Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva a sadeníc zelenín na trh 54/2007 účinný od 01.08.2020

Platnosť od: 01.02.2007
Účinnosť od: 01.08.2020
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Pestovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 54/2007 s účinnosťou od 01.08.2020 na základe 213/2020
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva a sadeníc zelenín na trh

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky ...

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Toto nariadenie vlády ustanovuje

a)
požiadavky na sadivo a sadenice zelenín, ktoré musia byť splnené pri ich uvedení na trh,
b)
požiadavky na vlastnosti a kvalitu sadiva a sadeníc zelenín,
c)
požiadavky na výrobu sadiva a sadeníc zelenín,
d)
podmienky dovozu sadiva a sadeníc zelenín z krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie (ďalej ...
e)
podrobnosti o obaloch a označovaní obalov so sadivom a sadenicami zelenín,
f)
podrobnosti o laboratórnej činnosti, evidencii dodávateľov a o odbornej spôsobilosti dodávateľov, dozore ...
g)
spôsob a rozsah výkonu kontroly vykonávanej Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym ...
(2)

Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na sadivo a sadenice zelenín, ktoré sú určené na vývoz do tretej ...

§ 2
Požiadavky na sadivo a sadenice zelenín
(1)

Požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády na výrobu, spracúvanie a uvádzanie sadiva a sadeníc zelenín ...

(2)

Podzemky a iné časti rastlín iných rodov alebo druhov zelenín alebo ich hybridov musia spĺňať požiadavky ...

§ 3
Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a)

sadivom zelenín časti rastlín a rastlinný materiál vrátane podpníkov určený na množenie a výrobu zeleniny, ...

b)

sadenicami zelenín celé rastliny a ich časti pre vrúbľované rastliny a vrúbľované komponenty určené ...

c)

dodávateľom ten, kto vykonáva množenie, výrobu, uchovávanie, ošetrovanie alebo uvádzanie sadiva a sadeníc ...

d)

uvádzaním sadiva a sadeníc zelenín na trh skladovanie sadiva a sadeníc zelenín, ich vystavovanie alebo ...

e)

dávkou počet jednotiek jednej komodity, ktorá je identifikovateľná podľa svojej homogenity, zloženia ...

f)

laboratóriom osoba vykonávajúca analýzu a diagnózu, ktorá umožňuje výrobcovi sledovať kvalitu výroby. ...

§ 4
Evidencia dodávateľov a odborná spôsobilosť dodávateľov
(1)

Kontrolný ústav zapíše dodávateľa do evidencie dodávateľov po vydaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti ...

(2)

Kontrolný ústav vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti dodávateľov fyzickej osobe-podnikateľovi, ak

a)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
má odborné vzdelanie alebo odbornú prax v trvaní najmenej tri roky,
c)
je zapísaná v obchodnom registri alebo v inom obdobnom registri,
d)
má vo vlastníctve alebo v nájme materiálno-technické vybavenie, ktorého pomocou sa bude činnosť dodávateľa ...
(3)

Kontrolný ústav vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti dodávateľov právnickej osobe, ak

a)
má určenú fyzickú osobu, ktorá spĺňa podmienky podľa odseku 2 písm. a) a b),
b)
je zapísaná v obchodnom registri alebo v inom obdobnom registri,
c)
má vo vlastníctve alebo v nájme primerané materiálno-technické vybavenie, ktorého pomocou sa bude činnosť ...
(4)

Kontrolný ústav eviduje rozsah činnosti dodávateľa. Ak sa zmení rozsah činnosti dodávateľa, jeho odborná ...

§ 5
Všeobecné požiadavky na sadivo a sadenice zelenín

Sadivo a sadenice zelenín sa nesmú uviesť na trh, ak nie sú vyrobené z niektorej odrody, ktorá je zapísaná ...

§ 6
Požiadavky na vlastnosti a kvalitu sadiva a sadeníc zelenín
(1)

Sadivo a sadenice zelenín všetkých rodov a druhov uvedených v zozname zelenín, aj na podpníkoch iných ...

a)
musia byť bez poškodení alebo nedostatkov, ktoré znižujú ich kvalitu,
b)
musia mať dostatočnú životaschopnosť a rozmery v súvislosti s ich použiteľnosťou ako sadiva a sadeníc ...
c)
musí byť uchovaná pravosť a čistota ohľadne rodov a druhov a musia byť odrodovo pravé a dostatočne čisté. ...
(2)

Sadivo cibule a cesnaku musí byť vyrobené z takého porastu na výrobu sadiva, ktorý bol podrobený kontrole ...

(3)

Množiteľský materiál a sadivový materiál zelenín musí byť aspoň pri vizuálnej prehliadke na mieste výroby ...

(4)

Výskyt regulovaných nekaranténnych škodcov v Európskej únii (ďalej len „regulovaný nekaranténny škodca“) ...

(5)

Množiteľský materiál a sadivový materiál zelenín musí byť aspoň pri vizuálnej prehliadke bez škodcov, ...

(6)

Množiteľský materiál a sadivový materiál zelenín musí spĺňať požiadavky týkajúce sa karanténnych škodcov ...

§ 7
Požiadavky na výrobu sadiva a sadeníc zelenín
(1)

Dodávateľ musí prijať potrebné opatrenia, aby boli splnené požiadavky na vlastnosti a kvalitu sadiva ...

(2)

Na účely splnenia požiadaviek podľa odseku 1 dodávateľ sám alebo prostredníctvom iného dodávateľa, alebo ...

a)
identifikáciu kritických bodov vo výrobnom procese na báze použitej metódy výroby,
b)
uplatňovanie metód na sledovanie a kontrolu kritických bodov podľa písmena a),
c)
odoberanie vzoriek na rozbor v laboratóriu na účely kontroly ich kvality,
d)
vedenie a uchovávanie písomných záznamov alebo záznamov v inej nezmazateľnej podobe o údajoch podľa ...
(3)

Požiadavky podľa odseku 2 nemusí spĺňať dodávateľ, ktorého činnosť je zameraná na dodávku malého množstva ...

(4)

Ak sa počas prijímania potrebných opatrení podľa odseku 1 a počas kontroly podľa odseku 2 zistí prítomnosť ...

(5)

Kritickými bodmi vo výrobnom procese podľa odseku 2 písm. a) sú

a)
kvalita sadiva a sadeníc zelenín použitých na začatie procesu výroby,
b)
výsev, presádzanie, črepníkovanie a výsadba sadiva a sadeníc zelenín,
c)
plán a technologický postup pestovania a množenia sadiva a sadeníc zelenín,
d)
hospodárenie so sadivom a sadenicami zelenín,
e)
všeobecná starostlivosť o porast na výrobu sadiva a sadeníc zelenín,
f)
množiteľské úkony, ako sú jednotenie a iné agrotechnické úkony,
g)
úkony zberu, a to čas zberu, počty kusov alebo hmotnosť vyrobeného sadiva a sadeníc zelenín,
h)
hygiena,
i)
ošetrovanie,
j)
zdravotný stav rastlín podľa osobitného predpisu,1)
k)
skladovanie vyrobených a nakúpených sadív a sadeníc zelenín,
l)
balenie,
m)
preprava,
n)
doklady, najmä o množstve nakúpených, vyrobených a predaných sadív a sadeníc zelenín.
(6)

Dodávateľ je povinný

a)
uchovávať aspoň jeden rok záznamy o rastlinách alebo o substrátoch a vzorkovačoch zakúpených na skladovanie ...
b)
spolupracovať s kontrolným ústavom, ak je na to sám odborne spôsobilý, inak musí touto činnosťou písomne ...
c)
vykonávať vizuálne prehliadky, ak sú potrebné, vo vhodnom čase a spôsobom schváleným kontrolným ústavom, ...
d)
sprístupniť zástupcom kontrolného ústavu všetky výrobné priestory a prevádzkové priestory, najmä na ...
(7)

Na účely uplatňovania metód podľa odseku 2 písm. b) musí dodávateľ priebežne zabezpečovať

a)
dostupnosť a aktuálne využitie metód na preverovanie každého kritického bodu podľa odseku 5,
b)
spoľahlivosť takýchto metód,
c)
ich vhodnosť na posúdenie obsahu opatrení pre výrobu a uvádzanie na trh vrátane dokladov,
d)
odbornú spôsobilosť jeho zamestnancov na vykonávanie kontroly.
(8)

Pri odbere vzoriek na rozbor podľa odseku 2 písm. c) musí dodávateľ zabezpečiť

a)
odber počas rôznych štádií výrobného procesu a v časových intervaloch, ktoré sú ustanovené kontrolným ...
b)
odber technicky správnym spôsobom a pri použití štatisticky spoľahlivých postupov s prihliadnutím na ...
c)
odber prostredníctvom kvalifikovanej osoby,
d)
analýzu v laboratóriu poverenom kontrolným ústavom na tento účel.
§ 8
Podmienky uvádzania sadiva a sadeníc zelenín na trh
(1)

Sadivo a sadenice zelenín môže uviesť na trh len dodávateľ zapísaný v evidencii dodávateľov,3) ak sadivo ...

(2)

Sadivo a sadenice zelenín musia byť počas pestovania, zberu alebo odoberania z rodičovského materiálu ...

(3)

Ak sa sadivo a sadenice zelenín rôzneho pôvodu združujú počas balenia, uskladňovania, dopravy alebo ...

(4)

Sadivo a sadenice zelenín možno uvádzať na trh len v dostatočne homogénnych dávkach, ak spĺňajú požiadavky ...

(5)

Ak ide o dodávky sadiva a sadeníc zelenín maloobchodníkom konečnému spotrebiteľovi, požiadavky na označenie ...

(6)

Ak ide o malých výrobcov, ktorých výroba a predaj sadiva a sadeníc zelenín sú určené na konečné užívanie ...

(7)

Pri výrobe a uvádzaní sadiva a sadeníc zelenín na miestny trh, nie sú malí výrobcovia povinní vykonávať ...

(8)

Dodávateľ môže uvádzať na trh sadivo a sadenice zelenín, aj keď tie nespĺňajú požiadavky podľa § 6, ...

a)
pokusné účely a vedecké účely,
b)
účely šľachtenia,
c)
zachovanie genetickej rôznorodosti.
§ 9
Dovoz sadiva a sadeníc zelenín z tretej krajiny

Sadivo a sadenice zelenín dovezené jedným z členských štátov na základe rozhodnutia o rovnocennosti, ...

§ 10
Označovanie a balenie sadiva a sadeníc zelenín
(1)

Pri uvádzaní sadiva a sadeníc zelenín na trh je dodávateľ povinný vyhotoviť a pripojiť k nim návesku ...

a)
označenie „kvalita ES“,
b)
kód členského štátu, v ktorom má dodávateľ sídlo alebo miesto podnikania,
c)
označenie zodpovedného úradného orgánu členského štátu alebo jeho rozlišovací kód,
d)
evidenčné číslo dodávateľa,
e)
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania dodávateľa,
f)
výrobné číslo alebo číslo dávky,
g)
dátum vystavenia dokladu dodávateľa,
h)
pri dodávke sadeníc zelenín číslo dávky osiva zelenín, z ktorého boli sadenice vypestované; toto číslo ...
i)
názov druhu, ak súčasťou je rastlinný pas,1) namiesto názvu sa uvádza botanický názov,
j)
názov odrody; ak ide o podpník, názov odrody alebo jej označenie,
k)
množstvo,
l)
názov krajiny zberu, ak ide o dovoz z tretej krajiny.
(2)

Náveska alebo doklad dodávateľa podľa odseku 1 musí byť vyhotovený z vhodného materiálu a údaje musia ...

(3)

Ak sadivo alebo sadenice zelenín sprevádza rastlinný pas,1) možno ho považovať za doklad dodávateľa ...

(4)

Dodávateľ pri uvádzaní sadiva a sadeníc zelenín na trh použije vhodný obal podľa dodávaného druhu zeleniny. ...

§ 11
Laboratórna činnosť
(1)

Vykonávať rozbor vzoriek na účely kontroly ich kvality podľa § 7 ods. 2 písm. c) možno len v takom laboratóriu, ...

a)
laboratórium má výkonného analytika, ktorý je priamo zodpovedný v prípade porušenia povinností súvisiacich ...
b)
priestory a zariadenia laboratória sú posúdené kontrolným ústavom ako primerané na vykonávanie kontrol ...
c)
laboratórium je
1.
nezávislým laboratóriom alebo
2.
laboratóriom, ktoré má dodávateľ vo vlastníctve alebo v nájme,
d)
laboratórium umožní vykonávanie kontroly kontrolného ústavu nad vykonávaním jeho činnosti,
e)
laboratórium vykonáva kontroly z dávok sadiva a sadeníc zelenín vyprodukovaných v mene dodávateľa, ktorý ...
(2)

Ak dôjde k zmene rozsahu činnosti laboratória, je potrebné opätovné preverenie jeho zariadenia a metód ...

(3)

Kontrolný ústav prijme potrebné opatrenie, ak pri výkone dozoru alebo pri monitorovaní činnosti povereného ...

§ 12
Dozor a monitorovanie dodávateľov

Kontrolný ústav vykonáva najmenej raz ročne vo vhodnom čase dozor a monitorovanie dodávateľov so zreteľom ...

§ 13
Spôsob a rozsah výkonu kontroly vykonávanej kontrolným ústavom
(1)

Kontrolný ústav vykonáva kontroly, ktorými zisťuje,

a)
či sú dodržiavané požiadavky podľa § 8 ods. 1 až 3,
b)
súlad s požiadavkami ustanovenými týmto nariadením vlády, pričom je dodávateľ povinný umožniť kontrolnému ...
(2)

Dodávateľ je pri výkone kontroly povinný umožniť zamestnancom kontrolného ústavu voľný prístup do všetkých ...

(3)

Ak sa počas kontroly podľa odseku 1 písm. b) zistí, že sadivo a sadenice zelenín nemôžu byť predmetom ...

§ 14
Porovnávacie skúšky a pokusy
(1)

Kontrolný ústav zabezpečuje vykonávanie porovnávacích skúšok alebo pokusov zo vzoriek sadiva a sadeníc ...

(2)

Do porovnávacích skúšok alebo pokusov možno zaslať aj vzorky sadiva a sadeníc zelenín, ktoré boli

a)
vyrobené v tretej krajine,
b)
určené pre ekologické poľnohospodárstvo,
c)
uvádzané na trh na účely zachovania biologickej rôznorodosti rastlín.
(3)

Výsledky porovnávacích skúšok a pokusov sa použijú na zosúladenie technických metód skúšania sadiva ...

§ 15
Spoločné ustanovenia
(1)

Ak sa počas výkonu dozoru a monitorovania podľa § 12, kontroly podľa § 13 ods. 1 písm. b) alebo počas ...

(2)

Ak dodávateľ zabezpečí nápravu zistených nedostatkov a kontrolný ústav zistí, že sadivo a sadenice zelenín ...

(3)

Ak dodávateľ nemôže v určenej lehote zabezpečiť nápravu zistených nedostatkov, kontrolný ústav zakáže ...

§ 16
Kontroly Európskeho spoločenstva

Kontrolný ústav spolupracuje s odborníkmi Komisie pri vykonávaní kontrol v rozsahu potrebnom na zabezpečenie ...

§ 17
Transpozičné ustanovenie

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

§ 18
Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2007.

Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 54/2007 Z. z.

  NAJVYŠŠIE PRÍPUSTNÉ HODNOTY VÝSKYTU REGULOVANÝCH NEKARANTÉNNYCH ŠKODCOV na množiteľskom materiáli a sadivovom materiáli zelenín

  Baktérie Regulovaný nekaranténny škodca alebo symptómy spôsobené regulovaným nekaranténnym škodcom ...

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 54/2007 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Komisie 93/61/EHS z 2. júla 1993 stanovujúca programy určujúce podmienky, ktoré musí spĺňať ...

  2.

  Smernica Komisie 93/62/EHS z 5. júla 1993 ustanovujúca vykonávacie pravidlá pre dozor nad dodávateľmi ...

  3.

  Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2020/177 z 11. februára 2020, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS, ...

Poznámky

 • 1)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a ...
 • 2)  Príloha č. 1 časť B nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných ...
 • 3)  § 4 písm. h) zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd ...
 • 4)  Spoločný katalóg odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov 24. úplné vydanie (Ú. v. EÚ C 68 A, 21. ...
 • 5)  § 2 písm. p) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z.
 • 6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore