Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov 46/2013 účinný od 01.09.2013 do 31.07.2014

Platnosť od: 15.03.2013
Účinnosť od: 01.09.2013
Účinnosť do: 31.07.2014
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana spotrebiteľa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov 46/2013 účinný od 01.09.2013 do 31.07.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 46/2013 s účinnosťou od 01.09.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické ...

1.

V § 18 sa za slovo „právne“ vkladá slovo „záväzné“ a vypúšťajú sa slová „Európskych ...

2.

V prílohe č. 2 sa dopĺňa referenčné číslo 1373, ktoré znie:

„1373 N-(4-amino-2-nitrofenyl)alylamín (HC Red No. 16 **, CAS 160219-76-1) a jeho soli“.

3.

V prílohe č. 3 časti 1 referenčné čísla 16 a 22 znejú:

„Ref. číslo Látka O b m e d z e n i a Podmienky použitia a upozornenia, ktoré musia byť uvedené ...

4.

V prílohe č. 3 časti 1 sa dopĺňajú referenčné čísla 253 až 278, ktoré znejú:

„Ref. číslo  Látka O b m e d z e n i a Podmienky použitia a upozornenia, ktoré musia byť ...

5.

V prílohe č. 3 časti 2 sa vypúšťajú referenčné čísla 10 a 50.

6.

V prílohe č. 17 sa v názve za slovo „právne“ vkladá slovo „záväzné“ a vypúšťajú ...

7.

V prílohe č. 17 prvý bod znie:

„Smernica Rady 76/768/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov ...

8.

Príloha č. 17 sa dopĺňa bodom 75, ktorý znie:

„75. Vykonávacia smernica Komisie 2012/21/EÚ z 2. augusta 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore