Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 23/2007 Z. z. o technických požiadavkách na určité komponenty a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 169/2007 Z. z. 54/2011 účinný od 02.03.2011

Platnosť od: 01.03.2011
Účinnosť od: 02.03.2011
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Cestná doprava, Dopravné prostriedky, Lesy a lesné hospodárstvo, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 23/2007 Z. z. o technických požiadavkách na určité komponenty a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 169/2007 Z. z. 54/2011 účinný od 02.03.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 54/2011 s účinnosťou od 02.03.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 23/2007 Z. z. o technických ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 23/2007 Z. z. o technických požiadavkách na určité komponenty ...

1.

V § 2 písm. b) druhý bod znie: „2. regulátor otáčok a krytie hnacích prvkov, vyčnievajúcich ...

2.

V § 3 odsek 1 znie:

„(1) Komponenty a charakteristiky traktorov a ich montáž na traktory musia spĺňať technické ...

3.

V § 3 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) regulátor otáčok a krytie hnacích prvkov, vyčnievajúcich častí a kolies traktorov, doplnkové ...

4.

§ 3 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Ak sa traktory používajú v podmienkach, v ktorých môže vzniknúť riziko styku s nebezpečnými ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 6a až 6d znejú:

„6a) STN EN 15695-1 Poľnohospodárske traktory a samohybné postrekovače. Ochrana obsluhy (vodiča) ...

5.

V poznámke pod čiarou k odkazu 16 sa citácia „§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...

6.

Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 6a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 2. marca 2011 (1) Štátny dopravný úrad9) ...

7.

§ 7 znie:

„§ 7 Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v ...

8.

Príloha vrátane nadpisu znie:

„Príloha k nariadeniu vlády č. 23/2007 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 2. marca 2011.

Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore