Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 100/1993 Z. z. o Obchodnom vestníku 50/1998 účinný od 24.02.1998 do 31.01.2004

Platnosť od: 24.02.1998
Účinnosť od: 24.02.1998
Účinnosť do: 31.01.2004
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Konkurz a reštrukturalizácia, Obchodný register
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 100/1993 Z. z. o Obchodnom vestníku 50/1998 účinný od 24.02.1998 do 31.01.2004
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 50/1998 s účinnosťou od 24.02.1998
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 100/1993 Z. z. o Obchodnom vestníku

Vláda Slovenskej republiky podľa § 770 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník nariaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 100/1993 Z. z. o Obchodnom vestníku sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 odsek 4 znie:

„(4)
Vo Vestníku sa ďalej zverejňuje výpis z uznesenia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, o povolení vyrovnania a ostatné písomnosti súdu podľa ustanovení osobitného predpisu.1)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1)
Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.“.

2.
V § 6 sa slová „§ 2 ods. 2 až 4“ nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 2 a 3“, na konci textu sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „podkladom pre zverejnenie údajov podľa § 2 ods. 4 sú odpisy súdnych písomností.“.
3.
§ 7 znie:

㤠7
(1)
Cenu za zverejnenie údajov podľa § 2 ods. 2 a 3 je povinný uhradiť ten, koho sa údaj týka, najneskôr ku dňu zápisu týchto údajov do obchodného registra.

(2)
Cenu za zverejnenie údajov podľa § 2 ods. 4 uhrádza správca podstaty2a) z majetku dlžníka; cena sa vyúčtuje až po zverejnení údajov vo Vestníku. Zverejnenie výpisu z uznesenia súdu o zamietnutí návrhu na vyhlásenia konkurzu pre nedostatok majetku je bezodplatné.

(3)
Cenu za zverejnenie údajov podľa § 2 ods. 5 uhrádza ten, koho sa údaj týka; cena sa vyúčtuje až po zverejnení údajov vo Vestníku.

(4)
V ostatných prípadoch uhrádza cenu za uverejnenie údajov ten, kto podá návrh na uverejnenie; cena sa vyúčtuje až po uverejnení údajov vo Vestníku.

(5)
Cenu ustanovenú osobitným predpisom3) poukazuje povinný podľa odsekov 1 až 4 na účet vydavateľa.

(6)
Ak údaje určené na zverejnenie alebo uverejnenie vydavateľ nezverejní alebo neuverejní do 90 dní odo dňa doručenia podkladov uvedených v § 6, je povinný cenu vrátiť tomu, kto ju uhradil. Povinnosť zverejniť alebo uverejniť údaje vydavateľom týmto nie je dotknutá.“.

„2a)
§ 8 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.

3)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.“.

Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Vladimír Mečiar v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore