Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72045
Dôvodové správy: 2582
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva repy na trh 53/2007 účinný od 01.04.2017


Platnosť od: 01.02.2007
Účinnosť od: 01.04.2017
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Pestovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 53/2007 s účinnosťou od 01.04.2017 na základe 275/2016

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva repy na trh

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky ...

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Toto nariadenie vlády ustanovuje

a)
druhy repy,1) ktorých odrody podliehajú konaniu o registrácii,2)
b)
požiadavky na vlastnosti a kvalitu osiva repy,
c)
požiadavky na výrobu osiva repy,
d)
podmienky uvádzania osiva repy na trh,
e)
podmienky dovozu osiva repy,
f)
podrobnosti o obaloch s osivom repy, ich označovaní a uzatváraní,
g)
spôsob a rozsah výkonu kontroly a uznávania osiva repy uvádzaného na trh.
(2)

Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na osivo repy, ktoré je určené na vývoz do krajín, ktoré nie sú ...

§ 2
Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a)

uvádzaním osiva repy na trh predaj, skladovanie na účely predaja, ponuka na predaj, dovoz z tretích ...

1.

Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu (ďalej len „kontrolný ústav“),

2.

osobám, ktoré osivo repy upravujú alebo balia a ktoré k nemu nenadobudnú vlastnícke právo,

3.

osobám, ktoré z osiva repy vyrábajú suroviny určené na priemyselné využitie alebo ktoré osivo repy množia ...

b)

základným osivom repy osivo, ktoré

1.

je vyrobené udržiavateľom odrody v súlade s požiadavkami na udržiavacie šľachtenie odrody,

2.

je určené na výrobu certifikovaného osiva,

3.

spĺňa požiadavky na základné osivo uvedené v prílohách č. 1 a 2,

4.

spĺňa požiadavky pri skúške vykonávanej kontrolným ústavom podľa prvého až tretieho bodu alebo požiadavky ...

c)

certifikovaným osivom repy osivo, ktoré

1.

je vyrobené priamo zo základného osiva,

2.

je určené najmä na pestovanie repy,

3.

spĺňa požiadavky na certifikované osivo uvedené v prílohách č. 1 a 2,

4.

spĺňa pri skúške vykonanej kontrolným ústavom alebo pri skúške vykonanej pod dohľadom kontrolného ústavu ...

d)

predzákladným osivom repy šlachtiteľské osivo repy zodpovedajúce popisu odrody, ktoré sa vyrába pod ...

e)

udržiavateľom odrody osoba, ktorá je oprávnená vykonávať alebo zabezpečovať udržiavacie šľachtenie osiva ...

f)

udržiavacím šľachtením odrôd repy udržiavanie znakov a vlastností odrôd repy, na základe ktorých boli ...

g)

uznaným osivom osivo, ktoré zodpovedá predpísaným požiadavkám na základe výsledkov prehliadok množiteľských ...

h)

množiteľským porastom porast určený na výrobu osiva prihláseného na uznávanie,

i)

vegetačnou skúškou skúška na stanovenie odrodovej pravosti a odrodovej čistoty osiva repy, prípadne ...

j)

jednoklíčkovým osivom repy geneticky jednoklíčkové osivo,

k)

obrusovaným osivom repy mechanicky upravené osivo na použitie v sejačkách na presný výsev, ktoré spĺňa ...

l)

malým balením ES osiva repy balenie certifikovaného osiva,

1.

ktorého najvyššia čistá hmotnosť je 2,5 kg alebo ktorého počet semien alebo klbôčok je najviac 100 000, ...

2.

ktorého najvyššia hmotnosť je 10 kg, ak ide o iné ako jednoklíčkové osivo alebo obrusované osivo okrem ...

m)

dodávateľom osoba, ktorá má osvedčenie o odbornej spôsobilosti dodávateľa a je zapísaná v evidencii ...

§ 3
Požiadavky na výrobu osiva repy
(1)

Množiteľské porasty repy, ktoré sú určené na výrobu predzákladného osiva, základného osiva a certifikovaného ...

(2)

Predzákladné osivo repy možno vyrábať v generácii množenia SE1. Základné osivo repy možno vyrábať v ...

§ 4
Požiadavky na kvalitu osiva repy
(1)

Osivo repy musí pri skúške vykonanej kontrolným ústavom splniť požiadavky uvedené v prílohe č. 2. Skúška ...

(2)

Vzorky osiva repy na účely kontroly kvality repy, uznávania osiva repy a vegetačnej skúšky odoberá kontrolný ...

(3)

Pri odbere vzoriek osiva repy pod dohľadom kontrolného ústavu podľa odseku 2 sa musia splniť tieto požiadavky: ...

a)
odber vykonáva vzorkovateľ, ktorého na to poveril kontrolný ústav za podmienok ustanovených v písmenách ...
b)
vzorkovateľ má odbornú kvalifikáciu na odoberanie vzoriek,
c)
vzorkovateľom osiva je
1.
fyzická osoba – podnikateľ,
2.
zamestnanec zamestnávateľa, ktorý osivo repy nevyrába, nepestuje, nespracúva ani na trh neuvádza, alebo ...
3.
zamestnanec zamestnávateľa, ktorý osivo repy vyrába, pestuje, spracúva alebo uvádza na trh (ďalej len ...
d)
odber vzoriek osiva repy sa vykonáva pod dohľadom kontrolného ústavu.
(4)

Pri výkone dohľadu podľa odseku 3 písm. d) pomernú časť dávok predložených na uznanie osiva odoberá ...

§ 5
Uznávanie osiva repy
(1)

Osivo repy možno uznávať5) a uvádzať na trh, ak bolo vyrobené z niektorej odrody, ktorá je zapísaná ...

(2)

Uznávaniu osiva repy podlieha predzákladné osivo repy, základné osivo repy a certifikované osivo repy, ...

(3)

Pri uznávaní osiva repy podľa odseku 2 sa odoberú vzorky osiva repy z homogénnych dávok. Požiadavky ...

(4)

Pri vykonávaní skúšky pod dohľadom kontrolného ústavu pri uznávaní osiva repy podľa § 2 písm. b) štvrtého ...

(5)

Pri poľnej prehliadke množiteľských porastov repy sa musia splniť tieto požiadavky:

a)
inšpektor
1.
nesmie mať v súvislosti s vykonávaním poľnej prehliadky žiadny prospech,
2.
má odbornú kvalifikáciu na vykonávanie poľných prehliadok,
3.
je poverený kontrolným ústavom,
4.
vykonáva poľnú prehliadku pod dohľadom kontrolného ústavu,
b)
množiteľské porasty, ktoré podliehajú prehliadke, sú vypestované z osiva, ktoré prešlo vegetačnou skúškou, ...
c)
kontrolný ústav skontroluje pomernú časť množiteľských porastov, ktorá je najmenej 5 %,
d)
pomerná časť vzoriek osiva z dávok osív zozbieraných z množiteľských porastov sa odoberie na vykonanie ...
(6)

Pri skúšaní osiva repy sa musia splniť tieto požiadavky:

a)
skúšanie osiva repy vykonáva laboratórium poverené kontrolným ústavom na skúšanie osiva repy (ďalej ...
b)
laboratórium je umiestnené vo vyhovujúcich priestoroch, má analytika osiva repy s odbornou kvalifikáciou ...
c)
laboratóriom je
1.
laboratórium, ktoré je podnikateľom, alebo
2.
laboratórium, ktoré patrí semenárskej spoločnosti, ak vykonáva skúšanie osiva repy len z osiva vyrobeného ...
d)
skúšanie osiva repy sa vykonáva pod dohľadom kontrolného ústavu v súlade s platnými medzinárodnými metódami. ...
(7)

Pri výkone dohľadu podľa odseku 6 písm. d) pomernú časť dávok osiva repy predložených na uznanie osiva ...

§ 6
Uvádzanie osiva repy na trh
(1)

Na trh možno uvádzať len osivo repy, ktoré bolo uznané podľa § 5, ak toto nariadenie vlády neustanovuje ...

(2)

Základné osivo repy a certifikované osivo repy musí byť pri uvádzaní na trh balené v uzavretých obaloch ...

(3)

Osivo repy dodávané konečnému spotrebiteľovi v malom množstve nemusí byť balené, uzatvárané a označované ...

(4)

Na trh možno uvádzať

a)
šľachtiteľské osivo repy, ak spĺňa požiadavky podľa odseku 6,
b)
prírodné osivo odrôd repy na spracovanie, ak je k nemu pripojený doklad s údajmi preukazujúcimi jeho ...
c)
osivo repy v množstve potrebnom na vedecké účely alebo šľachtiteľské účely,
d)
osivo odrody repy, ktorá nebola zaradená do spoločného katalógu odrôd a ani do národných katalógov odrôd ...
(5)

Na trh možno uvádzať osivo geneticky modifikovanej odrody repy, ak sú splnené podmienky podľa osobitného ...

(6)

Šľachtiteľské osivo odrôd repy v generácii množenia pred základným osivom možno uvádzať na trh, ak

a)
kontrolný ústav alebo zodpovedný orgán iného členského štátu Európskej únie, alebo zodpovedný orgán ...
b)
je balené podľa § 7,
c)
obal je označený náveskou, ktorá musí obsahovať tieto údaje:
1.
označenie kontrolného ústavu alebo iného zodpovedného orgánu alebo ich rozlišovací kód,
2.
číslo dávky,
3.
mesiac a rok balenia alebo mesiac a rok, keď bolo osivo repy naposledy vzorkované,
4.
botanický názov druhu repy, ktorý možno uviesť v skrátenej forme bez mien autorov, alebo obvyklý názov ...
5.
názov odrody,
6.
označenie „predzákladné osivo“,
7.
počet generácií predchádzajúcich certifikovanému osivu.
(7)

Kontrolný ústav môže uznať základné osivo repy, ktoré nespĺňa požiadavky na klíčivosť uvedené v prílohe ...

(8)

Na trh možno uvádzať základné osivo repy a certifikované osivo repy pred ukončením skúšky klíčivosti ...

(9)

Uznávanie osiva repy a jeho uvádzanie na trh podľa odsekov 7 a 8 sa nevzťahuje na osivo repy dovezené ...

(10)

Kontrolný ústav spolupracuje s inými zodpovednými orgánmi pri uznávaní osiva podľa odsekov 7 a 8.

(11)

Ak je ohrozené zásobovanie trhu s certifikovaným osivom repy, možno na trh uvádzať osivo repy podľa ...

(12)

Osivo repy podľa odseku 11 možno uvádzať na trh len v množstve potrebnom na prekonanie dočasných ťažkostí ...

§ 7
Balenie osiva repy
(1)

Základné osivo repy a certifikované osivo repy musia byť uzatvorené kontrolným ústavom alebo pod dohľadom ...

(2)

Uzatvorený obal nemusí byť opatrený náveskou, pečaťou alebo plombou, ak sa použije pečatný systém s ...

(3)

Obal, ktorý uzatvoril kontrolný ústav, môže opätovne uzatvoriť kontrolný ústav alebo sa môže uzatvoriť ...

§ 8
Označovanie osiva repy
(1)

Dodávateľ je povinný pri uvádzaní na trh predzákladného osiva repy, základného osiva repy a certifikovaného ...

a)
označenie „kvalita ES“,
b)
označenie kontrolného ústavu alebo iného zodpovedného orgánu a označenie členského štátu Európskej únie ...
c)
mesiac a rok balenia vyjadrené slovami „balené (mesiac a rok)“ alebo mesiac a rok posledného vzorkovania ...
d)
číslo dávky,
e)
botanický názov druhu repy, ktorý možno uviesť v skrátenej forme bez mien autorov, alebo obvyklý názov ...
f)
názov odrody,
g)
označenie „predzákladné osivo“, „základné osivo“ alebo „certifikované osivo“ a označenie generácie množenia, ...
h)
krajina výroby,
i)
hmotnosť netto alebo brutto alebo deklarovaný počet klbôčok a semien,
j)
pôvod granulovaných pesticídov, peliet alebo iných pevných častíc a pomer hmotnosti čistých semien a ...
k)
označenie „jednoklíčkové“, ak je osivo repy jednoklíčkové,
l)
označenie „obrusované“, ak je osivo repy obrusované,
m)
označenie „opätovne preskúšané... (mesiac a rok)“ spolu s označením orgánu zodpovedného za preskúšanie ...
n)
úradne pridelené sériové číslo.
(2)

Náveska nesmie byť použitá viackrát a údaje podľa odseku 1 musia byť na nej čitateľne a nezmazateľne ...

(3)

Farba návesky musí byť

a)
biela s uhlopriečnym fialovým pásom pre šľachtiteľské osivo uvádzané na trh podľa § 6 ods. 4 písm. a), ...
b)
biela pre základné osivo,
c)
modrá pre certifikované osivo,
d)
sivá pre ešte necertifikované osivo zberané v inom členskom štáte podľa § 11 ods. 1.
(4)

Dodávateľ je povinný do každého obalu vložiť doklad vzťahujúci sa k osivu repy (ďalej len „sprievodný ...

(5)

Dodávateľ je povinný na náveske uviesť údaj o tom, že uvádza na trh osivo repy s nižšou klíčivosťou ...

(6)

Dodávateľ je povinný na náveske, na obale a v sprievodnom doklade uviesť údaj o tom, že uvádza na trh ...

(7)

Dodávateľ je povinný na náveske, v sprievodnom doklade, na obale alebo v jeho vnútri uviesť údaje o ...

§ 9
Malé balenia ES
(1)

Dodávateľ môže uvádzať na trh základné osivo repy alebo certifikované osivo repy v malom balení ES, ...

a)
„malé balenie ES “,
b)
obchodné meno dodávateľa a adresa jeho sídla alebo trvalého pobytu alebo jeho identifikačné číslo,
c)
pridelené sériové číslo malého balenia,
d)
označenie členského štátu a zodpovedného orgánu, ktoré pridelili sériové číslo, alebo ich rozlišovací ...
e)
číslo dávky, ak pridelené sériové číslo malého balenia neumožňuje identifikáciu dávky,
f)
botanický názov druhu repy a označenie „cukrová repa“ alebo „kŕmna repa“,
g)
názov odrody,
h)
označenie „základné osivo“ alebo „certifikované osivo“,
i)
čistá hmotnosť alebo počet klbôčok a semien,
j)
pôvod granulovaných pesticídov, peliet alebo iných pevných častíc a pomer hmotnosti semien a celkovej ...
k)
označenie „jednoklíčkové“, ak je osivo repy jednoklíčkové,
l)
označenie „obrusované“, ak je osivo repy obrusované.
(2)

Dodávateľ nie je povinný k malému baleniu ES pripojiť návesku alebo vytlačiť údaje podľa odseku 1 na ...

(3)

Údaje na náveske, na obale alebo na nálepke musia byť čitateľne a nezmazateľne vytlačené v štátnom jazyku, ...

(4)

Náveska alebo nálepka musia mať bielu farbu, ak je balené základné osivo repy, a modrú farbu, ak je ...

(5)

Návesku možno umiestniť vo vnútri obalu, ak ju možno cez obal prečítať.

(6)

Malé balenie ES musí byť uzatvorené tak, aby balenie nebolo možné otvoriť bez porušenia uzáveru alebo ...

(7)

Delenie dávok osiva repy do malých balení ES sa vykonáva pod dohľadom kontrolného ústavu. Dodávateľ ...

§ 10
Dovoz osiva repy z tretích krajín
(1)

Na trh možno uvádzať osivo repy z tretích krajín, ktorému bola priznaná rovnocennosť podľa osobitného ...

(2)

Dodávateľ pri uvádzaní osiva repy na trh z tretích krajín, ktorého hmotnosť je vyššia ako 2 kg, je povinný ...

a)
druh repy,
b)
názov odrody,
c)
označenie „predzákladné osivo“, „základné osivo“ alebo „certifikované osivo“,
d)
krajina výroby osiva a zodpovedný orgán,
e)
krajina odoslania,
f)
dovozca,
g)
množstvo osiva repy.
§ 11
Osobitné uznávanie osiva repy
(1)

Osivo repy, ktoré sa vyrobilo zo základného osiva uznaného v inom členskom štáte alebo v tretej krajine, ...

(2)

Osivo repy, ktoré sa zberalo v inom členskom štáte a je určené na uznávanie podľa odseku 1, musí byť

a)
balené podľa § 7 a označené náveskou, ktorá obsahuje tieto údaje:
1.
označenie členského štátu a orgánu zodpovedného za poľné prehliadky alebo ich rozlišovací kód,
2.
úradne pridelené sériové číslo,
3.
botanický názov druhu repy, ktorý možno uviesť v skrátenej forme bez mien autorov, alebo obvyklý názov ...
4.
názov odrody,
5.
označenie „základné osivo“ alebo „certifikované osivo“,
6.
označenie poľa s množiteľským porastom alebo číslo dávky,
7.
hmotnosť netto alebo brutto,
8.
označenie „osivo ešte necertifikované“,
b)
sprevádzané dokladom, ktorý obsahuje tieto údaje:
1.
označenie zodpovedného orgánu, ktorý doklad vydal,
2.
úradne pridelené sériové číslo,
3.
botanický názov druhu repy, ktorý možno uviesť v skrátenej forme bez mien autorov, alebo obvyklý názov ...
4.
názov odrody,
5.
označenie „základné osivo“ alebo „certifikované osivo“,
6.
pôvod osiva, ktoré sa použilo na založenie množiteľského porastu a názov členského štátu alebo členských ...
7.
označenie poľa s množiteľským porastom alebo číslo dávky,
8.
oblasť výroby dávky,
9.
hmotnosť zberaného osiva a počet balení,
10.
potvrdenie o splnení požiadaviek na množiteľské porasty,
11.
výsledky predbežných rozborov osiva, ak sa vykonali.
(3)

Osivo repy, ktoré sa zberalo v tretej krajine, uznáva sa na žiadosť dodávateľa, ak sa vyrobilo zo základného ...

§ 12
Kontrola

Kontrolný ústav kontroluje15) počas výroby, spracúvania, balenia, skladovania a uvádzania osiva repy ...

§ 13
Porovnávacie skúšky

Vykonávanie porovnávacích skúšok alebo pokusov na vzorkách osiva repy zabezpečuje kontrolný ústav alebo ...

§ 14
Záverečné ustanovenie

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.

§ 15
Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2007.

Robert Fico v. r.

Prílohy

  POŽIADAVKY NA UZNANIE MNOŽITEĽSKÝCH PORASTOV REPY

  1.

  Množiteľský porast repy sa nesmie zakladať po predplodine rovnakého druhu Beta vulgaris L., množiteľský ...

  2.

  Množiteľský porast musí vykazovať dostatočnú odrodovú pravosť a odrodovú čistotu.

  3.

  Plodina Minimálna vzdialenosť 1. pre výrobu základného osiva: - od akéhokoľvek zdroja peľu rodu ...

  4.

  Na vzdialenosti uvedené v bode 3 sa nemusí brať ohľad, ak je zabezpečená dostatočná ochrana pred akýmkoľvek ...

  5.

  Ploidita komponentov, na ktorých dozrieva osivo a ktoré rozprašujú peľ, je ustanovená v Spoločnom katalógu ...

  6.

  Množiteľské porasty repy určené na výrobu

  a)

  základného osiva musí prehliadnuť najmenej dvakrát kontrolný ústav, pričom jedenkrát prehliadne sadzačku ...

  b)

  certifikovaného osiva musí prehliadnuť najmenej jedenkrát buď kontrolný ústav, alebo poverený inšpektor. ...

  7.

  Poľné prehliadky podľa bodu 6 sa vykonajú v čase, keď kultivačné podmienky poľa a fáza vývoja množiteľského ...

  POŽIADAVKY NA VLASTNOSTI, KVALITU A ZDRAVOTNÝ STAV OSIVA REPY

  1.

  Osivo musí vykazovať dostatočnú odrodovú pravosť a odrodovú čistotu.

  2.

  Škodlivé organizmy, ktoré znižujú užitočnosť osiva, musia byť na čo najnižšej úrovni.

  3.

  Osivo musí ďalej spĺňať tieto požiadavky:

  a)

  Minimálna analytická čistota (hmotnostné %)(1) Minimálna klíčivosť (% klbôčok alebo neporušených semien) ...

  b)

  Osobitné podmienky pre jednoklíčkové osivo a obrusované osivo

  1.

  najmenej z 90 % klíčiacich klbôčok vyklíči jedna rastlina; percento klbôčok, z ktorých vyklíčia tri ...

  2.

  najmenej zo 70 % klíčiacich klbôčok vyklíči jedna rastlina; percento klbôčok, z ktorých vyklíčia tri ...

  3.

  v prípade odrôd s percentom diploidov prevyšujúcim 85, prinajmenšom z 58 % klíčiacich klbôčok má vzísť ...

  4.

  hmotnostné percento inertného materiálu nesmie prekročiť 1,0,

  5.

  hmotnostné percento inertného materiálu nesmie prekročiť 0,5,

  6.

  splnenie podmienok podľa bodov 4 a 5 sa zistí zo vzoriek odobratých z upraveného osiva, ktoré sa podrobilo ...

  c)

  Osivo repy sa nesmie introdukovať do oblastí známych ako „zóny bez výskytu rhizomanie“, ak hmotnostné ...

  POŽIADAVKY NA MAXIMÁLNU HMOTNOSŤ DÁVKY A MINIMÁLNU HMOTNOSŤ VZORKY OSIVA REPY

  1.

  Maximálna hmotnosť dávky osiva repy je 20 ton.

  2.

  Minimálna hmotnosť vzorky osiva repy je 500 gramov.

  3.

  Hmotnosť posledného dielu dávky nesmie presiahnuť viac ako 5 % hmotnosti dávky osiva ustanovenej v bode ...

  Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 53/2007 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 2002/54/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom repy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. ...

  2.

  Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2016/317 z 3. marca 2016, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS, ...

Poznámky

 • 1)  Príloha č. 1 časť A bod I k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd ...
 • 2)  § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z.
 • 3)  § 2 písm. o) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z.
 • 4)  § 4 písm. h) zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd ...
 • 5)  § 4 písm. j) zákona č. 597/2006 Z. z.
 • 6)  Spoločný katalóg odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov, 24. úplné vydanie (Ú. v. EÚ C 68 A, 21. ...
 • 7)  § 2 písm. p) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z.
 • 8)  Rozhodnutie Komisie 2004/842/ES z 1. decembra 2004 o vykonávacích pravidlách, podľa ktorých môžu členské ...
 • 9)  Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v ...
 • 10)  Článok 2 rozhodnutia Rady 2003/17/ES z 16. decembra 2002 o rovnocennosti poľných prehliadok vykonávaných ...
 • 11)  Nariadenie Komisie (ES) č. 217/2006 z 8. februára 2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá uplatňovania smerníc ...
 • 12)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení ...
 • 13)  § 3 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 3 a § 9 až 11 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení ...
 • 14)  Rozhodnutie Rady 2003/17/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 38) v platnom znení.
 • 15)  § 4 pism. k) zákona č. 597/2006 Z. z.
 • 16)  § 4 pism. i) zákona č. 597/2006 Z. z.
 • 1)  Spoločný katalóg odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov, 24. úplné vydanie (Ú. v. EÚ C 68 A, 21. ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore