Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh 51/2007 účinný od 01.09.2022

Platnosť od: 01.02.2007
Účinnosť od: 01.09.2022
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Pestovateľstvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 51/2007 s účinnosťou od 01.09.2022 na základe 76/2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:

§ 1 - Predmet úpravy
(1)

Toto nariadenie vlády ustanovuje

a)

rody a druhy olejnín a priadnych rastlín,

b)

požiadavky na vlastnosti a kvalitu osiva olejnín a priadnych rastlín,

c)

požiadavky na výrobu osiva olejnín a priadnych rastlín,

d)

podmienky uvádzania osiva olejnín a priadnych rastlín na trh,

e)

podmienky dovozu osiva olejnín a priadnych rastlín z krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie alebo ktoré nie sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „tretia krajina“),

f)

podrobnosti o obaloch, ich označovaní a uzatváraní obalov s osivom olejnín a priadnych rastlín,

g)

spôsob a rozsah výkonu kontroly a uznávania osiva olejnín a priadnych rastlín uvádzaného na trh.

(2)

Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na osivo olejnín a priadnych rastlín, ktoré je preukázateľne určené na vývoz do tretích krajín.

§ 2 - Požiadavky na druhy olejnín a priadnych rastlín

Požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády na výrobu, spracúvanie a uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh musí spĺňať osivo druhov olejnín a priadnych rastlín, ktoré sú uvedené v osobitnom predpise.1) Ak toto nariadenie vlády ďalej neustanovuje inak, osivo hybridov musí spĺňať požiadavky ustanovené pre osivo každého z druhov, z ktorých hybridy pochádzajú.

§ 3 - Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a)

uvádzaním osiva olejnín a priadnych rastlín na trh predaj, skladovanie na účely predaja, dovoz z tretích krajín, ponuka na predaj a akékoľvek nakladanie, dodávanie alebo iný odplatný alebo bezodplatný spôsob prevodu osiva olejnín a priadnych rastlín na inú osobu, ak sa tieto činnosti vykonávajú na obchodné účely; za uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh sa nepovažuje poskytnutie osiva olejnín a priadnych rastlín

1.

Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu (ďalej len „kontrolný ústav“),

2.

osobám, ktoré na účely jeho úpravy, ako dodávatelia služieb, nenadobudli právo na uvádzanie dodaného osiva na trh alebo na vysievanie tohto osiva,

3.

osobám na účely výroby určitých poľnohospodárskych surovín určených na priemyselné spracúvanie,

4.

osobám na účely množenia osiva, ktoré ako dodávatelia uvedených služieb nenadobudli vlastnícke právo k dodanému osivu alebo k produktu zberu; dodávateľ osiva je povinný doručiť kontrolnému ústavu kópiu zmluvy uzavretej s dodávateľom služieb do desiatich dní od jej uzavretia, ktorá obsahuje požiadavky a podmienky, za ktorých má dodávateľ plniť dohodnutú činnosť,

b)

základným osivom odrôd olejnín a priadnych rastlín okrem hybridov slnečnice ročnej osivo, ktoré

1.

bolo vyrobené v súlade s požiadavkami na udržiavacie šľachtenie odrody,

2.

je určené na výrobu množiteľského materiálu kategórie certifikované osivo, certifikované osivo prvej generácie, certifikované osivo druhej generácie, alebo ak je to náležité, certifikované osivo tretej generácie,

3.

spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav uvedené v prílohách č. 1 a 2 pre základné osivo,

4.

splnilo pri skúške vykonanej kontrolným ústavom, alebo ak ide o požiadavky uvedené v prílohe č. 2, skúške vykonanej kontrolným ústavom alebo pri skúške vykonanej pod dohľadom kontrolného ústavu podmienky ustanovené v prvom až treťom bode,

c)

základným osivom hybridov slnečnice ročnej

1.

základné osivo inbredných línií, ktoré

1.1.

spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav uvedené v prílohách č. 1 a 2 pre základné osivo a ktoré

1.2.

splnilo pri skúške vykonanej kontrolným ústavom, alebo ak ide o požiadavky uvedené v prílohe č. 2, skúške vykonanej kontrolným ústavom alebo pri skúške vykonanej pod dohľadom kontrolného ústavu podmienky ustanovené v prvom bode,

2.

základné osivo jednoduchých hybridov, ktoré

2.1.

je určené na výrobu trojlíniových hybridov alebo štvorlíniových hybridov,

2.2.

spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav uvedené v prílohách č. 1 a 2 pre základné osivo a ktoré

2.3.

splnilo pri skúške vykonanej kontrolným ústavom, alebo ak ide o požiadavky uvedené v prílohe č. 2, skúške vykonanej kontrolným ústavom alebo pri skúške vykonanej pod dohľadom kontrolného ústavu podmienky ustanovené v prvom a druhom bode,

d)

certifikovaným osivom odrôd druhov repica olejnatá, kapusta sitinová, repka olejka, konopa siata, požlt farbiarsky, kapusta čierna, rasca lúčna, slnečnica ročná, mak siaty a horčica biela osivo, ktoré

1.

bolo vyrobené priamo zo základného osiva, alebo ak to požaduje šľachtiteľ, z predzákladného osiva, ktoré pri skúške vykonanej kontrolným ústavom splnilo požiadavky na základné osivo ustanovené v prílohách č. 1 a 2,

2.

je určené na iné účely ako na výrobu osiva olejnín a priadnych rastlín,

3.

spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav uvedené v prílohách č. 1 a 2 pre certifikované osivo a ktoré

4.

pri skúške vykonanej kontrolným ústavom alebo skúške vykonanej pod dohľadom kontrolného ústavu splnilo podmienky ustanovené v prvom až treťom bode,

e)

certifikovaným osivom prvej generácie druhov podzemnica olejná, konopa siata, ľan siaty, sója fazuľová a bavlník osivo, ktoré

1.

bolo vyrobené priamo zo základného osiva, alebo ak to požaduje šľachtiteľ, z predzákladného osiva, ktoré pri skúške vykonanej kontrolným ústavom splnilo požiadavky na základné osivo uvedené v prílohách č. 1 a 2,

2.

je určené na výrobu osiva olejnín a priadnych rastlín kategórie certifikované osivo druhej generácie, alebo ak je to náležité, certifikované osivo tretej generácie, alebo je určené na iné účely ako na výrobu osiva olejnín a priadnych rastlín,

3.

spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav uvedené v prílohách č. 1 a 2 pre certifikované osivo,

4.

pri skúške vykonanej kontrolným ústavom alebo skúške vykonanej pod dohľadom kontrolného ústavu splnilo podmienky ustanovené v prvom až treťom bode,

f)

certifikovaným osivom druhej generácie druhov podzemnica olejná, konopa siata, ľan siaty, sója fazuľová a bavlník osivo, ktoré

1.

bolo vyrobené priamo zo základného osiva, certifikovaného osiva prvej generácie, alebo ak to požaduje šľachtiteľ, z predzákladného osiva, ktoré pri skúške vykonanej kontrolným ústavom splnilo požiadavky na základné osivo uvedené v prílohách č. 1 a 2,

2.

je určené na iné účely ako na výrobu osiva olejnín a priadnych rastlín, alebo ak je to náležité, je určené na výrobu osiva kategórie certifikované osivo tretej generácie,

3.

spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené v prílohách č. 1 a 2 pre certifikované osivo,

4.

pri skúške vykonanej kontrolným ústavom alebo skúške vykonanej pod dohľadom kontrolného ústavu splnilo podmienky ustanovené v prvom až treťom bode,

g)

certifikovaným osivom druhej generácie druhu konopa siata osivo, ktoré

1.

bolo vyrobené priamo z certifikovaného osiva prvej generácie, ktoré bolo osobitne zamerané a preverené kontrolným ústavom na výrobu osiva druhej generácie,

2.

je určené na výrobu konopy siatej zberanej v čase kvitnutia,

3.

spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav uvedené v prílohách č. 1 a 2 pre certifikované osivo,

4.

pri skúške vykonanej kontrolným ústavom alebo skúške vykonanej pod dohľadom kontrolného ústavu splnilo podmienky ustanovené v prvom až treťom bode,

h)

certifikovaným osivom tretej generácie druhu ľan siaty osivo, ktoré

1.

bolo vyrobené priamo zo základného osiva, certifikovaného osiva prvej generácie alebo druhej generácie, alebo ak to požaduje šľachtiteľ, z predzákladného osiva, ktoré pri skúške vykonanej kontrolným ústavom splnilo požiadavky na základné osivo uvedené v prílohách č. 1 a 2,

2.

je určené na iné účely ako na výrobu osiva olejnín a priadnych rastlín,

3.

spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav uvedené v prílohách č. 1 a 2 pre certifikované osivo,

4.

pri skúške vykonanej kontrolným ústavom alebo skúške vykonanej pod dohľadom kontrolného ústavu splnilo podmienky ustanovené v prvom až treťom bode,

i)

obchodným osivom olejnín a priadnych rastlín osivo, ktoré

1.

sa odrodovo stotožňuje s odrodou, ku ktorej patrí,

2.

spĺňa požiadavky na uznanie množiteľských porastov olejnín a priadnych rastlín uvedené v prílohe č. 1 a požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav uvedené v prílohe č. 2 pre obchodné osivo,

3.

pri skúške vykonanej kontrolným ústavom alebo skúške vykonanej pod dohľadom kontrolného ústavu splnilo podmienky ustanovené v prvom a druhom bode,

j)

predzákladným osivom olejnín a priadnych rastlín šľachtiteľské osivo olejnín a priadnych rastlín zodpovedajúce popisu odrody, ktoré sa uznáva a uvádza na trh a je určené na výrobu základného osiva olejnín a priadnych rastlín a certifikovaného osiva olejnín a priadnych rastlín,

k)

špecifickým hybridom závislým od opeľovača samčieho sterilného komponentu v rámci združenej odrody (ďalej len „samičí komponent“),

l)

opeľovačom komponent prášiaci peľ v rámci združenej odrody (ďalej len „samčí komponent“),

m)

uznávaním systém kontroly, pri ktorej sa overujú biologické hodnoty a osivové hodnoty osiva hodnotením množiteľského porastu, laboratórnym rozborom vzorky osiva, prípadne vegetačnou skúškou,

n)

množiteľským porastom porast určený na výrobu osiva prihláseného na uznávanie,

o)

šľachtiteľským osivom osivo zodpovedajúce popisu odrody, ktoré je vyrábané pod dohľadom udržiavateľa odrody a je určené na výrobu predzákladného osiva, nepodlieha uznávaniu a nie je uvádzané na trh alebo využívané na výrobu certifikovaného osiva,

p)

osivom semená rastlín slúžiace na ich pestovanie a rozmnožovanie,

q)

uznaným osivom osivo, ktoré je uznané na základe výsledkov prehliadok množiteľských porastov a laboratórnych rozborov vykonaných kontrolným ústavom alebo pod dohľadom kontrolného ústavu,

r)

predplodinou plodina pestovaná v predchádzajúcom roku na pozemku, na ktorom je založený množiteľský porast,

s)

vegetačnou skúškou skúška, ktorá slúži na overenie odrodovej pravosti a odrodovej čistoty osiva alebo zdravotného stavu a stanovenie percenta hybridnosti osiva,

t)

dodávateľom ten, kto má osvedčenie o odbornej spôsobilosti dodávateľa a je zapísaný v evidencii dodávateľov,

u)

malým balením balenie, ktorého najvyššia hmotnosť je 10 kg,

v)

vzorkovateľom ten, kto odoberá vzorky a uzatvára obaly s osivom,

w)

inšpektorom ten, kto prehliada množiteľské porasty,

x)

výkonným analytikom ten, kto je zodpovedný za technické vedenie laboratória,

y)

laboratóriom laboratórium, ktoré vykonáva skúšanie osiva,

z)

združenou odrodou združenie uznaného certifikovaného osiva špecifického hybridu závislého od opeľovača a uznaného certifikovaného osiva jedného opeľovača alebo viacerých opeľovačov, ktoré sú po združení mechanicky kombinované v pomere určenom osobou zodpovednou za udržiavacie šľachtenie a ktorých pomer v združení sa oznámil kontrolnému ústavu.

§ 4 - Všeobecné požiadavky na osivo olejnín a priadnych rastlín

Osivo olejnín a priadnych rastlín sa nesmie uznávať a uvádzať na trh, ak nebolo vyrobené z odrody, ktorá je zapísaná v Spoločnom katalógu odrôd alebo v Listine registrovaných odrôd2) (ďalej len „registrovaná odroda“).

§ 5 - Požiadavky na výrobu osiva olejnín a priadnych rastlín
(1)

Množiteľské porasty olejnín a priadnych rastlín možno uznať, ak sú určené na výrobu osiva olejnín a priadnych rastlín v kategóriách predzákladné osivo, základné osivo a certifikované osivo alebo ak ide o druhy certifikované osivo prvej generácie, certifikované osivo druhej generácie alebo certifikované osivo tretej generácie. Množiteľské porasty na výrobu osiva olejnín a priadnych rastlín, určeného na uvádzanie na trh, musia byť založené len z uznaného osiva olejnín a priadnych rastlín alebo zo šľachtiteľského osiva.

(2)

Požiadavky na uznávanie množiteľských porastov olejnín a priadnych rastlín určených na výrobu osiva olejnín a priadnych rastlín v kategóriách podľa odseku 1 sú uvedené v prílohe č. 1.

(3)

Predzákladné osivo olejnín a priadnych rastlín možno vyrábať v generácii množenia SE1. Základné osivo olejnín a priadnych rastlín možno vyrábať v generácii množenia E. Certifikované osivo olejnín a priadnych rastlín možno vyrábať v generácii množenia C, ak ide o druhy podzemnica olejná, konopa siata, ľan siaty, sója fazuľová a bavlník v generácii množenia C1 a C2. Osivo ľanu siateho možno vyrábať aj v generácii množenia C3. Pri obchodnom osive sa generácia množenia neuvádza. Osivo olejnín a priadnych rastlín možno vyrábať v kategórii obchodné osivo len pri tých druhoch, pri ktorých nebolo určené, že daný druh nie je možné od určitého obdobia na území členských štátov Európskej únie uvádzať na trh inak ako základné osivo alebo certifikované osivo. Obchodné osivo olejnín a priadnych rastlín sa označuje symbolom O.

§ 6 - Požiadavky na vlastnosti a kvalitu osiva olejnín a priadnych rastlín
(1)

Požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav osiva olejnín a priadnych rastlín sú uvedené v prílohe č. 2.

(2)

Požiadavky podľa odseku 1 musí spĺňať osivo olejnín a priadnych rastlín, ktoré dodávateľ uvádza na trh. Splnenie požiadaviek podľa odseku 1 sa pri osive olejnín a priadnych rastlín dodávanom na trh preveruje skúškou vykonanou kontrolným ústavom alebo pod dohľadom kontrolného ústavu, ktoré musia byť vykonané podľa metód schválených medzinárodnou organizáciou.

(3)

Vzorky osiva olejnín a priadnych rastlín na účely kontroly kvality osiva olejnín a priadnych rastlín, uznávania osiva olejnín a priadnych rastlín odoberá kontrolný ústav alebo vzorkovateľ pod dohľadom kontrolného ústavu. Vzorky osiva na účely kontroly podľa § 15 odoberá kontrolný ústav.

(4)

Pri odbere vzoriek osiva olejnín a priadnych rastlín pod dohľadom kontrolného ústavu podľa odseku 3 musia byť dodržané tieto požiadavky:

a)

odber vykonáva vzorkovateľ, ktorý je na to poverený kontrolným ústavom za podmienok ustanovených v písmenách b) až d),

b)

vzorkovateľ má požadovanú odbornú kvalifikáciu získanú v rámci odbornej prípravy organizovanej za podmienok uplatňovaných pre vzorkovateľov a potvrdenú skúškami vykonanými kontrolným ústavom; vzorkovanie sa vykonáva v súlade s metódami schválenými medzinárodnými organizáciami,

c)

vzorkovateľ je

1.

fyzická osoba, ktorá nemá prospech na výsledku uznania osiva,

2.

zamestnanec osoby, ktorá osivo vyrába, pestuje, spracúva alebo uvádza na trh (ďalej len „semenárska spoločnosť“), ktorý môže vykonávať odber vzoriek len z dávok osiva olejnín a priadnych rastlín vyrobených jeho zamestnávateľom, dodávateľom, ak sa jeho zamestnávateľ, dodávateľ alebo žiadateľ o uznanie osiva a kontrolný ústav nedohodnú inak,

3.

zamestnanec osoby, ktorá osivo nevyrába, nepestuje, nespracúva alebo neuvádza na trh,

d)

na účely dohľadu kontrolný ústav odoberie minimálne 5 % z počtu vzoriek odobraných z dávok osiva olejnín a priadnych rastlín, ktoré sa odobrali pod dohľadom kontrolného ústavu, pričom kontrolný ústav porovnáva kvalitu vzoriek odobraných kontrolným ústavom so vzorkami z tej istej dávky osiva, ktoré sa odobrali pod dohľadom kontrolného ústavu; toto kontrolné vzorkovanie sa neuplatňuje na automatické vzorkovanie.

§ 7 - Uznávanie osiva olejnín a priadnych rastlín
(1)

Osivo olejnín a priadnych rastlín možno uznať, ak spĺňa požiadavky ustanovené pre príslušnú kategóriu podľa § 3 písm. b) až i) v generáciách množenia podľa § 5 ods. 3.

(2)

Na účely uznávania osiva olejnín a priadnych rastlín podľa odseku 1 sa odoberajú vzorky osiva olejnín a priadnych rastlín z dávok, ktoré musia byť homogénne. Požiadavky na maximálnu hmotnosť dávky a požiadavky na minimálnu hmotnosť vzorky sú uvedené v prílohe č. 3.

(3)

Pri vykonávaní skúšky pod dohľadom kontrolného ústavu pri uznávaní osiva olejnín a priadnych rastlín podľa § 3 písm. b) štvrtého bodu, § 3 písm. c) bodu 1.2., § 3 písm. c) bodu 2.3., § 3 písm. d) štvrtého bodu, § 3 písm. e) štvrtého bodu, § 3 písm. f) štvrtého bodu, § 3 písm. g) štvrtého bodu, § 3 písm. h) štvrtého bodu a § 3 písm. i) tretieho bodu musia byť splnené tieto požiadavky:

a)

pri poľnej prehliadke

1.

inšpektor, ktorý má technickú kvalifikáciu,

1.1.
je poverený kontrolným ústavom a zloží sľub inšpektorov, že sa pri svojej činnosti bude riadiť pravidlami pre skúšanie ustanovenými kontrolným ústavom,
1.2.
nemá žiadny prospech v závislosti od výsledku vykonávanej skúšky,
1.3.
vykonáva prehliadky pod dohľadom kontrolného ústavu,
2.

množiteľské porasty, ktoré podliehajú prehliadke, sú založené z osiva olejnín a priadnych rastlín, ktoré prešlo vegetačnou skúškou a jej výsledky boli vyhovujúce,

3.

inšpektori kontrolného ústavu skontrolujú pomernú časť množiteľských porastov; pomerná časť je najmenej 5 % porastov,

4.

z dávok osív olejnín a priadnych rastlín zozbieraných z množiteľských porastov sa odoberie pomerná časť vzoriek na vegetačnú skúšku, a ak je to vhodné, na laboratórne skúšky osív vykonané kontrolným ústavom, týkajúce sa odrodovej pravosti a čistoty,

b)

pri skúšaní osiva

1.

skúšanie osiva vykoná laboratórium na skúšanie osív (ďalej len „laboratórium“), ktoré je na tento účel poverené kontrolným ústavom za podmienok uvedených v druhom až siedmom bode a ktoré nemá prospech na výsledku uznania osiva,

2.

laboratórium má výkonného analytika osív, ktorý je priamo zodpovedný v prípade porušenia povinností súvisiacich s výkonom technickej prevádzky laboratória a má potrebnú kvalifikáciu na technické vedenie laboratória; výkonný analytik osív má požadovanú odbornú kvalifikáciu získanú v rámci odbornej prípravy organizovanej za podmienok uplatňovaných pre výkonných analytikov osív a potvrdenú skúškami,

3.

priestory a zariadenia laboratória sú posúdené kontrolným ústavom ako primerané na skúšanie osiva v rozsahu vydaného oprávnenia,

4.

skúšanie sa vykonáva v súlade s metódami schválenými medzinárodnými organizáciami,

5.

laboratórium je

5.1.
nezávislým laboratóriom alebo
5.2.
laboratóriom, ktoré patrí semenárskej spoločnosti,
6.

laboratórium umožní vykonávanie dohľadu kontrolného ústavu nad laboratórnym skúšaním osiva,

7.

laboratórium podľa bodu 5.2. môže vykonávať skúšanie osiva len z dávok osív vyrobených v mene semenárskej spoločnosti, ktorej patrí, ak sa táto semenárska spoločnosť, žiadateľ o uznanie osiva a kontrolný ústav nedohodnú inak.

§ 8 - Výnimky z požiadaviek na vlastnosti a kvalitu osiva olejnín a priadnych rastlín
(1)

Základné osivo olejnín a priadnych rastlín, ktoré nespĺňa požiadavky na klíčivosť, uvedené v prílohe č. 2, možno uznať a uviesť na trh, ak sa prijme mimoriadne opatrenie3) na zabezpečenie potrebného množstva osiva olejnín a priadnych rastlín. V mimoriadnom opatrení sa ustanovia podmienky, za ktorých dodávateľ ručí za skutočnú klíčivosť osiva olejnín a priadnych rastlín uvádzaného na trh. Dodávateľ je povinný okrem návesky podľa § 12 ods. 1 k obalu pripojiť aj osobitnú návesku, na ktorej okrem skutočnej klíčivosti osiva olejnín a priadnych rastlín uvedie aj jeho obchodné meno, sídlo a číslo dávky, z ktorej dodávané osivo pochádza. Dodávateľ sa musí písomne zaručiť za deklarovanú klíčivosť osiva olejnín a priadnych rastlín.

(2)

Na účel okamžitej dostupnosti osiva olejnín a priadnych rastlín sa osivo môže uznať a uviesť na trh po prvého kupujúceho aj pred ukončením skúšky klíčivosti vykonanej kontrolným ústavom, ak

a)

dodávateľ požiada kontrolný ústav o uznanie osiva olejnín a priadnych rastlín na základe správy o predbežnej analýze klíčivosti vykonanej dodávateľom,

b)

dodávateľ v žiadosti uvedie obchodné meno a sídlo prvého kupujúceho osiva olejnín a priadnych rastlín,

c)

dodávateľ ručí prvému kupujúcemu osiva olejnín a priadnych rastlín za klíčivosť určenú predbežnou analýzou,

d)

dodávateľ na osobitnej náveske uvedie aj klíčivosť určenú predbežnou analýzou spolu so svojím menom, priezviskom a miestom podnikania, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodným menom a sídlom, ak ide o právnickú osobu, a zároveň uvedie číslo dávky osiva olejnín a priadnych rastlín,

e)

kontrolný ústav povolí uznanie osiva olejnín a priadnych rastlín s klíčivosťou určenou podľa písmena a), ak toto osivo spĺňa ostatné požiadavky uvedené v prílohe č. 2.

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepoužijú pre osivo olejnín a priadnych rastlín, ktoré bolo dovezené z tretích krajín, aj keď bolo vyrobené podľa osobitného predpisu.4)

(4)

Pri uplatňovaní výnimiek podľa odsekov 1 a 2 kontrolný ústav spolupracuje so zodpovednými orgánmi členských štátov Európskej únie (ďalej len „členský štát“) pri preverovaní skutočností.

(5)

Ak je ohrozené zásobovanie trhu osivom olejnín a priadnych rastlín, možno osivo olejnín a priadnych rastlín uvádzať na trh podľa osobitného predpisu.5) Na trh možno uvádzať osivo, ktoré spĺňa menej prísne požiadavky na kvalitu alebo vlastnosti, alebo osivo neregistrovanej odrody.

(6)

Osivo olejnín a priadnych rastlín možno uvádzať na trh len v množstve potrebnom na prekonanie dočasných ťažkostí v zásobovaní trhu osivom olejnín a priadnych rastlín. Dodávateľ je povinný použiť návesku hnedej farby pri uvádzaní neregistrovaných odrôd osiva olejnín a priadnych rastlín na trh. Na náveske sa uvedie, že dodávané osivo olejnín a priadnych rastlín spĺňa menej prísne požiadavky na vlastnosti a kvalitu.

§ 9 - Uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh
(1)

Dodávateľ môže uvádzať osivo olejnín a priadnych rastlín na trh len vtedy, ak bolo uznané podľa § 7 ods. 1 a ak spĺňa požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády v kategóriách

a)

predzákladné osivo, základné osivo alebo certifikované osivo druhov repka olejka, repica olejnatá, konopa siata, požlt farbiarsky, rasca lúčna, bavlník, slnečnica ročná, mak siaty, horčica biela a kapusta sitinová,

b)

predzákladné osivo, základné osivo, certifikované osivo prvej generácie alebo certifikované osivo druhej generácie druhov sója fazuľová a ľan siaty,

c)

predzákladné osivo, základné osivo, certifikované osivo alebo obchodné osivo pri druhoch, ktoré nie sú uvedené v písmenách a) a b).

(2)

Dodávateľ môže uvádzať osivo olejnín a priadnych rastlín na trh podľa odseku 1 v oddelených celých dávkach, ktoré sú dostatočne homogénne, v dieloch dávok alebo v ich častiach. Osivo olejnín a priadnych rastlín musí byť balené v uzavretých obaloch alebo kontajneroch s bezpečnostným uzáverom a musí byť označené podľa § 12, ak toto nariadenie vlády ďalej neustanovuje inak.

(3)

Osivo možno uvádzať na trh aj

a)

ako šľachtiteľské osivo odrôd olejnín a priadnych rastlín, ak spĺňa požiadavky podľa odseku 5,

b)

ako prírodné osivo odrôd olejnín a priadnych rastlín na spracovanie, ak sa zabezpečí jeho identita,

c)

v malom množstve osiva na vedecké účely alebo šľachtiteľské účely,

d)

v zodpovedajúcom množstve osiva olejnín a priadnych rastlín neregistrovanej odrody na iné skúšky alebo na pokusné účely podľa osobitného predpisu,6)

e)

ako združenú odrodu, ak je vyrobená podľa § 3 písm. z) a spĺňa požiadavky podľa § 12 ods. 1 písm. c) a § 12 ods. 4 písm. g).

(4)

Dodávateľ môže uvádzať osivo geneticky modifikovanej odrody olejnín a priadnych rastlín na trh, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.7)

(5)

Šľachtiteľské osivo odrôd olejnín a priadnych rastlín v generácii množenia pred základným osivom možno podľa odseku 3 písm. a) uvádzať na trh, len ak

a)

bolo preverené kontrolným ústavom, pričom bolo zistené, že spĺňa požiadavky na uznanie základného osiva,

b)

je balené podľa § 11,

c)

každý obal je označený náveskou podľa § 12 ods. 1, ktorá musí obsahovať najmä tieto údaje:

1.

označenie zodpovedného certifikačného orgánu členského štátu alebo jeho rozlišovací kód,

2.

číslo dávky,

3.

mesiac a rok balenia alebo mesiac a rok posledného vzorkovania vykonaného kontrolným ústavom na účely uznávania,

4.

botanický názov druhu olejnín a priadnych rastlín, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov,

5.

názov odrody,

6.

údaj „predzákladné osivo“,

7.

počet generácií predchádzajúcich kategórií certifikované osivo alebo certifikované osivo prvej generácie.

(6)

Ak dodávateľ dodáva konečnému spotrebiteľovi osivo olejnín a priadnych rastlín v malom množstve, toto osivo nemusí byť balené, uzatvárané a označované podľa odseku 3. Dodávateľ je povinný k dodávke pripojiť sprievodný doklad s údajmi preukazujúcimi identitu dodávaného osiva olejnín a priadnych rastlín.

(7)

Dodávateľ môže uviesť osivo združenej odrody na trh, len ak osivo samičieho komponentu je morené inou farbou ako osivo samčieho komponentu a ak spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

§ 10 - Dovoz osiva olejnín a priadnych rastlín z tretích krajín
(1)

Na trh možno uvádzať osivo olejnín a priadnych rastlín z tretích krajín, ktorému bola priznaná rovnocennosť podľa osobitného predpisu.4)

(2)

Dodávateľ pri uvádzaní osiva olejnín a priadnych rastlín na trh z tretích krajín, ktorého hmotnosť je vyššia ako 2 kg, je povinný na osobitnej náveske uviesť tieto údaje:

a)

druh olejnín a priadnych rastlín,

b)

odrodu,

c)

kategóriu množiteľského materiálu,

d)

krajinu výroby osiva a zodpovedný orgán,

e)

krajinu odoslania,

f)

dovozcu,

g)

množstvo osiva olejnín a priadnych rastlín.

§ 11 - Balenie osiva olejnín a priadnych rastlín
(1)

Obaly s osivom olejnín a priadnych rastlín v kategóriách podľa § 7 ods. 1 musia byť uzatvárané kontrolným ústavom alebo vzorkovateľom podľa § 6 ods. 4 písm. c) takým spôsobom, aby ich nebolo možné otvoriť bez porušenia uzáveru alebo bez zanechania stopy na obale alebo na náveske po nedovolenom zasahovaní do návesky alebo obalu. Súčasťou zabezpečenia uzavretia obalu je uzáver, ktorý musí byť opatrený náveskou alebo pečaťou alebo plombou.

(2)

Obaly nemusia byť uzatvorené spôsobom uvedeným v odseku 1, ak sa použije pečatný systém s jednorazovým použitím.

(3)

Obaly, ktoré už boli uzatvorené kontrolným ústavom, nemožno opätovne uzatvoriť, len ak by tak urobil kontrolný ústav alebo pod dohľadom kontrolného ústavu. Pri opakovanom uzatvorení obalu je potrebné na náveske uviesť údaje o opakovanom uzatvorení obalu, o čase opakovaného uzatvorenia obalu a o orgáne zodpovednom za jeho vykonanie.

§ 12 - Označovanie osiva olejnín a priadnych rastlín
(1)

Pri uvádzaní predzákladného osiva, základného osiva, certifikovaného osiva a obchodného osiva olejnín a priadnych rastlín na trh je dodávateľ povinný vyhotoviť a zvonka k obalom pripojiť návesku s minimálnymi rozmermi 110 x 67 mm, ktorá musí obsahovať tieto údaje:

a)

pre základné osivo a certifikované osivo

1.

označenie „kvalita ES“,

2.

označenie členského štátu a zodpovedného orgánu alebo ich rozlišovací kód,

3.

mesiac a rok balenia vyjadrený ako: „balené (mesiac a rok)“ alebo mesiac a rok posledného vzorkovania vykonaného kontrolným ústavom na účely uznávania vyjadrené ako: „vzorkované ... (mesiac a rok)“,

4.

číslo dávky,

5.

botanický názov druhu olejniny alebo priadnej rastliny, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov; musí byť uvedený aspoň latinský názov,

6.

názov odrody,

7.

kategóriu osiva,

8.

krajinu výroby,

9.

deklarovanú hmotnosť netto alebo brutto,

10.

pôvod aditív a priemerný pomer hmotnosti čistých semien a celkovej hmotnosti, ak sa použili granulované pesticídy, pelety alebo iné pevné častice,

11.

ak ide o hybridy alebo inbredné línie,

11.1. pri dodávke základného osiva názov tohto komponentu spolu s údajom „komponent“,

11.2. pri dodávke certifikovaného osiva názov odrody spolu s údajom „hybrid“,

12.

údaj „preskúšané ... (mesiac a rok)“ spolu s označením orgánu zodpovedného za preskúšanie klíčivosti, ak sa skúšala opätovne klíčivosť; túto informáciu možno uviesť aj na nálepke pripojenej k náveske,

13.

úradne pridelené sériové číslo,

b)

pre obchodné osivo

1.

označenie „kvalita ES“,

2.

označenie „Obchodné osivo (nie je odrodovo uznávané)“,

3.

označenie členského štátu a zodpovedného orgánu alebo ich rozlišovací kód,

4.

mesiac a rok balenia vyjadrený ako: „balené (mesiac a rok)“,

5.

číslo dávky,

6.

botanický názov druhu olejniny alebo priadnej rastliny, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov; musí byť uvedený aspoň latinský názov,

7.

krajinu výroby,

8.

deklarovanú hmotnosť netto alebo brutto,

9.

pôvod aditív a priemerný pomer hmotnosti čistých semien a celkovej hmotnosti, ak sa použili granulované pesticídy, pelety alebo iné pevné častice,

10.

údaj „preskúšané ... (mesiac a rok)“ spolu s označením orgánu zodpovedného za preskúšanie klíčivosti, ak sa skúšala klíčivosť; túto informáciu možno uviesť aj na nálepke pripojenej k náveske,

c)

pre certifikované osivo združenej odrody

1.

označenie „kvalita ES“,

2.

označenie „certifikované osivo združenej odrody“,

3.

označenie členského štátu a zodpovedného orgánu alebo ich rozlišovací kód,

4.

mesiac a rok balenia vyjadrený ako: „balené (mesiac a rok)“,

5.

číslo dávky,

6.

botanický názov druhu olejniny alebo priadnej rastliny, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov,

7.

názov združenej odrody,

8.

krajinu výroby,

9.

deklarovanú hmotnosť netto alebo brutto,

10.

percento hmotnosti samičieho komponentu a samčieho komponentu v osive združenej odrody; postačuje uviesť názov, ak percentuálne zloženie dodávateľ písomne oznámi kupujúcemu na požiadanie a zloženie sa zaznamená kontrolným ústavom,

11.

farbu moridla samičieho komponentu, farbu moridla samčieho komponentu a jeho účinnú látku,

12.

úradne pridelené sériové číslo.

(2)

Náveska nesmie byť použitá viackrát a údaje podľa odseku 1 musia byť na nej čitateľne a nezmazateľne vytlačené v jednom z úradných jazykov členských štátov. Ak dodávateľ návesku k obalu pripevňuje motúzom, jej upevnenie musí zabezpečiť pečaťou alebo plombou. Dodávateľ namiesto visiacej návesky môže použiť aj nalepovaciu návesku.

(3)

Za podmienok ustanovených podľa osobitného predpisu8) môže byť udelený súhlas, aby dodávatelia namiesto visiacej návesky uvádzali údaje podľa odseku 1 na nalepovacej náveske alebo aby pod dohľadom kontrolného ústavu boli vytlačené priamo na obale nezmazateľným spôsobom vo forme návesky.

(4)

Návesky na obaloch s osivom olejnín a priadnych rastlín musia byť farebne odlíšené podľa kategórie osiva. Náveska musí byť

a)

biela s uhlopriečnym fialovým pásom pre predzákladné osivo,

b)

biela pre základné osivo,

c)

modrá pre certifikované osivo prvej generácie množenia,

d)

červená pre certifikované osivo následných generácií množenia,

e)

hnedá pre obchodné osivo,

f)

sivá pre nie konečne certifikované osivo,

g)

modrá s uhlopriečnym zeleným pásom pre osivo združenej odrody.

(5)

Dodávateľ je povinný do každého obalu vložiť kópiu dokladu vzťahujúceho sa na tovar (ďalej len „sprievodný doklad“) v rovnakej farbe, ako je farba návesky, ktorý pri dodávke základného osiva alebo certifikovaného osiva musí obsahovať najmenej údaje uvedené v odseku 1 písm. a) štvrtom až šiestom bode a pri dodávke obchodného osiva najmenej údaje uvedené v odseku 1 písm. b) druhom, piatom a šiestom bode. Sprievodný doklad musí byť vyhotovený tak, aby ho nebolo možné zameniť s náveskou. Dodávateľ nemusí do obalov vkladať sprievodný doklad, ak sú údaje podľa odseku 1 nezmazateľne vytlačené na obale alebo ak sa použije nalepovacia náveska alebo náveska z materiálu, ktorý nemožno roztrhnúť.

(6)

Ak dodávateľ uvádza na trh osivo olejnín a priadnych rastlín, ktoré nespĺňa požiadavky na klíčivosť podľa § 8 ods. 1 alebo 2, je povinný uviesť o tom údaj na náveske.

(7)

Ak sa uvádza osivo olejnín a priadnych rastlín geneticky modifikovanej odrody na trh, dodávateľ je povinný na náveske, na obale a v sprievodnom doklade jasne uviesť údaj o tom, že ide o osivo geneticky modifikovanej odrody olejnín a priadnych rastlín.9)

(8)

Ak sa uvádza osivo olejnín a priadnych rastlín na trh, ktoré bolo chemicky ošetrené, na náveske, v sprievodnom doklade, na obale alebo v jeho vnútri je dodávateľ povinný uviesť údaj o tom, že ide o chemicky ošetrené osivo, a údaj o použitom chemickom prípravku a jeho účinnej látke.

§ 13 - Dočasné pokusy
(1)

Na účely overovania vhodnejších podmienok a požiadaviek na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh sa vykonajú dočasné pokusy a prijmú opatrenia, ktorými sa určia výnimky a ich rozsah z dodržiavania požiadaviek ustanovených týmto nariadením vlády.

(2)

Dočasné pokusy sa vykonávajú metódami schválenými medzinárodnými organizáciami.

(3)

Doba trvania dočasného pokusu nesmie byť dlhšia ako sedem rokov.

§ 14 - Porovnávacie skúšky a pokusy

Vykonávanie porovnávacích skúšok alebo pokusov zabezpečuje kontrolný ústav.

§ 15 - Spôsob a rozsah výkonu kontroly
(1)

Kontrolný ústav je oprávnený kedykoľvek počas výroby, spracúvania, balenia, skladovania a uvádzania osiva olejnín a priadnych rastlín na trh náhodnými kontrolami overovať, či sú splnené požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády.

(2)

Pri kontrole uznaného osiva olejnín a priadnych rastlín vykonanej kontrolným ústavom sa zisťuje, či spĺňa požiadavky na vlastnosti a kvalitu uvedené v prílohe č. 2, alebo sa vykonajú vegetačné skúšky na overenie odrodovej pravosti a odrodovej čistoty.

(3)

Kontrolný ústav je oprávnený na účely výkonu kontroly odoberať potrebné množstvo vzoriek.

§ 16 - Osobitné ustanovenia o uznávaní osiva olejnín a priadnych rastlín
(1)

Osivo olejnín a priadnych rastlín, ktoré sa vyrobilo zo základného osiva alebo z certifikovaného osiva prvej generácie, ktoré bolo uznané zodpovedným orgánom aspoň v jednom členskom štáte alebo v tretej krajine, ktorej bola priznaná rovnocennosť podľa osobitného predpisu,4) alebo ktoré bolo vyrobené priamo z kríženia základného osiva uznaného zodpovedným orgánom v niektorom členskom štáte so základným osivom uznaným v tretej krajine a ktoré sa zberalo v inom členskom štáte, sa na žiadosť dodávateľa uznáva zodpovedným orgánom ako certifikované osivo v inom členskom štáte, ak množiteľské porasty tohto osiva boli prehliadnuté a spĺňali podmienky uvedené v prílohe č. 1 pre príslušnú kategóriu osiva a ak výsledky v skúškach vykonaných zodpovedným orgánom preukázali, že osivo olejnín a priadnych rastlín spĺňa podmienky uvedené v prílohe č. 2 pre danú kategóriu osiva. Ak takéto osivo bolo vyrobené priamo z predzákladného osiva uznaného zodpovedným orgánom, osivo možno uznať v kategórii základné osivo, ak spĺňa požiadavky uvedené v prílohe č. 2 pre kategóriu základné osivo.

(2)

Osivo olejnín a priadnych rastlín, ktoré sa zberalo v niektorom z členských štátov a je určené na uznávanie podľa odseku 1, musí byť

a)

balené podľa podmienok ustanovených v § 11 a označované náveskou sivej farby podľa § 12 ods. 4 písm. f), ktorá obsahuje tieto údaje:

1.

označenie členského štátu a orgánu zodpovedného za poľné prehliadky alebo ich rozlišovací kód,

2.

botanický názov druhu olejnín a priadnych rastlín, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov; musí byť uvedený aspoň v latinskom jazyku,

3.

názov odrody,

4.

kategóriu osiva,

5.

označenie poľa s množiteľským porastom alebo číslo dávky,

6.

deklarovanú hmotnosť netto alebo brutto,

7.

údaj „osivo nie konečne certifikované“,

8.

úradne pridelené sériové číslo.

b)

sprevádzané dokladom, ktorý spĺňa tieto požiadavky:

1.

označenie zodpovedného orgánu, ktorý doklad vydal,

2.

botanický názov druhu olejnín a priadnych rastlín, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov; musí byť uvedený aspoň v latinskom jazyku,

3.

názov odrody,

4.

kategóriu osiva,

5.

pôvod osiva, ktoré sa použilo na založenie množiteľského porastu, a názov krajiny alebo krajín, ktoré osivo uznali,

6.

názov pozemku a číslo porastu, na ktorý sa doklad vzťahuje,

7.

oblasť výroby dávky,

8.

hmotnosť zberaného osiva a počet balení,

9.

počet generácií množenia nasledujúcich po základnom osive, ak ide o certifikované osivo,

10.

vyhlásenie, že sú splnené podmienky, ktoré sa vyžadujú na množiteľské porasty olejnín a priadnych rastlín, z ktorých osivo pochádza,

11.

výsledky predbežných rozborov osiva,

12.

úradne pridelené sériové číslo,

(3)

Osivo olejnín a priadnych rastlín, ktoré sa zberalo v tretej krajine, sa na žiadosť dodávateľa uznáva kontrolným ústavom, ak

a)

sa priamo vyrobilo

1.

zo základného osiva alebo z certifikovaného osiva prvej generácie, ktoré bolo uznané kontrolným ústavom aspoň v jednom členskom štáte alebo v tretej krajine, ktorej bola priznaná rovnocennosť podľa osobitného predpisu,4) alebo

2.

z kríženia základného osiva uznaného kontrolným ústavom v niektorom členskom štáte so základným osivom uznaným kontrolným ústavom v tretej krajine podľa prvého bodu,

b)

množiteľské porasty tohto osiva boli prehliadnuté a spĺňajú podmienky ustanovené v rozhodnutí o rovnocennosti pre príslušnú kategóriu udelenú podľa osobitného predpisu,4)

c)

výsledky v skúškach vykonaných kontrolným ústavom preukázali, že spĺňa podmienky uvedené v prílohe č. 2 pre danú kategóriu osiva.

Záverečné ustanovenia
§ 17

Týmto nariadením vlády sa preberajú a vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.

§ 18

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2007.

Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 51/2007 Z. z.

  POŽIADAVKY NA UZNANIE MNOŽITEĽSKÝCH PORASTOV OLEJNÍN A PRIADNYCH RASTLÍN

  (1)

  Predplodina porastu musí byť zlučiteľná s výrobou osiva druhu a odrody množiteľského porastu a pestovateľská plocha musí byť dostatočne čistá od takých rastlín, ktoré sa na nej samovoľne vyskytli z predplodiny.

  Pri hybridoch repky olejky (Brassica napus) sa množiteľský porast nesmie pestovať na pozemku, na ktorom boli v posledných piatich rokoch pestované rastliny kapustovité [Brassicaceae (Cruciferae)].

  (2)

  Množiteľský porast musí byť v súlade s týmito požiadavkami, ak ide o vzdialenosti od susedných zdrojov peľu, ktoré môžu mať za následok nežiaduce cudzoopelenie:

  Množiteľský porast Najmenšia
  vzdialenosť
  kapusta Brassica spp. ( Brassica spp.) okrem repky olejky(Brassica napus), konopa siata(Cannabis sativa) okrem jednodomej konopy siatej(Cannabis sativa), požlt farbiarsky(Carthamus tinctorius), rasca lúčna(Carum carvi), bavlník(Gossypium spp.) okrem hybridov bavlníka chlpatého(Gossypium hirsutum) a bavlníka barbadorského(Gossypium barbadense), horčica biela(Sinapis alba):
  – na výrobu základného osiva 400 m
  – na výrobu certifikovaného osiva 200 m
  repka olejka(Brassica napus):
  – na výrobu základného osiva odrôd iných ako hybridy 200 m
  – na výrobu základného osiva hybridov 500 m
  – na výrobu certifikovaného osiva odrôd iných ako hybridy 100 m
  – na výrobu certifikovaného osiva hybridov 300 m
  konopa siata(Cannabis sativa), jednodomá konopa siata(Cannabis sativa):
  – na výrobu základného osiva 5 000 m
  – na výrobu certifikovaného osiva 1 000 m
  slnečnica ročná(Helianthus annuus)
  – na výrobu základného osiva hybridov 1 500 m
  – na výrobu základného osiva odrôd iných ako hybridy 750 m
  – na výrobu certifikovaného osiva 500 m
  bavlník chlpatý(Gossypium hirsutum) a bavlník barbadorský(Gossypium barbadense):
  – na výrobu základného osiva rodičovských komponentov 100 m
  – na výrobu základného osiva rodičovských komponentov bavlníka barbadorského(Gossypium barbadense) 200 m
  – na výrobu certifikovaného osiva nehybridných odrôd a intrašpecifických hybridov bavlníka chlpatého(Gossypium hirsutum) vyrobených bez cytoplazmatickej samčej sterility 30 m
  – na výrobu certifikovaného osiva intrašpecifických hybridov bavlníka chlpatého(Gossypium hirsutum) vyrobených s cytoplazmatickou samčou sterilitou 800 m
  – na výrobu certifikovaného osiva nehybridných odrôd a intrašpecifických hybridov bavlníka barbadorského(Gossypium barbadense) vyrobených bez ­cyto­plazmatickej samčej sterility 150 m
  – na výrobu certifikovaného osiva intrašpecifických hybridov bavlníka barbadorského(Gossypium barbadense)vyrobených s cytoplazmatickou samčou sterilitou 800 m
  – na výrobu základného osiva stálych intrašpecifických hybridov bavlníka chlpatého(Gossypium hirsutum) abavlníka barbadorského(Gossypium barbadense) 200 m
  – na výrobu certifikovaného osiva stálych intrašpecifických hybridov bavlníka chlpatého(Gossypium hirsutum) abavlníka barbadorského(Gossypium barbadense) a hybridov vyrobených bez cytoplazmatickej samčej sterility 150 m
  – na výrobu certifikovaného osiva hybridov Gossypium hirsutum bavlníka chlpatého(Gossypium hirsutum) abavlníka barbadorského(Gossypium barbadense) vyrobených s cytoplazmatickou samčou sterilitou 800 m

  Tieto vzdialenosti sa nemusia dodržať, ak existuje dostatočná ochrana pred akýmkoľvek nežiaducim cudzoopelením.

  (3)

  Množiteľský porast musí mať dostatočnú odrodovú pravosť a odrodovú čistotu alebo pri plodinách inbredných línií dostatočnú pravosť a čistotu, ak ide o ich charakteristiky.

  Pri výrobe osiva hybridných odrôd sa ustanovenia tohto odseku vzťahujú aj na charakteristiky komponentov vrátane samčej sterility alebo obnovenia fertility.

  Množiteľské porasty kapusty sitinovej (Brassica juncea), kapusty čiernej (Brassica nigra), konopy siatej (Cannabis sativa), požltu farbiarskeho (Carthamus tinctorius), rasce lúčnej (Carum carvi), bavlníka (Gossypium spp.) a hybridov slnečnice ročnej (Helianthus annuus) a repky olejky (Brassica napus) musia spĺňať tieto požiadavky:

  A.

  Kapusta sitinová (Brassica juncea), kapusta čierna (Brassica nigra), konopa siata (Cannabis sativa), požlt farbiarsky (Carthamus tinctorius), rasca lúčna (Carum carvi) a bavlník (Gossypium spp.) okrem hybridov:

  odrodové prímesi, o ktorých je zrejmé, že zjavne nepatria k odrode, nesmú prekročiť množstvo

  – jednej rastliny na 30 m2 pri výrobe základného osiva,

  – jednej rastliny na 10 m2 pri výrobe certifikovaného osiva.

  B.

  Hybridy slnečnice ročnej (Helianthus annuus):

  a)

  Percentuálne množstvo rastlín, o ktorých je zrejmé, že zjavne nepatria k inbrednej línii alebo komponentu,
  nesmie neprekročiť:
  aa) pri výrobe základného osiva:
  i) inbredné línie 0,2 %
  ii) jednoduché hybridy:
  – otcovský komponent, rastliny, ktoré prášia peľ, zatiaľ čo 2 %
  alebo viac rastlín materského komponentu má blizny receptívne na peľ
  0,2 %
  – materský komponent 0,5 %
  bb) pri výrobe certifikovaného osiva:
  – otcovský komponent, rastliny, ktoré prášia peľ, zatiaľ čo 5 % alebo viac rastlín
  materského komponentu má blizny receptívne na peľ
  0,5 %
  – materský komponent 1,0 %

  b)

  Na výrobu osiva hybridných odrôd sa vzťahujú tieto požiadavky:

  aa)

  rastliny otcovského komponentu musia prášiť dostatok peľu v čase kvitnutia rastlín materského komponentu,

  bb)

  ak majú rastliny materského komponentu blizny receptívne na peľ, percentuálne množstvo rastlín materského komponentu, ktoré prášili alebo prášia peľ, nesmie prekročiť 0,5 %,

  cc)

  pri výrobe základného osiva nesmie celkové percentuálne množstvo rastlín materského komponentu, o ktorých je zrejmé, že nepatria ku komponentu, a ktoré prášili alebo prášia peľ, prekročiť 0,5 %,

  dd)

  ak požiadavku uvedenú v oddiele I ods. 2 prílohy č. 2 nemožno splniť, musí byť splnená požiadavka, aby sa komponent so samčou sterilitou použil na výrobu certifikovaného osiva pri použití otcovského komponentu, ktorý obsahuje osobitnú obnovujúcu líniu alebo línie tak, že najmenej jedna tretina rastlín pestovaných z výsledného hybridu produkuje peľ, ktorý sa zo všetkých stránok javí ako normálny.

  C.

  Hybridy repky olejky (Brassica napus) vyrobené s použitím samčej sterility:

  a)

  Percentuálne množstvo rastlín, o ktorých je zrejmé, že nepatria k inbrednej línii alebo ku komponentu,
  nesmie prekročiť:
  aa) pri výrobe základného osiva
  i) inbredné línie 0,1 %
  ii) jednoduché hybridy
  – otcovský komponent 0,1 %
  – materský komponent 0,2 %
  bb) pri výrobe certifikovaného osiva
  – otcovský komponent 0,3 %
  – materský komponent 1,0 %

  b)

  Pri výrobe základného osiva musí byť samčia sterilita najmenej 99 % a pri výrobe certifikovaného osiva najmenej 98 %. Úroveň samčej sterility sa posudzuje preskúmaním kvetov so zreteľom na neprítomnosť fertilných tyčiniek.

  D.

  Hybridy bavlníka chlpatého (Gossypium hirsutum) a bavlníka barbadorského (Gossypium barbadense):

  a)

  pri plodinách na výrobu základného osiva rodičovských línií bavlníka chlpatého (Gossypium hirsutum) a bavlníka barbadorského (Gossypium barbadense) je najnižšia odrodová čistota samičej aj samčej rodičovskej línie 99,8 %, keď 5 % alebo viac rastlín vyrábajúcich osivo má blizny receptívne na peľ. Úroveň samčej sterility rodičovskej línie vyrábajúcej osivo sa posúdi preskúmaním kvetov so zreteľom na prítomnosť sterilných tyčiniek, pričom nesmie byť nižšia ako 99,9 %,

  b)

  pri plodinách na výrobu certifikovaného osiva hybridov odrôd bavlníka chlpatého (Gossypium hirsutum) a bavlníka barbadorského (Gossypium barbadense) je najnižšia odrodová čistota rodiča vyrábajúceho osivo aj línie rodiča opeľovača 99,5 % v čase, keď 5 % alebo viac rastlín vyrábajúcich osivo má blizny receptívne na peľ. Úroveň samčej sterility rodičovskej línie vyrábajúcej osivo sa posudzuje preskúmaním kvetov so zreteľom na prítomnosť sterilných tyčiniek, pričom nesmie byť nižšia ako 99,7 %.

  (4)

  Porast musí byť bez škodcov, ktoré znižujú úžitkovosť a kvalitu množiteľského materiálu. Porast musí spĺňať požiadavky týkajúce sa karanténnych škodcov v Európskej únii, regulovaných nekaranténnych škodcov v Európskej únii (ďalej len „regulovaný nekaranténny škodca“) a karanténnych škodcov chránenej zóny podľa osobitného predpisu.10)

  Výskyt regulovaných nekaranténnych škodcov na porastoch musí spĺňať tieto požiadavky:

  Huby a riasovky
  Regulovaný nekaranténny škodca alebo symptómy spôsobené regulovaným nekaranténnym škodcom Rod alebo druh rastliny na výsadbu Najvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaného nekaranténneho škodcu pre výrobu predzákladného osiva Najvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaného nekaranténneho škodcu pre výrobu základného osiva Najvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaného nekaranténneho škodcu pre výrobu certifikovaného osiva
  Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA] Slnečnica ročná
  Helianthus annuus L.
  0 % 0 % 0 %

  (5)

  Splnenie požiadaviek podľa odsekov 1 až 4 sa pri základnom osive skúma pri úradných poľných prehliadkach a pri certifikovanom osive pri úradných poľných prehliadkach alebo pri prehliadkach uskutočňovaných pod úradným dohľadom. Tieto poľné prehliadky sa uskutočnia podľa týchto požiadaviek:

  A.

  Stav a štádium vývinu množiteľského porastu musia umožňovať dostatočné preverenie.

  B.

  Pri iných plodinách, ako sú hybridy slnečnice ročnej (Helianthus annuus), repky olejky (Brassica napus), bavlníka chlpatého (Gossypium hirsutum) a bavlníka barbadorského (Gossypium barbadense), sa musí vykonať najmenej jedna prehliadka.

  Pri hybridoch slnečnice ročnej (Helianthus annuus) sa musia vykonať najmenej dve prehliadky.

  Pri hybridoch repky olejky (Brassica napus) sa musia vykonať najmenej tri prehliadky; prvá sa musí uskutočniť pred kvitnutím, druhá na začiatku kvitnutia a tretia na konci kvitnutia.

  Pri hybridoch bavlníka chlpatého (Gossypium hirsutum) a bavlníka barbadorského (Gossypium barbadense) sa musia uskutočniť najmenej tri prehliadky. Prvá sa musí uskutočniť na začiatku kvitnutia, druhá pred koncom kvitnutia a tretia na konci kvitnutia; ak je to potrebné, po odstránení rastlín rodiča opeľovača.

  C.

  Veľkosť, počet a rozdelenie častí pestovateľskej plochy, ktoré podliehajú previerke s cieľom preskúmať splnenie podmienok podľa tejto prílohy, sa určí v súlade s vhodnými metódami.

  (6)

  Ak po preverení dodržania požiadaviek podľa odsekov 1 a 3 stále existuje pochybnosť, ktorá sa týka odrodovej pravosti osiva, možno na preverenie odrodovej pravosti osiva použiť medzinárodne uznanú a reprodukovateľnú biochemickú techniku alebo molekulárnu techniku v súlade s platnými medzinárodnými normami.

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 51/2007 Z. z.

  POŽIADAVKY NA VLASTNOSTI, KVALITU A ZDRAVOTNÝ STAV OSIVA OLEJNÍN A PRIADNYCH RASTLÍN

  I.

  ZÁKLADNÉ A CERTIFIKOVANÉ OSIVO

  (1)

  Osivo musí mať dostatočnú odrodovú pravosť a odrodovú čistotu. Osivo uvedených druhov musí spĺňať aj tieto požiadavky:

  Druh a kategória Najnižšia odrodová čistota (%)
  Podzemnica olejná(Arachis hypogaea):
  – základné osivo 99,7
  – certifikované osivo 99,5
  Repka olejka(Brassica napus) iné ako hybridy, okrem odrôd určených
  výhradne na kŕmne účely, a repica olejnatá(Brassica rapa) okrem odrôd
  určených výhradne na kŕmne účely
  – základné osivo 99,9
  – certifikované osivo 99,7
  Repka olejka(Brassica napus) okrem hybridov, odrody určené výhradne na
  kŕmne účely, repica olejnatá (Brassica rapa), odrody určené výhradne na
  kŕmne účely, slnečnica ročná(Helianthus annuus) okrem hybridov, odrody
  vrátane ich zložiek a horčica biela(Sinapis alba):
  – základné osivo 99,7
  – certifikované osivo 99
  Sója fazuľová(Glycine max):
  – základné osivo 99,5
  – certifikované osivo 99
  Ľan siaty(Linum usitatissimum):
  – základné osivo 99,7
  – certifikované osivo prvej generácie 98
  – certifikované osivo druhej a tretej generácie 97,5
  Mak siaty(Papaver somniferum):
  – základné osivo 99
  – certifikované osivo 98

  Najnižšia odrodová čistota sa zisťuje predovšetkým pri poľných prehliadkach uskutočňovaných v súlade s požiadavkami ustanovenými v prílohe č. 1.

  (2)

  Pri hybridoch repky olejky (Brassica napus) vyrobených s použitím samčej sterility musí osivo spĺňať požiadavky ustanovené v písmenách a) až d).

  a)

  Osivo musí mať dostatočnú pravosť a čistotu, ak ide o odrodové charakteristiky jeho zložiek vrátane samčej sterility alebo obnovenia fertility.

  b)

  Najnižšia odrodová čistota je:

  základné osivo, materský komponent 99,0 %
  základné osivo, otcovský komponent 99,9 %
  certifikované osivo odrôd ozimnej repky olejky 90,0 %
  certifikované osivo odrôd jarnej repky olejky 85,0 %

  c)

  Osivo nesmie byť uznané ako certifikované osivo, ak nie sú zohľadnené výsledky následných úradných kontrol na políčkach zo vzoriek základného osiva úradne odobratých a vykonaných počas obdobia pestovania osiva predloženého na certifikáciu, aby sa potvrdilo, či základné osivo spĺňa požiadavky na základné osivo stanovené so zreteľom na pravosť odrody, ak ide o charakteristiky komponentov vrátane samčej sterility, a požiadavky pre základné osivo stanovené so zreteľom na najnižšiu odrodovú čistotu uvedené v písmene b).

  Pri základnom osive hybridov možno odrodovú čistotu posúdiť vhodnými biochemickými metódami.

  d)

  Splnenie požiadaviek na najnižšiu odrodovú čistotu uvedenú v písmene b), ak ide o certifikované osivo hybridov, musí byť monitorované následnými úradnými kontrolami v primeranom množstve z úradne odobraných vzoriek. Môžu sa použiť vhodné biochemické metódy.

  (3)

  Ak požiadavku uvedenú v oddiele 3 bode B písm. b) bode dd) prílohy č. 1 nemožno splniť, musí byť splnená požiadavka, aby sa v prípadoch, keď sa na výrobu certifikovaného osiva hybridov slnečnice ročnej (Helianthus annuus) použil materský komponent so samčou sterilitou a samčí komponent, ktorý neobnovuje samčiu fertilitu, zmiešalo osivo vyprodukované rodičom so samčou sterilitou s osivom, ktoré sa vyrobilo z osiva úplne fertilného rodiča. Pomer osiva rodiča so samčou sterilitou k osivu rodiča so samčou fertilitou nesmie prekročiť pomer dva ku jednej.

  (4)

  Ak ide o klíčivosť, analytickú čistotu a obsah semien iných druhov vrátane záraza (Orobanche spp.), osivo musí spĺňať tieto požiadavky:

  A.

  Tabuľka:

  Prevziať prílohu - Príloha č. 2, tabuľka A k nariadeniu vlády č. 51/2007 Z. z.

  B.

  Požiadavky, ktoré sa uplatňujú, ak sa na ne odkazuje v tabuľke v oddiele I ods. 4 bode A:

  a)

  najvyšší obsah semien určený v stĺpci 5 zahŕňa aj semená druhov uvedených v stĺpcoch 6 až 11,

  b)

  stanovenie celkového obsahu semien iných rastlinných druhov podľa počtu nie je potrebné vykonať, ak nie sú pochybnosti o tom, či boli splnené požiadavky ustanovené v stĺpci 5,

  c)

  stanovenie počtu semien kukučiny (Cuscuta spp.) nie je potrebné vykonať, ak nie sú pochybnosti o tom, či boli splnené požiadavky ustanovené v stĺpci 7,

  d)

  prítomnosť jedného semena kukučiny (Cuscuta spp.) vo vzorke predpísanej hmotnosti sa nepovažuje za prímes, ak druhá vzorka tej istej hmotnosti neobsahuje žiadne semeno kukučiny (Cuscuta spp.),

  e)

  osivo musí byť bez semien zárazy (Orobanche spp.); prítomnosť jedného semena zárazy (Orobanche spp.) vo vzorke s hmotnosťou 100 gramov sa však nepovažuje za prímes, ak druhá vzorka s hmotnosťou 200 g neobsahuje žiadne semeno zárazy (Orobanche spp.).

  (5)

  Osivo musí byť bez škodcov, ktoré znižujú úžitkovosť a kvalitu množiteľského materiálu. Osivo musí spĺňať požiadavky týkajúce sa karanténnych škodcov v Európskej únii, regulovaných nekaranténnych škodcov a karanténnych škodcov chránenej zóny podľa osobitného predpisu.10)

  (6)

  Osivo ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) všetkých kategórii nesmie byť napadnuté v rozsahu viac ako 5 % regulovanými nekaranténnymi škodcami Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini a Fusarium spp.

  (7)

  Výskyt regulovaných nekaranténnych škodcov na osive v danej kategórii musí spĺňať tieto požiadavky:

  Huby a riasovky
  Regulovaný nekaranténny škodca alebo symptómy spôsobené regulovaným nekaranténnym škodcom Rod alebo druh rastliny na výsadbu Najvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaného nekaranténneho škodcu pre predzákladné osivo Najvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaného nekaranténneho škodcu pre základné osivo Najvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaného nekaranténneho škodcu pre certifikované osivo
  Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI] ľan siaty
  Linum usitatissimum L.
  5 % 5 % 5 %
  Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL] ľan siaty
  Linum usitatissimum L. – rastlina určená na výsadbu
  1 % 1 % 1 %
  Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL] ľan siaty
  Linum usitatissimum L. – osivo
  5 % 5 % 5 %
  Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI] ľan siaty, slnečnica ročná
  Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L.
  5 % 5 % 5 %
  Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI] ľan siaty
  Linum usitatissimum L.
  5 % 5 % 5 %
  Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC]
  Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS]
  sója fazuľová Glycine max (L.) Merr 15 % v prípade napadnutia komplexom Phomopsis 15 % v prípade napadnutia komplexom Phomopsis 15 % v prípade napadnutia komplexom Phomopsis
  Fusarium (anamorfný rod) Link [1FUSAG]
  okrem Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] a Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]
  ľan siaty
  Linum usitatissimum L.
  5 % 5 % 5 %
  Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA] slnečnica ročná
  Helianthus annuus L.
  0 % 0 % 0 %
  Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC] repica olejnatá
  Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs,
  najviac 5 sklerócií alebo fragmentov sklerócií zistených laboratórnou skúškou reprezentatívnej vzorky každej dávky osiva s hmotnosťou určenou v prílohe č. 3 stĺpci 4 najviac 5 sklerócií alebo fragmentov sklerócií zistených laboratórnou skúškou reprezentatívnej vzorky každej dávky osiva s hmotnosťou určenou v prílohe č. 3 stĺpci 4 najviac 5 sklerócií alebo fragmentov sklerócií zistených laboratórnou skúškou reprezentatívnej vzorky každej dávky osiva s hmotnosťou určenou v prílohe č. 3 stĺpci 4
  Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC] repka olejka
  Brassica napus L. (partim), slnečnica ročná Helianthus annuus L.
  najviac 10 sklerócií alebo fragmentov sklerócií zistených laboratórnou skúškou reprezentatívnej vzorky každej dávky osiva s hmotnosťou určenou v prílohe č. 3 stĺpci 4 najviac 10 sklerócií alebo fragmentov sklerócií zistených laboratórnou skúškou reprezentatívnej vzorky každej dávky osiva s hmotnosťou určenou v prílohe č. 3 stĺpci 4 najviac 10 sklerócií alebo fragmentov sklerócií zistených laboratórnou skúškou reprezentatívnej vzorky každej dávky osiva s hmotnosťou určenou v prílohe č. 3 stĺpci 4
  Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC] horčica biela
  Sinapis alba L.
  najviac 5 sklerócií alebo fragmentov sklerócií zistených laboratórnou skúškou reprezentatívnej vzorky každej dávky osiva s hmotnosťou určenou v prílohe č. 3 stĺpci 4 najviac 5 sklerócií alebo fragmentov sklerócií zistených laboratórnou skúškou reprezentatívnej vzorky každej dávky osiva s hmotnosťou určenou v prílohe č. 3 stĺpci 4 najviac 5 sklerócií alebo fragmentov sklerócií zistených laboratórnou skúškou reprezentatívnej vzorky každej dávky osiva s hmotnosťou určenou v prílohe č. 3 stĺpci 4

  II.

  OBCHODNÉ OSIVO

  Požiadavky podľa oddielu I ods. 3 až 5 sa uplatňujú i na obchodné osivo.

  Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 51/2007 Z. z.

  POŽIADAVKY NA HMOTNOSŤ DÁVKY A HMOTNOSŤ VZORKY OSIVA OLEJNÍN A PRIADNYCH RASTLÍN

  Druh Najvyššia hmotnosť
  dielu dávky
  (v tonách)
  Najnižšia hmotnosť
  vzorky, ktorá sa má odobrať z dielu dávky
  (v gramoch)
  Hmotnosť vzorky na
  stanovenie množstva
  uvedeného v prílohe č. 2
  oddiele I bode A stĺpcoch
  5 až 11 tabuľky

  a v prílohe č. 2 oddiele I
  bode A stĺpci 5 tabuľky
  (v gramoch)
  1 2 3 4
  Podzemnica olejná
  (Arachis hypogaea)
  30 1 000 1 000
  Kapusta sitinová
  (Brassica juncea)
  10 100 40
  Repka olejka
  (Brassica napus)
  10 200 100
  Kapusta čierna
  (Brassica nigra)
  10 100 40
  Repica olejnatá
  (Brassica rapa)
  10 200 70
  Konopa siata
  (Cannabis sativa)
  10 600 600
  Požlt farbiarsky
  (Carthamus tinctorius)
  25 900 900
  Rasca lúčna
  (Carum carvi)
  10 200 80
  Sója fazuľová
  (Glycine max)
  30 1 000 1 000
  Bavlník
  (Gossypium spp.)
  25 1 000 1 000
  Slnečnica ročná
  (Helianthus annuus)
  25 1 000 1 000
  Ľan siaty
  (Linum usitatissimum)
  10 300 150
  Mak siaty
  (Papaver somniferum)
  10 50 10
  Horčica biela
  (Sinapis alba)
  10 400 200

  Najvyššia hmotnosť posledného dielu dávky sa nesmie prekročiť o viac ako 5 %.

  Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 51/2007 Z. z.

  Zoznam preberaných a vykonávaných právne záväzných aktov Európskej únie

  1.

  Smernica Rady 2002/57/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín (Ú. v. ES L 193, 20. 7. 2002, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36) v znení

  – smernice Rady 2002/68/ES z 19. júla 2002 (Ú. v. ES L 195, 24. 7. 2002, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36),

  – smernice Komisie 2003/45/ES z 28. mája 2003 (Ú. v. EÚ L 138, 5. 6. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39),

  – smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Ú. v. EÚ L 165, 3. 7. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39),

  – smernice Rady 2004/117/ES z 22. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 14, 18. 1. 2005),

  – smernice Komisie 2009/74/ES z 26. júna 2009 (Ú. v. EÚ L 166, 27. 6. 2009).

  2.

  Rozhodnutie Rady 2003/17/ES zo 16. decembra 2002 o rovnocennosti terénnych inšpekcií uskutočňovaných v tretích krajinách na množiteľskom poraste pre produkciu osiva a o rovnocennosti osiva vyprodukovaného v tretích krajinách (Ú. v. ES L 8, 14. 1. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 38).

  3.

  Rozhodnutie Komisie 2004/266/ES zo 17. marca 2004 o schválení nezmazateľného označovania predpísaných údajov na obaloch osiva krmovín (Ú. v. EÚ L 83, 20. 3. 2004, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 43).

  4.

  Rozhodnutie Komisie 2004/842/ES z 1. decembra 2004 o vykonávacích pravidlách, podľa ktorých môžu členské štáty udeľovať oprávnenia na uvádzanie na trh osiva patriaceho do odrôd, na ktoré bola podaná žiadosť o zápis do štátneho katalógu poľnohospodárskych rastlinných druhov alebo zeleninových druhov (Ú. v. EÚ L 362, 9. 12. 2004).

  5.

  Nariadenie Komisie (ES) č. 217/2006 z 8. februára 2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá uplatňovania smerníc Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokiaľ ide o povolenie pre členské štáty umožniť dočasné obchodovanie s osivom, ktoré nespĺňa minimálne požiadavky na klíčivosť (Ú. v. EÚ L 38, 9. 2. 2006).

  6.

  Smernica Komisie 2008/124/ES z 18. decembra 2008, ktorou sa obmedzuje uvádzanie osiva určitých druhov krmovín a olejnín a priadnych rastlín na trh na osivo, ktoré bolo úradne uznané ako základné osivo alebo certifikované osivo (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 340, 19. 12. 2008).

  7.

  Smernica Komisie 2009/74/ES z 26. júna 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokiaľ ide o botanické názvy rastlín, vedecké názvy iných organizmov a určité prílohy k smerniciam 66/401/EHS, 66/402/EHS a 2002/57/ES vzhľadom na vývoj vedeckých a technických poznatkov (Ú. v. EÚ L 166, 27. 6. 2009).

  8.

  Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2016/11 z 5. januára 2016, ktorou sa mení príloha II k smernici Komisie 2002/57/ES o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín (Ú. v. EÚ L 3, 6. 1. 2016).

  9.

  Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2016/317 z 3. marca 2016, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, pokiaľ ide o označovanie balení osiva úradnými náveskami (Ú. v. EÚ L 60, 5. 3. 2016).

  10.

  Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2020/177 z 11. februára 2020, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, smernice Komisie 93/49/EHS a 93/61/EHS a vykonávacie smernice 2014/21/EÚ a 2014/98/EÚ, pokiaľ ide o škodcov rastlín na osivách a inom rastlinnom reprodukčnom materiáli (Ú. v. EÚ L 41, 13. 2. 2020).

  11.

  Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2021/971 zo 16. júna 2021, ktorou sa mení príloha I k smernici Rady 66/401/EHS o uvádzaní osiva krmovín na trh, príloha I k smernici Rady 66/402/EHS týkajúcej sa obchodovania s osivom obilnín, príloha I k smernici Rady 2002/54/ES o obchodovaní s osivom repy, príloha I k smernici Rady 2002/55/ES o obchodovaní s osivom zelenín a príloha I k smernici Rady 2002/57/ES o uvádzaní osiva olejnín a priadnych rastlín na trh, pokiaľ ide o používanie biochemických a molekulárnych techník (Ú. v. EÚ L 214, 17. 6. 2021).

Poznámky

 • 1)

  Časť A bod III prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín.

 • 2)

  § 2 písm. p) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z.

 • 3)

  § 3 písm. b) zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh.

 • 4)

  Rozhodnutie Rady 2003/17/ES zo 16. decembra 2002 o rovnocennosti poľných prehliadok vykonávaných v tretích krajinách na množiteľských porastoch na výrobu osiva a o rovnocennosti osiva vyrobeného v tretej krajine (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 38) v platnom znení.

 • 5)

  Nariadenie Komisie (ES) č. 217/2006 z 8. februára 2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá uplatňovania smerníc Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/55/ES, pokiaľ ide o povolenie pre členské štáty umožniť dočasné obchodovanie s osivom, ktoré nespĺňa minimálne požiadavky na klíčivosť (text s významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 38, 9. 2. 2006).

 • 6)

  Rozhodnutie Komisie 2004/842/ES z 1. decembra 2004 o vykonávacích pravidlách, podľa ktorých môžu členské štáty udeľovať oprávnenia na uvádzanie na trh osiva patriaceho do odrôd, na ktoré bola podaná žiadosť o zápis do štátneho katalógu poľnohospodárskych rastlinných druhov alebo zeleninových druhov (Ú. v. EÚ L 362, 9. 12. 2004).

 • 7)

  Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.

 • 8)

  Rozhodnutie Komisie 2004/266/ES zo 17. marca 2004 o povoľovaní nezmazateľného značenia požadovaných údajov na obaloch osiva olejnín a priadnych rastlín (Ú. v. EÚ L 83, 20. 3. 2004).

 • 9)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 32).

 • 10)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (Ú. v. EÚ L 317, 23. 11. 2016) v platnom znení.

Načítavam znenie...
MENU
Hore