Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71191
Dôvodové správy: 2421
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
13.08.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh 51/2007 účinný od 01.08.2020


Platnosť od: 01.02.2007
Účinnosť od: 01.08.2020
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Pestovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 51/2007 s účinnosťou od 01.08.2020 na základe 208/2020


Príloha
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 51/2007 Z. z.


POŽIADAVKY NA UZNANIE MNOŽITEĽSKÝCH PORASTOV OLEJNÍN A PRIADNYCH RASTLÍN


(1)
Predplodina porastu musí byť zlučiteľná s výrobou osiva druhu a odrody množiteľského porastu a pestovateľská plocha musí byť dostatočne čistá od takých rastlín, ktoré sa na nej samovoľne vyskytli z predplodiny.


Pri hybridoch repky olejky (Brassica napus) sa množiteľský porast nesmie pestovať na pozemku, na ktorom boli v posledných piatich rokoch pestované rastliny kapustovité [Brassicaceae (Cruciferae)].
(2)

Množiteľský porast Najmenšia vzdialenosť kapusta Brassica spp. ( Brassica spp.) okrem repky olejky(Brassica napus), konopa siata(Cannabis sativa) okrem jednodomej konopy siatej(Cannabis sativa), požlt farbiarsky(Carthamus tinctorius), rasca lúčna(Carum carvi), bavlník(Gossypium spp.) okrem hybridov bavlníka chlpatého(Gossypium hirsutum) a bavlníka barbadorského(Gossypium barbadense), horčica biela(Sinapis alba): – na výrobu základného osiva 400 m – na výrobu certifikovaného osiva 200 m repka olejka(Brassica napus): – na výrobu základného osiva odrôd iných ako hybridy 200 m – na výrobu základného osiva hybridov 500 m – na výrobu certifikovaného osiva odrôd iných ako hybridy 100 m – na výrobu certifikovaného osiva hybridov 300 m konopa siata(Cannabis sativa), jednodomá konopa siata(Cannabis sativa): – na výrobu základného osiva 5 000 m – na výrobu certifikovaného osiva 1 000 m slnečnica ročná(Helianthus annuus) – na výrobu základného osiva hybridov 1 500 m – na výrobu základného osiva odrôd iných ako hybridy 750 m – na výrobu certifikovaného osiva 500 m bavlník chlpatý(Gossypium hirsutum) a bavlník barbadorský(Gossypium barbadense): – na výrobu základného osiva rodičovských komponentov 100 m – na výrobu základného osiva rodičovských komponentov bavlníka barbadorského(Gossypium barbadense) 200 m – na výrobu certifikovaného osiva nehybridných odrôd a intrašpecifických hybridov bavlníka chlpatého(Gossypium hirsutum) vyrobených bez cytoplazmatickej samčej sterility 30 m – na výrobu certifikovaného osiva intrašpecifických hybridov bavlníka chlpatého(Gossypium hirsutum) vyrobených s cytoplazmatickou samčou sterilitou 800 m – na výrobu certifikovaného osiva nehybridných odrôd a intrašpecifických hybridov bavlníka barbadorského(Gossypium barbadense) vyrobených bez ­cyto­plazmatickej samčej sterility 150 m – na výrobu certifikovaného osiva intrašpecifických hybridov bavlníka barbadorského(Gossypium barbadense)vyrobených s cytoplazmatickou samčou sterilitou 800 m – na výrobu základného osiva stálych intrašpecifických hybridov bavlníka chlpatého(Gossypium hirsutum) abavlníka barbadorského(Gossypium barbadense) 200 m – na výrobu certifikovaného osiva stálych intrašpecifických hybridov bavlníka chlpatého(Gossypium hirsutum) abavlníka barbadorského(Gossypium barbadense) a hybridov vyrobených bez cytoplazmatickej samčej sterility 150 m – na výrobu certifikovaného osiva hybridov Gossypium hirsutum bavlníka chlpatého(Gossypium hirsutum) abavlníka barbadorského(Gossypium barbadense) vyrobených s cytoplazmatickou samčou sterilitou 800 m

Tieto vzdialenosti sa nemusia dodržať, ak existuje dostatočná ochrana pred akýmkoľvek nežiaducim cudzoopelením.
(3)
Množiteľský porast musí mať dostatočnú odrodovú pravosť a odrodovú čistotu alebo pri plodinách inbredných línií dostatočnú pravosť a čistotu, ak ide o ich charakteristiky.


Pri výrobe osiva hybridných odrôd sa ustanovenia tohto odseku vzťahujú aj na charakteristiky komponentov vrátane samčej sterility alebo obnovenia fertility.

Množiteľské porasty kapusty sitinovej (Brassica juncea), kapusty čiernej (Brassica nigra), konopy siatej (Cannabis sativa), požltu farbiarskeho (Carthamus tinctorius), rasce lúčnej (Carum carvi), bavlníka (Gossypium spp.) a hybridov slnečnice ročnej (Helianthus annuus) a repky olejky (Brassica napus) musia spĺňať tieto požiadavky:
A.
Kapusta sitinová (Brassica juncea), kapusta čierna (Brassica nigra), konopa siata (Cannabis sativa), požlt farbiarsky (Carthamus tinctorius), rasca lúčna (Carum carvi) a bavlník (Gossypium spp.) okrem hybridov:


odrodové prímesi, o ktorých je zrejmé, že zjavne nepatria k odrode, nesmú prekročiť množstvo
B.
Hybridy slnečnice ročnej (Helianthus annuus):


Percentuálne množstvo rastlín, o ktorých je zrejmé, že zjavne nepatria k inbrednej línii alebo komponentu, nesmie neprekročiť: aa) pri výrobe základného osiva: i) inbredné línie 0,2 % ii) jednoduché hybridy: – otcovský komponent, rastliny, ktoré prášia peľ, zatiaľ čo 2 % alebo viac rastlín materského komponentu má blizny receptívne na peľ 0,2 % – materský komponent 0,5 % bb) pri výrobe certifikovaného osiva: – otcovský komponent, rastliny, ktoré prášia peľ, zatiaľ čo 5 % alebo viac rastlín materského komponentu má blizny receptívne na peľ 0,5 % – materský komponent 1,0 %
b)
Na výrobu osiva hybridných odrôd sa vzťahujú tieto požiadavky:

aa)
rastliny otcovského komponentu musia prášiť dostatok peľu v čase kvitnutia rastlín materského komponentu,

bb)
ak majú rastliny materského komponentu blizny receptívne na peľ, percentuálne množstvo rastlín materského komponentu, ktoré prášili alebo prášia peľ, nesmie prekročiť 0,5 %,

cc)
pri výrobe základného osiva nesmie celkové percentuálne množstvo rastlín materského komponentu, o ktorých je zrejmé, že nepatria ku komponentu, a ktoré prášili alebo prášia peľ, prekročiť 0,5 %,

dd)
ak požiadavku uvedenú v oddiele I ods. 2 prílohy č. 2 nemožno splniť, musí byť splnená požiadavka, aby sa komponent so samčou sterilitou použil na výrobu certifikovaného osiva pri použití otcovského komponentu, ktorý obsahuje osobitnú obnovujúcu líniu alebo línie tak, že najmenej jedna tretina rastlín pestovaných z výsledného hybridu produkuje peľ, ktorý sa zo všetkých stránok javí ako normálny.

C.
Hybridy repky olejky (Brassica napus) vyrobené s použitím samčej sterility:


Percentuálne množstvo rastlín, o ktorých je zrejmé, že nepatria k inbrednej línii alebo ku komponentu, nesmie prekročiť: aa) pri výrobe základného osiva i) inbredné línie 0,1 % ii) jednoduché hybridy – otcovský komponent 0,1 % – materský komponent 0,2 % bb) pri výrobe certifikovaného osiva – otcovský komponent 0,3 % – materský komponent 1,0 %
b)
Pri výrobe základného osiva musí byť samčia sterilita najmenej 99 % a pri výrobe certifikovaného osiva najmenej 98 %. Úroveň samčej sterility sa posudzuje preskúmaním kvetov so zreteľom na neprítomnosť fertilných tyčiniek.

D.
Hybridy bavlníka chlpatého (Gossypium hirsutum) a bavlníka barbadorského (Gossypium barbadense):

a)
pri plodinách na výrobu základného osiva rodičovských línií bavlníka chlpatého (Gossypium hirsutum) a bavlníka barbadorského (Gossypium barbadense) je najnižšia odrodová čistota samičej aj samčej rodičovskej línie 99,8 %, keď 5 % alebo viac rastlín vyrábajúcich osivo má blizny receptívne na peľ. Úroveň samčej sterility rodičovskej línie vyrábajúcej osivo sa posúdi preskúmaním kvetov so zreteľom na prítomnosť sterilných tyčiniek, pričom nesmie byť nižšia ako 99,9 %,

b)
pri plodinách na výrobu certifikovaného osiva hybridov odrôd bavlníka chlpatého (Gossypium hirsutum) a bavlníka barbadorského (Gossypium barbadense) je najnižšia odrodová čistota rodiča vyrábajúceho osivo aj línie rodiča opeľovača 99,5 % v čase, keď 5 % alebo viac rastlín vyrábajúcich osivo má blizny receptívne na peľ. Úroveň samčej sterility rodičovskej línie vyrábajúcej osivo sa posudzuje preskúmaním kvetov so zreteľom na prítomnosť sterilných tyčiniek, pričom nesmie byť nižšia ako 99,7 %.

(4)

Huby a riasovky Regulovaný nekaranténny škodca alebo symptómy spôsobené regulovaným nekaranténnym škodcom Rod alebo druh rastliny na výsadbu Najvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaného nekaranténneho škodcu pre výrobu predzákladného osiva Najvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaného nekaranténneho škodcu pre výrobu základného osiva Najvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaného nekaranténneho škodcu pre výrobu certifikovaného osiva Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA] Slnečnica ročnáHelianthus annuus L. 0 % 0 % 0 %


Výskyt regulovaných nekaranténnych škodcov na porastoch musí spĺňať tieto požiadavky:
(5)
Splnenie požiadaviek podľa odsekov 1 až 4 sa pri základnom osive skúma pri úradných poľných prehliadkach a pri certifikovanom osive pri úradných poľných prehliadkach alebo pri prehliadkach uskutočňovaných pod úradným dohľadom. Tieto poľné prehliadky sa uskutočnia podľa týchto požiadaviek:

A.
Stav a štádium vývinu množiteľského porastu musia umožňovať dostatočné preverenie.

B.
Pri iných plodinách, ako sú hybridy slnečnice ročnej (Helianthus annuus), repky olejky (Brassica napus), bavlníka chlpatého (Gossypium hirsutum) a bavlníka barbadorského (Gossypium barbadense), sa musí vykonať najmenej jedna prehliadka.


Pri hybridoch slnečnice ročnej (Helianthus annuus) sa musia vykonať najmenej dve prehliadky.

Pri hybridoch repky olejky (Brassica napus) sa musia vykonať najmenej tri prehliadky; prvá sa musí uskutočniť pred kvitnutím, druhá na začiatku kvitnutia a tretia na konci kvitnutia.

Pri hybridoch bavlníka chlpatého (Gossypium hirsutum) a bavlníka barbadorského (Gossypium barbadense) sa musia uskutočniť najmenej tri prehliadky. Prvá sa musí uskutočniť na začiatku kvitnutia, druhá pred koncom kvitnutia a tretia na konci kvitnutia; ak je to potrebné, po odstránení rastlín rodiča opeľovača.
C.
Veľkosť, počet a rozdelenie častí pestovateľskej plochy, ktoré podliehajú previerke s cieľom preskúmať splnenie podmienok podľa tejto prílohy, sa určí v súlade s vhodnými metódami.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 51/2007 Z. z.


POŽIADAVKY NA VLASTNOSTI, KVALITU A ZDRAVOTNÝ STAV OSIVA OLEJNÍN A PRIADNYCH RASTLÍN


I.
ZÁKLADNÉ A CERTIFIKOVANÉ OSIVO

(1)

Druh a kategória Najnižšia odrodová čistota (%) Podzemnica olejná(Arachis hypogaea): – základné osivo 99,7 – certifikované osivo 99,5 Repka olejka(Brassica napus) iné ako hybridy, okrem odrôd určených výhradne na kŕmne účely, a repica olejnatá(Brassica rapa) okrem odrôd určených výhradne na kŕmne účely – základné osivo 99,9 – certifikované osivo 99,7 Repka olejka(Brassica napus) okrem hybridov, odrody určené výhradne na kŕmne účely, repica olejnatá (Brassica rapa), odrody určené výhradne na kŕmne účely, slnečnica ročná(Helianthus annuus) okrem hybridov, odrody vrátane ich zložiek a horčica biela(Sinapis alba): – základné osivo 99,7 – certifikované osivo 99 Sója fazuľová(Glycine max): – základné osivo 99,5 – certifikované osivo 99 Ľan siaty(Linum usitatissimum): – základné osivo 99,7 – certifikované osivo prvej generácie 98 – certifikované osivo druhej a tretej generácie 97,5 Mak siaty(Papaver somniferum): – základné osivo 99 – certifikované osivo 98

Najnižšia odrodová čistota sa zisťuje predovšetkým pri poľných prehliadkach uskutočňovaných v súlade s požiadavkami ustanovenými v prílohe č. 1.
(2)
Pri hybridoch repky olejky (Brassica napus) vyrobených s použitím samčej sterility musí osivo spĺňať požiadavky ustanovené v písmenách a) až d).

a)
Osivo musí mať dostatočnú pravosť a čistotu, ak ide o odrodové charakteristiky jeho zložiek vrátane samčej sterility alebo obnovenia fertility.

b)

základné osivo, materský komponent 99,0 % základné osivo, otcovský komponent 99,9 % certifikované osivo odrôd ozimnej repky olejky 90,0 % certifikované osivo odrôd jarnej repky olejky 85,0 %

c)
Osivo nesmie byť uznané ako certifikované osivo, ak nie sú zohľadnené výsledky následných úradných kontrol na políčkach zo vzoriek základného osiva úradne odobratých a vykonaných počas obdobia pestovania osiva predloženého na certifikáciu, aby sa potvrdilo, či základné osivo spĺňa požiadavky na základné osivo stanovené so zreteľom na pravosť odrody, ak ide o charakteristiky komponentov vrátane samčej sterility, a požiadavky pre základné osivo stanovené so zreteľom na najnižšiu odrodovú čistotu uvedené v písmene b).


Pri základnom osive hybridov možno odrodovú čistotu posúdiť vhodnými biochemickými metódami.
d)
Splnenie požiadaviek na najnižšiu odrodovú čistotu uvedenú v písmene b), ak ide o certifikované osivo hybridov, musí byť monitorované následnými úradnými kontrolami v primeranom množstve z úradne odobraných vzoriek. Môžu sa použiť vhodné biochemické metódy.

(3)
Ak požiadavku uvedenú v oddiele 3 bode B písm. b) bode dd) prílohy č. 1 nemožno splniť, musí byť splnená požiadavka, aby sa v prípadoch, keď sa na výrobu certifikovaného osiva hybridov slnečnice ročnej (Helianthus annuus) použil materský komponent so samčou sterilitou a samčí komponent, ktorý neobnovuje samčiu fertilitu, zmiešalo osivo vyprodukované rodičom so samčou sterilitou s osivom, ktoré sa vyrobilo z osiva úplne fertilného rodiča. Pomer osiva rodiča so samčou sterilitou k osivu rodiča so samčou fertilitou nesmie prekročiť pomer dva ku jednej.

(4)
Ak ide o klíčivosť, analytickú čistotu a obsah semien iných druhov vrátane záraza (Orobanche spp.), osivo musí spĺňať tieto požiadavky:

A.

Druh a kategória Najnižšia klíčivosť (% ) Analytická čistota Najvyšší obsah semien iných rastlinných druhov vo vzorke hmotnosti uvedenej v prílohe č. 3 stĺpci 4 tabuľky (spolu na stĺpec) Požiadavky týkajúce sa obsahu semien zárazy (Orobanche) Najnižšia analytická čistota (% hmotnosti) Najvyšší obsah semien iných rastlinných druhov (% hmotnosti) Iné rastlinné druhy (a) Ovos hluchý, (Avena fatua) ovos jalový(Avena sterilis) Kukučina (Cuscuta spp.) Reďkev ohnicová (Raphanus raphanistrum) Štiav (Rumex spp.) okrem štiavu lúčneho(Rumex acetosella) Psiarka roľná (Alopecurus myosuroides) Mätonoh oddialený(Lolium remotum) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Podzemnica olejná (Arachis hypogaea) 70 99 - 5 0 0 (c) Kapusta(Brassica spp.) – základné osivo 85 98 0,3 - 0 0 (c) (d) 10 2 – certifikované osivo 85 98 0,3 - 0 0 (c) (d) 10 5 Konopa siata(Cannabis sativa) 75 98 - 30 (b) 0 0 (c) (e) Požlt farbiarsky(Carthamus tinctorius) 75 98 - 5 0 0 (c) (e) Rasca lúčna (Carum carvi) 70 97 - 25 (b) 0 0 (c) (d) 10 3 Sója fazuľová (Glycine max) 80 98 - 5 0 0 (c) Bavlník (Gossypium spp.) 80 98 - 15 0 0 (c) Slnečnica ročná(Helianthus annuus) 85 98 - 5 0 0 (c) Ľan siaty (Linum usitatissimum) – ľan priadny 92 99 - 15 0 0 (c) (d) 4 2 – ľan siaty 85 99 - 15 0 0 (c) (d) 4 2 Mak siaty (Papaver somniferum) 80 98 - 25 (b) 0 0 (c) (d) Horčica biela (Sinapis alba) – základné osivo 85 98 0,3 - 0 0 (c) (d) 10 2 – certifikované osivo 85 98 0,3 - 0 0 (c) (d) 10 5 Poznámka: Písmená uvedené v zátvorkách sú odkazmi na požiadavky v bode B.

B.
Požiadavky, ktoré sa uplatňujú, ak sa na ne odkazuje v tabuľke v oddiele I ods. 4 bode A:

a)
najvyšší obsah semien určený v stĺpci 5 zahŕňa aj semená druhov uvedených v stĺpcoch 6 až 11,

b)
stanovenie celkového obsahu semien iných rastlinných druhov podľa počtu nie je potrebné vykonať, ak nie sú pochybnosti o tom, či boli splnené požiadavky ustanovené v stĺpci 5,

c)
stanovenie počtu semien kukučiny (Cuscuta spp.) nie je potrebné vykonať, ak nie sú pochybnosti o tom, či boli splnené požiadavky ustanovené v stĺpci 7,

d)
prítomnosť jedného semena kukučiny (Cuscuta spp.) vo vzorke predpísanej hmotnosti sa nepovažuje za prímes, ak druhá vzorka tej istej hmotnosti neobsahuje žiadne semeno kukučiny (Cuscuta spp.),

e)
osivo musí byť bez semien zárazy (Orobanche spp.); prítomnosť jedného semena zárazy (Orobanche spp.) vo vzorke s hmotnosťou 100 gramov sa však nepovažuje za prímes, ak druhá vzorka s hmotnosťou 200 g neobsahuje žiadne semeno zárazy (Orobanche spp.).

(5)
Osivo musí byť bez škodcov, ktoré znižujú úžitkovosť a kvalitu množiteľského materiálu. Osivo musí spĺňať požiadavky týkajúce sa karanténnych škodcov v Európskej únii, regulovaných nekaranténnych škodcov a karanténnych škodcov chránenej zóny podľa osobitného predpisu.10)

(6)
Osivo ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) všetkých kategórii nesmie byť napadnuté v rozsahu viac ako 5 % regulovanými nekaranténnymi škodcami Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini a Fusarium spp.

(7)

Huby a riasovky Regulovaný nekaranténny škodca alebo symptómy spôsobené regulovaným nekaranténnym škodcom Rod alebo druh rastliny na výsadbu Najvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaného nekaranténneho škodcu pre predzákladné osivo Najvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaného nekaranténneho škodcu pre základné osivo Najvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaného nekaranténneho škodcu pre certifikované osivo Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI] ľan siatyLinum usitatissimum L. 5 % 5 % 5 % Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL] ľan siatyLinum usitatissimum L. – rastlina určená na výsadbu 1 % 1 % 1 % Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL] ľan siatyLinum usitatissimum L. – osivo 5 % 5 % 5 % Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI] ľan siaty, slnečnica ročnáHelianthus annuus L., Linum usitatissimum L. 5 % 5 % 5 % Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI] ľan siatyLinum usitatissimum L. 5 % 5 % 5 % Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC]Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS] sója fazuľová Glycine max (L.) Merr 15 % v prípade napadnutia komplexom Phomopsis 15 % v prípade napadnutia komplexom Phomopsis 15 % v prípade napadnutia komplexom Phomopsis Fusarium (anamorfný rod) Link [1FUSAG] okrem Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] a Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI] ľan siatyLinum usitatissimum L. 5 % 5 % 5 % Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA] slnečnica ročnáHelianthus annuus L. 0 % 0 % 0 % Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC] repica olejnatáBrassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs, najviac 5 sklerócií alebo fragmentov sklerócií zistených laboratórnou skúškou reprezentatívnej vzorky každej dávky osiva s hmotnosťou určenou v prílohe č. 3 stĺpci 4 najviac 5 sklerócií alebo fragmentov sklerócií zistených laboratórnou skúškou reprezentatívnej vzorky každej dávky osiva s hmotnosťou určenou v prílohe č. 3 stĺpci 4 najviac 5 sklerócií alebo fragmentov sklerócií zistených laboratórnou skúškou reprezentatívnej vzorky každej dávky osiva s hmotnosťou určenou v prílohe č. 3 stĺpci 4 Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC] repka olejkaBrassica napus L. (partim), slnečnica ročná Helianthus annuus L. najviac 10 sklerócií alebo fragmentov sklerócií zistených laboratórnou skúškou reprezentatívnej vzorky každej dávky osiva s hmotnosťou určenou v prílohe č. 3 stĺpci 4 najviac 10 sklerócií alebo fragmentov sklerócií zistených laboratórnou skúškou reprezentatívnej vzorky každej dávky osiva s hmotnosťou určenou v prílohe č. 3 stĺpci 4 najviac 10 sklerócií alebo fragmentov sklerócií zistených laboratórnou skúškou reprezentatívnej vzorky každej dávky osiva s hmotnosťou určenou v prílohe č. 3 stĺpci 4 Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC] horčica bielaSinapis alba L. najviac 5 sklerócií alebo fragmentov sklerócií zistených laboratórnou skúškou reprezentatívnej vzorky každej dávky osiva s hmotnosťou určenou v prílohe č. 3 stĺpci 4 najviac 5 sklerócií alebo fragmentov sklerócií zistených laboratórnou skúškou reprezentatívnej vzorky každej dávky osiva s hmotnosťou určenou v prílohe č. 3 stĺpci 4 najviac 5 sklerócií alebo fragmentov sklerócií zistených laboratórnou skúškou reprezentatívnej vzorky každej dávky osiva s hmotnosťou určenou v prílohe č. 3 stĺpci 4

II.
OBCHODNÉ OSIVO


Požiadavky podľa oddielu I ods. 3 až 5 sa uplatňujú i na obchodné osivo.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 51/2007 Z. z.


Zoznam preberaných a vykonávaných právne záväzných aktov Európskej únie


1.
Smernica Rady 2002/57/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín (Ú. v. ES L 193, 20. 7. 2002, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36) v znení

2.
Rozhodnutie Rady 2003/17/ES zo 16. decembra 2002 o rovnocennosti terénnych inšpekcií uskutočňovaných v tretích krajinách na množiteľskom poraste pre produkciu osiva a o rovnocennosti osiva vyprodukovaného v tretích krajinách (Ú. v. ES L 8, 14. 1. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 38).

3.
Rozhodnutie Komisie 2004/266/ES zo 17. marca 2004 o schválení nezmazateľného označovania predpísaných údajov na obaloch osiva krmovín (Ú. v. EÚ L 83, 20. 3. 2004, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 43).

4.
Rozhodnutie Komisie 2004/842/ES z 1. decembra 2004 o vykonávacích pravidlách, podľa ktorých môžu členské štáty udeľovať oprávnenia na uvádzanie na trh osiva patriaceho do odrôd, na ktoré bola podaná žiadosť o zápis do štátneho katalógu poľnohospodárskych rastlinných druhov alebo zeleninových druhov (Ú. v. EÚ L 362, 9. 12. 2004).

5.
Nariadenie Komisie (ES) č. 217/2006 z 8. februára 2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá uplatňovania smerníc Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokiaľ ide o povolenie pre členské štáty umožniť dočasné obchodovanie s osivom, ktoré nespĺňa minimálne požiadavky na klíčivosť (Ú. v. EÚ L 38, 9. 2. 2006).

6.
Smernica Komisie 2008/124/ES z 18. decembra 2008, ktorou sa obmedzuje uvádzanie osiva určitých druhov krmovín a olejnín a priadnych rastlín na trh na osivo, ktoré bolo úradne uznané ako základné osivo alebo certifikované osivo (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 340, 19. 12. 2008).

7.
Smernica Komisie 2009/74/ES z 26. júna 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokiaľ ide o botanické názvy rastlín, vedecké názvy iných organizmov a určité prílohy k smerniciam 66/401/EHS, 66/402/EHS a 2002/57/ES vzhľadom na vývoj vedeckých a technických poznatkov (Ú. v. EÚ L 166, 27. 6. 2009).

8.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2016/11 z 5. januára 2016, ktorou sa mení príloha II k smernici Komisie 2002/57/ES o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín (Ú. v. EÚ L 3, 6. 1. 2016).

9.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2016/317 z 3. marca 2016, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, pokiaľ ide o označovanie balení osiva úradnými náveskami (Ú. v. EÚ L 60, 5. 3. 2016).

10.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2020/177 z 11. februára 2020, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, smernice Komisie 93/49/EHS a 93/61/EHS a vykonávacie smernice 2014/21/EÚ a 2014/98/EÚ, pokiaľ ide o škodcov rastlín na osivách a inom rastlinnom reprodukčnom materiáli (Ú. v. EÚ L 41, 13. 2. 2020).
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore