Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci a miery nezamestnanosti v okresoch podľa jednotlivých regiónov Slovenskej republiky 481/2011 účinný od 01.07.2014 do 14.09.2015

Platnosť od: 17.12.2011
Účinnosť od: 01.07.2014
Účinnosť do: 14.09.2015
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna hospodárska politika, Investovanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci a miery nezamestnanosti v okresoch podľa jednotlivých regiónov Slovenskej republiky 481/2011 účinný od 01.07.2014 do 14.09.2015
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 481/2011 s účinnosťou od 01.07.2014 na základe 186/2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci podľa formy investičnej ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 1 zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene ...

§ 1
(1)

Okresy Slovenskej republiky v regióne stredné Slovensko a východné Slovensko sa zaraďujú podľa miery ...

a)
zóna A, okresy s mierou nezamestnanosti vyššou ako 135 % priemernej miery nezamestnanosti v Slovenskej ...
b)
zóna B, okresy s mierou nezamestnanosti vyššou ako 100 %, najviac 135 % priemernej miery nezamestnanosti ...
c)
zóna C, okresy s mierou nezamestnanosti najviac 100 % priemernej miery nezamestnanosti v Slovenskej ...
(2)

Okresy Slovenskej republiky v regióne západné Slovensko sa vždy zaraďujú do zóny C.

(3)

Rozhodujúcim obdobím na zaradenie okresu do zóny podľa odseku 1 je miera nezamestnanosti za kalendárny ...

§ 2
(1)

Maximálna intenzita investičnej pomoci pre investičný zámer s oprávnenými nákladmi do 50 miliónov eur ...

(2)

Ak je investičný zámer s oprávnenými nákladmi do 50 miliónov eur realizovaný malým podnikom alebo stredným ...

§ 3
(1)

Maximálna intenzita investičnej pomoci pre investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 50 miliónov eur ...

a)
100 % maximálnej intenzity investičnej pomoci uplatniteľnej v danej oblasti podľa mapy regionálnej pomoci ...
b)
50 % maximálnej intenzity investičnej pomoci uplatniteľnej v danej oblasti podľa mapy regionálnej pomoci ...
c)
34 % maximálnej intenzity investičnej pomoci uplatniteľnej v danej oblasti podľa mapy regionálnej pomoci ...
(2)

Investičnú pomoc, ktorá je vyššia ako 75 % výšky investičnej pomoci, ktorá môže byť poskytnutá podľa ...

§ 4
(1)

Maximálna výška dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok nesmie v zónach ...

(2)

Maximálna výška úľavy na dani z príjmov nesmie v zónach podľa jednotlivých regiónov Slovenskej republiky ...

(3)

Maximálna výška príspevku na jedno vytvorené nové pracovné miesto nesmie v zónach podľa jednotlivých ...

(4)

Maximálna hodnota nehnuteľného majetku, ktorý bol nadobudnutý prevodom alebo zámenou za cenu nižšiu, ...

§ 5
(1)

Ustanovenia § 4 sa nepoužijú na investičný zámer v

a)
priemyselnej výrobe alebo v oblasti cestovného ruchu, ktorého výška oprávnených nákladov je najmenej ...
b)
oblasti technologického centra, ktorého výška oprávnených nákladov je najmenej 4 milióny eur a v súvislosti ...
(2)

Celková výška investičnej pomoci na investičný zámer podľa odseku 1 sa vypočítava v súlade s Usmerneniami ...

§ 6
(1)

Maximálna intenzita investičnej pomoci schválená do 31. decembra 2011 sa posudzuje podľa doterajších ...

(2)

Na žiadosti o poskytnutie investičnej pomoci, o ktorých nebolo rozhodnuté do 31. decembra 2011, sa vzťahuje ...

§ 6a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. marca 2013

Ak bolo potvrdenie o tom, že investičný zámer má predpoklad splniť podmienky na poskytnutie investičnej ...

§ 6b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2014

Maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci podľa ...

§ 7

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita ...

§ 8

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Iveta Radičová v. r.

Prílohy

  Zóna Priemyselnávýroba Technologickécentrum Centrumstrategickýchslužieb Cestovný ruch A 35 % 35 ...

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 481/2011 Z. z.

  MAXIMÁLNA VÝŠKA DOTÁCIE NA OBSTARANÝ DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK A DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK V ZÓNACH PODĽA ...

  Zóna Priemyselná výroba Technologickécentrum Centrumstrategickýchslužieb Cestovný ruch A 35 % 35 ...

  Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 481/2011 Z. z.

  Zóna Priemyselná výroba Technologickécentrum Centrumstrategickýchslužieb Cestovný ruch A 6 000 eur ...

  MAXIMÁLNA VÝŠKA PRÍSPEVKU NA JEDNO VYTVORENÉ NOVÉ PRACOVNÉ MIESTO V ZÓNACH PODĽA MIERY EVIDOVANEJ NEZAMESTNANOSTI ...

  Zóna Priemyselná výroba Technologickécentrum Centrumstrategickýchslužieb Cestovný ruch A 35 % 35 ...

Poznámky

 • 1)  § 3 písm. d) zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 2)  Príloha I nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci ...
 • 3)  Čl. 6 nariadenia (ES) č. 800/2008.
 • 4)  § 30a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 4a)  § 53d zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 5)  Usmernenia o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ C 209, 23. 7. 2013).
Načítavam znenie...
MENU
Hore