Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové rozprašovače 46/2009 účinný od 12.02.2018

Platnosť od: 26.02.2009
Účinnosť od: 12.02.2018
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Odpady, nakladanie s odpadmi

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 46/2009 s účinnosťou od 12.02.2018 na základe 217/2017
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové rozprašovače

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky ...

§ 1
Toto nariadenie vlády Slovenskej republiky (ďalej len „nariadenie vlády“) sa vzťahuje na aerosólové ...
a)

od 50 ml do 1000 ml pri kovových aerosólových rozprašovačoch,

b)

do 150 ml pri sklenených aerosólových rozprašovačoch s nechránenými sklenenými obalmi vrátane plastových ...

c)

do 220 ml pri sklenených aerosólových rozprašovačoch s trvalým ochranným povlakom vrátane plastových ...

§ 2
(1)

Aerosólový rozprašovač je obal vyrobený z kovu, zo skla alebo z plastu obsahujúci stlačený, skvapalnený ...

(2)

Aerosólový rozprašovač nie je určený na opätovné použitie.

§ 3
(1)

Aerosólový rozprašovač možno uviesť na trh, len ak spĺňa požiadavky podľa prílohy č. 1 k tomuto nariadeniu. ...

(2)

Na potreby uvedenia aerosólového rozprašovača na trh sa rozumie

a)
tlakom vnútorný tlak vyjadrený v baroch,
b)
testovacím tlakom tlak, ktorému sa prázdny obal aerosólového rozprašovača podrobí počas 25 sekúnd bez ...
c)
tlakom prasknutia minimálny pretlak, pri ktorom obal aerosólového rozprašovača praskne alebo sa roztrhne, ...
d)
celkovým objemom objem, pri ktorom je otvorený obal aerosólového rozprašovača naplnený až po okraj otvoru ...
e)
čistým objemom objem uzavretého a naplneného obalu aerosólového rozprašovača v mililitroch,
f)
objemom kvapalnej fázy objem, ktorý zaberá v uzavretom a naplnenom aerosólovom rozprašovači neplynná ...
g)
testovacími podmienkami hodnoty merané pri 20 oC (+/–5 oC) pri hydraulicky vytvorených testovacích tlakoch ...
h)
látkou látka podľa osobitného predpisu,1)
i)
zmesou zmes podľa osobitného predpisu.1a)
(3)

Osoba1) zodpovedná za uvedenie aerosólového rozprašovača na trh je povinná pred jeho uvedením na trh

a)
vykonať analýzu nebezpečenstiev s cieľom identifikovať nebezpečenstvá, ktoré sa na taký výrobok vzťahujú; ...
b)
opísať metódu použitú na stanovenie chemického spalného tepla v dokumente, ktorý bude dostupný v slovenskom ...
(4)

Ak aerosólový rozprašovač spĺňa požiadavky odsekov 2 a 3, osoba,1) ktorá aerosólový rozprašovač uvádza ...

§ 4
Na každom obale aerosólového rozprašovača musia byť bez toho, aby boli dotknuté požiadavky podľa osobitných ...
a)

identifikácia osoby, ktorá je zodpovedná za uvedenie aerosólového rozprašovača na trh,

b)

symbol „з“ potvrdzujúci splnenie požiadaviek tohto nariadenia,

c)

kódové označenie umožňujúce identifikáciu šarže náplne,

d)

údaje uvedené v prílohe č. 1 bode 2.2.,

e)

menovitý objem výrobku v aerosólovom rozprašovači a

f)

celkový menovitý objem nádoby tak, aby nedošlo k jeho zámene s menovitým objemom výrobku v aerosólovom ...

§ 5

Ak aerosólový rozprašovač obsahuje horľavé zložky podľa prílohy č. 1 bodu 1.8., ale aerosólový rozprašovač ...

§ 5a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2013

Aerosólové rozprašovače obsahujúce zmesi, ktoré boli klasifikované, označené a balené podľa osobitného ...

§ 6

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

§ 7

Zrušuje sa:

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 330/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti ...

§ 8

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 11. apríla 2009 okrem § 1 až 3, 5 až 7, ktoré nadobudnú účinnosť ...

Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 46/2009 Z. z.

  1.

  Definície 1.1. až 1.7. sú obsiahnuté v § 3 ods. 2 tohto nariadenia.

  1.8.

  Obsah aerosólových rozprašovačov (ďalej len „aerosól“) sa považuje za horľavý, ak obsahuje niektorú ...

  a)

  horľavá kvapalina je kvapalina, ktorej teplota vzplanutia neprevyšuje 93 oC,

  b)

  horľavá tuhá látka je tuhá látka alebo zmes, ktorá je ľahko zápalná alebo môže spôsobiť zapálenie alebo ...

  c)

  horľavý plyn je plyn alebo plynná zmes s rozsahom horľavosti na vzduchu pri teplote 20 oC a štandardnom ...

  Táto definícia sa nevzťahuje na samozápalné, samovoľne sa zahrievajúce alebo s vodou reagujúce látky ...

  1.9.

  Na účely tohto nariadenia sa aerosól považuje za mimoriadne horľavý, horľavý alebo nehorľavý podľa jeho ...

  a)

  aerosól sa klasifikuje ako mimoriadne horľavý, ak obsahuje 85 % alebo viac horľavých zložiek a chemické ...

  b)

  aerosól sa klasifikuje ako nehorľavý, ak obsahuje 1 % alebo menej horľavých zložiek a chemické spalné ...

  c)

  všetky ostatné aerosóly sa podrobia nasledujúcim postupom klasifikácie horľavosti alebo sa klasifikujú ...

  1.9.1.

  V prípade sprejových aerosólov sa klasifikácia vykoná s prihliadnutím na chemické spalné teplo a výsledky ...

  a)

  ak je chemické spalné teplo nižšie ako 20 kJ/g,

  1.

  aerosól sa klasifikuje ako horľavý, ak vzplanutie nastane vo vzdialenosti rovnajúcej sa alebo väčšej ...

  2.

  aerosól sa klasifikuje ako mimoriadne horľavý, ak vzplanutie nastane vo vzdialenosti 75 cm alebo väčšej, ...

  3.

  ak vzplanutie pri teste zápalnej vzdialenosti nenastane, vykoná sa test zapálenia v uzavretom priestore ...

  b)

  ak sa chemické spalné teplo rovná alebo prevyšuje 20 kJ/g, aerosól sa klasifikuje ako mimoriadne horľavý, ...

  1.9.2.

  V prípade penových aerosólov sa klasifikácia vykoná na základe výsledkov testu horľavosti peny: ...

  a)

  aerosólový produkt sa klasifikuje ako mimoriadne horľavý, ak

  1.

  výška plameňa je 20 cm alebo viac a plameň horí 2 s alebo dlhšie, alebo

  2.

  výška plameňa je 4 cm alebo viac a plameň horí 7 s alebo dlhšie,

  b)

  aerosólový produkt, ktorý nespĺňa kritériá podľa písmena a), sa klasifikuje ako horľavý, ak výška plameňa ...

  1.10.

  Chemické spalné teplo ΔHc sa stanoví

  a)

  podľa uznávaných technologických pravidiel uvedených napríklad v normách, ako sú ASTM D 240, ISO 13943 ...

  b)

  ...

  Chemické spalné teplo (ΔHc) v kilojouloch na gram (kJ/g) možno vypočítať ako súčin teoretického spalného ...

  Pri zložených aerosólových zmesiach je chemické spalné teplo súčtom vážených hodnôt spalného tepla jednotlivých ...

  kde

  ΔHc = chemické spalné teplo (kJ/g) produktu,

  ωi% = hmotnostný podiel zložky i v produkte,

  ΔHc(i) = špecifické spalné teplo (kJ/g) zložky i v produkte.

  2.

  Všeobecné ustanovenia

  2.1.

  Konštrukcia a príslušenstvo

  2.1.1.

  Naplnený aerosólový rozprašovač musí byť vyrobený tak, aby za bežných podmienok použitia a skladovania ...

  2.1.2.

  Ventil musí umožňovať skutočne hermetické uzavretie za bežných prepravných a skladovacích podmienok ...

  2.1.3.

  Nesmie existovať žiadna možnosť, že bude znížená mechanická odolnosť aerosólového rozprašovača pôsobením ...

  2.2

  Označovanie

  Každý aerosólový rozprašovač musí byť bez toho, aby boli dotknuté požiadavky osobitného predpisu,3) ...

  a)

  výstražným slovom „Pozor“ a ostatnými prvkami označovania pre aerosóly kategórie 3 stanovenými v tabuľke ...

  b)

  výstražným slovom „Pozor“ a ostatnými prvkami označovania pre aerosóly kategórie 2 stanovenými v tabuľke ...

  c)

  výstražným slovom „Nebezpečenstvo“ a ostatnými prvkami označovania pre aerosóly kategórie 1 stanovenými ...

  d)

  bezpečnostným upozornením P102 uvedeným v tabuľke 6.1 osobitného predpisu,4) ak je aerosólový rozprašovač ...

  e)

  ďalšími upozorneniami o zaobchádzaní, ktoré upozorňujú spotrebiteľov na osobitné nebezpečenstvá produktu; ...

  2.3.

  Objem kvapalnej fázy

  Objem kvapalnej fázy nesmie pri teplote 50 oC presiahnuť 90 % čistého objemu.

  3.

  Okrem základných podmienok uvedených v prílohe č. 1 bodoch 1.8. až 2.4. pre aerosólové kovové rozprašovače ...

  3.1.

  Obsah

  Celkový obsah nádob nesmie presahovať 1 000 ml.

  3.1.1.

  Testovací tlak pre obaly plnené pri tlaku

  a)

  nižšom ako 0,6 až 0,7 MPa a pri teplote 50 oC musí sa testovací tlak rovnať najmenej 1,0 MPa,

  b)

  rovnajúcom sa alebo vyššom ako 0,6 až 0,7 MP a pri teplote 50 oC musí byť testovací tlak o 50 % vyšší ...

  3.1.2

  Obsah plynov Tlak pri teplote 50 °C Skvapalnený plyn alebo plynná zmes, ktorá má na vzduchu pri teplote ...

  4.

  Okrem základných podmienok uvedených v prílohe č. 1 bodoch 1.8. až 2.4. pre aerosólové sklenené rozprašovače ...

  4.1.

  Obaly s plastovým povlakom alebo trvalo chránené obaly

  Obaly tohto typu možno používať na plnenie stlačeným, skvapalneným alebo rozpusteným plynom.

  4.1.1.

  Obsah

  Celkový obsah takých nádob nesmie byť väčší ako 220 ml.

  4.1.2.

  Ochranný povlak

  Ochranný povlak musí pozostávať z plastov alebo z iných vhodných látok a má vylúčiť nebezpečenstvo vymrštenia ...

  4.1.3.

  Testovací tlak pre nádoby plnené

  a)

  stlačeným alebo rozpusteným plynom musia odolať testovaciemu tlaku s veľkosťou minimálne 1,2 MPa, ...

  b)

  skvapalneným plynom musia odolať testovaciemu tlaku minimálne 1,0 MPa.

  4.1.4.

  Aerosólové rozprašovače, ktoré sú plnené

  a)

  stlačeným plynom, nesmú byť pri teplote 50 oC vystavené tlaku, ktorý je vyšší ako 0,9 MPa,

  b)

  rozpusteným plynom, nesmú byť pri teplote 50 oC vystavené tlaku, ktorý je vyšší ako 0,8 MPa,

  c)

  Celková objemová kapacita   Podiel skvapalneného plynu k celkovej zmesi v hmotnostných percentách ...

  Tabuľka udáva prípustné hraničné hodnoty tlakov pri teplote 20 oC v závislosti od percentuálneho podielu ...

  Pre percentuálne podiely plynu, ktoré nie sú uvedené v tabuľke, sa hraničné hodnoty tlaku vypočítajú ...

  4.2.

  Nechránené sklenené nádoby

  Aerosólové rozprašovače používajúce nechránené sklenené nádoby môžu byť plnené len skvapalneným alebo ...

  4.2.1.

  Obsah

  Celkový obsah nechránených sklenených nádob nesmie presahovať 150 ml.

  4.2.2.

  Testovací tlak nádoby

  Testovací tlak nádoby musí byť najmenej 1,2 MPa.

  4.2.3.

  Aerosólové rozprašovače, ktoré sú plnené

  a)

  rozpusteným plynom, nesmú byť pri teplote 50 oC vystavené tlaku, ktorý je vyšší ako 0,8 MPa,

  b)

  Celková objemová kapacita Podiel skvapalneného plynu k celkovej zmesi v hmotnostných percentách 20 ...

  Tabuľka udáva prípustné hraničné hodnoty tlakov pri teplote 20 oC v závislosti od percentuálneho podielu ...

  Pre percentuálne podiely plynu, ktoré nie sú uvedené v tabuľke, sa hraničné hodnoty tlaku vypočítajú ...

  5.

  Podmienky pre plastové aerosólové rozprašovače

  5.1.

  Plastové aerosólové rozprašovače, pri ktorých rozbití môžu vzniknúť úlomky, sa považujú za aerosólové ...

  5.2.

  Plastové aerosólové rozprašovače, pri ktorých rozbití nemôžu vzniknúť žiadne úlomky, sa považujú za ...

  6.

  Testy

  6.1.

  Požiadavky na testy

  6.1.1.

  Hydraulický test prázdnych nádob

  6.1.1.1.

  Kovové, sklenené a plastové aerosólové rozprašovače majú byť schopné odolať testu na hydraulický tlak ...

  6.1.1.2.

  Kovové nádoby, ktoré vykazujú asymetrické alebo značné deformácie alebo iné podobné nedostatky, treba ...

  6.1.2.

  Deštrukčný test prázdnych kovových nádob

  Osoba zodpovedná za uvedenie kovového aerosólového rozprašovača na trh musí zabezpečiť, aby hodnota ...

  6.1.3.

  Test pádom nádob z chráneného skla

  Nádoby majú spĺňať požiadavky testov ustanovené v bode 4.1.2.

  6.1.4.

  Záverečná kontrola naplnených aerosólových rozprašovačov

  6.1.4.1.

  Aerosólové rozprašovače sa podrobia jednej z nasledujúcich záverečných testovacích metód:

  a)

  Každý naplnený aerosólový rozprašovač sa ponorí do horúceho vodného kúpeľa:

  1.

  teplota vodného kúpeľa a trvanie testu by mali byť také, aby vnútorný tlak dosiahol hodnotu tlaku obsahu ...

  2.

  každý aerosólový rozprašovač, ktorý vykazuje viditeľnú trvalú deformáciu alebo netesnosť, sa musí vyradiť. ...

  b)

  Záverečné testovacie metódy za tepla

  Môžu sa použiť aj iné metódy zahriatia obsahu aerosólových rozprašovačov, ak tie zaručia, že tlak a ...

  c)

  Záverečné testovacie metódy za studena

  Môže sa použiť alternatívna záverečná testovacia metóda za studena, ak je v súlade s ustanoveniami o ...

  6.1.4.2.

  Pri aerosólových rozprašovačoch, ktorých obsah prechádza fyzikálnou alebo chemickou premenou, ktorá ...

  6.1.4.3.

  V prípade testovacích metód podľa bodu 6.1.4.1. písm. b) a c):

  a)

  testovacia metóda musí byť schválená akreditovanou osobou,5)

  b)

  osoba zodpovedná za uvedenie aerosólových rozprašovačov na trh musí podať žiadosť o schválenie akreditovanej ...

  c)

  osoba zodpovedná za uvedenie aerosólových rozprašovačov na trh musí mať na účely dohľadu k dispozícii ...

  d)

  technický opis musí byť v štátnom jazyku alebo musí byť pripojený jeho úradný preklad v priloženom príbalovom ...

  e)

  kontrolné testy aerosólových rozprašovačov vykonáva akreditovaná osoba.5)

  6.2.

  Príklady kontrolných testov

  6.2.1.

  Test prázdnych aerosólových nádob

  Päť náhodne vybratých prázdnych aerosólových nádob z rovnorodej šarže 2 500 prázdnych nádob, ktoré sú ...

  Ak ktorákoľvek z nádob nevyhovie testu, odoberie sa náhodne z tej istej šarže desať ďalších nádob a ...

  6.2.2.

  Testy naplnených aerosólových rozprašovačov

  Vykonajú sa kontrolné testy tesnosti na vzduch a vodu ponorením reprezentatívneho počtu naplnených aerosólových ...

  Každá šarža aerosólových rozprašovačov, ktorá nevyhovie testom, sa považuje za nevhodnú na použitie. ...

  6.3.

  Testy horľavosti aerosólov

  6.3.1.

  Test zápalnej vzdialenosti sprejových aerosólov

  6.3.1.1.

  Úvod

  6.3.1.1.1.

  Tento test opisuje metódu stanovenia zápalnej vzdialenosti aerosólového spreja s cieľom posúdiť súvisiace ...

  6.3.1.1.2.

  Tento test sa používa pri aerosólových produktoch s dostrekom 15 cm alebo viac. Aerosólové produkty ...

  6.3.1.2.

  Zariadenie a materiál

  6.3.1.2.1.

  Vodný kúpeľ udržiavaný na 20 oC presnosť na ± 1 oC Kalibrovaná laboratórna váha presnosť na ± 0,1 ...

  6.3.1.3.

  Postup

  6.3.1.3.1.

  Všeobecné požiadavky

  6.3.1.3.1.1.

  Pred testovaním sa každý aerosólový rozprašovač kondiciuje a potom pripraví na test vypustením obsahu ...

  6.3.1.3.1.2.

  Návod na použitie aerosólového rozprašovača sa prísne dodržiava vrátane pokynov, či sa rozprašovač má ...

  6.3.1.3.1.3.

  Test sa vykonáva v prostredí bez prievanu s dostatočným vetraním pri teplote udržiavanej na 20 oC 5 ...

  6.3.1.3.1.4.

  Každý aerosólový rozprašovač sa testuje:

  a)

  keď je plný, uskutočnením celého postupu s plynovým horákom vo vzdialenosti 15 cm až 90 cm od spúšťacieho ...

  b)

  keď zostáva 10 % až 12 % úrovne náplne (hmotnostné %), iba jeden test vo vzdialenosti 15 cm od spúšťacieho ...

  6.3.1.3.1.5.

  Počas testu je nádoba v polohe podľa pokynov uvedených na označení. Zápalný zdroj sa umiestni podľa ...

  6.3.1.3.1.6.

  Postup testu si vyžaduje testovanie spreja v intervaloch 15 cm medzi plameňom horáka a spúšťacím mechanizmom ...

  6.3.1.3.2.

  Testovací postup

  a)

  Najmenej tri plné aerosólové rozprašovače sa kondiciujú na teplotu 20 oC 1 oC ponorením minimálne 95 ...

  b)

  splňte všeobecné požiadavky: zaznamenajte teplotu a relatívnu vlhkosť prostredia,

  c)

  odvážte aerosólový rozprašovač a zaznamenajte jeho hmotnosť,

  d)

  stanovte vnútorný tlak a počiatočnú rýchlosť vypúšťania pri teplote 20 oC 1 oC (aby ste vylúčili chybné ...

  e)

  upevnite plynový horák na rovný horizontálny povrch alebo prichyťte horák svorkou k podstavcu,

  f)

  zapáľte plynový horák; plameň má byť nesvietivý a vysoký približne 4 cm až 5 cm,

  g)

  umiestnite dýzu spúšťacieho mechanizmu do požadovanej vzdialenosti od plameňa; aerosól sa testuje v ...

  h)

  ...

  i)

  splňte všeobecné požiadavky týkajúce sa pretrepania obsahu rozprašovača,

  j)

  aktivujte piest aerosólového rozprašovača a striekajte jeho obsah počas 5 s, pokiaľ nenastane zapálenie; ...

  k)

  zaznamenajte výsledok zapálenia pre vzdialenosť medzi plynovým horákom a aerosólovým rozprašovačom do ...

  l)

  ak nenastane zapálenie počas činnosti uvedenej v písmene j), testujte aerosól v iných polohách, t. j. ...

  m)

  opakujte činnosti uvedené v písmenách g) až l) ešte dvakrát (spolu trikrát) s rovnakou nádobou a v rovnakej ...

  n)

  opakujte testovací postup s dvoma ďalšími aerosólovými nádobami rovnakého produktu v rovnakej vzdialenosti ...

  o)

  opakujte činnosti uvedené v písmenách g) až n) testovacieho postupu vo vzdialenostiach od 15 cm do 90 ...

  p)

  ak nenastane zapálenie vo vzdialenosti 15 cm, postup pre pôvodne plné nádoby sa ukončí. Postup sa ukončí ...

  q)

  jeden test sa vykoná s 3 nádobami približne naplnenými na úroveň 10 % až 12 % obsahu. Tieto nádoby sa ...

  r)

  vyprázdnite aerosólovú nádobu na približne 10 % až 12 % (hmotnostných) úrovne náplne dávkami v trvaní ...

  s)

  opakujte činnosti uvedené v písmenách g) až n) s aerosólovými nádobami naplnenými na približne 10 % ...

  t)

  zaznamenajte všetky výsledky do uvedenej tabuľky 6.3.1.1.

  6.3.1.3.2.1.

  Všetky pokusy sa vykonávajú pod digestorom v miestnosti, ktorú možno dobre vetrať. Vetranie digestora ...

  6.3.1.3.2.2.

  Nádoby s približnou úrovňou náplne 10 % až 12 % sa testujú iba raz. Tabuľka výsledkov musí obsahovať ...

  6.3.1.3.2.3.

  Ak je výsledok testu negatívny v polohe, v ktorej by sa rozprašovač mal používať, test sa zopakuje v ...

  6.3.1.4.

  Metóda hodnotenia výsledkov

  6.3.1.4.1.

  Dátum Teplota … oCRelatívna vlhkosť … % Názov produktu   Čistý objem   Nádoba 1 Nádoba 2 Nádoba ...

  Tabuľka 6.3.1.1.

  6.3.2.

  Test zapálenia v uzavretom priestore

  6.3.2.1.

  Úvod

  Táto testovacia norma opisuje metódu posúdenia horľavosti produktov vypúšťaných aerosólovými rozprašovačmi ...

  6.3.2.2.

  Zariadenie a materiál

  6.3.2.2.1.

  Časomiera (stopky) presnosť na ± 0,2 s Vodný kúpeľ udržiavaný na 20 oC presnosť na ± 1 oC Kalibrovaná ...

  6.3.2.2.2.

  Príprava testovacieho zariadenia

  6.3.2.2.2.1.

  Valcovitá nádoba s objemom približne 200 dm3, priemerom približne 600 mm a dĺžkou približne 720 mm, ...

  a)

  zatvárací systém tvorený sklápacím krytom sa upevní na otvorený koniec nádoby alebo

  b)

  ako zatvárací systém môže slúžiť plastová fólia s hrúbkou 0,01 mm až 0,02 mm. Ak sa test vykonáva s ...

  c)

  ...

  d)

  ...

  e)

  ...

  f)

  valec sa položí na podlahu alebo podstavec na mieste, kde je teplota medzi 15 oC a 25 oC. Testovaný ...

  6.3.2.2.2.2.

  Zvyčajne produkt opúšťa aerosólovú nádobu v uhle 90o k vertikálnej osi nádoby. Uvedené rozmiestnenie ...

  6.3.2.3.

  Postup

  6.3.2.3.1.

  Všeobecné požiadavky

  6.3.2.3.1.1.

  Pred testovaním sa každý aerosólový rozprašovač kondiciuje a potom pripraví na test vypustením obsahu ...

  6.3.2.3.1.2.

  Návod na použitie sa prísne dodržiava vrátane pokynov, či sa rozprašovač má používať v stojatej alebo ...

  6.3.2.3.1.3.

  Test sa vykonáva v prostredí bez prievanu s dostatočným vetraním pri teplote udržiavanej na 20 oC 5 ...

  6.3.2.3.2.

  Testovací postup

  a)

  Najmenej 3 plné aerosólové rozprašovače sa kondiciujú na teplotu 20 oC 1 oC ponorením minimálne 95 % ...

  b)

  odmerajte a vypočítajte skutočný objem valca v dm3,

  c)

  splňte všeobecné požiadavky; zaznamenajte teplotu a relatívnu vlhkosť prostredia,

  d)

  stanovte vnútorný tlak a počiatočnú rýchlosť vypúšťania pri teplote 20 oC 1 oC (aby ste vylúčili chybné ...

  e)

  odvážte jeden z aerosólových rozprašovačov a zaznamenajte jeho hmotnosť,

  f)

  zapáľte sviečku a použite zatvárací systém (kryt alebo plastová fólia),

  g)

  umiestnite dýzu spúšťacieho mechanizmu aerosólového rozprašovača do vzdialenosti 35 mm od stredu otvoru ...

  h)

  striekajte, až kým nenastane zapálenie. Zastavte stopky a zaznamenajte uplynutý čas. Opätovne odvážte ...

  i)

  vyvetrajte a vyčistite valec a pritom odstráňte všetky pozostatky, ktoré by mohli ovplyvniť nasledujúce ...

  j)

  opakujte testovací postup v činnostiach uvedených v písmenách d) až i) s dvoma ďalšími aerosólovými ...

  6.3.2.4.

  Metóda hodnotenia výsledkov

  6.3.2.4.1.

  Vypracuje sa testovacia správa, ktorá obsahuje nasledujúce informácie:

  a)

  testovaný produkt a jeho referencie,

  b)

  vnútorný tlak a počiatočnú rýchlosť vypúšťania aerosólového rozprašovača,

  c)

  teplotu a relatívnu vlhkosť vzduchu v miestnosti,

  d)

  pri každom teste čas vypúšťania (s) potrebný na zapálenie (ak sa produkt nezapáli, uveďte túto skutočnosť), ...

  e)

  hmotnosť produktu vystriekanú počas každého testu (g),

  f)

  skutočný objem valca (dm3).

  6.3.2.4.2.

  ...

  6.3.2.4.3.

  ...

  6.3.3.

  Test horľavosti aerosólovej peny

  6.3.3.1.

  Úvod

  6.3.3.1.1.

  Tento test opisuje metódu stanovenia zápalnej vzdialenosti aerosólového spreja s cieľom posúdiť súvisiace ...

  6.3.3.2.

  Zariadenie a materiál

  6.3.3.2.1.

  Delená stupnica, podstavec a svorka diely v cm Ohňovzdorné hodinové sklíčko s priemerom   približne ...

  6.3.3.2.2.

  Hodinové sklíčko sa umiestni na ohňovzdorný povrch v priestore bez prievanu, ktorý sa môže po každom ...

  6.3.3.2.3.

  Stupnica je v takej polohe, že jej začiatok je zarovnaný s dnom hodinového sklíčka v horizontálnej rovine. ...

  6.3.3.3.

  Postup

  6.3.3.3.1.

  Všeobecné požiadavky

  6.3.3.3.1.1.

  Pred testom sa každý aerosólový rozprašovač kondiciuje a potom pripraví na test vypustením obsahu v ...

  6.3.3.3.1.2.

  Návod na použitie sa prísne dodržiava vrátane pokynov, či sa rozprašovač má používať v stojatej alebo ...

  6.3.3.3.1.3.

  Test sa vykonáva v prostredí bez prievanu s dostatočným vetraním pri teplote udržiavanej na 20 oC 5 ...

  6.3.3.3.2.

  Testovací postup

  a)

  Najmenej štyri plné aerosólové rozprašovače z každého produktu sa kondiciujú na teplotu 20 oC 1 oC ponorením ...

  b)

  splňte všeobecné požiadavky; zaznamenajte teplotu a relatívnu vlhkosť prostredia,

  c)

  stanovte vnútorný tlak pri teplote 20 oC 1 oC (aby ste vylúčili chybné alebo len čiastočne naplnené ...

  d)

  odmerajte rýchlosť vypúšťania alebo prietoku testovaného aerosólového produktu, aby bolo možné presnejšie ...

  e)

  odvážte jeden z aerosólových rozprašovačov a zaznamenajte jeho hmotnosť,

  f)

  na základe odmeranej rýchlosti vypúšťania alebo prietoku a podľa pokynov výrobcu vypustite približne ...

  g)

  do 5 s po dokončení vypúšťania priložte zdroj zapálenia k okraju vzorky a zároveň zapnite časomieru ...

  h)

  ak nastane zapálenie, zaznamenajte nasledujúce údaje:

  1.

  maximálnu výšku plameňa v cm nad dnom hodinového sklíčka,

  2.

  trvanie plameňa v s,

  3.

  vysušte a opätovne odvážte aerosólový rozprašovač a vypočítajte hmotnosť vypusteného produktu,

  i)

  vyvetrajte testovací priestor okamžite po každom teste,

  j)

  ak nenastane zapálenie a vypustený produkt zostane vo forme peny alebo pasty počas doby použitia, zopakujte ...

  k)

  opakujte testovací postup v činnostiach uvedených v písmenách e) až j) ešte dvakrát (spolu trikrát) ...

  l)

  opakujte testovací postup v činnostiach uvedených v písmenách e) až k) s dvoma ďalšími aerosólovými ...

  6.3.3.4.

  Metóda hodnotenia výsledkov

  6.3.3.4.1.

  Vypracuje sa správa o teste, ktorá obsahuje tieto informácie:

  a)

  či sa produkt zapálil,

  b)

  maximálnu výšku plameňa v cm,

  c)

  trvanie plameňa v s,

  d)

  hmotnosť testovaného produktu.

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 46/2009 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 75/324/EHS z 20. mája 1975 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/45/ES zo dňa 5. septembra 2007, ktorou sa stanovujú pravidlá ...

  3.

  Smernica Komisie (EÚ) 2016/2037 z 21. novembra 2016, ktorou sa mení smernica Rady 75/324/EHS, pokiaľ ...

Poznámky

 • 1)  Čl. 2 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, ...
 • 1a)  Čl. 2 ods. 8 nariadenia (ES) č. 1272/2008 v platnom znení.
 • 1b)  § 4 zákona č. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v znení zákona č. 451/2004 ...
 • 2)  Napríklad § 5 zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene ...
 • 2a)  § 46 zákona č. 67/2010 Z. z.
 • 2b)  Čl. 33 a 35 nariadenia (ES) č. 1272/2008 v platnom znení.
 • 3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní ...
 • 4)  Časť 1 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 v platnom znení.
 • 5)  Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 v platnom znení.
 • 6)  Bod 6.2.4.3.2.2 prílohy A k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) ...
 • 7)  STN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na spôsobilosť skúšobných a kalibračných laboratórií.
Načítavam znenie...
MENU
Hore