesmie presiahnuť ...

  1.2.

  tolerancie prítomnosti nečistôt, chýb a chorôb v dávke:

  a)

  sadivo zemiakov napadnuté hnilobou inou ako krúžkovitosť zemiakov a hnedá hniloba zemiakov nesmie presiahnuť ...

  b)

  sadivo zemiakov napadnuté koreňomorkou zemiakovou na viac ako 10 % povrchu nesmie presiahnuť 5 % ich ...

  c)

  sadivo zemiakov napadnuté obyčajnou chrastovitosťou zemiakov na viac ako jednej tretine povrchu nesmie ...

  d)

  sadivo zemiakov napadnuté prašnou chrastovitosťou na viac ako 10 % povrchu nesmie presiahnuť 3 % ich ...

  e)

  scvrknuté hľuzy v dôsledku nadmernej dehydratácie alebo dehydratácie spôsobenej striebritosťou šupky ...

  f)

  sadivo zemiakov s vonkajšími chybami vrátane poškodených hľúz alebo zničených hľúz nesmie presiahnuť ...

  g)

  prítomnosť zeminy a cudzorodých látok nesmie presiahnuť 2 % hmotnosti,

  h)

  celkový podiel sadiva zemiakov uvedených v písmenách a) až f) nesmie presiahnuť 8 % hmotnosti.

  2.

  Požiadavky na certifikované sadivo zemiakov triedy Únie B:

  2.1.

  podmienky týkajúce sa sadiva zemiakov:

  a)

  počet rastlín, ktoré nepatria k odrode, a počet rastlín inej odrody nesmie presiahnuť spolu 0,5 %, ...

  b)

  počet rastlín napadnutých bakteriálnym černením stoniek nesmie presiahnuť 4 %,

  c)

  počet rastlín v priamom potomstve so symptómami vírusovej infekcie nesmie presiahnuť 10 %,

  d)

  počet rastlín so symptómami mozaikovitosti alebo symptómami spôsobenými zvinutkou zemiaka nesmie presiahnuť ...

  2.2.

  tolerancie prítomnosti nečistôt, chýb a chorôb v dávke:

  a)

  sadivo zemiakov napadnuté hnilobou inou ako krúžkovitosť zemiakov a hnedá hniloba zemiakov nesmie presiahnuť ...

  b)

  sadivo zemiakov napadnuté koreňomorkou zemiakovou na viac ako 10 % povrchu nesmie presiahnuť 5 % ich ...

  c)

  sadivo zemiakov napadnuté obyčajnou chrastovitosťou zemiakov na viac ako jednej tretine povrchu nesmie ...

  d)

  sadivo zemiakov napadnuté prašnou chrastovitosťou na viac ako 10 % povrchu nesmie presiahnuť 3 % ich ...

  e)

  scvrknuté hľuzy v dôsledku nadmernej dehydratácie alebo dehydratácie spôsobenej striebritosťou šupky ...

  f)

  sadivo zemiakov s vonkajšími chybami vrátane poškodených hľúz alebo zničených hľúz nesmie presiahnuť ...

  g)

  prítomnosť zeminy a cudzorodých látok nesmie presiahnuť 2 % hmotnosti,

  h)

  celkový podiel sadiva zemiakov uvedených v písmenách a) až f) nesmie presiahnuť 8 % ich hmotnosti. ...

  Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 55/2007 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 2002/56/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní so sadivom zemiakov (Ú. v. ES L 193, 20. 7. 2002; ...

  2.

  Vykonávacia smernica Komisie 2013/63/EÚ zo 17. decembra 2013, ktorou sa menia prílohy I a II k smernici ...

  3.

  Vykonávacia smernica Komisie 2014/20/EÚ zo 6. februára 2014, ktorou sa určujú triedy Únie pre základné ...

  4.

  Vykonávacia smernica Komisie 2014/21/EÚ zo 6. februára 2014, ktorou sa určujú minimálne podmienky a ...

  5.

  Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2016/317 z 3. marca 2016, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS, ...

  6.

  Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2020/177 z 11. februára 2020, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS, ...

Poznámky

 • 1)  Príloha č. 1 časť A bod V k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd ...
 • 2)  § 4 písm. h) zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd ...
 • 3)  Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 66/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú opatrenia proti ...
 • 4)  § 2 písm. f) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z.
 • 5)  § 2 písm. p) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z.
 • 6)  Rozhodnutie Komisie 2004/842/ES z 1. decembra 2004 o vykonávacích pravidlách, podľa ktorých môžu členské ...
 • 7)  Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v ...
 • 8)  § 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu ...
 • 9)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení ...
 • 10)  § 3 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 3 a § 9 až 11 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení ...
 • 11)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a ...
 • 12)  § 4 pism. k) zákona č. 597/2006 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore