Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69579
Dôvodové správy: 2172
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.09.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o postupoch pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a technických noriem 453/2002 účinný od 01.05.2004


Platnosť od: 08.08.2002
Účinnosť od: 01.05.2004
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Právo EÚ, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 453/2002 s účinnosťou od 01.05.2004

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej republiky

o postupoch pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a technických noriem

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Týmto nariadením sa transponuje do právneho poriadku Slovenskej republiky smernica Európskych spoločenstiev ...

(2)

Toto nariadenie upravuje postup, rozsah a náležitosti poskytovania informácií o návrhoch technických ...

(3)

Toto nariadenie sa nevzťahuje na

a)

technické predpisy, ktorými sa preberajú právne predpisy Európskych spoločenstiev, a na technické ...

b)

osobitné predpisy nevyhnutné na ochranu osôb, najmä zamestnancov, ktorí výrobky používajú, ...

c)

opatrenia, ktorými sa do právneho poriadku Slovenskej republiky realizujú rozhodnutia Súdneho dvora ...

d)

ochranné opatrenia, ktoré možno uplatniť na základe právnych predpisov Európskych spoločenstiev, ...

§ 2
Vymedzenie základných pojmov
(1)

Na účely tohto nariadenia sa rozumie službou poskytovanou

a)

na diaľku služba, ktorá sa poskytuje bez toho, aby pri tom boli obe strany súčasne prítomné,

b)

elektronickým spôsobom služba, ktorá sa z miesta pôvodu odošle a na mieste určenia prijíma prostredníctvom ...

c)

na základe individuálnej žiadosti prijímateľa služieb služba, ktorá sa prostredníctvom prenosu ...

(2)

Na účely tohto nariadenia sa dobrovoľnou dohodou rozumie dohoda, kde zmluvnou stranou sú orgány, ...

Podrobnosti pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov
§ 3
(1)

Ústredný orgán štátnej správy, iný orgán štátnej správy alebo orgán, ktorý vykonáva úlohy ...

a)

odovzdá návrh s vyplneným oznamovacím formulárom podľa prílohy č. 2 Úradu pre normalizáciu, ...

b)

oznámi úradu, či a v akom rozsahu obsahuje návrh rozdiely v porovnaní s medzinárodným záväzkom, ...

c)

oznámi úradu vyhodnotenie a spôsob vysporiadania sa s pripomienkami alebo so stanoviskami Komisie ...

d)

poskytne bez zbytočného odkladu úradu konečné znenie technického predpisu vrátane vyznačených ...

(2)

Informácia podľa odseku 1 písm. b) až d) sa spracúva v slovenskom jazyku a anglickom jazyku. Informácia ...

(3)

Pri návrhoch, ktoré môžu obmedziť predaj alebo používanie chemickej látky, prípravku alebo ...

§ 4
(1)

Úrad v spolupráci s príslušným správnym orgánom, alebo ak sa technický predpis zaoberá službami ...

a)

oznamuje a predkladá komisii návrh vrátane pravidiel pre služby. Ak návrh obsahuje iba transpozíciu ...

b)

poskytuje komisii súčasne aj právne predpisy alebo iné dokumenty, ak je znalosť o nich nevyhnutná ...

c)

oznamuje a opätovne predkladá návrh, ak sú v ňom vykonané podstatné zmeny.

(2)

Ak sa na návrh vzťahuje aj informačná povinnosť podľa osobitného právneho predpisu transponujúceho ...

(3)

Informácie poskytované podľa odsekov 1 a 2 nebudú mať dôverný charakter okrem prípadov, ak o ...

§ 5
(1)

Správny orgán odloží predloženie návrhu na schválenie alebo schválenie návrhu o tri mesiace ...

(2)

Správny orgán lehotu podľa odseku 1 predĺži na

a)

štyri mesiace pri návrhu vo forme dobrovoľnej dohody vtedy, ak komisia alebo členský štát doručí ...

b)

štyri mesiace pri návrhu, ktorý obsahuje pravidlá pre služby, ak komisia alebo členský štát ...

c)

šesť mesiacov pri návrhu, ak komisia alebo členský štát doručí k návrhu podrobné stanovisko, ...

d)

12 mesiacov pri návrhu s výnimkou pravidiel pre služby, ak komisia oznámi svoj zámer navrhnúť ...

e)

12 mesiacov pri návrhu vrátane pravidiel pre služby, ak komisia oznámi, že predmet úpravy je v ...

f)

18 mesiacov, ak Rada Európskych spoločenstiev prijme spoločné stanovisko k prípadom uvedeným v ...

(3)

Podľa odseku 2 písm. d) až f) sa nepostupuje, ak komisia

a)

informuje členské štáty, že už nemá v úmysle navrhnúť alebo prijať právny predpis alebo ...

b)

alebo Rada Európskych spoločenstiev prijali právny predpis.

(4)

Odseky 1 až 3 sa nevzťahujú na prípady, ak Slovenská republika

a)

z naliehavých dôvodov spôsobených vážnymi a nepredvídateľnými okolnosťami súvisiacimi s ochranou ...

b)

z naliehavých dôvodov spôsobených okolnosťami súvisiacimi s ochranou bezpečnosti finančného ...

(5)

Postup podľa odseku 4 musí príslušný správny orgán odôvodniť.

§ 6
Podrobnosti pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem
(1)

Právnická osoba určená na tvorbu, schvaľovanie a vydávanie slovenských technických noriem7) ...

a)

informuje komisiu a orgány uverejnené vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo ...

b)

uvedie v informácii podľa písmena a) predovšetkým skutočnosť, či slovenská technická norma

1.

preberá medzinárodnú technickú normu tak, že s ňou nie je zhodná ani rovnocenná,

2.

je novou slovenskou technickou normou,

3.

je zmenou slovenskej technickej normy,

c)

zašle na základe vyžiadania príslušnému orgánu poverenému tvorbou medzinárodných technických ...

(2)

Určená právnická osoba ďalej

a)

zverejní návrh slovenskej technickej normy tak, aby pripomienky k nej bolo možné získať aj od ...

b)

umožní orgánom povereným tvorbou národných technických noriem v členských štátoch Európskej ...

c)

umožní na európskej úrovni prerokovanie normalizačného programu podľa pravidiel určených európskymi ...

d)

neprijme počas prípravy európskej technickej normy, ktorej vypracovanie si vyžiadala komisia, ani ...

§ 7
Medzinárodná spolupráca

Ak neustanoví medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, inak, toto nariadenie ...

§ 8
Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti Protokolu k Európskej dohode ...

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene ...
 • 2)  § 8 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa ...
 • 3)  Napríklad zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych ...
 • 4)  § 8 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
 • 5)  Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení zákona č. 128/2002 ...
 • 6)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších ...
 • 7)  § 6 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
 • 8)  Napríklad Dohoda WTO o technických prekážkach obchodu.
 • 9)  Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
 • 10)  Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách. ...
 • 11)  Zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z. z.
 • 12)  Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 13)  Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 14)  Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore