Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh 52/2007 účinný od 01.08.2020

Platnosť od: 01.02.2007
Účinnosť od: 01.08.2020
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Pestovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 52/2007 s účinnosťou od 01.08.2020 na základe 209/2020
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky ...

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Toto nariadenie vlády ustanovuje

a)
požiadavky na rody a druhy krmovín, ktorých odrody podliehajú konaniu o registrácii odrody a ktorých ...
b)
požiadavky na vlastnosti a kvalitu osiva krmovín,
c)
požiadavky na výrobu osiva krmovín,
d)
podmienky uvádzania osiva krmovín na trh,
e)
podmienky dovozu osiva krmovín,
f)
podrobnosti o obaloch, ich označovaní a uzatváraní obalov s osivom krmovín,
g)
spôsob a rozsah výkonu kontroly a uznávania osiva krmovín uvádzaných na trh.
(2)

Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na osivo krmovín, ktoré je preukázateľne určené na vývoz do krajín, ...

§ 2
Požiadavky na osivo krmovín

Požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády na výrobu, spracúvanie a uvádzanie osiva krmovín na trh ...

§ 3
Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a)

uznávacím konaním systém, pri ktorom sa overujú biologické a osivové hodnoty osiva krmovín hodnotením ...

b)

množiteľským porastom porast určený na výrobu osiva prihláseného na uznávanie,

c)

šľachtiteľským osivom osivo zodpovedajúce úradnému opisu odrody vyrábané pod dohľadom udržiavateľa odrody, ...

d)

uznaným osivom krmovín osivo, ktoré pochádza z množiteľských porastov a spĺňa požiadavky uvedené v prílohe ...

e)

kategóriami osiva krmovín šľachtiteľské osivo, predzákladné osivo, základné osivo, certifikované osivo ...

f)

predzákladným osivom krmovín osivo vyrábané priamo udržiavateľom odrody alebo pod jeho dozorom ako kategória ...

g)

uvádzaním osiva krmovín na trh predaj, skladovanie na účely predaja, ponuka na predaj a akékoľvek nakladanie, ...

1.

Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu (ďalej len „kontrolný ústav“),

2.

osobám na účely jeho úpravy, ktoré ako dodávatelia služieb nenadobudli právo na uvádzanie dodaného osiva ...

3.

osobám na účely výroby určitých poľnohospodárskych surovín určených na priemyselné spracúvanie alebo ...

h)

základným osivom krmovín osivo, ktoré

1.

bolo vyrobené zo šľachtiteľského osiva v súlade s požiadavkami na udržiavacie šľachtenie odrody,

2.

je určené na výrobu množiteľského materiálu kategórie certifikované osivo krmovín,

3.

spĺňa požiadavky na vlastnosti a kvalitu uvedené v prílohách č. 1 a 2 pre základné osivo krmovín a ktoré ...

4.

pri skúške vykonanej kontrolným ústavom, alebo ak ide o požiadavky uvedené v prílohe č. 2, pri skúške ...

i)

osivom krajových odrôd osivo, ktoré

1.

bolo vyrobené pod dohľadom kontrolného ústavu z odrody, ktorá je zaradená ako krajová odroda pochádzajúca ...

2.

je určené na výrobu osiva kategórie množiteľského materiálu certifikované osivo krmovín,

3.

spĺňa požiadavky na vlastnosti a kvalitu uvedené v prílohách č. 1 a 2 pre základné osivo a ktoré

4.

pri skúške vykonanej kontrolným ústavom, alebo ak ide o požiadavky uvedené v prílohe č. 2, pri skúške ...

j)

certifikovaným osivom krmovín osivo druhov krmovín podľa osobitného predpisu1) s výnimkou druhov lupina ...

1.

bolo vyrobené priamo zo základného osiva krmovín, alebo ak to požaduje šľachtiteľ, z predzákladného ...

2.

je určené na iné účely ako na výrobu osiva krmovín,

3.

spĺňa požiadavky na vlastnosti a kvalitu uvedené v prílohách č. 1 a 2 pre certifikované osivo a ktoré ...

4.

pri skúške vykonanej kontrolným ústavom alebo skúške vykonanej pod dohľadom kontrolného ústavu splnilo ...

k)

certifikovaným osivom prvej generácie odrôd druhov lupina (Lupinus ssp.), hrach siaty (Pisum sativum), ...

1.

bolo vyrobené priamo zo základného osiva krmovín, alebo ak to požaduje šľachtiteľ, z predzákladného ...

2.

je určené na výrobu osiva krmovín kategórie certifikované osivo druhej generácie alebo na iné účely ...

3.

spĺňa požiadavky na vlastnosti a kvalitu ustanovené v prílohách č. 1 a 2 pre certifikované osivo a ktoré ...

4.

pri skúške vykonanej kontrolným ústavom alebo skúške vykonanej pod dohľadom kontrolného ústavu splnilo ...

l)

certifikovaným osivom druhej generácie odrôd druhov lupina (Lupinus ssp.), hrach siaty (Pisum sativum), ...

1.

bolo vyrobené priamo zo základného osiva krmovín, certifikovaného osiva prvej generácie, alebo ak to ...

2.

je určené na iné účely ako na výrobu osiva krmovín,

3.

spĺňa požiadavky na vlastnosti a kvalitu uvedené v prílohách č. 1 a 2 pre certifikované osivo a ktoré ...

4.

pri skúške vykonanej kontrolným ústavom alebo skúške vykonanej pod dohľadom kontrolného ústavu splnilo ...

m)

obchodným osivom krmovín osivo krmovín, ktoré

1.

sa odrodovo stotožňuje s odrodou, ku ktorej patrí,

2.

spĺňa požiadavky na vlastnosti a kvalitu uvedené v prílohe č. 2 pre obchodné osivo a ktoré

3.

pri skúške vykonanej kontrolným ústavom alebo skúške vykonanej pod dohľadom kontrolného ústavu splnilo ...

n)

malým ES A balením balenie obsahujúce zmes osív, ktoré nie sú určené na pestovanie krmovín, pričom ich ...

o)

malým ES B balením balenie obsahujúce základné osivo krmovín, certifikované osivo krmovín, obchodné ...

p)

dodávateľom je ten, kto má osvedčenie o odbornej spôsobilosti dodávateľa a je zapísaný v príslušnej ...

q)

vegetačnou skúškou skúška, ktorá slúži na overenie odrodovej pravosti a odrodovej čistoty osiva alebo ...

§ 4
Dodávatelia množiteľského materiálu
(1)

Podmienkou uvádzania množiteľského materiálu na trh je evidovanie dodávateľa v evidencii dodávateľov ...

(2)

Kontrolný ústav podľa odseku 1 eviduje dodávateľa v evidencii dodávateľov po vydaní osvedčenia o odbornej ...

(3)

Kontrolný ústav vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti dodávateľa fyzickej osobe – podnikateľovi, ak ...

a)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
má odborné vzdelanie alebo odbornú prax v trvaní najmenej troch rokov,
c)
je zapísaná v obchodnom registri alebo v inom obdobnom registri,
d)
má vo vlastníctve alebo v nájme materiálno-technické vybavenie, pomocou ktorého bude činnosť dodávateľa ...
(4)

Kontrolný ústav vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti dodávateľa právnickej osobe, ak

a)
má určenú fyzickú osobu, ktorá spĺňa podmienky podľa odseku 3 písm. a) a b),
b)
je zapísaná v obchodnom registri,
c)
má vo vlastníctve alebo v nájme materiálno-technické vybavenie, pomocou ktorého bude činnosť dodávateľa ...
(5)

Kontrolný ústav eviduje rozsah činnosti dodávateľa. Pri zmene rozsahu činnosti dodávateľa kontrolný ...

§ 5
Požiadavky na výrobu osiva krmovín
(1)

Množiteľské porasty krmovín sa uznávajú vtedy, ak sú určené na výrobu osiva krmovín v kategóriách predzákladné ...

(2)

Požiadavky na uznávanie množiteľských porastov krmovín určených na výrobu osiva krmovín v kategóriách ...

(3)

Predzákladné osivo krmovín vyrábané v súlade s požiadavkami na udržiavacie šľachtenie odrody možno vyrábať ...

§ 6
Požiadavky na vlastnosti a kvalitu osiva krmovín
(1)

Požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav osiva krmovín sú uvedené v prílohe č. 2.

(2)

Splnenie požiadaviek podľa odseku 1 sa pri osive krmovín dodávanom na trh preveruje skúškami vykonanými ...

(3)

Na účely skúšania kvality osiva krmovín sa odoberajú vzorky z dávok osiva krmovín. Vzorky osiva krmovín ...

(4)

Pri odbere vzoriek osiva krmovín pod dohľadom kontrolného ústavu sa musia dodržať tieto požiadavky:

a)
odber vykonáva vzorkovateľ, ktorý je na to poverený kontrolným ústavom za podmienok ustanovených v písmenách ...
b)
vzorkovateľ má požadovanú odbornú kvalifikáciu potvrdenú skúškami; vzorkovanie sa vykonáva v súlade ...
c)
vzorkovateľ je
1.
fyzická osoba, ktorá nemá prospech na výsledku uznania osiva krmovín,
2.
zamestnanec osoby, ktorá osivo krmovín vyrába, pestuje, spracúva alebo uvádza na trh (ďalej len „semenárska ...
3.
zamestnanec osoby, ktorá osivo krmovín nevyrába, nepestuje, nespracúva alebo neuvádza na trh,
d)
odber vzoriek sa vykonáva pod dohľadom kontrolného ústavu,
e)
na účely dohľadu uvedeného v písmene d) kontrolný ústav odoberie minimálne 5 % z počtu vzoriek odobraných ...
§ 7
Uznávanie a skúšanie osiva krmovín
(1)

Osivo krmovín sa nesmie uznávať a uvádzať na trh, ak nebolo vyrobené z niektorej odrody, ktorá je zapísaná ...

(2)

Osivo krmovín sa uzná kontrolným ústavom, ak spĺňa ustanovené požiadavky pre príslušnú kategóriu podľa ...

(3)

Na účely uznávania osiva krmovín podľa odseku 1 sa odoberajú vzorky osiva krmovín z dávok, ktoré musia ...

(4)

Pri vykonávaní skúšky pod dohľadom kontrolného ústavu pri uznávaní osiva krmovín podľa § 3 písm. h) ...

a)
poľnú prehliadku vykonáva kontrolným ústavom poverený inšpektor, ktorý má technickú kvalifikáciu, nemá ...
1.
množiteľské porasty, ktoré podliehajú prehliadke, sú založené z osiva krmovín, ktoré prešlo vegetačnou ...
2.
inšpektori skontrolujú pomernú časť množiteľských porastov, ktorou je najmenej 5 % porastov,
3.
z dávok osív krmovín zozbieraných z množiteľských porastov sa odoberie pomerná časť vzoriek na vegetačnú ...
b)
pri skúšaní osiva krmovín
1.
skúšanie osiva krmovín vykoná laboratórium na skúšanie osív (ďalej len „laboratórium“), ktoré je na ...
2.
laboratórium má výkonného analytika osív, ktorý je priamo zodpovedný, ak dôjde k porušeniu povinností ...
3.
laboratórium je umiestnené v priestoroch a má zariadenia, ktoré sú posúdené kontrolným ústavom ako primerané ...
4.
skúšanie sa vykonáva v súlade so schválenými metódami medzinárodných organizácií,
5.
laboratórium je
5.1 nezávislým laboratóriom alebo
5.2 laboratóriom, ktoré patrí semenárskej spoločnosti,
6.
laboratórium umožní vykonávanie dohľadu kontrolného ústavu nad laboratórnym skúšaním osiva krmovín,
7.
laboratórium podľa bodu 5.2 môže vykonávať skúšanie osiva krmovín len z dávok osív vyprodukovaných v ...
§ 8
Výnimky z požiadaviek na vlastnosti a kvalitu osiva krmovín
(1)

Základné osivo krmovín, ktoré nespĺňa požiadavky na klíčivosť uvedené v prílohe č. 2, možno uznať, ak ...

(2)

Certifikované osivo odrôd druhu ďatelina lúčna (Trifolium pratense L.), ktoré nespĺňa požiadavky na ...

(3)

Na účel okamžitej dostupnosti osiva krmovín v kategóriách základné osivo, certifikované osivo a obchodné ...

a)
dodávateľ požiada kontrolný ústav o uznanie osiva krmovín na základe správy o predbežnej analýze klíčivosti ...
b)
dodávateľ v žiadosti uvedie obchodné meno a sídlo prvého kupujúceho osiva krmovín,
c)
dodávateľ poskytne prvému kupujúcemu osiva krmovín záruku na klíčivosť určenú predbežnou analýzou,
d)
na osobitnej náveske uvedie aj klíčivosť určenú predbežnou analýzou spolu so svojím obchodným menom, ...
e)
kontrolný ústav povolí uznanie osiva krmovín s klíčivosťou určenou podľa písmena a), ak toto osivo spĺňa ...
(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nepoužijú pre osivo krmovín, ktoré bolo dovezené z tretích krajín, podľa ...

(5)

Pri uplatňovaní výnimiek podľa odsekov 1 až 3 kontrolný ústav spolupracuje so zodpovednými orgánmi ostatných ...

§ 9
Uvádzanie osiva krmovín na trh
(1)

Dodávateľ nesmie uvádzať na trh osivo krmovín, ak nebolo uznané podľa § 7 ods. 2 a ak nespĺňa požiadavky ...

a)
predzákladné osivo, základné osivo alebo certifikované osivo rodov a druhov psinček psí (Agrostis canina ...
b)
predzákladné osivo, základné osivo, certifikované osivo alebo obchodné osivo rodov a druhov, ktoré nie ...
(2)

Dodávateľ môže uvádzať osivo krmovín na trh podľa odseku 1, ktoré spĺňa požiadavky ustanovené týmto ...

(3)

Ak dodávateľ dodáva konečnému spotrebiteľovi osivo krmovín v malom množstve, toto osivo nemusí byť balené, ...

(4)

Osivo krmovín možno uvádzať na trh aj

a)
ako šľachtiteľské osivo krmovín, ak spĺňa požiadavky podľa odseku 6,
b)
ako prírodné osivo krmovín na spracovanie, ak sa zabezpečí jeho identita,
c)
malé množstvá osiva na vedecké účely alebo šľachtiteľské účely po udelení oprávnenia kontrolným ústavom, ...
d)
zodpovedajúce množstvá osiva krmovín neregistrovanej odrody na iné skúšky alebo na pokusné účely, ak ...
(5)

Dodávateľ môže uvádzať na trh osivo geneticky modifikovanej odrody krmovín, len ak boli splnené všetky ...

(6)

Šľachtiteľské osivo krmovín v generácii množenia predzákladným osivom možno podľa odseku 5 písm. a) ...

a)
bolo preverené kontrolným ústavom, pričom bolo zistené, že spĺňa požiadavky na uznanie základného osiva, ...
b)
je zabalené podľa § 11,
c)
každý obal je označený náveskou podľa § 12 ods. 1, ktorá musí obsahovať najmä tieto údaje:
1.
označenie zodpovedného orgánu členského štátu alebo jeho rozlišovací kód,
2.
číslo dávky,
3.
mesiac a rok balenia alebo mesiac a rok posledného vzorkovania na účely uznávania,
4.
botanický názov druhu krmoviny, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov,
5.
názov odrody,
6.
údaj „predzákladné osivo“,
7.
počet generácií predchádzajúcich kategórií certifikované osivo alebo certifikované osivo prvej generácie. ...
(7)

Dodávateľ môže uvádzať na trh zmesi osív rôznych rodov, druhov alebo odrôd krmovín, ak zmes

a)
nie je určená na použitie ako krmovina; takáto zmes môže obsahovať osivá krmovín a osivá rastlín, ktoré ...
b)
je určená na použitie ako krmovina; takéto zmesi môžu obsahovať osivá rastlinných druhov krmovín, obilnín, ...
c)
je určená na zachovanie genetických zdrojov rastlín.
(8)

Osivá odrôd druhov krmovín, ktoré sú uvedené v odseku 7 písm. a) a b) a ktoré sú určené na výrobu zmesí, ...

(9)

Na uvádzanie zmesí osiva podľa odseku 7 sa vzťahujú ustanovenia § 9 ods. 3 a 4, § 11, 12 ods. 6 až 9 ...

(10)

Osobitné požiadavky na uvádzanie osiva krmovín podľa odseku 7 ohľadne značenia, technického vybavenia ...

§ 10
Dovoz osiva krmovín z tretích krajín
(1)

Osivo krmovín dovážané z tretej krajiny musí spĺňať požiadavky na vlastnosti a kvalitu, na balenie a ...

(2)

Osivo krmovín z tretej krajiny možno uznávať a uvádzať na trh, ak poľné prehliadky vykonané na množiteľských ...

a)
uznávania osiva krmovín podľa § 7, ak poľné prehliadky v tretích krajinách spĺňajú požiadavky uvedené ...
b)
osiva krmovín zberaného v tretej krajine, ak poskytuje rovnaké záruky týkajúce sa vlastností a laboratórnych ...
(3)

Každý dodávateľ osiva dovážaného podľa odsekov 1 a 2 v množstve, ktoré presahuje 2 kg, je povinný zabezpečiť ...

a)
druh krmovín,
b)
odroda,
c)
kategória množiteľského materiálu,
d)
krajina výroby osiva a zodpovedný orgán členského štátu,
e)
krajina odoslania,
f)
dovozca,
g)
množstvo osiva krmovín.
(4)

Dodávateľ je povinný údaje uvedené v odseku 3 písomne oznámiť kontrolnému ústavu.

§ 11
Balenie osiva krmovín
(1)

Obaly s osivom krmovín v kategóriách podľa § 9 ods. 1 musia byť uzatvárané kontrolným ústavom alebo ...

(2)

Obaly nemusia byť uzatvorené, ako je uvedené v odseku 1, ak sa použije pečatný systém s jednorazovým ...

(3)

Obaly, ktoré už boli uzatvorené kontrolným ústavom, nemožno opätovne uzatvoriť, len ak by tak urobil ...

§ 12
Označovanie osiva krmovín
(1)

Pri uvádzaní na trh predzákladného osiva, základného osiva, certifikovaného osiva a obchodného osiva ...

(2)

Náveska nesmie byť použitá viackrát a údaje podľa odseku 1 musia byť na nej čitateľne a nezmazateľne ...

(3)

Za podmienok ustanovených v osobitnom predpise6) možno udeliť súhlas dodávateľovi, aby namiesto visiacej ...

(4)

Návesky na obaloch s osivom krmovín musia byť farebne odlíšené podľa kategórie osiva. Náveska musí byť ...

a)
biela s uhlopriečnym fialovým pásom pre predzákladné osivo podľa § 9 ods. 6 písm. a),
b)
biela pre základné osivo podľa § 3 písm. h),
c)
modrá pre certifikované osivo a pre certifikované osivo prvej generácie množenia podľa § 3 písm. j) ...
d)
červená pre certifikované osivo druhej generácie množenia podľa § 3 písm. l),
e)
hnedá pre obchodné osivo a pre osivo odrôd, ktoré nie je registrované,
f)
sivá pre nie konečne certifikované osivo zberané v členskom štáte podľa § 16 ods. 2,
g)
zelená pre zmesi osív krmovín podľa § 9 ods. 9.
(5)

Dodávateľ je povinný do každého obalu vložiť doklad vzťahujúci sa na tovar (ďalej len „sprievodný doklad“) ...

(6)

Označovanie osiva krmovín podľa odsekov 1 až 5 sa vzťahuje aj na malé ES B balenia osiva krmovín okrem ...

(7)

Ak dodávateľ uvádza na trh osivo krmovín s nižšou klíčivosťou podľa § 8 ods. 1 s kontrolným ústavom ...

(8)

Ak sa na trh uvádza osivo krmovín geneticky modifikovanej odrody,4) dodávateľ je povinný na náveske, ...

(9)

Ak sa na trh uvádza osivo krmovín, ktoré bolo chemicky upravené, na náveske, v sprievodnom doklade dodávateľa, ...

§ 13
(1)

Osivo krmovín v malom ES B balení musí spĺňať tieto požiadavky:

a)
ku každému obalu musí byť pripojená náveska, ktorá musí obsahovať údaje uvedené v prílohe č. 4 časti ...
b)
dodávateľ nemusí k obalom pripojiť návesku dodávateľa, ak sú všetky údaje uvedené v prílohe č. 4 časti ...
c)
namiesto návesky dodávateľa môže dodávateľ použiť nalepovaciu návesku,
d)
údaje na náveske dodávateľa, na obale alebo na nalepovacej náveske musia byť čitateľne a nezmazateľne ...
e)
každé malé ES B balenie musí mať úradne pridelené sériové číslo balenia, ktoré musí byť uvedené na náveske ...
f)
náveska dodávateľa alebo nalepovacia náveska musí byť farebne označená podľa § 12 ods. 4,
g)
ak je obal z priehľadného materiálu, návesku dodávateľa možno umiestniť vo vnútri obalu, ak je čitateľná ...
(2)

Ak dodávateľ použije nalepovaciu návesku podľa odseku 1 písm. c) na označenie obalu s osivom krmovín, ...

§ 14
Porovnávacie skúšky a pokusy
(1)

Do porovnávacích skúšok alebo pokusov budú zaslané aj vzorky osiva krmovín, ktoré sú

a)
vyrobené v tretích krajinách,
b)
určené pre ekologické poľnohospodárstvo,
c)
uvádzané na trh na účely zachovania biologickej rôznorodosti rastlín.
(2)

Výsledky pokusov alebo porovnávacích skúšok vykonaných podľa odseku 1 sa použijú na zosúladenie technických ...

(3)

Vykonávanie porovnávacích skúšok alebo pokusov zabezpečuje kontrolný ústav.

§ 15
Spôsob a rozsah výkonu kontroly
(1)

Kontrolný ústav je oprávnený na účely výkonu kontroly odoberať potrebné množstvo vzoriek.

(2)

Pri kontrole uznaného osiva krmovín sa zisťuje, či spĺňa požiadavky na vlastnosti a kvalitu, ako sú ...

§ 16
Osobitné ustanovenia o uznávaní osiva krmovín
(1)

Osivo krmovín, ktoré sa

a)
vyrobilo zo základného osiva alebo z certifikovaného osiva, ktoré bolo uznané zodpovedným orgánom aspoň ...
b)
zberalo v inom členskom štáte sa na žiadosť dodávateľa uznáva ako certifikované osivo v inom členskom ...
(2)

Osivo krmovín určené na uznávanie podľa odseku 1

a)
musí byť balené podľa podmienok ustanovených v § 11 a označované náveskou sivej farby podľa § 12 ods. ...
1.
označenie členského štátu a orgánu zodpovedného za poľné prehliadky alebo ich rozlišovací kód,
2.
úradne pridelené sériové číslo,
3.
botanický názov druhu krmoviny, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov, a aspoň latinský ...
4.
názov odrody,
5.
kategóriu osiva,
6.
označenie poľa s množiteľským porastom alebo číslo dávky,
7.
deklarovanú hmotnosť netto alebo brutto,
8.
údaj „osivo ešte necertifikované“,
9.
označenie osiva krmovín, ak odroda bola geneticky modifikovaná,
b)
musí ho sprevádzať doklad, ktorý obsahuje
1.
označenie zodpovedného orgánu, ktorý doklad vydal,
2.
úradne pridelené sériové číslo,
3.
botanický názov druhu krmoviny, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov, a aspoň latinský ...
4.
názov odrody,
5.
kategóriu osiva,
6.
pôvod osiva, ktoré sa použilo na založenie množiteľského porastu, a názov krajiny alebo krajín, ktoré ...
7.
názov pozemku a číslo porastu, na ktorý sa doklad vzťahuje,
8.
oblasť výroby dávky,
9.
hmotnosť zberaného osiva a počet balení,
10.
vyhlásenie, že sú splnené podmienky, ktoré sa vyžadujú na množiteľské porasty krmoviny, z ktorých osivo ...
11.
výsledky predbežných rozborov osiva.
(3)

Požiadavky podľa odseku 1 písm. a) nemusia byť splnené, ak orgány zodpovedné za vykonanie poľných prehliadok ...

(4)

Osivo krmovín, ktoré sa zberalo v tretej krajine, na žiadosť dodávateľa sa uznáva kontrolným ústavom, ...

a)
sa priamo vyrobilo
1.
zo základného osiva alebo z certifikovaného osiva, ktoré bolo uznané zodpovedným orgánom aspoň v jednom ...
2.
z kríženia základného osiva uznaného zodpovedným orgánom v niektorom členskom štáte so základným osivom ...
b)
množiteľské porasty tohto osiva boli podrobené poľnej prehliadke a spĺňajú podmienky ustanovené v rozhodnutí ...
c)
výsledky v skúškach vykonaných zodpovedným orgánom preukázali, že spĺňa podmienky uvedené v prílohe ...
Záverečné ustanovenia
§ 17

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.

§ 18

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2007.

Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 52/2007 Z. z.

  POŽIADAVKY NA UZNÁVANIE MNOŽITEĽSKÝCH PORASTOV DRUHOV KRMOVÍN

  Počet rastlín v množiteľskom poraste, ktoré zjavne nepatria k odrode, nesmie byť vyšší ako: 4.1 jedna ...

  1. Množiteľský porast druhov krmovín sa nesmie zakladať po predplodine rovnakého druhu a rovnakej odrody ...

  Plodina Minimálna vzdialenosť 1 2 Brassica spp. (kvaka, kel kučeravý) Phacelia tanacetifolia ...

  Uvedené izolačné vzdialenosti sa nemusia dodržať, ak je zabezpečená dostatočná ochrana pred akýmkoľvek ...

  3.

  Rastliny iných druhov, ktorých osivo je problematické odlíšiť od osiva pestovaného druhu krmovín pri ...

  4.

  Porast musí byť dostatočne odrodovo pravý a odrodovo čistý. Zvlášť, porasty iných druhov ako druhy Pisum ...

  5.

  Regulovaný nekaranténny škodca alebo symptómy spôsobené regulovaným nekaranténnym škodcom Rod alebo ...

  Porast musí spĺňať požiadavky týkajúce sa karanténnych škodcov v Európskej únii, regulovaných nekaranténnych ...

  Výskyt regulovaných nekaranténnych škodcov na poraste v príslušných kategóriách musí spĺňať tieto požiadavky: ...

  6.

  Poľné prehliadky množiteľského porastu sa musia vykonať podľa nasledovných požiadaviek:

  a)

  podmienky a štádium vývinu rastliny v množiteľskom poraste musia umožňovať dostatočné preverenie, ...

  b)

  množiteľský porast sa prehliadne najmenej jeden raz,

  c)

  veľkosť, počet a rozdelenie množiteľského porastu, ktorý sa prehliada s cieľom overenia požiadaviek ...

  7.

  Požiadavky podľa odsekov 1 až 6 musia spĺňať aj množiteľské porasty krmovín určené na výrobu predzákladného ...

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 52/2007 Z. z.

  POŽIADAVKY NA UZNÁVANIE OSIVA KRMOVÍN

  I.

  CERTIFIKOVANÉ OSIVO

  (1)

  Osivo uvedených druhov musí spĺňať tieto požiadavky:

  1.1.

  druh lipnica lúčna (Poa pratensis), odrody uvedené v prílohe č. 1 odseku 4 druhej časti tretej vety, ...

  1.2.

  druh hrach siaty(Pisum sativum) a bôb obyčajný (Vicia faba):

  Najnižšia odrodová čistota sa musí preveriť najmä pri poľných prehliadkach uskutočňovaných v súlade ...

  1.3.

  ďatelina podzemná (Trifolium subterraneum), druh lucerna (Medicago spp.) okrem druhov lucerna ďatelinová ...

  (2)

  Prevziať prílohu -

  Poznámka: Písmená v zátvorkách sú odkazy na požiadavky v odseku 3

  (3)

  Požiadavky, ktoré sa uplatňujú, ak sa na ne odkazuje v tabuľke v odseku 2:

  a)

  Všetky svieže a zdravé semená, ktoré nevyklíčia po predpôsobení, sa považujú za klíčivé semená. ...

  b)

  Prítomné tvrdé semená do určeného najvyššieho počtu sa považujú za semená, ktoré sú schopné klíčenia. ...

  c)

  Najvyššie množstvo 0,8 % hmotnosti osiva iných druhov Poa sa nepovažuje za prímes.

  d)

  Najvyššie množstvo 1 % hmotnosti osiva ďateliny lúčnej (Trifolium pratense) sa nepovažuje za prímes. ...

  e)

  Najvyššie množstvo 0,5 % hmotnosti osiva lupiny bielej (Lupinus albus), lupiny úzkolistej (Lupinus angustifolius), ...

  f)

  Predpísaný najvyšší percentuálny podiel hmotnosti osiva jedného druhu sa neuplatňuje na osivo lipnice ...

  g)

  Najvyššie množstvo dvoch semien ovsa hluchého (Avena fatua) a ovsa jalového (Avena sterilis) vo vzorke ...

  h)

  Prítomnosť jedného semena ovsa hluchého (Avena fatua) a ovsa jalového (Avena sterilis)vo vzorke predpísanej ...

  i)

  Určenie počtu semien druhu ovsa hluchého (Avena fatua) a ovsa jalového (Avena sterilis) netreba vykonať, ...

  j)

  Určenie počtu semien druhu kukučiny (Cuscuta spp.) netreba vykonať, ak nie sú pochybnosti o tom, či ...

  k)

  Prítomnosť jedného semena druhu kukučiny (Cuscuta spp.) vo vzorke predpísanej hmotnosti sa nepovažuje ...

  l)

  Hmotnosť vzorky s cieľom určenia počtu semien druhu kukučiny (Cuscuta spp.) je dvojnásobok hmotnosti ...

  m)

  Prítomnosť jedného semena druhu kukučiny (Cuscuta spp.) vo vzorke predpísanej hmotnosti sa nepovažuje ...

  n)

  Určenie počtu semien druhu štiavu (Rumex spp.) okrem druhov štiavu lúčneho (Rumex acetosella) a štiavu ...

  o)

  – pri odrodách s obsahom horkých látok 2 % – pri ostatných odrodách druhu lupiny (Lupinus spp.) 1 ...

  p)

  Percentuálne množstvo semien horkého lupinu v odrodách druhu lupiny (Lupinus spp.) nesmie prekročiť ...

  (4)

  Regulovaný nekaranténny škodca alebo symptómy spôsobené regulovaným nekaranténnym škodcom Rod alebo ...

  Osivo musí spĺňať požiadavky týkajúce sa karanténnych škodcov v Európskej únii, regulovaných nekaranténnych ...

  Výskyt regulovaných nekaranténnych škodcov na osivách v príslušných kategóriách musí spĺňať tieto požiadavky: ...

  II.

  Podľa ustanovení tohto oddielu sa požiadavky ustanovené v oddiele I tejto prílohy uplatňujú na základné ...

  (1)

  Osivo hrachu siateho (Pisum sativum), kvaky (Brassica napus var. napobrassica), kelu kučeravého (Brassica ...

  najnižšia odrodová čistota musí byť 99,7 %.

  Najnižšia odrodová čistota sa musí preveriť najmä pri poľných prehliadkach uskutočňovaných v súlade ...

  (2)

  Osivo musí spĺňať tieto požiadavky:

  A.

  Prevziať prílohu -

  Poznámka: Písmená v zátvorkách sú odkazy na požiadavky v bode B.

  B.

  Požiadavky, ktoré sa uplatňujú, ak sa na ne odkazuje v tabuľke v odseku 2 bode A:

  a)

  Najvyššie množstvo 80 semien druhov lipnice (Poa spp.) sa nepovažuje za prímes.

  b)

  Požiadavka ustanovená v stĺpci 3 sa neuplatňuje na semená druhov lipnice (Poa spp.). Najvyššie celkové ...

  c)

  Najvyššie množstvo 20 semien druhov lipnice (Poa spp.) sa nepovažuje za prímes.

  d)

  Určenie počtu semien druhu komonica (Melilotus spp.) netreba vykonať, ak neexistujú pochybnosti o tom, ...

  e)

  Prítomnosť jedného semena druhu komonica (Melilotus spp.) vo vzorke predpísanej hmotnosti sa nepovažuje ...

  f)

  Požiadavka podľa oddielu I ods. 3 písm. c) sa neuplatňuje.

  g)

  Požiadavka podľa oddielu I ods. 3 písm. d) sa neuplatňuje.

  h)

  Požiadavka podľa oddielu I ods. 3 písm. e) sa neuplatňuje.

  i)

  Požiadavka podľa oddielu I ods. 3 písm. f) sa neuplatňuje.

  j)

  Požiadavka podľa oddielu I ods. 3 písm. k) a m) sa neuplatňujú.

  k)

  Percentuálne množstvo horkých semien v odrodách druhu lupina (Lupinus spp.) nesmie prekročiť 1 %. ...

  III.

  Podľa týchto ustanovení sa požiadavky ustanovené v oddiele I ods. 2 až 4 uplatňujú na obchodné osivo ...

  (1)

  Percentuálne množstvá ustanovené v stĺpcoch 5 a 6 tabuľky v oddiele I ods. 2 sa zvyšujú o 1 %.

  (2)

  Pri druhu lipnica ročná (Poa annua) sa najvyššia celková hmotnosť 10 % osiva iných druhov lipnice (Poa) ...

  (3)

  Pri druhu lipnica (Poa spp.) iného ako druhu lipnica ročná (Poa annua) sa najvyššia celková hmotnosť ...

  (4)

  Pri druhu sekernica (Hedysarum coronarium) sa najvyššia celková hmotnosť 1 % osiva druhu komonica (Melilotus ...

  (5)

  Požiadavka podľa oddielu I ods. 3 písm. d) sa neuplatňuje na druh ľadenec rožkatý (Lotus corniculatus). ...

  (6)

  Pri druhu lupina (Lupinus spp.)

  a)

  najnižšia analytická čistota je 97 % hmotnosti,

  b)

  percentuálne množstvo semien druhu lupina (Lupinus spp.) inej farby nesmie prekročiť

  (7)

  Pri druhu vika (Vicia spp.) sa najvyššia celková hmotnosť 6 % osiva viky panónskej (Vicia pannonica), ...

  (8)

  Pri druhoch vika panónska (Vicia pannonica), vika siata (Vicia sativa), vika huňatá (Vicia villiosa) ...

  (9)

  Pri druhu hrachor cícerový (Lathyrus cicera) je najnižšia analytická čistota 90 % hmotnosti. Najvyššia ...

  Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 52/2007 Z. z.

  POŽIADAVKY NA HMOTNOSŤ DÁVKY A HMOTNOSŤ VZORKY OSIVA KRMOVÍN

  Druh Najvyššia hmotnosť dielu dávky [t] Najnižšia hmotnosť vzorky, ktorá sa má odobrať z dielu dávky ...

  Najvyššia hmotnosť posledného dielu dávky sa nesmie prekročiť o viac ako 5 %.

  *) Maximálna hmotnosť dávky sa môže zvýšiť na 25 t so súhlasom kontrolného ústavu.7)

  Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 52/2007 Z. z.

  POŽIADAVKY NA OZNAČOVANIE OSIVA KRMOVÍN

  A.

  Úradné označovanie osiva krmovín

  Úradná náveska používaná podľa § 12 ods. 1 musí obsahovať tieto údaje:

  a)

  pre základné osivo a certifikované osivo:

  1.

  označenie „kvalita ES“,

  2.

  označenie členského štátu a zodpovedného úradného orgánu alebo ich rozlišovací kód,

  3.

  úradne pridelené sériové číslo,

  4.

  číslo dávky,

  5.

  mesiac a rok balenia vyjadrený ako: „balené (mesiac a rok)“ alebo mesiac a rok posledného úradného vzorkovania ...

  6.

  botanický názov druhu krmoviny, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov, aspoň latinský ...

  7.

  názov odrody,

  8.

  kategória osiva,

  9.

  krajina výroby,

  10.

  deklarovaná hmotnosť netto alebo brutto alebo deklarovaný počet zŕn,

  11.

  ak sú použité granulované pesticídy, pelety alebo iné pevné častice, uvedie sa aj pôvod týchto aditív ...

  12.

  pri certifikovanom osive druhej generácie a ďalších generácií po základnom osive sa uvedie počet generácií ...

  13.

  pre osivo odrôd tráv, pre ktoré neboli stanovené úžitkové vlastnosti a použitie podľa osobitného predpisu,1) ...

  14.

  ak sa opätovne skúšala klíčivosť, uvedie sa údaj „opätovne preskúšané ... (mesiac a rok)“ spolu s označením ...

  b)

  pre obchodné osivo:

  1.

  označenie „kvalita ES“,

  2.

  „Obchodné osivo (nie je odrodovo uznávané)“,

  3.

  označenie členského štátu a zodpovedného úradného orgánu alebo ich rozlišovací kód,

  4.

  úradne pridelené sériové číslo,

  5.

  číslo dávky,

  6.

  mesiac a rok balenia vyjadrený ako: „balené (mesiac a rok)“ alebo mesiac a rok posledného úradného vzorkovania ...

  7.

  botanický názov druhu krmoviny, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov, aspoň latinský ...

  8.

  krajina výroby,

  9.

  deklarovaná hmotnosť netto alebo brutto alebo deklarovaný počet zŕn,

  10.

  ak sú použité granulované pesticídy, pelety alebo iné pevné častice, uvedie sa aj pôvod týchto aditív ...

  11.

  ak sa opätovne skúšala klíčivosť, uvedie sa údaj „opätovne preskúšané ... (mesiac a rok)“ spolu s označením ...

  c)

  pre zmesi osiva krmovín:

  1.

  „Zmes osiva na ...................“ (uviesť určené použitie),

  2.

  označenie členského štátu a zodpovedného úradného orgánu alebo ich rozlišovací kód,

  3.

  úradne pridelené sériové číslo,

  4.

  číslo dávky,

  5.

  mesiac a rok balenia vyjadrený ako: „balené (mesiac a rok)“,

  6.

  botanický názov druhu alebo odrody krmovín a hmotnostný podiel každej zložky podľa jednotlivých druhov, ...

  7.

  deklarovaná hmotnosť netto alebo brutto alebo deklarovaný počet zŕn,

  8.

  ak sú použité granulované pesticídy, pelety alebo iné pevné častice, uvedie sa aj pôvod týchto aditív ...

  9.

  ak sa opätovne skúšala klíčivosť, uvedie sa údaj „opätovne preskúšané ... (mesiac a rok)“ spolu s označením ...

  B.

  Označovanie malých ES balení dodávateľom

  Náveska používaná podľa § 13 ods. 1 písm. a) musí obsahovať tieto údaje:

  a)

  pre certifikované osivo:

  1.

  označenie „Malé ES B balenie“,

  2.

  obchodné meno a sídlo dodávateľa právnickej osoby, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu dodávateľa ...

  3.

  úradne pridelené sériové číslo malého balenia,

  4.

  označenie členského štátu a zodpovedného úradného orgánu, ktorý pridelil sériové číslo, alebo ich rozlišovací ...

  5.

  číslo dávky, ak sériové číslo neumožňuje identifikovať dávku,

  6.

  botanický názov druhu krmoviny, aspoň latinský názov,

  7.

  názov odrody,

  8.

  kategória osiva,

  9.

  deklarovaná hmotnosť netto alebo brutto alebo deklarovaný počet zŕn,

  10.

  ak sú použité granulované pesticídy, pelety alebo iné pevné častice, uvedie sa aj pôvod týchto aditív ...

  11.

  pre osivo odrôd tráv, pre ktoré neboli stanovené úžitkové vlastnosti a použitie podľa osobitného predpisu,1) ...

  b)

  pre obchodné osivo:

  1.

  označenie „Malé ES B balenie“,

  2.

  obchodné meno a sídlo dodávateľa zodpovedného za označenie alebo jeho identifikačné číslo,

  3.

  úradne pridelené sériové číslo malého balenia,

  4.

  označenie členského štátu a zodpovedného úradného orgánu, ktorý pridelil sériové číslo, alebo ich rozlišovací ...

  5.

  číslo dávky, ak sériové číslo neumožňuje identifikovať dávku,

  6.

  botanický názov druhu krmoviny, aspoň latinský názov,

  7.

  označenie „Obchodné osivo“,

  8.

  deklarovaná hmotnosť netto alebo brutto alebo deklarovaný počet zŕn,

  9.

  ak sú použité granulované pesticídy, pelety alebo iné pevné častice, uvedie sa aj pôvod týchto aditív ...

  c)

  pre zmes osiva:

  1.

  označenie „Malé ES A“ alebo „Malé ES B balenie“,

  2.

  obchodné meno a sídlo dodávateľa zodpovedného za označenie alebo jeho identifikačné číslo,

  3.

  úradne pridelené sériové číslo malého ES B balenia,

  4.

  označenie členského štátu a zodpovedného úradného orgánu, ktorý pridelil sériové číslo, alebo ich rozlišovací ...

  5.

  číslo dávky, ak sériové číslo neumožňuje identifikovať dávku pri malom ES B balení,

  6.

  číslo dávky pri malom ES A balení,

  7.

  označenie členského štátu alebo jeho rozlišovací kód pri malom ES A balení,

  8.

  „Zmes osiva na ...................“ (uviesť predpokladané použitie),

  9.

  deklarovaná hmotnosť netto alebo brutto alebo deklarovaný počet zŕn,

  10.

  ak sú použité granulované pesticídy, pelety alebo iné pevné častice, uvedie sa aj pôvod týchto aditív ...

  11.

  botanický názov druhu a odrody krmovín a hmotnostný podiel každej zložky podľa jednotlivých druhov, ...

  Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 52/2007 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 66/401/EHS zo 14. júna 1966 o uvádzaní osiva krmovín na trh (Ú. v. ES L 125, 11. 7. 1966; ...

  2.

  Smernica Komisie 2008/124/ES z 18. decembra 2008, ktorou sa obmedzuje uvádzanie osiva určitých druhov ...

  3.

  Smernica Komisie 2009/74/ES z 26. júna 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, ...

  4.

  Vykonávacia smernica Komisie 2012/37/EÚ z 22. novembra 2012, ktorou sa menia niektoré prílohy k smerniciam ...

  5.

  Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2016/317 z 3. marca 2016, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS, ...

  6.

  Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2016/2109 z 1. decembra 2016, ktorou sa mení smernica Rady 66/401/EHS, ...

  7.

  Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2018/1028 z 19. júla 2018, ktorou sa opravuje vykonávacia smernica ...

  8.

  Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2020/177 z 11. februára 2020, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS, ...

Poznámky

 • 1)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín. ...
 • 2)  Rozhodnutie Rady 2003/17 zo 16. decembra 2002 o rovnocennosti poľných prehliadok vykonávaných v tretích ...
 • 3)  Rozhodnutie Komisie 2004/842/ES z 1. decembra 2004 o vykonávacích pravidlách, podľa ktorých môžu členské ...
 • 4)  Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v ...
 • 5)  Rozhodnutie Komisie 2004/371/ES z 20. apríla 2004 o podmienkach umiestnenia na trh zmesi osív určených ...
 • 6)  Rozhodnutie Komisie 2004/266/ES zo 17. marca 2004 o povolovaní nezmazateľného značenia požadovaných ...
 • 6a)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti ...
 • 7)  § 4 písm. p) zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore