Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh 51/2007 účinný od 01.08.2020

Platnosť od: 01.02.2007
Účinnosť od: 01.08.2020
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Pestovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 51/2007 s účinnosťou od 01.08.2020 na základe 208/2020
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky ...

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Toto nariadenie vlády ustanovuje

a)
rody a druhy olejnín a priadnych rastlín,
b)
požiadavky na vlastnosti a kvalitu osiva olejnín a priadnych rastlín,
c)
požiadavky na výrobu osiva olejnín a priadnych rastlín,
d)
podmienky uvádzania osiva olejnín a priadnych rastlín na trh,
e)
podmienky dovozu osiva olejnín a priadnych rastlín z krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej ...
f)
podrobnosti o obaloch, ich označovaní a uzatváraní obalov s osivom olejnín a priadnych rastlín,
g)
spôsob a rozsah výkonu kontroly a uznávania osiva olejnín a priadnych rastlín uvádzaného na trh.
(2)

Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na osivo olejnín a priadnych rastlín, ktoré je preukázateľne určené ...

§ 2
Požiadavky na druhy olejnín a priadnych rastlín

Požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády na výrobu, spracúvanie a uvádzanie osiva olejnín a priadnych ...

§ 3
Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a)

uvádzaním osiva olejnín a priadnych rastlín na trh predaj, skladovanie na účely predaja, dovoz z tretích ...

1.

Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu (ďalej len „kontrolný ústav“),

2.

osobám, ktoré na účely jeho úpravy, ako dodávatelia služieb, nenadobudli právo na uvádzanie dodaného ...

3.

osobám na účely výroby určitých poľnohospodárskych surovín určených na priemyselné spracúvanie,

4.

osobám na účely množenia osiva, ktoré ako dodávatelia uvedených služieb nenadobudli vlastnícke právo ...

b)

základným osivom odrôd olejnín a priadnych rastlín okrem hybridov slnečnice ročnej osivo, ktoré

1.

bolo vyrobené v súlade s požiadavkami na udržiavacie šľachtenie odrody,

2.

je určené na výrobu množiteľského materiálu kategórie certifikované osivo, certifikované osivo prvej ...

3.

spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav uvedené v prílohách č. 1 a 2 pre základné osivo, ...

4.

splnilo pri skúške vykonanej kontrolným ústavom, alebo ak ide o požiadavky uvedené v prílohe č. 2, skúške ...

c)

základným osivom hybridov slnečnice ročnej

1.

základné osivo inbredných línií, ktoré

1.1.

spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav uvedené v prílohách č. 1 a 2 pre základné osivo ...

1.2.

splnilo pri skúške vykonanej kontrolným ústavom, alebo ak ide o požiadavky uvedené v prílohe č. 2, skúške ...

2.

základné osivo jednoduchých hybridov, ktoré

2.1.

je určené na výrobu trojlíniových hybridov alebo štvorlíniových hybridov,

2.2.

spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav uvedené v prílohách č. 1 a 2 pre základné osivo ...

2.3.

splnilo pri skúške vykonanej kontrolným ústavom, alebo ak ide o požiadavky uvedené v prílohe č. 2, skúške ...

d)

certifikovaným osivom odrôd druhov repica olejnatá, kapusta sitinová, repka olejka, konopa siata, požlt ...

1.

bolo vyrobené priamo zo základného osiva, alebo ak to požaduje šľachtiteľ, z predzákladného osiva, ktoré ...

2.

je určené na iné účely ako na výrobu osiva olejnín a priadnych rastlín,

3.

spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav uvedené v prílohách č. 1 a 2 pre certifikované ...

4.

pri skúške vykonanej kontrolným ústavom alebo skúške vykonanej pod dohľadom kontrolného ústavu splnilo ...

e)

certifikovaným osivom prvej generácie druhov podzemnica olejná, konopa siata, ľan siaty, sója fazuľová ...

1.

bolo vyrobené priamo zo základného osiva, alebo ak to požaduje šľachtiteľ, z predzákladného osiva, ktoré ...

2.

je určené na výrobu osiva olejnín a priadnych rastlín kategórie certifikované osivo druhej generácie, ...

3.

spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav uvedené v prílohách č. 1 a 2 pre certifikované ...

4.

pri skúške vykonanej kontrolným ústavom alebo skúške vykonanej pod dohľadom kontrolného ústavu splnilo ...

f)

certifikovaným osivom druhej generácie druhov podzemnica olejná, konopa siata, ľan siaty, sója fazuľová ...

1.

bolo vyrobené priamo zo základného osiva, certifikovaného osiva prvej generácie, alebo ak to požaduje ...

2.

je určené na iné účely ako na výrobu osiva olejnín a priadnych rastlín, alebo ak je to náležité, je ...

3.

spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené v prílohách č. 1 a 2 pre certifikované ...

4.

pri skúške vykonanej kontrolným ústavom alebo skúške vykonanej pod dohľadom kontrolného ústavu splnilo ...

g)

certifikovaným osivom druhej generácie druhu konopa siata osivo, ktoré

1.

bolo vyrobené priamo z certifikovaného osiva prvej generácie, ktoré bolo osobitne zamerané a preverené ...

2.

je určené na výrobu konopy siatej zberanej v čase kvitnutia,

3.

spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav uvedené v prílohách č. 1 a 2 pre certifikované ...

4.

pri skúške vykonanej kontrolným ústavom alebo skúške vykonanej pod dohľadom kontrolného ústavu splnilo ...

h)

certifikovaným osivom tretej generácie druhu ľan siaty osivo, ktoré

1.

bolo vyrobené priamo zo základného osiva, certifikovaného osiva prvej generácie alebo druhej generácie, ...

2.

je určené na iné účely ako na výrobu osiva olejnín a priadnych rastlín,

3.

spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav uvedené v prílohách č. 1 a 2 pre certifikované ...

4.

pri skúške vykonanej kontrolným ústavom alebo skúške vykonanej pod dohľadom kontrolného ústavu splnilo ...

i)

obchodným osivom olejnín a priadnych rastlín osivo, ktoré

1.

sa odrodovo stotožňuje s odrodou, ku ktorej patrí,

2.

spĺňa požiadavky na uznanie množiteľských porastov olejnín a priadnych rastlín uvedené v prílohe č. ...

3.

pri skúške vykonanej kontrolným ústavom alebo skúške vykonanej pod dohľadom kontrolného ústavu splnilo ...

j)

predzákladným osivom olejnín a priadnych rastlín šľachtiteľské osivo olejnín a priadnych rastlín zodpovedajúce ...

k)

špecifickým hybridom závislým od opeľovača samčieho sterilného komponentu v rámci združenej odrody (ďalej ...

l)

opeľovačom komponent prášiaci peľ v rámci združenej odrody (ďalej len „samčí komponent“),

m)

uznávaním systém kontroly, pri ktorej sa overujú biologické hodnoty a osivové hodnoty osiva hodnotením ...

n)

množiteľským porastom porast určený na výrobu osiva prihláseného na uznávanie,

o)

šľachtiteľským osivom osivo zodpovedajúce popisu odrody, ktoré je vyrábané pod dohľadom udržiavateľa ...

p)

osivom semená rastlín slúžiace na ich pestovanie a rozmnožovanie,

q)

uznaným osivom osivo, ktoré je uznané na základe výsledkov prehliadok množiteľských porastov a laboratórnych ...

r)

predplodinou plodina pestovaná v predchádzajúcom roku na pozemku, na ktorom je založený množiteľský ...

s)

vegetačnou skúškou skúška, ktorá slúži na overenie odrodovej pravosti a odrodovej čistoty osiva alebo ...

t)

dodávateľom ten, kto má osvedčenie o odbornej spôsobilosti dodávateľa a je zapísaný v evidencii dodávateľov, ...

u)

malým balením balenie, ktorého najvyššia hmotnosť je 10 kg,

v)

vzorkovateľom ten, kto odoberá vzorky a uzatvára obaly s osivom,

w)

inšpektorom ten, kto prehliada množiteľské porasty,

x)

výkonným analytikom ten, kto je zodpovedný za technické vedenie laboratória,

y)

laboratóriom laboratórium, ktoré vykonáva skúšanie osiva,

z)

združenou odrodou združenie uznaného certifikovaného osiva špecifického hybridu závislého od opeľovača ...

§ 4
Všeobecné požiadavky na osivo olejnín a priadnych rastlín

Osivo olejnín a priadnych rastlín sa nesmie uznávať a uvádzať na trh, ak nebolo vyrobené z odrody, ktorá ...

§ 5
Požiadavky na výrobu osiva olejnín a priadnych rastlín
(1)

Množiteľské porasty olejnín a priadnych rastlín možno uznať, ak sú určené na výrobu osiva olejnín a ...

(2)

Požiadavky na uznávanie množiteľských porastov olejnín a priadnych rastlín určených na výrobu osiva ...

(3)

Predzákladné osivo olejnín a priadnych rastlín možno vyrábať v generácii množenia SE1. Základné osivo ...

§ 6
Požiadavky na vlastnosti a kvalitu osiva olejnín a priadnych rastlín
(1)

Požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav osiva olejnín a priadnych rastlín sú uvedené v prílohe ...

(2)

Požiadavky podľa odseku 1 musí spĺňať osivo olejnín a priadnych rastlín, ktoré dodávateľ uvádza na trh. ...

(3)

Vzorky osiva olejnín a priadnych rastlín na účely kontroly kvality osiva olejnín a priadnych rastlín, ...

(4)

Pri odbere vzoriek osiva olejnín a priadnych rastlín pod dohľadom kontrolného ústavu podľa odseku 3 ...

a)
odber vykonáva vzorkovateľ, ktorý je na to poverený kontrolným ústavom za podmienok ustanovených v písmenách ...
b)
vzorkovateľ má požadovanú odbornú kvalifikáciu získanú v rámci odbornej prípravy organizovanej za podmienok ...
c)
vzorkovateľ je
1.
fyzická osoba, ktorá nemá prospech na výsledku uznania osiva,
2.
zamestnanec osoby, ktorá osivo vyrába, pestuje, spracúva alebo uvádza na trh (ďalej len „semenárska ...
3.
zamestnanec osoby, ktorá osivo nevyrába, nepestuje, nespracúva alebo neuvádza na trh,
d)
na účely dohľadu kontrolný ústav odoberie minimálne 5 % z počtu vzoriek odobraných z dávok osiva olejnín ...
§ 7
Uznávanie osiva olejnín a priadnych rastlín
(1)

Osivo olejnín a priadnych rastlín možno uznať, ak spĺňa požiadavky ustanovené pre príslušnú kategóriu ...

(2)

Na účely uznávania osiva olejnín a priadnych rastlín podľa odseku 1 sa odoberajú vzorky osiva olejnín ...

(3)

Pri vykonávaní skúšky pod dohľadom kontrolného ústavu pri uznávaní osiva olejnín a priadnych rastlín ...

a)
pri poľnej prehliadke
1.
inšpektor, ktorý má technickú kvalifikáciu,
1.1.
je poverený kontrolným ústavom a zloží sľub inšpektorov, že sa pri svojej činnosti bude riadiť pravidlami ...
1.2.
nemá žiadny prospech v závislosti od výsledku vykonávanej skúšky,
1.3.
vykonáva prehliadky pod dohľadom kontrolného ústavu,
2.
množiteľské porasty, ktoré podliehajú prehliadke, sú založené z osiva olejnín a priadnych rastlín, ktoré ...
3.
inšpektori kontrolného ústavu skontrolujú pomernú časť množiteľských porastov; pomerná časť je najmenej ...
4.
z dávok osív olejnín a priadnych rastlín zozbieraných z množiteľských porastov sa odoberie pomerná časť ...
b)
pri skúšaní osiva
1.
skúšanie osiva vykoná laboratórium na skúšanie osív (ďalej len „laboratórium“), ktoré je na tento účel ...
2.
laboratórium má výkonného analytika osív, ktorý je priamo zodpovedný v prípade porušenia povinností ...
3.
priestory a zariadenia laboratória sú posúdené kontrolným ústavom ako primerané na skúšanie osiva v ...
4.
skúšanie sa vykonáva v súlade s metódami schválenými medzinárodnými organizáciami,
5.
laboratórium je
5.1.
nezávislým laboratóriom alebo
5.2.
laboratóriom, ktoré patrí semenárskej spoločnosti,
6.
laboratórium umožní vykonávanie dohľadu kontrolného ústavu nad laboratórnym skúšaním osiva,
7.
laboratórium podľa bodu 5.2. môže vykonávať skúšanie osiva len z dávok osív vyrobených v mene semenárskej ...
§ 8
Výnimky z požiadaviek na vlastnosti a kvalitu osiva olejnín a priadnych rastlín
(1)

Základné osivo olejnín a priadnych rastlín, ktoré nespĺňa požiadavky na klíčivosť, uvedené v prílohe ...

(2)

Na účel okamžitej dostupnosti osiva olejnín a priadnych rastlín sa osivo môže uznať a uviesť na trh ...

a)
dodávateľ požiada kontrolný ústav o uznanie osiva olejnín a priadnych rastlín na základe správy o predbežnej ...
b)
dodávateľ v žiadosti uvedie obchodné meno a sídlo prvého kupujúceho osiva olejnín a priadnych rastlín, ...
c)
dodávateľ ručí prvému kupujúcemu osiva olejnín a priadnych rastlín za klíčivosť určenú predbežnou analýzou, ...
d)
dodávateľ na osobitnej náveske uvedie aj klíčivosť určenú predbežnou analýzou spolu so svojím menom, ...
e)
kontrolný ústav povolí uznanie osiva olejnín a priadnych rastlín s klíčivosťou určenou podľa písmena ...
(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepoužijú pre osivo olejnín a priadnych rastlín, ktoré bolo dovezené z ...

(4)

Pri uplatňovaní výnimiek podľa odsekov 1 a 2 kontrolný ústav spolupracuje so zodpovednými orgánmi členských ...

(5)

Ak je ohrozené zásobovanie trhu osivom olejnín a priadnych rastlín, možno osivo olejnín a priadnych ...

(6)

Osivo olejnín a priadnych rastlín možno uvádzať na trh len v množstve potrebnom na prekonanie dočasných ...

§ 9
Uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh
(1)

Dodávateľ môže uvádzať osivo olejnín a priadnych rastlín na trh len vtedy, ak bolo uznané podľa § 7 ...

a)
predzákladné osivo, základné osivo alebo certifikované osivo druhov repka olejka, repica olejnatá, konopa ...
b)
predzákladné osivo, základné osivo, certifikované osivo prvej generácie alebo certifikované osivo druhej ...
c)
predzákladné osivo, základné osivo, certifikované osivo alebo obchodné osivo pri druhoch, ktoré nie ...
(2)

Dodávateľ môže uvádzať osivo olejnín a priadnych rastlín na trh podľa odseku 1 v oddelených celých dávkach, ...

(3)

Osivo možno uvádzať na trh aj

a)
ako šľachtiteľské osivo odrôd olejnín a priadnych rastlín, ak spĺňa požiadavky podľa odseku 5,
b)
ako prírodné osivo odrôd olejnín a priadnych rastlín na spracovanie, ak sa zabezpečí jeho identita,
c)
v malom množstve osiva na vedecké účely alebo šľachtiteľské účely,
d)
v zodpovedajúcom množstve osiva olejnín a priadnych rastlín neregistrovanej odrody na iné skúšky alebo ...
e)
ako združenú odrodu, ak je vyrobená podľa § 3 písm. z) a spĺňa požiadavky podľa § 12 ods. 1 písm. c) ...
(4)

Dodávateľ môže uvádzať osivo geneticky modifikovanej odrody olejnín a priadnych rastlín na trh, ak sú ...

(5)

Šľachtiteľské osivo odrôd olejnín a priadnych rastlín v generácii množenia pred základným osivom možno ...

a)
bolo preverené kontrolným ústavom, pričom bolo zistené, že spĺňa požiadavky na uznanie základného osiva, ...
b)
je balené podľa § 11,
c)
každý obal je označený náveskou podľa § 12 ods. 1, ktorá musí obsahovať najmä tieto údaje:
1.
označenie zodpovedného certifikačného orgánu členského štátu alebo jeho rozlišovací kód,
2.
číslo dávky,
3.
mesiac a rok balenia alebo mesiac a rok posledného vzorkovania vykonaného kontrolným ústavom na účely ...
4.
botanický názov druhu olejnín a priadnych rastlín, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien ...
5.
názov odrody,
6.
údaj „predzákladné osivo“,
7.
počet generácií predchádzajúcich kategórií certifikované osivo alebo certifikované osivo prvej generácie. ...
(6)

Ak dodávateľ dodáva konečnému spotrebiteľovi osivo olejnín a priadnych rastlín v malom množstve, toto ...

(7)

Dodávateľ môže uviesť osivo združenej odrody na trh, len ak osivo samičieho komponentu je morené inou ...

§ 10
Dovoz osiva olejnín a priadnych rastlín z tretích krajín
(1)

Na trh možno uvádzať osivo olejnín a priadnych rastlín z tretích krajín, ktorému bola priznaná rovnocennosť ...

(2)

Dodávateľ pri uvádzaní osiva olejnín a priadnych rastlín na trh z tretích krajín, ktorého hmotnosť je ...

a)
druh olejnín a priadnych rastlín,
b)
odrodu,
c)
kategóriu množiteľského materiálu,
d)
krajinu výroby osiva a zodpovedný orgán,
e)
krajinu odoslania,
f)
dovozcu,
g)
množstvo osiva olejnín a priadnych rastlín.
§ 11
Balenie osiva olejnín a priadnych rastlín
(1)

Obaly s osivom olejnín a priadnych rastlín v kategóriách podľa § 7 ods. 1 musia byť uzatvárané kontrolným ...

(2)

Obaly nemusia byť uzatvorené spôsobom uvedeným v odseku 1, ak sa použije pečatný systém s jednorazovým ...

(3)

Obaly, ktoré už boli uzatvorené kontrolným ústavom, nemožno opätovne uzatvoriť, len ak by tak urobil ...

§ 12
Označovanie osiva olejnín a priadnych rastlín
(1)

Pri uvádzaní predzákladného osiva, základného osiva, certifikovaného osiva a obchodného osiva olejnín ...

a)
pre základné osivo a certifikované osivo
1.
označenie „kvalita ES“,
2.
označenie členského štátu a zodpovedného orgánu alebo ich rozlišovací kód,
3.
mesiac a rok balenia vyjadrený ako: „balené (mesiac a rok)“ alebo mesiac a rok posledného vzorkovania ...
4.
číslo dávky,
5.
botanický názov druhu olejniny alebo priadnej rastliny, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez ...
6.
názov odrody,
7.
kategóriu osiva,
8.
krajinu výroby,
9.
deklarovanú hmotnosť netto alebo brutto,
10.
pôvod aditív a priemerný pomer hmotnosti čistých semien a celkovej hmotnosti, ak sa použili granulované ...
11.
ak ide o hybridy alebo inbredné línie,
11.1. pri dodávke základného osiva názov tohto komponentu spolu s údajom „komponent“,
11.2. pri dodávke certifikovaného osiva názov odrody spolu s údajom „hybrid“,
12.
údaj „preskúšané ... (mesiac a rok)“ spolu s označením orgánu zodpovedného za preskúšanie klíčivosti, ...
13.
úradne pridelené sériové číslo,
b)
pre obchodné osivo
1.
označenie „kvalita ES“,
2.
označenie „Obchodné osivo (nie je odrodovo uznávané)“,
3.
označenie členského štátu a zodpovedného orgánu alebo ich rozlišovací kód,
4.
mesiac a rok balenia vyjadrený ako: „balené (mesiac a rok)“,
5.
číslo dávky,
6.
botanický názov druhu olejniny alebo priadnej rastliny, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez ...
7.
krajinu výroby,
8.
deklarovanú hmotnosť netto alebo brutto,
9.
pôvod aditív a priemerný pomer hmotnosti čistých semien a celkovej hmotnosti, ak sa použili granulované ...
10.
údaj „preskúšané ... (mesiac a rok)“ spolu s označením orgánu zodpovedného za preskúšanie klíčivosti, ...
c)
pre certifikované osivo združenej odrody
1.
označenie „kvalita ES“,
2.
označenie „certifikované osivo združenej odrody“,
3.
označenie členského štátu a zodpovedného orgánu alebo ich rozlišovací kód,
4.
mesiac a rok balenia vyjadrený ako: „balené (mesiac a rok)“,
5.
číslo dávky,
6.
botanický názov druhu olejniny alebo priadnej rastliny, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez ...
7.
názov združenej odrody,
8.
krajinu výroby,
9.
deklarovanú hmotnosť netto alebo brutto,
10.
percento hmotnosti samičieho komponentu a samčieho komponentu v osive združenej odrody; postačuje uviesť ...
11.
farbu moridla samičieho komponentu, farbu moridla samčieho komponentu a jeho účinnú látku,
12.
úradne pridelené sériové číslo.
(2)

Náveska nesmie byť použitá viackrát a údaje podľa odseku 1 musia byť na nej čitateľne a nezmazateľne ...

(3)

Za podmienok ustanovených podľa osobitného predpisu8) môže byť udelený súhlas, aby dodávatelia namiesto ...

(4)

Návesky na obaloch s osivom olejnín a priadnych rastlín musia byť farebne odlíšené podľa kategórie osiva. ...

a)
biela s uhlopriečnym fialovým pásom pre predzákladné osivo,
b)
biela pre základné osivo,
c)
modrá pre certifikované osivo prvej generácie množenia,
d)
červená pre certifikované osivo následných generácií množenia,
e)
hnedá pre obchodné osivo,
f)
sivá pre nie konečne certifikované osivo,
g)
modrá s uhlopriečnym zeleným pásom pre osivo združenej odrody.
(5)

Dodávateľ je povinný do každého obalu vložiť kópiu dokladu vzťahujúceho sa na tovar (ďalej len „sprievodný ...

(6)

Ak dodávateľ uvádza na trh osivo olejnín a priadnych rastlín, ktoré nespĺňa požiadavky na klíčivosť ...

(7)

Ak sa uvádza osivo olejnín a priadnych rastlín geneticky modifikovanej odrody na trh, dodávateľ je povinný ...

(8)

Ak sa uvádza osivo olejnín a priadnych rastlín na trh, ktoré bolo chemicky ošetrené, na náveske, v sprievodnom ...

§ 13
Dočasné pokusy
(1)

Na účely overovania vhodnejších podmienok a požiadaviek na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín ...

(2)

Dočasné pokusy sa vykonávajú metódami schválenými medzinárodnými organizáciami.

(3)

Doba trvania dočasného pokusu nesmie byť dlhšia ako sedem rokov.

§ 14
Porovnávacie skúšky a pokusy

Vykonávanie porovnávacích skúšok alebo pokusov zabezpečuje kontrolný ústav.

§ 15
Spôsob a rozsah výkonu kontroly
(1)

Kontrolný ústav je oprávnený kedykoľvek počas výroby, spracúvania, balenia, skladovania a uvádzania ...

(2)

Pri kontrole uznaného osiva olejnín a priadnych rastlín vykonanej kontrolným ústavom sa zisťuje, či ...

(3)

Kontrolný ústav je oprávnený na účely výkonu kontroly odoberať potrebné množstvo vzoriek.

§ 16
Osobitné ustanovenia o uznávaní osiva olejnín a priadnych rastlín
(1)

Osivo olejnín a priadnych rastlín, ktoré sa vyrobilo zo základného osiva alebo z certifikovaného osiva ...

(2)

Osivo olejnín a priadnych rastlín, ktoré sa zberalo v niektorom z členských štátov a je určené na uznávanie ...

a)
balené podľa podmienok ustanovených v § 11 a označované náveskou sivej farby podľa § 12 ods. 4 písm. ...
1.
označenie členského štátu a orgánu zodpovedného za poľné prehliadky alebo ich rozlišovací kód,
2.
botanický názov druhu olejnín a priadnych rastlín, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien ...
3.
názov odrody,
4.
kategóriu osiva,
5.
označenie poľa s množiteľským porastom alebo číslo dávky,
6.
deklarovanú hmotnosť netto alebo brutto,
7.
údaj „osivo nie konečne certifikované“,
8.
úradne pridelené sériové číslo.
b)
sprevádzané dokladom, ktorý spĺňa tieto požiadavky:
1.
označenie zodpovedného orgánu, ktorý doklad vydal,
2.
botanický názov druhu olejnín a priadnych rastlín, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien ...
3.
názov odrody,
4.
kategóriu osiva,
5.
pôvod osiva, ktoré sa použilo na založenie množiteľského porastu, a názov krajiny alebo krajín, ktoré ...
6.
názov pozemku a číslo porastu, na ktorý sa doklad vzťahuje,
7.
oblasť výroby dávky,
8.
hmotnosť zberaného osiva a počet balení,
9.
počet generácií množenia nasledujúcich po základnom osive, ak ide o certifikované osivo,
10.
vyhlásenie, že sú splnené podmienky, ktoré sa vyžadujú na množiteľské porasty olejnín a priadnych rastlín, ...
11.
výsledky predbežných rozborov osiva,
12.
úradne pridelené sériové číslo,
(3)

Osivo olejnín a priadnych rastlín, ktoré sa zberalo v tretej krajine, sa na žiadosť dodávateľa uznáva ...

a)
sa priamo vyrobilo
1.
zo základného osiva alebo z certifikovaného osiva prvej generácie, ktoré bolo uznané kontrolným ústavom ...
2.
z kríženia základného osiva uznaného kontrolným ústavom v niektorom členskom štáte so základným osivom ...
b)
množiteľské porasty tohto osiva boli prehliadnuté a spĺňajú podmienky ustanovené v rozhodnutí o rovnocennosti ...
c)
výsledky v skúškach vykonaných kontrolným ústavom preukázali, že spĺňa podmienky uvedené v prílohe č. ...
Záverečné ustanovenia
§ 17

Týmto nariadením vlády sa preberajú a vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe ...

§ 18

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2007.

Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 51/2007 Z. z.

  POŽIADAVKY NA UZNANIE MNOŽITEĽSKÝCH PORASTOV OLEJNÍN A PRIADNYCH RASTLÍN

  (1)

  Predplodina porastu musí byť zlučiteľná s výrobou osiva druhu a odrody množiteľského porastu a pestovateľská ...

  Pri hybridoch repky olejky (Brassica napus) sa množiteľský porast nesmie pestovať na pozemku, na ktorom ...

  (2)

  Množiteľský porast Najmenšia vzdialenosť kapusta Brassica spp. ( Brassica spp.) okrem repky olejky(Brassica ...

  Tieto vzdialenosti sa nemusia dodržať, ak existuje dostatočná ochrana pred akýmkoľvek nežiaducim cudzoopelením. ...

  (3)

  Množiteľský porast musí mať dostatočnú odrodovú pravosť a odrodovú čistotu alebo pri plodinách inbredných ...

  Pri výrobe osiva hybridných odrôd sa ustanovenia tohto odseku vzťahujú aj na charakteristiky komponentov ...

  Množiteľské porasty kapusty sitinovej (Brassica juncea), kapusty čiernej (Brassica nigra), konopy siatej ...

  A.

  Kapusta sitinová (Brassica juncea), kapusta čierna (Brassica nigra), konopa siata (Cannabis sativa), ...

  odrodové prímesi, o ktorých je zrejmé, že zjavne nepatria k odrode, nesmú prekročiť množstvo

  B.

  Hybridy slnečnice ročnej (Helianthus annuus):

  Percentuálne množstvo rastlín, o ktorých je zrejmé, že zjavne nepatria k inbrednej línii alebo komponentu, ...

  b)

  Na výrobu osiva hybridných odrôd sa vzťahujú tieto požiadavky:

  aa)

  rastliny otcovského komponentu musia prášiť dostatok peľu v čase kvitnutia rastlín materského komponentu, ...

  bb)

  ak majú rastliny materského komponentu blizny receptívne na peľ, percentuálne množstvo rastlín materského ...

  cc)

  pri výrobe základného osiva nesmie celkové percentuálne množstvo rastlín materského komponentu, o ktorých ...

  dd)

  ak požiadavku uvedenú v oddiele I ods. 2 prílohy č. 2 nemožno splniť, musí byť splnená požiadavka, aby ...

  C.

  Hybridy repky olejky (Brassica napus) vyrobené s použitím samčej sterility:

  Percentuálne množstvo rastlín, o ktorých je zrejmé, že nepatria k inbrednej línii alebo ku komponentu, ...

  b)

  Pri výrobe základného osiva musí byť samčia sterilita najmenej 99 % a pri výrobe certifikovaného osiva ...

  D.

  Hybridy bavlníka chlpatého (Gossypium hirsutum) a bavlníka barbadorského (Gossypium barbadense): ...

  a)

  pri plodinách na výrobu základného osiva rodičovských línií bavlníka chlpatého (Gossypium hirsutum) ...

  b)

  pri plodinách na výrobu certifikovaného osiva hybridov odrôd bavlníka chlpatého (Gossypium hirsutum) ...

  (4)

  Huby a riasovky Regulovaný nekaranténny škodca alebo symptómy spôsobené regulovaným nekaranténnym ...

  Výskyt regulovaných nekaranténnych škodcov na porastoch musí spĺňať tieto požiadavky:

  (5)

  Splnenie požiadaviek podľa odsekov 1 až 4 sa pri základnom osive skúma pri úradných poľných prehliadkach ...

  A.

  Stav a štádium vývinu množiteľského porastu musia umožňovať dostatočné preverenie.

  B.

  Pri iných plodinách, ako sú hybridy slnečnice ročnej (Helianthus annuus), repky olejky (Brassica napus), ...

  Pri hybridoch slnečnice ročnej (Helianthus annuus) sa musia vykonať najmenej dve prehliadky.

  Pri hybridoch repky olejky (Brassica napus) sa musia vykonať najmenej tri prehliadky; prvá sa musí uskutočniť ...

  Pri hybridoch bavlníka chlpatého (Gossypium hirsutum) a bavlníka barbadorského (Gossypium barbadense) ...

  C.

  Veľkosť, počet a rozdelenie častí pestovateľskej plochy, ktoré podliehajú previerke s cieľom preskúmať ...

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 51/2007 Z. z.

  POŽIADAVKY NA VLASTNOSTI, KVALITU A ZDRAVOTNÝ STAV OSIVA OLEJNÍN A PRIADNYCH RASTLÍN

  I.

  ZÁKLADNÉ A CERTIFIKOVANÉ OSIVO

  (1)

  Druh a kategória Najnižšia odrodová čistota (%) Podzemnica olejná(Arachis hypogaea): – základné ...

  Najnižšia odrodová čistota sa zisťuje predovšetkým pri poľných prehliadkach uskutočňovaných v súlade ...

  (2)

  Pri hybridoch repky olejky (Brassica napus) vyrobených s použitím samčej sterility musí osivo spĺňať ...

  a)

  Osivo musí mať dostatočnú pravosť a čistotu, ak ide o odrodové charakteristiky jeho zložiek vrátane ...

  b)

  základné osivo, materský komponent 99,0 % základné osivo, otcovský komponent 99,9 % certifikované ...

  c)

  Osivo nesmie byť uznané ako certifikované osivo, ak nie sú zohľadnené výsledky následných úradných kontrol ...

  Pri základnom osive hybridov možno odrodovú čistotu posúdiť vhodnými biochemickými metódami.

  d)

  Splnenie požiadaviek na najnižšiu odrodovú čistotu uvedenú v písmene b), ak ide o certifikované osivo ...

  (3)

  Ak požiadavku uvedenú v oddiele 3 bode B písm. b) bode dd) prílohy č. 1 nemožno splniť, musí byť splnená ...

  (4)

  Ak ide o klíčivosť, analytickú čistotu a obsah semien iných druhov vrátane záraza (Orobanche spp.), ...

  A.

  Druh a kategória Najnižšia klíčivosť (% ) Analytická čistota Najvyšší obsah semien iných rastlinných ...

  B.

  Požiadavky, ktoré sa uplatňujú, ak sa na ne odkazuje v tabuľke v oddiele I ods. 4 bode A:

  a)

  najvyšší obsah semien určený v stĺpci 5 zahŕňa aj semená druhov uvedených v stĺpcoch 6 až 11,

  b)

  stanovenie celkového obsahu semien iných rastlinných druhov podľa počtu nie je potrebné vykonať, ak ...

  c)

  stanovenie počtu semien kukučiny (Cuscuta spp.) nie je potrebné vykonať, ak nie sú pochybnosti o tom, ...

  d)

  prítomnosť jedného semena kukučiny (Cuscuta spp.) vo vzorke predpísanej hmotnosti sa nepovažuje za prímes, ...

  e)

  osivo musí byť bez semien zárazy (Orobanche spp.); prítomnosť jedného semena zárazy (Orobanche spp.) ...

  (5)

  Osivo musí byť bez škodcov, ktoré znižujú úžitkovosť a kvalitu množiteľského materiálu. Osivo musí spĺňať ...

  (6)

  Osivo ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) všetkých kategórii nesmie byť napadnuté v rozsahu viac ako ...

  (7)

  Huby a riasovky Regulovaný nekaranténny škodca alebo symptómy spôsobené regulovaným nekaranténnym ...

  II.

  OBCHODNÉ OSIVO

  Požiadavky podľa oddielu I ods. 3 až 5 sa uplatňujú i na obchodné osivo.

  Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 51/2007 Z. z.

  POŽIADAVKY NA HMOTNOSŤ DÁVKY A HMOTNOSŤ VZORKY OSIVA OLEJNÍN A PRIADNYCH RASTLÍN

  Druh Najvyššia hmotnosť dielu dávky (v tonách) Najnižšia hmotnosť vzorky, ktorá sa má odobrať z dielu ...

  Najvyššia hmotnosť posledného dielu dávky sa nesmie prekročiť o viac ako 5 %.

  Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 51/2007 Z. z.

  Zoznam preberaných a vykonávaných právne záväzných aktov Európskej únie

  1.

  Smernica Rady 2002/57/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín (Ú. v. ES ...

  2.

  Rozhodnutie Rady 2003/17/ES zo 16. decembra 2002 o rovnocennosti terénnych inšpekcií uskutočňovaných ...

  3.

  Rozhodnutie Komisie 2004/266/ES zo 17. marca 2004 o schválení nezmazateľného označovania predpísaných ...

  4.

  Rozhodnutie Komisie 2004/842/ES z 1. decembra 2004 o vykonávacích pravidlách, podľa ktorých môžu členské ...

  5.

  Nariadenie Komisie (ES) č. 217/2006 z 8. februára 2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá uplatňovania smerníc ...

  6.

  Smernica Komisie 2008/124/ES z 18. decembra 2008, ktorou sa obmedzuje uvádzanie osiva určitých druhov ...

  7.

  Smernica Komisie 2009/74/ES z 26. júna 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, ...

  8.

  Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2016/11 z 5. januára 2016, ktorou sa mení príloha II k smernici Komisie ...

  9.

  Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2016/317 z 3. marca 2016, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS, ...

  10.

  Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2020/177 z 11. februára 2020, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS, ...

Poznámky

 • 1)  Časť A bod III prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd ...
 • 2)  § 2 písm. p) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z.
 • 3)  § 3 písm. b) zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd ...
 • 4)  Rozhodnutie Rady 2003/17/ES zo 16. decembra 2002 o rovnocennosti poľných prehliadok vykonávaných v tretích ...
 • 5)  Nariadenie Komisie (ES) č. 217/2006 z 8. februára 2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá uplatňovania smerníc ...
 • 6)  Rozhodnutie Komisie 2004/842/ES z 1. decembra 2004 o vykonávacích pravidlách, podľa ktorých môžu členské ...
 • 7)  Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v ...
 • 8)  Rozhodnutie Komisie 2004/266/ES zo 17. marca 2004 o povoľovaní nezmazateľného značenia požadovaných ...
 • 9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných ...
 • 10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore