Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh 52/2007 účinný od 01.08.2020

Platnosť od: 01.02.2007
Účinnosť od: 01.08.2020
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Pestovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 52/2007 s účinnosťou od 01.08.2020 na základe 209/2020


Príloha
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 52/2007 Z. z.


POŽIADAVKY NA UZNÁVANIE MNOŽITEĽSKÝCH PORASTOV DRUHOV KRMOVÍN
Počet rastlín v množiteľskom poraste, ktoré zjavne nepatria k odrode, nesmie byť vyšší ako:
4.1
jedna rastlina na 30 m2 v množiteľskom poraste na výrobu základného osiva,
4.2
jedna rastlina na 10 m2 v množiteľskom poraste na výrobu certifikovaného osiva.
V prípade Poa pratensis (lipnica lúčna) počet rastlín v množiteľskom poraste, ktoré zjavne nepatria k odrode, nesmie byť vyšší ako:
a)
jedna rastlina na 20 m2 v množiteľskom poraste na výrobu základného osiva,
b)
štyri rastliny na 10 m2 v množiteľskom poraste na výrobu certifikovaného osiva;
hoci v prípade odrôd, ktoré sú na základe schválených postupov úradne zaradené do kategórie „apomiktické jednoklonové odrody“, počet rastlín, ktoré možno uznať ako jasne nezodpovedajúce odrode, ktorý neprekročí šesť rastlín na 10 m2, možno považovať za spĺňajúce uvedené normy pre výrobu certifikovaného osiva.
Po schválení Komisiou sa môže posudzovať splnenie noriem odrodovej čistoty odrôd v prípade množiteľských porastov Poa pratensis (lipnica lúčna), či patria k týmto odrodám nielen na základe výsledkov poľných prehliadok vykonaných v súlade s odsekom 6 tejto prílohy, ale aj skúšaním osiva alebo inými primeranými prostriedkami, ak je zabezpečený súlad s požiadavkami na odrodovú čistotu ustanovenú v prílohe č. 2.
V prípade druhov Pisum sativum (hrach siaty), Vicia faba (bôb obyčajný), Brassica napus var. napobrassica (kvaka), Brassica oleracea convar. acephala (kel kučeravý) platí iba prvá veta.1. Množiteľský porast druhov krmovín sa nesmie zakladať po predplodine rovnakého druhu a rovnakej odrody a pole musí byť dostatočne čisté od samovysiatych rastlín pestovanej predplodiny.

Plodina Minimálna vzdialenosť 1 2 Brassica spp. (kvaka, kel kučeravý) Phacelia tanacetifolia (facélia vratičolistá): - na výrobu základného osiva - na výrobu certifikovaného osiva 400 m 200 m Druhy alebo odrody iné ako Brassica spp. (kvaka, kel kučeravý), Phacelia tanacetifolia (facélia vratičolistá), Pisum sativum (hrach siaty), odrody Poa pratensis (lipnica lúčna) uvedené v druhej časti tretej vety odseku 4: - na výrobu osiva určeného na množenie, pestovateľská plocha do dvoch hektárov - na výrobu osiva určeného na množenie, pestovateľská plocha väčšia ako dva hektáre - na výrobu osiva určeného na výrobu krmiva, pestovateľská plocha do dvoch hektárov - na výrobu osiva určeného na výrobu krmiva, pestovateľská plocha väčšia ako dva hektáre 200 m 100 m 100 m 50 m
Uvedené izolačné vzdialenosti sa nemusia dodržať, ak je zabezpečená dostatočná ochrana pred akýmkoľvek nežiaducim cudzoopelením.
3.
Rastliny iných druhov, ktorých osivo je problematické odlíšiť od osiva pestovaného druhu krmovín pri laboratórnom rozbore, sa smú vyskytovať v malom množstve.

4.
Porast musí byť dostatočne odrodovo pravý a odrodovo čistý. Zvlášť, porasty iných druhov ako druhy Pisum sativum (hrach siaty), Vicia faba (bôb obyčajný), Brassica napus var. napobrassica (kvaka), Brassica oleracea convar. acephala (kel kučeravý) alebo Poa pratensis (lipnica lúčna) musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

5.

Regulovaný nekaranténny škodca alebo symptómy spôsobené regulovaným nekaranténnym škodcom Rod alebo druh rastliny na výsadbu Najvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov pre výrobu predzákladného osiva Najvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov pre výrobu základného osiva Najvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov pre výrobu certifikovaného osiva Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN] lucerna siata Medicago sativa L. 0 % 0 % 0 % Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] lucerna siata Medicago sativa L. 0 % 0 % 0 %


Porast musí spĺňať požiadavky týkajúce sa karanténnych škodcov v Európskej únii, regulovaných nekaranténnych škodcov v Európskej únii (ďalej len „regulovaný nekaranténny škodca“) a karanténnych škodcov chránenej zóny podľa osobitného predpisu.6a)

Výskyt regulovaných nekaranténnych škodcov na poraste v príslušných kategóriách musí spĺňať tieto požiadavky:
6.
Poľné prehliadky množiteľského porastu sa musia vykonať podľa nasledovných požiadaviek:

a)
podmienky a štádium vývinu rastliny v množiteľskom poraste musia umožňovať dostatočné preverenie,

b)
množiteľský porast sa prehliadne najmenej jeden raz,

c)
veľkosť, počet a rozdelenie množiteľského porastu, ktorý sa prehliada s cieľom overenia požiadaviek uvedených

7.
Požiadavky podľa odsekov 1 až 6 musia spĺňať aj množiteľské porasty krmovín určené na výrobu predzákladného osiva.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 52/2007 Z. z.


POŽIADAVKY NA UZNÁVANIE OSIVA KRMOVÍN


I.
CERTIFIKOVANÉ OSIVO

(1)
Osivo uvedených druhov musí spĺňať tieto požiadavky:

1.1.
druh lipnica lúčna (Poa pratensis), odrody uvedené v prílohe č. 1 odseku 4 druhej časti tretej vety, kvaka (Brassica napus var. napobrassica) a kel kučeravý (Brassica oleracea convar. acephala): 98 %

1.2.
druh hrach siaty(Pisum sativum) a bôb obyčajný (Vicia faba):


Najnižšia odrodová čistota sa musí preveriť najmä pri poľných prehliadkach uskutočňovaných v súlade s podmienkami ustanovenými v prílohe č. 1.
1.3.
ďatelina podzemná (Trifolium subterraneum), druh lucerna (Medicago spp.) okrem druhov lucerna ďatelinová (M. lupulina ), lucerna siata (M. sativa), lucerna menlivá (M. × varia):

(2)
Prevziať prílohu -


Poznámka: Písmená v zátvorkách sú odkazy na požiadavky v odseku 3
(3)
Požiadavky, ktoré sa uplatňujú, ak sa na ne odkazuje v tabuľke v odseku 2:

a)
Všetky svieže a zdravé semená, ktoré nevyklíčia po predpôsobení, sa považujú za klíčivé semená.

b)
Prítomné tvrdé semená do určeného najvyššieho počtu sa považujú za semená, ktoré sú schopné klíčenia.

c)
Najvyššie množstvo 0,8 % hmotnosti osiva iných druhov Poa sa nepovažuje za prímes.

d)
Najvyššie množstvo 1 % hmotnosti osiva ďateliny lúčnej (Trifolium pratense) sa nepovažuje za prímes.

e)
Najvyššie množstvo 0,5 % hmotnosti osiva lupiny bielej (Lupinus albus), lupiny úzkolistej (Lupinus angustifolius), lupiny žltej (Lupinus luteus), hrachu siateho vrátane pelušky (Pisum sativum), bôbu obyčajného (Vicia faba), druhov viky (Vicia spp.) v osive iných druhov sa nepovažuje za prímes.

f)
Predpísaný najvyšší percentuálny podiel hmotnosti osiva jedného druhu sa neuplatňuje na osivo lipnice (Poa spp.).

g)
Najvyššie množstvo dvoch semien ovsa hluchého (Avena fatua) a ovsa jalového (Avena sterilis) vo vzorke predpísanej hmotnosti sa nepovažuje za prímes, ak druhá vzorka rovnakej hmotnosti neobsahuje žiadne semeno týchto druhov.

h)
Prítomnosť jedného semena ovsa hluchého (Avena fatua) a ovsa jalového (Avena sterilis)vo vzorke predpísanej hmotnosti sa nepovažuje za prímes, ak druhá vzorka dvojnásobku predpísanej hmotnosti neobsahuje žiadne semeno týchto druhov.

i)
Určenie počtu semien druhu ovsa hluchého (Avena fatua) a ovsa jalového (Avena sterilis) netreba vykonať, ak nie sú pochybnosti o tom, či boli splnené požiadavky ustanovené v stĺpci 12.

j)
Určenie počtu semien druhu kukučiny (Cuscuta spp.) netreba vykonať, ak nie sú pochybnosti o tom, či boli splnené požiadavky ustanovené v stĺpci 13.

k)
Prítomnosť jedného semena druhu kukučiny (Cuscuta spp.) vo vzorke predpísanej hmotnosti sa nepovažuje za prímes, ak druhá vzorka rovnakej hmotnosti neobsahuje žiadne semeno druhu Cuscuta spp.

l)
Hmotnosť vzorky s cieľom určenia počtu semien druhu kukučiny (Cuscuta spp.) je dvojnásobok hmotnosti uvedenej v stĺpci 4 prílohy č. 3 pre príslušné druhy.

m)
Prítomnosť jedného semena druhu kukučiny (Cuscuta spp.) vo vzorke predpísanej hmotnosti sa nepovažuje za prímes, ak druhá vzorka dvojnásobku predpísanej hmotnosti neobsahuje žiadne semeno druhu Cuscuta spp. (kukučina).

n)
Určenie počtu semien druhu štiavu (Rumex spp.) okrem druhov štiavu lúčneho (Rumex acetosella) a štiavu prímorského (Rumex maritimus) netreba vykonať, ak nie sú pochybnosti o tom, či boli splnené požiadavky ustanovené v stĺpci 14.

o)

– pri odrodách s obsahom horkých látok 2 % – pri ostatných odrodách druhu lupiny (Lupinus spp.) 1 %.

p)
Percentuálne množstvo semien horkého lupinu v odrodách druhu lupiny (Lupinus spp.) nesmie prekročiť 2,5 %.

(4)

Regulovaný nekaranténny škodca alebo symptómy spôsobené regulovaným nekaranténnym škodcom Rod alebo druh rastliny na výsadbu Najvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov pre predzákladné osivo Najvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov pre základné osivo Najvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov pre certifikované osivo Clavibacter michiganensis ssp. Insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN] lucerna siataMedicago sativa L. 0 % 0 % 0 % Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] lucerna siataMedicago sativa L. 0 % 0 % 0 %


Osivo musí spĺňať požiadavky týkajúce sa karanténnych škodcov v Európskej únii, regulovaných nekaranténnych škodcov a karanténnych škodcov chránenej zóny podľa osobitného predpisu.6a)

Výskyt regulovaných nekaranténnych škodcov na osivách v príslušných kategóriách musí spĺňať tieto požiadavky:
II.
Podľa ustanovení tohto oddielu sa požiadavky ustanovené v oddiele I tejto prílohy uplatňujú na základné osivo takto:

(1)
Osivo hrachu siateho (Pisum sativum), kvaky (Brassica napus var. napobrassica), kelu kučeravého (Brassica oleracea convar. acephala), bôbu obyčajného (Vicia faba) a odrôd lipnice lúčnej (Poa pratensis) uvedených v druhej časti tretej vety odseku 4 prílohy č. 1 musí spĺňať tieto požiadavky:


najnižšia odrodová čistota musí byť 99,7 %.

Najnižšia odrodová čistota sa musí preveriť najmä pri poľných prehliadkach uskutočňovaných v súlade s požiadavkami ustanovenými v prílohe č. 1
(2)
Osivo musí spĺňať tieto požiadavky:

A.
Prevziať prílohu -


Poznámka: Písmená v zátvorkách sú odkazy na požiadavky v bode B.
B.
Požiadavky, ktoré sa uplatňujú, ak sa na ne odkazuje v tabuľke v odseku 2 bode A:

a)
Najvyššie množstvo 80 semien druhov lipnice (Poa spp.) sa nepovažuje za prímes.

b)
Požiadavka ustanovená v stĺpci 3 sa neuplatňuje na semená druhov lipnice (Poa spp.). Najvyššie celkové množstvo semien iných druhov lipnice (Poa spp.) ako druhov, ktoré sa preverujú, nesmie prekročiť jedno semeno vo vzorke s obsahom 500 semien.

c)
Najvyššie množstvo 20 semien druhov lipnice (Poa spp.) sa nepovažuje za prímes.

d)
Určenie počtu semien druhu komonica (Melilotus spp.) netreba vykonať, ak neexistujú pochybnosti o tom, či boli splnené požiadavky ustanovené v stĺpci 7.

e)
Prítomnosť jedného semena druhu komonica (Melilotus spp.) vo vzorke predpísanej hmotnosti sa nepovažuje za prímes, ak druhá vzorka dvojnásobku predpísanej hmotnosti neobsahuje žiadne semená druhu komonica (Melilotus spp.).

f)
Požiadavka podľa oddielu I ods. 3 písm. c) sa neuplatňuje.

g)
Požiadavka podľa oddielu I ods. 3 písm. d) sa neuplatňuje.

h)
Požiadavka podľa oddielu I ods. 3 písm. e) sa neuplatňuje.

i)
Požiadavka podľa oddielu I ods. 3 písm. f) sa neuplatňuje.

j)
Požiadavka podľa oddielu I ods. 3 písm. k) a m) sa neuplatňujú.

k)
Percentuálne množstvo horkých semien v odrodách druhu lupina (Lupinus spp.) nesmie prekročiť 1 %.

III.
Podľa týchto ustanovení sa požiadavky ustanovené v oddiele I ods. 2 až 4 uplatňujú na obchodné osivo takto:

(1)
Percentuálne množstvá ustanovené v stĺpcoch 5 a 6 tabuľky v oddiele I ods. 2 sa zvyšujú o 1 %.

(2)
Pri druhu lipnica ročná (Poa annua) sa najvyššia celková hmotnosť 10 % osiva iných druhov lipnice (Poa) nepovažuje za prímes.

(3)
Pri druhu lipnica (Poa spp.) iného ako druhu lipnica ročná (Poa annua) sa najvyššia celková hmotnosť 3 % osiva iných druhov lipnice (Poa) nepovažuje za prímes.

(4)
Pri druhu sekernica (Hedysarum coronarium) sa najvyššia celková hmotnosť 1 % osiva druhu komonica (Melilotus spp.) nepovažuje za prímes.

(5)
Požiadavka podľa oddielu I ods. 3 písm. d) sa neuplatňuje na druh ľadenec rožkatý (Lotus corniculatus).

(6)
Pri druhu lupina (Lupinus spp.)

a)
najnižšia analytická čistota je 97 % hmotnosti,

b)
percentuálne množstvo semien druhu lupina (Lupinus spp.) inej farby nesmie prekročiť

(7)
Pri druhu vika (Vicia spp.) sa najvyššia celková hmotnosť 6 % osiva viky panónskej (Vicia pannonica), viky huňatej (Vicia villiosa), viky purpurovej (Vicia benghalensis) alebo príbuzných pestovaných druhov v inom príslušnom druhu nepovažuje za prímes.

(8)
Pri druhoch vika panónska (Vicia pannonica), vika siata (Vicia sativa), vika huňatá (Vicia villiosa) a vika purpurová (Vicia benghalensis) je najnižšia analytická čistota 97 % hmotnosti.

(9)
Pri druhu hrachor cícerový (Lathyrus cicera) je najnižšia analytická čistota 90 % hmotnosti. Najvyššia celková hmotnosť 5 % osiva podobných pestovaných druhov sa nepovažuje za prímes.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 52/2007 Z. z.


ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE


1.
Smernica Rady 66/401/EHS zo 14. júna 1966 o uvádzaní osiva krmovín na trh (Ú. v. ES L 125, 11. 7. 1966; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1) v znení

2.
Smernica Komisie 2008/124/ES z 18. decembra 2008, ktorou sa obmedzuje uvádzanie osiva určitých druhov krmovín a olejnín a priadnych rastlín na trh na osivo, ktoré bolo úradne uznané ako základné osivo alebo certifikované osivo (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 340, 19. 12. 2008).

3.
Smernica Komisie 2009/74/ES z 26. júna 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokiaľ ide o botanické názvy rastlín, vedecké názvy iných organizmov a určité prílohy k smerniciam 66/401/EHS, 66/402/EHS a 2002/57/ES vzhľadom na vývoj vedeckých a technických poznatkov (Ú. v. EÚ L 166, 27. 6. 2009).

4.
Vykonávacia smernica Komisie 2012/37/EÚ z 22. novembra 2012, ktorou sa menia niektoré prílohy k smerniciam Rady 66/401/EHS a 66/402/EHS, pokiaľ ide o podmienky, ktoré musí spĺňať osivo Galega orientalis Lam., maximálnu hmotnosť dávky osiva niektorých druhov krmovín a veľkosť vzorky Sorghum spp. (Ú. v. EÚ L 325, 23. 11. 2012).

5.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2016/317 z 3. marca 2016, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, pokiaľ ide o označovanie balení osiva úradnými náveskami (Ú. v. EÚ L60, 5. 3. 2016).

6.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2016/2109 z 1. decembra 2016, ktorou sa mení smernica Rady 66/401/EHS, pokiaľ ide o zahrnutie nových druhov a botanického názvu druhu Lolium × boucheanum Kunth (Ú. v. EÚ L 327, 2. 12. 2016).

7.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2018/1028 z 19. júla 2018, ktorou sa opravuje vykonávacia smernica (EÚ) 2016/2109, ktorou sa mení smernica Rady 66/401/EHS, pokiaľ ide o zahrnutie nových druhov a botanického názvu druhu Lolium × boucheanum Kunth (Ú. v. EÚ L 184, 20. 7. 2018).

8.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2020/177 z 11. februára 2020, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, smernice Komisie 93/49/EHS a 93/61/EHS a vykonávacie smernice 2014/21/EÚ a 2014/98/EÚ, pokiaľ ide o škodcov rastlín na osivách a inom rastlinnom reprodukčnom materiáli (Ú. v. EÚ L 41, 13. 2. 2020).
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore